Кафедра соціального права

 • Про кафедру
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Дослідження
 • Стратегія
 • Новини
 • Оголошення

Кафедра соціального права є однією з провідних кафедр юридичного факультету ЛНУ імені І.Я. Франка. Утворена шляхом реорганізації кафедри цивільного права і процесу 1 квітня 1976 року, під назвою кафедра трудового, земельного і колгоспного права. Тоді у складі кафедри було лише 5 осіб: доценти Р.І. Кондратьєв – завідувач кафедри, Н.І. Титова, Т.І. Цигилик і старші викладачі С.Ф. Василюк та Я.І. Безугла.

У 1991 році завідувачем кафедри став доцент Пилипенко П.Д. і кафедра отримала сучасну назву. Розвиток кафедри у 90-х роках 20 ст. пов’язаний також із педагогічною та науковою діяльністю доц. Н.Б. Болотіної та проф. С.М. Кравченко.

На кафедрі функціонує наукова школа трудового права під керівництвом проф. Пилипенка П.Д. який фактично її розбудував та дав новий напрям наукової діяльності Львівської наукової школи трудового права. З працями цього вченого пов’язано нове осмислення проблем теорії трудового права в умовах переходу України до ринкової економіки. Він з позицій природничого праворозуміння обґрунтував принципово нові підходи до поняття, предмета, метода, принципів, соціального призначення, функцій, системи, джерел національного трудового права, а також до трудових правовідносин й підстав їхнього виникнення.

Активними представниками цієї наукової школи є відомі науковці: доц. В.Я. Бурак, доц. С.М. Синчук, доц. З.Я. Козак, доц. О.І. Жолнович, доц. О.І. Кульчицька, доц. О.М. Рим та ін. Кафедра забезпечує викладання нормативних курсів для студентів: «Трудове право», «Право соціального забезпечення», «Екологічне право України», «Земельне право України», «Основи охорони праці», а також здійснює підготовку спеціалістів за спеціалізацією «Забезпечення соціально-економічних прав громадян» і магістрів «Соціально-правової спеціалізації».

На сьогодні науково-педагогічне забезпечення навчального процесу на кафедрі здійснюється одним доктором юридичних наук та 17 кандидатами юридичних наук.  Викладачами кафедри підготовлено ряд підручників і навчальних посібників з переважної більшості  предметів, які читаються на кафедрі. Основні з них: Трудове право України : підруч. [для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / П.Д. Пилипенко, В.Я. Бурак, З.Я. Козак та ін] ; за ред. П.Д. Пилипенка. – 5-те вид., перероб. і доповн. – К. : ІнЮре, 2014. – 536с.; Охорона праці в галузі юриспруденції: навч. посібн. Для студ. Вищ. Навч. закл. / П.Д. Пилипенко, О.І. Жолнович, З.Я. Козак [та ін..]; за ред.. П.Д. Пилипенка. – К.: Ін Юре, 2013. – 272с.; Право соціального забезпечення України : підруч. [для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / П.Д. Пилипенко, В.Я. Бурак, С.М. Синчук та ін] / за ред. П.Д. Пилипенка. – 3-тє вид., перероб. і доповн. – К. : ІнЮре, 2010. – 504с.; Право довкілля (екологічне право) : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / П.Д. Пилипенко, В.І. Федорович, М.Я. Ващишин [та ін.] ; за ред. П.Д. Пилипенка. – К. : ІнЮре, 2010. – 401с.

Викладачі кафедри постійно беруть участь у наукових заходах національного і міжнародного рівня.

