Кафедра соціального права

 • Про кафедру
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Дослідження
 • Стратегія
 • Новини
 • Оголошення

Кафедра соціального права є однією з провідних кафедр юридичного факультету ЛНУ імені І.Я. Франка. Утворена шляхом реорганізації кафедри цивільного права і процесу 1 квітня 1976 року, під назвою кафедра трудового, земельного і колгоспного права. Тоді у складі кафедри було лише 5 осіб: доценти Р.І. Кондратьєв – завідувач кафедри, Н.І. Титова, Т.І. Цигилик і старші викладачі С.Ф. Василюк та Я.І. Безугла.

У 1991 році завідувачем кафедри став доцент Пилипенко П.Д. і кафедра отримала сучасну назву. Розвиток кафедри у 90-х роках 20 ст. пов’язаний також із педагогічною та науковою діяльністю доц. Н.Б. Болотіної та проф. С.М. Кравченко.

На кафедрі функціонує наукова школа трудового права під керівництвом проф. Пилипенка П.Д. який фактично її розбудував та дав новий напрям наукової діяльності Львівської наукової школи трудового права. З працями цього вченого пов’язано нове осмислення проблем теорії трудового права в умовах переходу України до ринкової економіки. Він з позицій природничого праворозуміння обґрунтував принципово нові підходи до поняття, предмета, метода, принципів, соціального призначення, функцій, системи, джерел національного трудового права, а також до трудових правовідносин й підстав їхнього виникнення.

Активними представниками цієї наукової школи є відомі науковці: доц. В.Я. Бурак, доц. С.М. Синчук, доц. З.Я. Козак, доц. О.І. Жолнович, доц. О.І. Кульчицька, доц. О.М. Рим та ін. Кафедра забезпечує викладання нормативних курсів для студентів: «Трудове право», «Право соціального забезпечення», «Екологічне право України», «Земельне право України», «Основи охорони праці», а також здійснює підготовку спеціалістів за спеціалізацією «Забезпечення соціально-економічних прав громадян» і магістрів «Соціально-правової спеціалізації».

На сьогодні науково-педагогічне забезпечення навчального процесу на кафедрі здійснюється одним доктором юридичних наук та 17 кандидатами юридичних наук.  Викладачами кафедри підготовлено ряд підручників і навчальних посібників з переважної більшості  предметів, які читаються на кафедрі. Основні з них: Трудове право України : підруч. [для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / П.Д. Пилипенко, В.Я. Бурак, З.Я. Козак та ін] ; за ред. П.Д. Пилипенка. – 5-те вид., перероб. і доповн. – К. : ІнЮре, 2014. – 536с.; Охорона праці в галузі юриспруденції: навч. посібн. Для студ. Вищ. Навч. закл. / П.Д. Пилипенко, О.І. Жолнович, З.Я. Козак [та ін..]; за ред.. П.Д. Пилипенка. – К.: Ін Юре, 2013. – 272с.; Право соціального забезпечення України : підруч. [для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / П.Д. Пилипенко, В.Я. Бурак, С.М. Синчук та ін] / за ред. П.Д. Пилипенка. – 3-тє вид., перероб. і доповн. – К. : ІнЮре, 2010. – 504с.; Право довкілля (екологічне право) : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / П.Д. Пилипенко, В.І. Федорович, М.Я. Ващишин [та ін.] ; за ред. П.Д. Пилипенка. – К. : ІнЮре, 2010. – 401с.

Викладачі кафедри постійно беруть участь у наукових заходах національного і міжнародного рівня.

 

Трудове право України (Академічний курс) Трудове право України (Навчальний посібник) Трудове право України (Практикум) Трудове право України Кодекс законів про працю з постатейними матеріалами судової практики Охорона праці в галузі юриспруденції Право довкілля (екологічне право)  Право соціального забезпечення Право соціального забезпечення (Академічний курс)Право соціальногои забезпечення (Навчальний посібник)

