Кафедра соціального права

 • Про кафедру
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Дослідження
 • Стратегія
 • Новини
 • Оголошення

Кафедра соціального права є однією з провідних кафедр юридичного факультету ЛНУ імені І.Я. Франка. Утворена шляхом реорганізації кафедри цивільного права і процесу 1 квітня 1976 року, під назвою кафедра трудового, земельного і колгоспного права. Тоді у складі кафедри було лише 5 осіб: доценти Р.І. Кондратьєв – завідувач кафедри, Н.І. Титова, Т.І. Цигилик і старші викладачі С.Ф. Василюк та Я.І. Безугла.

У 1991 році завідувачем кафедри став доцент Пилипенко П.Д. і кафедра отримала сучасну назву. Розвиток кафедри у 90-х роках 20 ст. пов’язаний також із педагогічною та науковою діяльністю доц. Н.Б. Болотіної та проф. С.М. Кравченко.

На кафедрі функціонує наукова школа трудового права під керівництвом проф. Пилипенка П.Д. який фактично її розбудував та дав новий напрям наукової діяльності Львівської наукової школи трудового права. З працями цього вченого пов’язано нове осмислення проблем теорії трудового права в умовах переходу України до ринкової економіки. Він з позицій природничого праворозуміння обґрунтував принципово нові підходи до поняття, предмета, метода, принципів, соціального призначення, функцій, системи, джерел національного трудового права, а також до трудових правовідносин й підстав їхнього виникнення.

Активними представниками цієї наукової школи є відомі науковці: доц. В.Я. Бурак, доц. С.М. Синчук, доц. З.Я. Козак, доц. О.І. Жолнович, доц. О.І. Кульчицька, доц. О.М. Рим та ін. Кафедра забезпечує викладання нормативних курсів для студентів: «Трудове право», «Право соціального забезпечення», «Екологічне право України», «Земельне право України», «Основи охорони праці», а також здійснює підготовку спеціалістів за спеціалізацією «Забезпечення соціально-економічних прав громадян» і магістрів «Соціально-правової спеціалізації».

На сьогодні науково-педагогічне забезпечення навчального процесу на кафедрі здійснюється одним доктором юридичних наук та 17 кандидатами юридичних наук.  Викладачами кафедри підготовлено ряд підручників і навчальних посібників з переважної більшості  предметів, які читаються на кафедрі. Основні з них: Трудове право України : підруч. [для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / П.Д. Пилипенко, В.Я. Бурак, З.Я. Козак та ін] ; за ред. П.Д. Пилипенка. – 5-те вид., перероб. і доповн. – К. : ІнЮре, 2014. – 536с.; Охорона праці в галузі юриспруденції: навч. посібн. Для студ. Вищ. Навч. закл. / П.Д. Пилипенко, О.І. Жолнович, З.Я. Козак [та ін..]; за ред.. П.Д. Пилипенка. – К.: Ін Юре, 2013. – 272с.; Право соціального забезпечення України : підруч. [для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / П.Д. Пилипенко, В.Я. Бурак, С.М. Синчук та ін] / за ред. П.Д. Пилипенка. – 3-тє вид., перероб. і доповн. – К. : ІнЮре, 2010. – 504с.; Право довкілля (екологічне право) : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / П.Д. Пилипенко, В.І. Федорович, М.Я. Ващишин [та ін.] ; за ред. П.Д. Пилипенка. – К. : ІнЮре, 2010. – 401с.

Викладачі кафедри постійно беруть участь у наукових заходах національного і міжнародного рівня.

 

Трудове право України (Академічний курс) Трудове право України (Навчальний посібник) Трудове право України (Практикум) Трудове право України Кодекс законів про працю з постатейними матеріалами судової практики Охорона праці в галузі юриспруденції Право довкілля (екологічне право)  Право соціального забезпечення Право соціального забезпечення (Академічний курс)Право соціальногои забезпечення (Навчальний посібник)

Співробітники

завідувачПИЛИПЕНКО Пилип Даниловичзавідувач
професорСИНЧУК Світлана Миколаївнапрофесор
доцентБАРАБАШ Наталія Петрівнадоцент
доцентБУРАК Володимир Ярославовичдоцент
доцентВАЩИШИН Марія Ярославівнадоцент
доцентКУЛЬЧИЦЬКА Олена Іванівнадоцент
доцентЛАСЬКО Ірина Михайлівнадоцент
доцентЛЕЩУХ Данило Романовичдоцент
доцентПАРПАН Тетяна Валеріївнадоцент
доцентРИМ Олена Михайлівнадоцент
доцентСТАСІВ Оксана Василівнадоцент
доцентСТРЕПКО Володимир Любомировичдоцент
доцентФЕДОРОВИЧ Володимир Івановичдоцент
доцентЧОПКО Христина Ігорівнадоцент
доцентШВЕЦЬ Дмитро Юрійовичдоцент
доцентШПАРИК Назар Ярославовичдоцент
асистентБУК Мирослава Олегівнаасистент
асистентГІРНИК Оксана Олегівнаасистент
асистентЖИРАВЕЦЬКИЙ Тарас Михайловичасистент
асистентОЛЕКСІВ Ігор Ігоровичасистент
асистентРАНЕВИЧ Орест Юрійовичасистент
асистентФУРИК Ігор Ярославовичасистент
лаборантГИКАВА Віра Юріївналаборант