План розвитку кафедри Cоціального права

Трудове право України (Академічний курс) Трудове право України (Навчальний посібник) Трудове право України (Практикум) Трудове право України Кодекс законів про працю з постатейними матеріалами судової практики Охорона праці в галузі юриспруденції Право довкілля (екологічне право)  Право соціального забезпечення Право соціального забезпечення (Академічний курс)Право соціальногои забезпечення (Навчальний посібник)

Співробітники

завідувачПИЛИПЕНКО Пилип Даниловичзавідувач
професорСИНЧУК Світлана Миколаївнапрофесор
доцентБАРАБАШ Наталія Петрівнадоцент
доцентБУРАК Володимир Ярославовичдоцент
доцентВАЩИШИН Марія Ярославівнадоцент
доцентКУЛЬЧИЦЬКА Олена Іванівнадоцент
доцентЛАСЬКО Ірина Михайлівнадоцент
доцентЛЕЩУХ Данило Романовичдоцент
доцентПАРПАН Тетяна Валеріївнадоцент
доцентРИМ Олена Михайлівнадоцент
доцентСТАСІВ Оксана Василівнадоцент
доцентСТРЕПКО Володимир Любомировичдоцент
доцентФЕДОРОВИЧ Володимир Івановичдоцент
асистентБУК Мирослава Олегівнаасистент
асистентВІСЬТАК Марія Ярославівнаасистент
асистентГІРНИК Оксана Олегівнаасистент
асистентЖИРАВЕЦЬКИЙ Тарас Михайловичасистент
асистентМАЛАНЧУК Ольга Олександрівнаасистент
асистентОЛЕКСІВ Ігор Ігоровичасистент
асистентФУРИК Ігор Ярославовичасистент
асистентЧОПКО Христина Ігорівнаасистент
асистентШВЕЦЬ Дмитро Юрійовичасистент
асистентШПАРИК Назар Ярославовичасистент
лаборант, асистент (сумісник)ГАВРИЛЮК Юлія Михайлівналаборант, асистент (сумісник)
лаборантГИКАВА Віра Юріївналаборант

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

 

Вимоги щодо оформлення Магістерських робіт

 

Трудове право України

Тема 1 Поняття, предмет, метод та система трудового права 2019

Тема 2 Трудовий договір + ДОДАТКИ ДО ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ 2019

Тема 2 Трудовий договір + ДОДАТКИ ДО ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ 2019р. ПЕРЕДБАЧЕНА НА 3 ЗАНЯТТЯ!!!

Тема 3 Зміна умов трудового договору 2019

Тема 4 Припинення Трудового договору 2019

Тести на Модуль 2019

Тема 5 Правові засади соціального діалогу в Україні 2020

Тема 6 Робочий час

Тема 7 Час відпочинку 2020

Тема 8 Правове регулювання оплати праці 2020

Тема 9 Трудова дисципліна. Дисциплінарна відповідальність 2020

 

Варіанти для самостійної роботи на тему “Оплата праці”

Інструкція до самостійної роботи

 1. Номер варіанту відповідає порядковому номеру студента в списку підгрупи. В одній підгрупі варіанти не можуть повторюватися.
 2. Відповідь на тестові питання повинна бути повною, але не описовою.
 3. Завдання з 1 по15 оцінюються по 2 бали, 16 та 17 – максимально по 10 балів.

Нагадуємо, що вже сформований старостами підгруп файл з відповідями всіх студентів відповідної підгрупи має бути надісланий на відповідну адресу до 18.00  понеділка (6.04.2020  р.).

 

Оголошення щодо лекції!!

Лекція для студентів відбудеться на платформі Zoom
Час і дата: 8 апр 2020 09:00 AM Київ
Підключитися до конференції Zoom
Ідентифікатор конференції: 648 805 533
Пароль: 005564

 

До уваги студентів 2 курсу!       Інформація станом на 01.04.2020

Для перевірки знань з теми «Оплата праці» у понеділок (6.04.2020 р.) на сайті кафедри буде розміщено завдання.

Завдання (закриті тести  +  2 описових завдання) необхідно виконати до 18.00 цього ж дня та надіслати на кафедральну скриньку: socialnakafedra2020@gmail.com

Файл повинен відповідати наступним вимогам:

 1. Старости кожної підгрупи повинні створити ЄДИЙ текстовий документ (WORD) у якому повинні бути об’єднані всім індивідуальні завдання підгрупи.
  • Кожне індивідуальне завдання повиннo бути підписаним та починатися з нової сторінки.

