Кафедра соціального права

 • Про кафедру
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Дослідження
 • Стратегія
 • Новини
 • Оголошення

Кафедра соціального права є однією з провідних кафедр юридичного факультету ЛНУ імені І.Я. Франка. Утворена шляхом реорганізації кафедри цивільного права і процесу 1 квітня 1976 року, під назвою кафедра трудового, земельного і колгоспного права. Тоді у складі кафедри було лише 5 осіб: доценти Р.І. Кондратьєв – завідувач кафедри, Н.І. Титова, Т.І. Цигилик і старші викладачі С.Ф. Василюк та Я.І. Безугла.

У 1991 році завідувачем кафедри став доцент Пилипенко П.Д. і кафедра отримала сучасну назву. Розвиток кафедри у 90-х роках 20 ст. пов’язаний також із педагогічною та науковою діяльністю доц. Н.Б. Болотіної та проф. С.М. Кравченко.

На кафедрі функціонує наукова школа трудового права під керівництвом проф. Пилипенка П.Д. який фактично її розбудував та дав новий напрям наукової діяльності Львівської наукової школи трудового права. З працями цього вченого пов’язано нове осмислення проблем теорії трудового права в умовах переходу України до ринкової економіки. Він з позицій природничого праворозуміння обґрунтував принципово нові підходи до поняття, предмета, метода, принципів, соціального призначення, функцій, системи, джерел національного трудового права, а також до трудових правовідносин й підстав їхнього виникнення.

Активними представниками цієї наукової школи є відомі науковці: доц. В.Я. Бурак, доц. С.М. Синчук, доц. З.Я. Козак, доц. О.І. Жолнович, доц. О.І. Кульчицька, доц. О.М. Рим та ін. Кафедра забезпечує викладання нормативних курсів для студентів: «Трудове право», «Право соціального забезпечення», «Екологічне право України», «Земельне право України», «Основи охорони праці», а також здійснює підготовку спеціалістів за спеціалізацією «Забезпечення соціально-економічних прав громадян» і магістрів «Соціально-правової спеціалізації».

На сьогодні науково-педагогічне забезпечення навчального процесу на кафедрі здійснюється одним доктором юридичних наук та 17 кандидатами юридичних наук.  Викладачами кафедри підготовлено ряд підручників і навчальних посібників з переважної більшості  предметів, які читаються на кафедрі. Основні з них: Трудове право України : підруч. [для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / П.Д. Пилипенко, В.Я. Бурак, З.Я. Козак та ін] ; за ред. П.Д. Пилипенка. – 5-те вид., перероб. і доповн. – К. : ІнЮре, 2014. – 536с.; Охорона праці в галузі юриспруденції: навч. посібн. Для студ. Вищ. Навч. закл. / П.Д. Пилипенко, О.І. Жолнович, З.Я. Козак [та ін..]; за ред.. П.Д. Пилипенка. – К.: Ін Юре, 2013. – 272с.; Право соціального забезпечення України : підруч. [для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / П.Д. Пилипенко, В.Я. Бурак, С.М. Синчук та ін] / за ред. П.Д. Пилипенка. – 3-тє вид., перероб. і доповн. – К. : ІнЮре, 2010. – 504с.; Право довкілля (екологічне право) : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / П.Д. Пилипенко, В.І. Федорович, М.Я. Ващишин [та ін.] ; за ред. П.Д. Пилипенка. – К. : ІнЮре, 2010. – 401с.

Викладачі кафедри постійно беруть участь у наукових заходах національного і міжнародного рівня.

 

Трудове право України (Академічний курс) Трудове право України (Навчальний посібник) Трудове право України (Практикум) Трудове право України Кодекс законів про працю з постатейними матеріалами судової практики Охорона праці в галузі юриспруденції Право довкілля (екологічне право)  Право соціального забезпечення Право соціального забезпечення (Академічний курс)Право соціальногои забезпечення (Навчальний посібник)

