Кафедра соціального права

 • Про кафедру
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Дослідження
 • Стратегія
 • Новини
 • Оголошення

Кафедра соціального права є однією з провідних кафедр юридичного факультету ЛНУ імені І.Я. Франка. Утворена шляхом реорганізації кафедри цивільного права і процесу 1 квітня 1976 року, під назвою кафедра трудового, земельного і колгоспного права. Тоді у складі кафедри було лише 5 осіб: доценти Р.І. Кондратьєв – завідувач кафедри, Н.І. Титова, Т.І. Цигилик і старші викладачі С.Ф. Василюк та Я.І. Безугла.

У 1991 році завідувачем кафедри став доцент Пилипенко П.Д. і кафедра отримала сучасну назву. Розвиток кафедри у 90-х роках 20 ст. пов’язаний також із педагогічною та науковою діяльністю доц. Н.Б. Болотіної та проф. С.М. Кравченко.

На кафедрі функціонує наукова школа трудового права під керівництвом проф. Пилипенка П.Д. який фактично її розбудував та дав новий напрям наукової діяльності Львівської наукової школи трудового права. З працями цього вченого пов’язано нове осмислення проблем теорії трудового права в умовах переходу України до ринкової економіки. Він з позицій природничого праворозуміння обґрунтував принципово нові підходи до поняття, предмета, метода, принципів, соціального призначення, функцій, системи, джерел національного трудового права, а також до трудових правовідносин й підстав їхнього виникнення.

Активними представниками цієї наукової школи є відомі науковці: доц. В.Я. Бурак, доц. С.М. Синчук, доц. З.Я. Козак, доц. О.І. Жолнович, доц. О.І. Кульчицька, доц. О.М. Рим та ін. Кафедра забезпечує викладання нормативних курсів для студентів: «Трудове право», «Право соціального забезпечення», «Екологічне право України», «Земельне право України», «Основи охорони праці», а також здійснює підготовку спеціалістів за спеціалізацією «Забезпечення соціально-економічних прав громадян» і магістрів «Соціально-правової спеціалізації».

На сьогодні науково-педагогічне забезпечення навчального процесу на кафедрі здійснюється одним доктором юридичних наук та 17 кандидатами юридичних наук.  Викладачами кафедри підготовлено ряд підручників і навчальних посібників з переважної більшості  предметів, які читаються на кафедрі. Основні з них: Трудове право України : підруч. [для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / П.Д. Пилипенко, В.Я. Бурак, З.Я. Козак та ін] ; за ред. П.Д. Пилипенка. – 5-те вид., перероб. і доповн. – К. : ІнЮре, 2014. – 536с.; Охорона праці в галузі юриспруденції: навч. посібн. Для студ. Вищ. Навч. закл. / П.Д. Пилипенко, О.І. Жолнович, З.Я. Козак [та ін..]; за ред.. П.Д. Пилипенка. – К.: Ін Юре, 2013. – 272с.; Право соціального забезпечення України : підруч. [для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / П.Д. Пилипенко, В.Я. Бурак, С.М. Синчук та ін] / за ред. П.Д. Пилипенка. – 3-тє вид., перероб. і доповн. – К. : ІнЮре, 2010. – 504с.; Право довкілля (екологічне право) : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / П.Д. Пилипенко, В.І. Федорович, М.Я. Ващишин [та ін.] ; за ред. П.Д. Пилипенка. – К. : ІнЮре, 2010. – 401с.

Викладачі кафедри постійно беруть участь у наукових заходах національного і міжнародного рівня.

 

Трудове право України (Академічний курс) Трудове право України (Навчальний посібник) Трудове право України (Практикум) Трудове право України Кодекс законів про працю з постатейними матеріалами судової практики Охорона праці в галузі юриспруденції Право довкілля (екологічне право)  Право соціального забезпечення Право соціального забезпечення (Академічний курс)Право соціальногои забезпечення (Навчальний посібник)