Назва файлу (ТЕМА ПОВІДОМЛЕННЯ) номер групи (підгрупи) та прізвище викладача, який проводить лабораторні заняття у Вашій підгрупі.

Завдання 1-15  виконувати курсивом.

Всі завдання виконуються в одному файлі.

 

До уваги студентів 2 курсу!

Шановні студенти! У зв’язку з карантином вивчення предмету «Трудове право України» буде проводитися дистанційно.

Вам необхідно в робочих зошитах по відповідних планах лабораторних занять:

 • дати відповіді на питання для самоконтролю
 • вирішити задачі.

Вивчення тем відбуватиметься згідно з розкладками занять.

Контроль за виконанням завдань буде здійснено на лабораторних заняттях та модулі.

P.S. Про зміни в дистанційному навчанні буде повідомлено додатково.

 

Щодо КУРСОВИХ РОБІТ. 

Плани курсових робіт можете узгоджувати у викладачів, які ведуть у Вас лабораторні заняття.

Інформаці щодо здачі робіт на кафедру – відсутня. ( з приводу здачі робіт та навчання будемо інформувати Вас через сайт кафедри.

За додатковою інформацією звертайтеся на е.mail кафедри – trudagrek@ukr.net

Теми курсових робіт 2019-2020 н.р.

 

До уваги студентів заочної форми навчання!!!

Перелік питань на модуль для студентів заочної форми навчання 2020

Перелік питань на іспит для студентів заочної форми начання 2020

 

 

Соціальне медичне право

Тема 2 Інформована добровільна згода на медичне втручання 2019

Тема 3 Боротьба із тютюнопалінням за чи проти 2019

Тема 5 Право на життя 2019

Перелік питань на модуль з соціального медичного права 2019

Розклад лекційних і практичних занять

 

 

Основи охорони праці

Тема 1 Поняття охорони праці та її правове забезпечення 2019 р.

Тема 2 Гарантії прав працівників на охорону праці 2019p.

Тема 3 Система управління охороною праці в організації 2019 p.

Перелік питань на МОДУЛЬ 2019

Тест на ІСПИТ 2019

Тема 4 Нагляд і контроль за дотриманням законодавства про охорону праці 2019 p.

 

 

 

Екологічне право України

Тема 1 Предмет та джерела екологічного права України 2019

Тема 2 Екологічні права та обов`язки громадян 2019

Тема 3. Правові засади управління в сфері охорони довкілля та використання природних ресурсів 2019

Тема 4 Оцінка впливу на довкілля. Стратегічна екологічна оцінка 2019

Тема 5 Правове забезпечення екологічної безпеки 2019

Перелік питань на модуль 2019

Teмa 6 Юридична відповідальність за екологічні правопорушення 2020р.

Тема 7 Правове регулювання використання та охорони земель в Україні 2020р.

Тема 8 Правовий режим використання та охорони надр в Україні 2020р.

 


ДО УВАГИ СТУДЕНТІВ 4 КУРСУ     ЩОДО ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ!!!

Тема 9 Правовий режим використання та охорони вод 2020р.

Тема 10 Правовий режим використання і охорони лісів 2020р.

Тема 11 Правовий режим використанні і охорони рослинного світу 2020р.

Тема 12 Правовий режим використання і охорони тваринного світу 2020р.

 

ЛЕКЦІЇ для дистанційного навчання

Лекція Правовий режим використання та охорони вод 2020

Презентація Правове регулювання використання та охорони вод

Лекція Правовий режим використання та охорони лісів 2020

Презентація Правове регулювання використання та охорони лісів

 

До уваги студентів заочної форми навчання!!!