Співробітники

завідувачПИЛИПЕНКО Пилип Даниловичзавідувач
професорСИНЧУК Світлана Миколаївнапрофесор
доцентБАРАБАШ Наталія Петрівнадоцент
доцентБУРАК Володимир Ярославовичдоцент
доцентВАЩИШИН Марія Ярославівнадоцент
доцентКУЛЬЧИЦЬКА Олена Іванівнадоцент
доцентЛАСЬКО Ірина Михайлівнадоцент
доцентЛЕЩУХ Данило Романовичдоцент
доцентПАРПАН Тетяна Валеріївнадоцент
доцентРИМ Олена Михайлівнадоцент
доцентСТАСІВ Оксана Василівнадоцент
доцентСТРЕПКО Володимир Любомировичдоцент
доцентФЕДОРОВИЧ Володимир Івановичдоцент
доцентЧОПКО Христина Ігорівнадоцент
доцентШВЕЦЬ Дмитро Юрійовичдоцент
доцентШПАРИК Назар Ярославовичдоцент
асистентБУК Мирослава Олегівнаасистент
асистентГІРНИК Оксана Олегівнаасистент
асистентЖИРАВЕЦЬКИЙ Тарас Михайловичасистент
асистентОЛЕКСІВ Ігор Ігоровичасистент
асистентРАНЕВИЧ Орест Юрійовичасистент
асистентФУРИК Ігор Ярославовичасистент
лаборант, асистент (сумісник)ГАВРИЛЮК Юлія Михайлівналаборант, асистент (сумісник)
лаборантГИКАВА Віра Юріївналаборант

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

Трудове право України

 

Тема 1 Поняття, предмет, метод та система трудового права. Трудові правовідносини 2021

 

За додатковою інформацією звертайтесь на електронну скриньку кафедри: trudagrek@ukr.net

 

Соціальне медичне право

Розклад лекційних і практичних занять

 

Тема 1 Право на охорону здоров’я та його правове забезпечення 2021

 

УВАГА!

Лекційні  заняття доц. Фурика І.Я. відбуватимуться за посиланням:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aQEQ_iXY1pT8kM1uUUSnmlua1w7sXdhDTr1JbQA_ppNA1%40thread.tacv2/1630745503214?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%22b04c0312-a5f0-417b-aa7e-908c414bdcc2%22%7d

 

Лекційні та практичні заняття доц. Кульчицької О.І. відбуватимуться за посиланням:

Тема: Zoom meeting invitation – Zoom Meeting Олена Кульчицька
Время: 3 сент. 2021 11:45 AM Киев
Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/3718931623?pwd=Z2lCaW0vWjUrUFFLWEM2RExjTUpwQT09
Идентификатор конференции: 371 893 1623
Код доступа: 515273

 

Лекційні та практичні заняття доц. Раневича О.Ю. відбуватимуться за посиланням:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3abe7ee36ecd9046ec931c87c5c43a422d%40thread.tacv2/1630573369960?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%22916bcc53-9c1e-44b5-ad02-11e22628f7d2%22%7d

 

 

 

За додатковою інформацією звертайтесь на електронну скриньку кафедри: trudagrek@ukr.net

 

Соціальне страхове право

 

 

 

 

Основи охорони праці

Розклад лекційних і практичних занять

 

Тема 1 Поняття охорони праці та її правове забезпечення 2021

За додатковою інформацією звертайтесь на електронну скриньку кафедри: trudagrek@ukr.net

 

 

Екологічне право України

Розклад лекційних і практичних занять

 

 

Тема 1 Предмет та система екологічного права України 2021

За додатковою інформацією звертайтесь на електронну скриньку кафедри:trudagrek@ukr.net 

 

 

 

Земельне право

Розклад лекційних і практичних занять

Тема 1 Поняття, система та джерела земельного права України 2021

Тема 2 Право власності на землю в Україні 2021

Тема 3 Основні правові форми набуття права власності на землі в Україні 2021

Тема 4 Правове регулювання виділення в натурі (на місцевості) земельної частки (паю) 2021

Тема 5 Права на землю осіб, які не є власниками земельних ділянок 2021

Тема 6 Обмежені речові права на чужі земельні ділянки 2021

Тема 7 Правове регулювання оренди земельних ділянок 2021

Тема 8 Правове регулювання обмежень прав на землю. Припинення прав на землю 2021

Тема 9 Відповідальність за порушення земельного законодавства. Захист прав на землю. Вирішення земельних спорів 2021

Тема 10 Правовий режим земель сільськогосподарського призначення 2021

Тема 11 Землекористування фермерських та особистих селянських господарств 2021

Тема 12 Правовий режим земель житлової та громадської забудови 2021

 

За додатковою інформаціє звертайтесь на електронну скриньку кафедри: trudagrek@ukr.net

 

 

Перелік вибіркових дисциплін:

 

 

 

 

Дослідження

Аспіранти

Денна форма навчання

 • Галушко О.І. – «Забезпечення гідного рівня життя особи як фундаментальний принцип права соціального забезпечення України»науковий керівник: проф. Синчук С. М.
 • Щестюк О. М. – «Юридичні гарантії земельних прав громадян у сфері землеустрою» науковий керівник: доц. Ващишин М. Я.