Співробітники

завідувачПИЛИПЕНКО Пилип Даниловичзавідувач
професорБУРАК Володимир Ярославовичпрофесор
професорВАЩИШИН Марія Ярославівнапрофесор
професорРИМ Олена Михайлівнапрофесор
професорСИНЧУК Світлана Миколаївнапрофесор
доцентБАРАБАШ Наталія Петрівнадоцент
доцентБУК Мирослава Олегівнадоцент
доцентГІРНИК Оксана Олегівнадоцент
доцентКУЛЬЧИЦЬКА Олена Іванівнадоцент
доцентЛАСЬКО Ірина Михайлівнадоцент
доцентЛЕВИЦЬКА Надія Олексіївнадоцент
доцентЛЕЩУХ Данило Романовичдоцент
доцентОЛЕКСІВ Ігор Ігоровичдоцент
доцентПАРПАН Тетяна Валеріївнадоцент
доцентРАНЕВИЧ Орест Юрійовичдоцент
доцентСТАСІВ Оксана Василівнадоцент
доцентСТРЕПКО Володимир Любомировичдоцент
доцентФЕДОРОВИЧ Володимир Івановичдоцент
доцентФУРИК Ігор Ярославовичдоцент
доцентЧОПКО Христина Ігорівнадоцент
доцентШВЕЦЬ Дмитро Юрійовичдоцент
доцентШПАРИК Назар Ярославовичдоцент
асистентЖИРАВЕЦЬКИЙ Тарас Михайловичасистент
лаборантЖУК Марія Андріївналаборант
лаборантМАРЧУК Єлизавета Володимирівналаборант

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

Розподіл наукових керівників курсових робіт.

Захист курсових робіт

 

Трудове право України

Вступ до трудового права. Пилипенко П. Д.

Індивідуальні трудові відносини, як об’єкт правового регулювання. Пилипенко П. Д.

Про право на працю та свободу праці.  Пилипенко П. Д.

Питання_на_модуль

Тема 1 Поняття трудового права.

Тема 2. Суб’єкти колективного трудового права та форми реалізації їхніх прав.

Тема 3. Правові засади соціального діалогу в Україні.

тема 4 Індивідуальні трудові відносини.

Тема 5.  Трудовий договір та порядок його укладення.

Тема 6. Зміна умов трудового договору. Переведення працівників на іншу роботу.

Тема 7. Правове регулювання робочого часу та часу відпочинку.

Тема 8. Правове регулювання відпусток.

Тема 9. Правове регулювання оплати праці.

Тема 10. Внутрішній трудовий розпорядок та дисциплінарна відповідальність.

Тема 11. Матеріальна відповідальність сторін трудового договору.

Тема 12. Припинення трудових відносин.

 

За додатковою інформацією звертайтесь на електронну скриньку кафедри: trudagrek@ukr.net

 

Ювенальне право

Тема 2. Теорія ювенального права.

Тема 3. Булінг у середовищі неповнолітніх.

Тема 4 Основні елементи правового статусу дитини

Тема 5. Правове регулювання протидії дітей від домашного насильства.

За додатковою інформацією звертайтесь на електронну скриньку кафедри: trudagrek@ukr.net

Соціальне медичне право

Розклад лекційних і практичних занять

 

За додатковою інформацією звертайтесь на електронну скриньку кафедри: trudagrek@ukr.net

 

Основи охорони праці

 

Розклад лекційних і практичних занять

 

 

За додатковою інформацією звертайтесь на електронну скриньку кафедри: trudagrek@ukr.net

 

Екологічне право України

Перелік питань на модуль

Тема 1. Предмет та система екологічного права України.

Тема 2. Джерела екологічного права України.

Тема 3 Еколого-правовий статус особи.

Тема 4. Правові засади управління в сфері охорони довкілля та використання природних ресурсів.

Тема 5. Правові засади управління в сфері охорони довкілля та використання природних ресурсів.

Тема 6. Оцінка впливу на довкілля. Стратегічна екологічна оцінка.

Тема 7. Правове регулювання використання та охорони земель

Тема 8. Правове регулювання використання та охорони надр в Україні.

Тема 9. Правовий режим використання та охорони вод.

Тема 10. Правовий режим використання і охорони лісів.

Тема 11. Правовий режим використання і охорони тваринного світу.

Тема 12. Правовий режим використання і охорони рослинного світу

Тема 13. Правова охорона атмосферного повітря

Тема 14. Правовий режим територій та об’єктів екологічної мережі.