Співробітники

завідувачПИЛИПЕНКО Пилип Даниловичзавідувач
професорСИНЧУК Світлана Миколаївнапрофесор
доцентБАРАБАШ Наталія Петрівнадоцент
доцентБУРАК Володимир Ярославовичдоцент
доцентВАЩИШИН Марія Ярославівнадоцент
доцентКУЛЬЧИЦЬКА Олена Іванівнадоцент
доцентЛАСЬКО Ірина Михайлівнадоцент
доцентЛЕВИЦЬКА Надія Олексіївнадоцент
доцентЛЕЩУХ Данило Романовичдоцент
доцентПАРПАН Тетяна Валеріївнадоцент
доцентРИМ Олена Михайлівнадоцент
доцентСТАСІВ Оксана Василівнадоцент
доцентСТРЕПКО Володимир Любомировичдоцент
доцентФЕДОРОВИЧ Володимир Івановичдоцент
доцентЧОПКО Христина Ігорівнадоцент
доцентШВЕЦЬ Дмитро Юрійовичдоцент
доцентШПАРИК Назар Ярославовичдоцент
асистентБУК Мирослава Олегівнаасистент
асистентГІРНИК Оксана Олегівнаасистент
асистентЖИРАВЕЦЬКИЙ Тарас Михайловичасистент
асистентОЛЕКСІВ Ігор Ігоровичасистент
асистентРАНЕВИЧ Орест Юрійовичасистент
асистентФУРИК Ігор Ярославовичасистент
лаборантГИКАВА Віра Юріївналаборант

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

Трудове право України

 

 

Тема 5 Правові засади соціального діалогу в Україні 2022

Тема 6 Правове регулювання робочого часу 2022

Тема 7 Правове регулювання часу відпочинку 2022

Тема 8 Правове регулювання оплати праці 2022

Тема 9 Трудова дисципліна. Дисциплінарна відповідальність 2022

Тема 10 Матеріальна відповідальність сторін трудового договору 2022

Тема 11 Індивідуальні трудові спори та порядок їх вирішення в Україні 2022

Тема 12 Колективні трудові спори 2022

Питання на іспит 2022

 

За додатковою інформацією звертайтесь на електронну скриньку кафедри: trudagrek@ukr.net

 

До уваги студентів 2-го курсу денної форми навчання!!!

 

Наукові керівники курсових робіт 2022

Розклад захисту курсових робіт 2022

Готові курсові роботи надсилати на пошту: socialnakafedra2020@gmail.com

 

Соціальне медичне право

Розклад лекційних і практичних занять

 

 

 

За додатковою інформацією звертайтесь на електронну скриньку кафедри: trudagrek@ukr.net

 

Соціальне страхове право

 

Тема 1 Поняття, види, принципи загальнообов’язкового державного соціального страхування 2022

 

 

Основи охорони праці

Розклад лекційних і практичних занять

За додатковою інформацією звертайтесь на електронну скриньку кафедри: trudagrek@ukr.net

 

Екологічне право України

Тема 6 Юридична відповідальність за екологічні правопорушення 2022

Тема 7 Правове регулювання використання та охорони земель 2022

Тема 8 Правове регулювання використання та охорони надр в Україні 2022

Тема 9 Правовий режим використання та охорони вод 2022

Тема 10 Правовий режим використанні і охорони лісів 2022

Тема 11 Правовий режим використання і охорони рослинного світу 2022

Тема 12 Правовий режим використання і охорони тваринного світу 2022

Тема 13 Правовий режим використання та охорони атмосферного повітря 2022

Тема 14 Правовий режим територій та об’єктів екологічної мережі 2022

Перелік питань на іспит 2022

За додатковою інформацією звертайтесь на електронну скриньку кафедри:trudagrek@ukr.net 

 

 

Земельне право

Розклад лекційних і практичних занять

 

За додатковою інформацією звертайтесь на електронну скриньку кафедри: trudagrek@ukr.net

 

Перелік вибіркових дисциплін:

 

 

 

 

Дослідження

Аспіранти

Денна форма навчання

 • Галушко О.І. – «Забезпечення гідного рівня життя особи як фундаментальний принцип права соціального забезпечення України»науковий керівник: проф. Синчук С. М.
 • Щестюк О. М. – «Юридичні гарантії земельних прав громадян у сфері землеустрою» науковий керівник: доц. Ващишин М. Я.