Перелік питань на модуль з Екологічного пава для заочної форми навчання 2020

Перелік питань на іспит з Екологічного пава для заочної форми навчання 2020

Розклад лекційних і практичних занять

 

 

 

Земельне право

Плани практичних занять 2019

Тема 1 Поняття, система та джерела земельного права України 2019

Тема 2 Право власності на землю в Україні 2019

Тема 3 Основні правові форми набуття права власності на землі в Україні 2019

Тема 4 Правове регулювання виділення в натурі (на місцевості) земельної частки (паю) 2019

Тема 5 Права на землю осіб, які не є власниками земельних ділянок 2019

Тема 6 Обмежені речові права на чужі земельні ділянки 2019

Тема 7 Правове регулювання оренди земельних ділянок 2019

Тема 8 Правове регулювання обмежень прав на землю. Припинення прав на землю 2019

Тема 9 Відповідальність за порушення земельного законодавства. Захист прав на землю. Вирішення земельних спорів 2019

Тема 10 Правовий режим земель сільськогосподарського призначення 2019

Тема 11 Землекористування фермерських та особистих селянських господарств 2019

Тема 12 Правовий режим земель житлової та громадської забудови 2019

Перелік питань на МОДУЛЬ 2019

 

 

Перелік вибіркових дисциплін:

Магістри

 

Питання на ДЕК-2016:

 

Дослідження

Аспіранти

Денна форма навчання

 • Галушко О.І. - «Забезпечення гідного рівня життя особи як фундаментальний принцип права соціального забезпечення України»науковий керівник: проф. Синчук С. М.
 • Лічко А. І. – «Юридичні гарантії соціального захисту потерпілих від нещасного випадку на виробництві» науковий керівник: проф. Синчук С. М.
 • Щестюк О. М. - «Юридичні гарантії земельних прав громадян у сфері землеустрою» науковий керівник: доц. Ващишин М. Я.
 • Олексів І.І. - «Юридичні гарантії прав працівників у строкових трудових правовідносинах» науковий керівник: проф. Пилипенко П.Д.
 • Раневич О.Ю. - «Конституційні засади права соціального забезпечення» науковий керівник: проф. Пилипенко П.Д.
 • Стахів Б.О. - «Юридичні гарантії працевлаштування молоді в Україні» науковий керівник: проф. Пилипенко П.Д.
 

Вечірня форма навчання

 • Костик С.О. -«Земельні правовідносини у сфері містобудівної діяльності»  науковий керівник: доц. Ващишин М.Я.
 

Заочна форма навчання

 • Досін Б.В. - «Соціальний діалог в системі трудового права України» науковий керівник: доц. Бурак В.Я.
 • Козлов О.В. - «Юридичні гарантії оплати праці в Україні» науковий керівник: проф. Пилипенко П.Д.
 • Сарвас М.М. - «Юридичні гарантії працівників на безпечні та здорові умови праці»  науковий керівник: доц. Стасів О.В.
 • Панченко А. М. – «Правове регулювання трудових відносин осіб, зайнятих у важких та шкідливих умовах праці» науковий керівник: проф. Пилипенко П.Д.
 • Кульчицький Т.Р. «Правове регулювання соціального захисту внутрішньо переміщених осіб в Україні» науковий керівник: доц. Бурак В.Я.
 • Волошин І.П. - «Юридичні гарантії соціального захисту малозабезпечених осіб» науковий керівник: проф. Синчук С. М
 • Тимофіїв Р.М. - «Роботодавець у правовідносинах соц2іального захисту» науковий керівник: проф. Синчук С. М
 • Войтюк Д.Я. - «Юридичні гарантії гендерної рівності по трудових правовідносинах» науковий керівник: доц. Парпан Т.В.
 • Цимбала І.З. - «Захист права на працю за законодавством України» науковий керівник: доц. Бурак В.Я.
 • Бутинська Р.Я. - «Правовий статус суб’єктів колективно-трудових правовідносин» науковий керівник: проф. Пилипенко П.Д.
 • Мельник (Петрик) Л.Я. - «Соціальний захист учасників Антитерористичної операції в Україні» науковий керівник: доц. Бурак В.Я.
 • Годованець Ю.С. - «Трудове правопорушення як підстава юридичної відповідальності» науковий керівник: доц. Лущух Д.Р.
 • Мак (Сенюта) Л.Б. – «Система земельного права України як галузі права» науковий керівник: доц. Ващишин М.Я.
 