 

Вечірня форма навчання

 • Костик С.О. -«Земельні правовідносини у сфері містобудівної діяльності»  науковий керівник: доц. Ващишин М.Я.

 

Заочна форма навчання

 • Досін Б.В. – «Соціальний діалог в системі трудового права України» науковий керівник: доц. Бурак В.Я.
 • Цимбала І.З. – «Захист права на працю за законодавством України» науковий керівник: доц. Бурак В.Я.
 • Мельник (Петрик) Л.Я. – «Соціальний захист учасників Антитерористичної операції в Україні» науковий керівник: доц. Бурак В.Я.

 

Стратегія

До уваги студентів 3 курсу

02.09.2021 | 14:53

До уваги студентів, що обрали ВНД “Соціальне медичне право”
УВАГА!
Лекційні  заняття доц. Фурика І.Я. відбуватимуться за посиланням:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aQEQ_iXY1pT8kM1uUUSnmlua1w7sXdhDTr1JbQA_ppNA1%40thread.tacv2/1630745503214?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%22b04c0312-a5f0-417b-aa7e-908c414bdcc2%22%7d
 
Лекційні та практичні заняття доц. Кульчицької О.І. відбуватимуться за посиланням:
Тема: Zoom meeting invitation – Zoom Meeting Олена Кульчицька
Время: 3 сент. 2021 11:45 AM Киев
Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/3718931623?pwd=Z2lCaW0vWjUrUFFLWEM2RExjTUpwQT09
Идентификатор конференции: 371 893 1623
Код доступа: 515273
 
Лекційні та практичні заняття доц. Раневича О.Ю. відбуватимуться за посиланням:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3abe7ee36ecd9046ec931c87c5c43a422d%40thread.tacv2/1630573369960?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%22916bcc53-9c1e-44b5-ad02-11e22628f7d2%22%7d

Читати »

До уваги магістрів 1 курсу

02.09.2021 | 14:34

Щодо наскрізного спецкурсу
“Соціально-правові стандарти захисту прав та інтересів громадян в умовах глобалізації ринку праці”
Для проведення лекційних занять студентам 1-го потоку (груп М51-М56) необхідно перейти за посиланням:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aTC7YHP75G7f_V0X8SkBxczbQf7lpb9nVE5yPhMcrhWI1%40thread.tacv2/1630500701433?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%22f481c85c-0173-4d89-9930-cdb71d769b94%22%7d
 
Для проведення лекційних занять студентам 2-го потоку (груп М57-М5Д) необхідно перейти за посиланням:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aGeYgBzQYodfUETtNGRzog3X83dd3ZVUMy5NX5bucPLw1%40thread.tacv2/1630666705585?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%2274a38253-d3dc-4938-bd14-46a23d44f713%22%7d
Заняття відбуватимуться відповідно до розкладу.

Читати »

Науково-практичний гурок круглого столу секції Трудового права

07.10.2020 | 17:13

До уваги студентів 2 курсу
 Розпочинається робота “Науково-практичного гуртка круглого столу секції Трудового права”
      Хто бажає долучитися до роботи наукового гуртка прохання звертатися на кафедру соціального права до керівника гуртка  доц. Т.В. Парпан або Гаврилюк Ю.М.
За додатковою інформацією звертайтесь на електронну скриньку кафедри: trudagrek@ukr.net

Читати »

Вітаємо Світлану Миколаївну Синчук з присудженням премії ім. Ярослава Мудрого

19.11.2018 | 15:49

Вітаємо
професора кафедри соціального права Синчук Світлану Миколаївну із присудженням їй Премії імені Ярослава Мудрого (2018) за видатні досягнення в науково-дослідницькій діяльності з проблем правознавства!

Читати »

На факультеті відбулось обговорення результатів роботи дослідницької групи в рамках програми ELSA – екологічне право

14.04.2017 | 12:31

8 квітня 2017 року у 409 аудиторії юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка відбувся круглий стіл – обговорення результатів роботи правової дослідницької групи та конкурсу есе, які відбувалися в рамках імплементації теми міжнародної фокусної програми ELSA – екологічне право.
Під час обговорення сегментів наукового дослідження, кожен учасник правової дослідницької групи розповів про найбільш актуальні проблеми у тій темі, яку він досліджував. Вони стосувалися і дотримання спеціальних природоохоронних режимів, і заходів держави щодо охорони окремих видів тварин та рослин, і...

Читати »

Оголошення


Графік відпрацювань