 

Вечірня форма навчання

 • Костик С.О. -«Земельні правовідносини у сфері містобудівної діяльності»  науковий керівник: доц. Ващишин М.Я.

 

Заочна форма навчання

 • Досін Б.В. – «Соціальний діалог в системі трудового права України» науковий керівник: доц. Бурак В.Я.
 • Цимбала І.З. – «Захист права на працю за законодавством України» науковий керівник: доц. Бурак В.Я.
 • Мельник (Петрик) Л.Я. – «Соціальний захист учасників Антитерористичної операції в Україні» науковий керівник: доц. Бурак В.Я.

 

Стратегія

Відбувся захист кандидатської дисертації Гриб Катерини Євгенівни

03.01.2022 | 21:58

28 грудня 2021 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.051.03 у приміщенні юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка відбувся захист кандидатської дисертації Гриб Катерини Євгенівни на тему: «Правове регулювання атестації працівників освіти», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення».
Науковий керівник – кандидат юридичних наук, доцент Стрепко Володимир Любомирович, доцент кафедри соціального права ЛНУ ім. І. Франка
Офіційні опоненти:
-доктор юридичних наук, доцент Волинець Владислав Володимирович, доцент кафедри трудового права та права соціального...

Читати »

Відбувся захист докторської дисертації Бурака Володимира Ярославовича

03.01.2022 | 21:54

28 грудня 2021 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.051.03 у приміщенні юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка відбувся захист докторської дисертації к.ю.н., доцента кафедри соціального права Бурака Володимира Ярославовича на тему: «Правовий механізм захисту трудових прав і законних інтересів працівників», поданої на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення».
Науковий консультант – доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України Пилипенко Пилип Данилович, завідувач кафедри соціального права ЛНУ ім. І. Франка
Офіційні опоненти:
-доктор юридичних наук...

Читати »

Відбувся захист докторської дисертації Ващишин Марії Ярославівни

03.01.2022 | 21:46

23 грудня 2021 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.004.16  у приміщенні Національного університету біоресурсів і природокористування України, у місті Києві відбувся захист дисертації к.ю.н., доцентки кафедри соціального права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка Ващишин Марії Ярославівни на тему: «Національна екомережа України як об’єкт правового регулювання», поданої на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право».
Дисертацію присвячено науково-теоретичній розробці сучасних проблем правового регулювання відносин у сфері формування, невиснажливого використання...

Читати »

Засідання кафедри

04.10.2021 | 15:18

У понеділок 27 вересня 2021 року відбулося засідання кафедри соціального права юридичного факультету ЛНУ ім. І. Франка.
На засіданні було обговорено та рекомендовано до друку монографію доцента Ващишин Марії Ярославівни «Правове забезпечення формування та функціонування екомережі України: теоретичні та практичні аспекти».
Також рекомендовано до захисту докторську дисертацію к.ю.н., доцента Бурака Володимира Ярославовича. Його монографія на тему: «Правовий механізм захисту трудових прав та законних інтересів працівників» була опублікована напередодні.
Серед питань порядку денного обговорювалася дисертація на тему: «Правове регулювання атестації працівників освіти» за авторством...

Читати »

До уваги здобувачів вищої освіти другого (МАГІСТЕРСЬКОГО) рівня

23.09.2021 | 11:26

Щодо інноваційних магістерських проектів:
Розподіл тем по керівниках
Теми інноваційних кваліфікаційних робіт ДЕННА форма  навчання
Теми інноваційних кваліфікаційних робіт ЗАОЧНА форма навчання

Читати »

Оголошення


 

Для участі у Круглому столі необхідно до 10 травня 2022 року заповнити електронну реєстраційну форму за наступним посиланням: 

https://forms.gle/9j6V7CGDEZFL1R4t7 

Тези доповідей для тих, хто бажає їх опублікувати, необхідно  надіслати до 12 травня 2022 року на електронну пошту ks_2022@ukr.net

 

 

 

 

 

До уваги студентів 4-го курсу денної форми навчання!

 

Розподіл наукових керівників на практику 4 курсу 2022

 

До уваги студентів 2-го курсу денної форми навчання!

 

ВІЛЬНІ теми курсових робіт 

 

Графік відпрацювань