Розклад лекційних і практичних занять

 

За додатковою інформацією звертайтесь на електронну скриньку кафедри:trudagrek@ukr.net 

Соціально-правові стандарти захисту прав та інтересів громадян в умовах глобалізації ринку праці

 

Для студентів заочної форми навчання:

 

Розклад лекційних і практичних занять

Юридичне документування

 

За додатковою інформацією звертайтесь на електронну скриньку кафедри: trudagrek@ukr.net

Правовідносини зайнятості у сфері комерційного права

За додатковою інформацією звертайтесь на електронну скриньку кафедри: trudagrek@ukr.net

 

Перелік вибіркових дисциплін:

Бакалаври

 • Синчук С.М. Правове регулювання самозайнятості в Україні
 • Левицька Н.О. Юридичне документування
 • Стрепко В.Л. Соціальне страхове право
 • Левицька Н.О. Ювенальне право
 • Раневич О.Ю. Соціальне медичне право
 • Олексів І.І. Правове забезпечення відносин зайнятості у сфері цифрової економіки
 • Ласько І.М. Право соціального забезпечення в умовах глобалізації ринку праці
 • Ващишин М.Я. Фермерське право
 • Федорович В.І. Земельне право
 • Бурак В.Я. Відновне правосуддя у сфері трудових правовідносин
 • Шпарик Н.Я. Право екологічної безпеки
 • Швець Д.Ю. Правовідносини зайнятості у сфері комерційного права
 • Бурак В.Я. Правові засади захисту трудових прав працівників

 

 

 

 

Дослідження

Науково-практичні конференції кафедри

 

 • 22 грудня 2015р. – Правові, економічні та організаційні засади реалізації державної політики зайнятості: Всеукраїнська науково-практична конференція

Матеріали конференції

 • 1 квітня 2016 р. – Матеріали всеукраїнського “круглого столу” присвяченого 40-річчю кафедри соціального права

Матеріали конференції

 • 28 червня 2016 р. – Конституційні гарантії прав і свобод людини: 20 років досвіду правого: Міжнародна науково-практична конференція

Матеріали конференції

 • 18 листопада 2016 р. – Еволюція правового регулювання аграрних, земельних та екологічних відносин:Міжнародна науково-практична конференція

Матеріали конференцї

 • 2 червня 2017 р. – Правові проблеми земельної реформи в Україні: Міжнародна науково-практична конференція

Матеріали конференції

 • 10 листопада 2017 р. – Українська правнича наука основні тенденції розвитку в умовах євроінтеграції: Міжнародна науково-практична конференція

Матеріали конференції

 • 27 квітня 2018 р. – Проблеми реалізації і захисту соціальних прав в Україні: Міжнародна науково-практична конференція

Матеріали конференції

 • 14 грудня 2018 р. – Проблеми реалізації і захисту прав людини в світлі Загальної декларації прав людини» (до 70-річчя з дня ухвалення) : Міжнародна науково-практична конференція

Матеріали конференції

 • 6 грудня 2019 р. – Українська правнича наука та її вплив на сучасні реформи(до 95-річчя Цигилика Теодора Іванович: Міжнародна науково-практична конференція

Матеріали конференції 

 • 23 квітня 2021 р. – Європейська соціальна хартія та проблеми реалізації соціальних прав в умовах глобалізації(до 25-річчя Європейської соціальної хартії (переглянутої): Міжнародна науково-практична конференція

Матеріали конференції

 • 23 травня 2023 року«Сучасні стандарти соціального діалогу: новели Закону “Про колективні угоди та договори”»: Круглий стіл.

Матеріали круглого столу. 

 • 27 квітня 2023 року – “Безпечне та здорове робоче середовище – основний принцип та право на роботі” : Круглий стіл.

Збірник статей за матеріалами круглого столу.

 • 14 листопада 2023 року – “Соціальний діалог: сьогодення і перспективи”

Матеріали круглого столу

Участь кафедри у міжнародних наукових та/або освітніх проєктах

1. У листопаді 2021 року проведено аналітичне дослідження щодо формування переліку законів України, які необхідно привести у відповідність із Національною стратегією зі створення безбар’єрного простору в Україні (Provide an analysis and mapping of the regulatory framework of Ukraine vis-à-vis the National Strategy on Barrier-Free Society), організованого Радою Європи (The Council of Europe, Department of the Еuropean social charter) на замовлення Офісу Президента України.