Стратегія

Вітаємо Світлану Миколаївну Синчук з присудженням премії ім. Ярослава Мудрого

19.11.2018 | 15:49

Вітаємо
професора кафедри соціального права Синчук Світлану Миколаївну із присудженням їй Премії імені Ярослава Мудрого (2018) за видатні досягнення в науково-дослідницькій діяльності з проблем правознавства!

Читати »

На факультеті відбулось обговорення результатів роботи дослідницької групи в рамках програми ELSA – екологічне право

14.04.2017 | 12:31

8 квітня 2017 року у 409 аудиторії юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка відбувся круглий стіл – обговорення результатів роботи правової дослідницької групи та конкурсу есе, які відбувалися в рамках імплементації теми міжнародної фокусної програми ELSA – екологічне право.
Під час обговорення сегментів наукового дослідження, кожен учасник правової дослідницької групи розповів про найбільш актуальні проблеми у тій темі, яку він досліджував. Вони стосувалися і дотримання спеціальних природоохоронних режимів, і заходів держави щодо охорони окремих видів тварин та рослин, і...

Читати »

Анонс:Конференція «Еволюція правового регулювання земельних, аграрних та екологічних відносин», 18.11.2016

16.11.2016 | 23:47

Кафедра соціального права Львівського національного університету імені Івана Франка та Український центр соціально-правових досліджень запрошують Вас взяти участь у
Міжнародній науково-практичній конференції «Еволюція правового регулювання земельних, аграрних та екологічних відносин», яка присвячена 90- річчю від дня народження доктора юридичних наук, професора Титової Ніни Іванівни.
Конференція відбудеться 18 листопада 2016 року на базі юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. Місце проведення: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 14.
Запропоновані тематичні напрямки конференції:

сучасні тенденції розвитку земельного права;
актуальні проблеми розвитку аграрного права та соціальної сфери села;
перспективи розвитку екологічного...

Читати »

Відбувся І етап ХІІІ Всеукраїнського турніру юних правознавців

17.10.2016 | 12:49

15 жовтня 2016 року на юридичному факультеті відбувся І етап ХІІІ Всеукраїнського турніру юних правознавців, який проводиться спільно Департаментом освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації, Львівським національним університетом імені Івана Франка та КЗ Львівської обласної ради “Львівська обласна Мала академія наук учнівської молоді”.
З вітальним словом до учасників турніру звернулась Голова журі, заступник декана юридичного факультету, доцент кафедри кримінального права і кримінології Оксана Панчак. Також до складу журі увійшли доцент кафедри соціального права Володимир Бурак, доцент кафедри конституційного права Віталій Чорненький...

Читати »

Круглий стіл “40-річчя заснування кафедри соціального права”, 1 квітня 2016 року

14.03.2016 | 21:41

КРУГЛИЙ СТІЛ
присвячений 40 річчю, від часу заснування Кафедри соціального права (трудового, аграрного та екологічного права) юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка Круглий стіл відбудеться 1 квітня 2016 року о 12 год., за адресою: м.Львів, вул. Січових стрільців, 14, ауд. 310.
Заплановані наукові напрямки круглого столу: – трудове право; – право соціального забезпечення; – охорона праці; – земельне право; – екологічне право; – аграрне право; – медичне право.
Офіційними мовами проведення круглого столу є українська, польська, російська, англійська. Форма участі у...

Читати »

Оголошення


Графік відпрацювань