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

Теми інноваційних магістерських проєктів

Теми інноваційних кваліфікаційних робіт ДЕННА форма навчання

Теми інноваційних кваліфікаційних робіт ЗАОЧНА фома навчання

Положення про інноваційний магістерський проект 2021

Титульна сторінка інноваційного проекту 2021

Трудове право України

 

 

Тема 1 Поняття, предмет, метод та система трудового права. Трудові правовідносини 2021

Тема 2 Поняття трудового договору та порядок прийому на роботу. Особливості укладення окремих видів трудових договорів 2021

Тема 3 Зміна умов трудового договору 2021

Тема 4 Припинення Трудового договору 2021

 

Перелік питань на модуль 2021

За додатковою інформацією звертайтесь на електронну скриньку кафедри: trudagrek@ukr.net

 

До уваги студентів 2-го курсу денної форми навчання!!!

ВІЛЬНІ теми курсових робіт

 

Соціальне медичне право

Розклад лекційних і практичних занять

 

Тема 1 Право на охорону здоров’я та його правове забезпечення 2021

Тема 2 Інформована добровільна згода на медичне втручання 2021

Тема 3 Захист прав пацієнтів у сфері охорони здоров’я 2021

Тема 4 Правове регулювання лікарської таємниці 2021

Тема 5 Основи організації охорони здоров’я

УВАГА!

Лекційні  заняття доц. Фурика І.Я. відбуватимуться за посиланням:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aQEQ_iXY1pT8kM1uUUSnmlua1w7sXdhDTr1JbQA_ppNA1%40thread.tacv2/1630745503214?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%22b04c0312-a5f0-417b-aa7e-908c414bdcc2%22%7d

 

Лекційні та практичні заняття доц. Кульчицької О.І. відбуватимуться за посиланням:

Тема: Zoom meeting invitation – Zoom Meeting Олена Кульчицька
Время: 3 сент. 2021 11:45 AM Киев
Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/3718931623?pwd=Z2lCaW0vWjUrUFFLWEM2RExjTUpwQT09
Идентификатор конференции: 371 893 1623
Код доступа: 515273

 

Лекційні та практичні заняття доц. Раневича О.Ю. відбуватимуться за посиланням:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3abe7ee36ecd9046ec931c87c5c43a422d%40thread.tacv2/1630573369960?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%22916bcc53-9c1e-44b5-ad02-11e22628f7d2%22%7d

 

 

 

За додатковою інформацією звертайтесь на електронну скриньку кафедри: trudagrek@ukr.net

 

Соціальне страхове право

 

 

 

 

Основи охорони праці

Розклад лекційних і практичних занять

 

Тема 1 Поняття охорони праці та її правове забезпечення 2021

Тема 2 Гарантії прав працівників на охорону праці 2021

Тема 3 Система управління охороною праці 2021

Тема 4 Нагляд і контроль за дотриманням законодавства про охорону праці 2021

 

Перелік питань на модуль 2021

Перелік питань на іспит 2021

За додатковою інформацією звертайтесь на електронну скриньку кафедри: trudagrek@ukr.net

 

 

Екологічне право України

Розклад лекційних і практичних занять

 

Тема 1 Предмет та система екологічного права України 2021

Тема 2 Джерела екологічного права України 2021

Тема 3 Екологічні права та обовязки громадян 2021

Тема 4 Правові засади управління в сфері охорони довкілля та використання природних ресурсів 2021

Тема 5 Оцінка впливу на довкілля. Стратегічна екологічна оцінка 2021

 

Перелік питань на модуль 2021р.

За додатковою інформацією звертайтесь на електронну скриньку кафедри:trudagrek@ukr.net 

 

 

 

Земельне право

Розклад лекційних і практичних занять

Тема 1 Поняття, система та джерела земельного права України 2021

Тема 2 Право власності на землю в Україні 2021

Тема 3 Основні правові форми набуття права власності на землі в Україні 2021

Тема 4 Правове регулювання виділення в натурі (на місцевості) земельної частки (паю) 2021

Тема 5 Права на землю осіб, які не є власниками земельних ділянок 2021

Тема 6 Обмежені речові права на чужі земельні ділянки 2021

Тема 7 Правове регулювання оренди земельних ділянок 2021

Тема 8 Правове регулювання обмежень прав на землю. Припинення прав на землю 2021

Тема 9 Відповідальність за порушення земельного законодавства. Захист прав на землю. Вирішення земельних спорів 2021