Експерти, які були залучені до роботи щодо формування переліку законів України, які необхідно привести у відповідність із Національною стратегією зі створення безбар’єрного простору в Україні

 1. Бук Мирослава (к.ю.н., доцент кафедри соціального права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, експерт громадської організації «Український центр соціально-правових досліджень»);
 2. Гірник-Іваночко Оксана (к.ю.н., доцент кафедри соціального права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, експерт громадської організації «Український центр соціально-правових досліджень»);
 3. Ласько Ірина (к.ю.н., доцент кафедри соціального права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, експерт громадської організації «Український центр соціально-правових досліджень»);
 4. Кульчицька Олена (к.ю.н., доцент кафедри соціального права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, експерт громадської організації «Український центр соціально-правових досліджень»);
 5. Раневич Орест (к.ю.н., доцент кафедри соціального права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, експерт громадської організації «Український центр соціально-правових досліджень»);
 6. Рим Олена (д.ю.н., доцент кафедри соціального права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, експерт громадської організації «Український центр соціально-правових досліджень»);
 7. Швець Дмитро (к.ю.н., доцент кафедри соціального права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, експерт громадської організації «Український центр соціально-правових досліджень»).

 

2. У жовтні 2021 року проведено аналітичне дослідження з розробки проєкту Плану заходів щодо забезпечення виконання положень Європейської соціальної хартії (переглянутої) (Providing expert and methodological support to the development of the New Action Plan on Implementation of the European Social Charter in Ukraine and participating in meetings with the Ministry of Social Policy of Ukraine and the stakeholders on the issues concerned), організованого Радою Європи (The Council of Europe, GMC UA BH8554-Social Rights).

Експерти, які були залучені до роботи з розробки проєкту Плану заходів щодо забезпечення виконання положень Європейської соціальної хартії (переглянутої)

 1. Бурак Володимир (д.ю.н., доцент кафедри соціального права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, експерт громадської організації «Український центр соціально-правових досліджень»);
 2. Рим Олена (д.ю.н., доцент кафедри соціального права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, експерт громадської організації «Український центр соціально-правових досліджень»);
 3. Синчук Світлана (д.ю.н., професор кафедри соціального права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, експерт громадської організації «Український центр соціально-правових досліджень»).

4. У липні 2022 року проведено аналітичне дослідження щодо соціального захисту переміщених осіб, у межах якого було розроблено чек-листи/списки соціальних прав та заходів соціального захисту як для переміщених осіб, так і для держав, що приймають (Providing legal and technical expertise related to the protection of displaced persons, including check-list of social rights and social protection measures for both displaced people and receiving State), організованого Радою Європи (The Council of Europe, BH8814/ DepaRTMENT of SoCIAL RIGHTS).

Експерти, які були залучені до роботи щодо формування контрольного переліку соціальних прав та заходів соціального захисту як для переміщених осіб, так і приймаючих країн

Development of the check-list of social rights and social protection measures for both displaced people and receiving States (in Ukrainian)

 1. Бук Мирослава (к.ю.н., доцент кафедри соціального права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, експерт громадської організації «Український центр соціально-правових досліджень»);
 2. Бурак Володимир (д.ю.н., доцент кафедри соціального права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, експерт громадської організації «Український центр соціально-правових досліджень»);
 3. Ващишин Марія (д.ю.н., доцент кафедри соціального права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, експерт громадської організації «Український центр соціально-правових досліджень»);
 4. Гірник-Іваночко Оксана (к.ю.н., доцент кафедри соціального права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, експерт громадської організації «Український центр соціально-правових досліджень»);
 5. Ласько Ірина (к.ю.н., доцент кафедри соціального права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, експерт громадської організації «Український центр соціально-правових досліджень»);
 6. Парпан Тетяна (к.ю.н., доцент кафедри соціального права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, експерт громадської організації «Український центр соціально-правових досліджень»);
 7. Рим Олена (д.ю.н., доцент кафедри соціального права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, експерт громадської організації «Український центр соціально-правових досліджень»);
 8. Синчук Світлана (д.ю.н., професор кафедри соціального права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, експерт громадської організації «Український центр соціально-правових досліджень»);
 9. Стасів Оксана (к.ю.н., доцент кафедри соціального права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, експерт громадської організації «Український центр соціально-правових досліджень»).

 

Аспіранти

Денна форма навчання

 

 • Щестюк О. М. – “Юридичні гарантії земельних прав громадян у сфері землеустрою” науковий керівник: доц. Ващишин М. Я.
 • Галушко О. І. – “Забезпечення гідного рівня життя  особи як фундаментальний принцип права соціального забезпечення” науковий керівник: проф. Синчук С.М.
 • Маланчук О. О. – “Право на відпочинок та юридичні гарантії його реалізації” науковий керівник:проф. Пилипенко П.Д.
 • Гулкевич О. В. – “Юридичні обмеження у використанні земель історико-культурного призначення” науковий керівник: доц. Ващишин М. Я.
 • Балог К. С. – “Правове регулювання відносин у сфері професійного розвитку працівників” науковий керівник: проф. Пилипенко П.Д.
 • Шегедин А. В. – “Правове регулювання використання присадибних земельних ділянок в Україні” науковий керівник: доц. Федорович В.І.
 • Гаврилюк Ю. М. – “Правове забезпечення надання соціальних послуг в Україні” науковий керівник: проф. Синчук С.М.
 • Найда К. В. – “Правове забезпечення встановлення та реалізації земельних сервітутів на землях несільськогосподарського призначення” науковий керівник: доц. Ващишин  М. Я.

 

Вечірня форма навчання

 • Костик С.О. -“Земельні правовідносини у сфері містобудівної діяльності”            науковий керівник: доц. Ващишин М.Я.

 

Заочна форма навчання

 • Досін Б.В. – “Соціальний діалог в системі трудового права України”  науковий керівник: доц. Бурак В.Я.
 • Стецьків М. Б. – “Пенсійне забезпечення звільнених з військової служби та осіб, прирівняних до них осіб” науковий керівник: проф. Синчук С.М.
 • Росохата Д. І. – “Правові засади державного екологічного контролю в умовах євроінтеграції України” науковий керівник: доц. Ващишин М.Я.
 • Іськов В. О. – “Основні форми реалізації права на працю” науковий керівник: проф. Пилипенко П.Д.

 

Стратегія

Відбувся захист кандидатської дисертації Гриб Катерини Євгенівни

03.01.2022 | 21:58

28 грудня 2021 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.051.03 у приміщенні юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка відбувся захист кандидатської дисертації Гриб Катерини Євгенівни на тему: «Правове регулювання атестації працівників освіти», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення».
Науковий керівник – кандидат юридичних наук, доцент Стрепко Володимир Любомирович, доцент кафедри соціального права ЛНУ ім. І. Франка
Офіційні опоненти:
-доктор юридичних наук, доцент Волинець Владислав Володимирович, доцент кафедри трудового права та права соціального...

Читати »

Відбувся захист докторської дисертації Бурака Володимира Ярославовича

03.01.2022 | 21:54

28 грудня 2021 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.051.03 у приміщенні юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка відбувся захист докторської дисертації к.ю.н., доцента кафедри соціального права Бурака Володимира Ярославовича на тему: «Правовий механізм захисту трудових прав і законних інтересів працівників», поданої на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення».
Науковий консультант – доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України Пилипенко Пилип Данилович, завідувач кафедри соціального права ЛНУ ім. І. Франка
Офіційні опоненти:
-доктор юридичних наук...

Читати »

Відбувся захист докторської дисертації Ващишин Марії Ярославівни

03.01.2022 | 21:46

23 грудня 2021 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.004.16  у приміщенні Національного університету біоресурсів і природокористування України, у місті Києві відбувся захист дисертації к.ю.н., доцентки кафедри соціального права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка Ващишин Марії Ярославівни на тему: «Національна екомережа України як об’єкт правового регулювання», поданої на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право».
Дисертацію присвячено науково-теоретичній розробці сучасних проблем правового регулювання відносин у сфері формування, невиснажливого використання...

Читати »

Засідання кафедри

04.10.2021 | 15:18

У понеділок 27 вересня 2021 року відбулося засідання кафедри соціального права юридичного факультету ЛНУ ім. І. Франка.
На засіданні було обговорено та рекомендовано до друку монографію доцента Ващишин Марії Ярославівни «Правове забезпечення формування та функціонування екомережі України: теоретичні та практичні аспекти».
Також рекомендовано до захисту докторську дисертацію к.ю.н., доцента Бурака Володимира Ярославовича. Його монографія на тему: «Правовий механізм захисту трудових прав та законних інтересів працівників» була опублікована напередодні.
Серед питань порядку денного обговорювалася дисертація на тему: «Правове регулювання атестації працівників освіти» за авторством...

Читати »

До уваги здобувачів вищої освіти другого (МАГІСТЕРСЬКОГО) рівня

23.09.2021 | 11:26

Щодо інноваційних магістерських проектів:
Розподіл тем по керівниках
Теми інноваційних кваліфікаційних робіт ДЕННА форма  навчання
Теми інноваційних кваліфікаційних робіт ЗАОЧНА форма навчання

Читати »

Оголошення