Тема 10 Правовий режим земель сільськогосподарського призначення 2021

Тема 11 Землекористування фермерських та особистих селянських господарств 2021

Тема 12 Правовий режим земель житлової та громадської забудови 2021

 

Перелік питань на модуль 2021

 

За додатковою інформаціє звертайтесь на електронну скриньку кафедри: trudagrek@ukr.net

 

 

Перелік вибіркових дисциплін:

 

 

 

 

Дослідження

Аспіранти

Денна форма навчання

 • Галушко О.І. – «Забезпечення гідного рівня життя особи як фундаментальний принцип права соціального забезпечення України»науковий керівник: проф. Синчук С. М.
 • Щестюк О. М. – «Юридичні гарантії земельних прав громадян у сфері землеустрою» науковий керівник: доц. Ващишин М. Я.

 

Вечірня форма навчання

 • Костик С.О. -«Земельні правовідносини у сфері містобудівної діяльності»  науковий керівник: доц. Ващишин М.Я.

 

Заочна форма навчання

 • Досін Б.В. – «Соціальний діалог в системі трудового права України» науковий керівник: доц. Бурак В.Я.
 • Цимбала І.З. – «Захист права на працю за законодавством України» науковий керівник: доц. Бурак В.Я.
 • Мельник (Петрик) Л.Я. – «Соціальний захист учасників Антитерористичної операції в Україні» науковий керівник: доц. Бурак В.Я.

 

Стратегія

Відбувся захист кандидатської дисертації Гриб Катерини Євгенівни

03.01.2022 | 21:58

28 грудня 2021 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.051.03 у приміщенні юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка відбувся захист кандидатської дисертації Гриб Катерини Євгенівни на тему: «Правове регулювання атестації працівників освіти», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення».
Науковий керівник – кандидат юридичних наук, доцент Стрепко Володимир Любомирович, доцент кафедри соціального права ЛНУ ім. І. Франка
Офіційні опоненти:
-доктор юридичних наук, доцент Волинець Владислав Володимирович, доцент кафедри трудового права та права соціального...

Читати »

Відбувся захист докторської дисертації Бурака Володимира Ярославовича

03.01.2022 | 21:54

28 грудня 2021 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.051.03 у приміщенні юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка відбувся захист докторської дисертації к.ю.н., доцента кафедри соціального права Бурака Володимира Ярославовича на тему: «Правовий механізм захисту трудових прав і законних інтересів працівників», поданої на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення».
Науковий консультант – доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України Пилипенко Пилип Данилович, завідувач кафедри соціального права ЛНУ ім. І. Франка
Офіційні опоненти:
-доктор юридичних наук...

Читати »

Відбувся захист докторської дисертації Ващишин Марії Ярославівни

03.01.2022 | 21:46

23 грудня 2021 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.004.16  у приміщенні Національного університету біоресурсів і природокористування України, у місті Києві відбувся захист дисертації к.ю.н., доцентки кафедри соціального права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка Ващишин Марії Ярославівни на тему: «Національна екомережа України як об’єкт правового регулювання», поданої на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право».
Дисертацію присвячено науково-теоретичній розробці сучасних проблем правового регулювання відносин у сфері формування, невиснажливого використання...

Читати »

Засідання кафедри

04.10.2021 | 15:18

У понеділок 27 вересня 2021 року відбулося засідання кафедри соціального права юридичного факультету ЛНУ ім. І. Франка.
На засіданні було обговорено та рекомендовано до друку монографію доцента Ващишин Марії Ярославівни «Правове забезпечення формування та функціонування екомережі України: теоретичні та практичні аспекти».
Також рекомендовано до захисту докторську дисертацію к.ю.н., доцента Бурака Володимира Ярославовича. Його монографія на тему: «Правовий механізм захисту трудових прав та законних інтересів працівників» була опублікована напередодні.
Серед питань порядку денного обговорювалася дисертація на тему: «Правове регулювання атестації працівників освіти» за авторством...

Читати »

До уваги здобувачів вищої освіти другого (МАГІСТЕРСЬКОГО) рівня

23.09.2021 | 11:26

Щодо інноваційних магістерських проектів:
Розподіл тем по керівниках
Теми інноваційних кваліфікаційних робіт ДЕННА форма  навчання
Теми інноваційних кваліфікаційних робіт ЗАОЧНА форма навчання

Читати »

Оголошення


 

До уваги студентів 4-го курсу денної форми навчання!

 

Розподіл наукових керівників на практику 4 курсу 2022

 

До уваги студентів 2-го курсу денної форми навчання!

 

ВІЛЬНІ теми курсових робіт 

 

До уваги здобувачів вищої освіти другого (МАГІСТЕРСЬКОГО) рівня

Щодо інноваційних магістерських проектів:

Розподіл тем по керівниках

Теми інноваційних кваліфікаційних робіт ДЕННА форма навчання

Теми інноваційних кваліфікаційних робіт ЗАОЧНА фома навчання

 

 

Графік відпрацювань