Кафедра соціального права

 • Про кафедру
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Дослідження
 • Стратегія
 • Новини
 • Оголошення

Кафедра соціального права є однією з провідних кафедр юридичного факультету ЛНУ імені І.Я. Франка. Утворена шляхом реорганізації кафедри цивільного права і процесу 1 квітня 1976 року, під назвою кафедра трудового, земельного і колгоспного права. Тоді у складі кафедри було лише 5 осіб: доценти Р.І. Кондратьєв – завідувач кафедри, Н.І. Титова, Т.І. Цигилик і старші викладачі С.Ф. Василюк та Я.І. Безугла.

У 1991 році завідувачем кафедри став доцент Пилипенко П.Д. і кафедра отримала сучасну назву. Розвиток кафедри у 90-х роках 20 ст. пов’язаний також із педагогічною та науковою діяльністю доц. Н.Б. Болотіної та проф. С.М. Кравченко.

На кафедрі функціонує наукова школа трудового права під керівництвом проф. Пилипенка П.Д. який фактично її розбудував та дав новий напрям наукової діяльності Львівської наукової школи трудового права. З працями цього вченого пов’язано нове осмислення проблем теорії трудового права в умовах переходу України до ринкової економіки. Він з позицій природничого праворозуміння обґрунтував принципово нові підходи до поняття, предмета, метода, принципів, соціального призначення, функцій, системи, джерел національного трудового права, а також до трудових правовідносин й підстав їхнього виникнення.

Активними представниками цієї наукової школи є відомі науковці: доц. В.Я. Бурак, доц. С.М. Синчук, доц. З.Я. Козак, доц. О.І. Жолнович, доц. О.І. Кульчицька, доц. О.М. Рим та ін. Кафедра забезпечує викладання нормативних курсів для студентів: «Трудове право», «Право соціального забезпечення», «Екологічне право України», «Земельне право України», «Основи охорони праці», а також здійснює підготовку спеціалістів за спеціалізацією «Забезпечення соціально-економічних прав громадян» і магістрів «Соціально-правової спеціалізації».

На сьогодні науково-педагогічне забезпечення навчального процесу на кафедрі здійснюється одним доктором юридичних наук та 17 кандидатами юридичних наук.  Викладачами кафедри підготовлено ряд підручників і навчальних посібників з переважної більшості  предметів, які читаються на кафедрі. Основні з них: Трудове право України : підруч. [для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / П.Д. Пилипенко, В.Я. Бурак, З.Я. Козак та ін] ; за ред. П.Д. Пилипенка. – 5-те вид., перероб. і доповн. – К. : ІнЮре, 2014. – 536с.; Охорона праці в галузі юриспруденції: навч. посібн. Для студ. Вищ. Навч. закл. / П.Д. Пилипенко, О.І. Жолнович, З.Я. Козак [та ін..]; за ред.. П.Д. Пилипенка. – К.: Ін Юре, 2013. – 272с.; Право соціального забезпечення України : підруч. [для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / П.Д. Пилипенко, В.Я. Бурак, С.М. Синчук та ін] / за ред. П.Д. Пилипенка. – 3-тє вид., перероб. і доповн. – К. : ІнЮре, 2010. – 504с.; Право довкілля (екологічне право) : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / П.Д. Пилипенко, В.І. Федорович, М.Я. Ващишин [та ін.] ; за ред. П.Д. Пилипенка. – К. : ІнЮре, 2010. – 401с.

Викладачі кафедри постійно беруть участь у наукових заходах національного і міжнародного рівня.

 

Трудове право України (Академічний курс) Трудове право України (Навчальний посібник) Трудове право України (Практикум) Трудове право України Кодекс законів про працю з постатейними матеріалами судової практики Охорона праці в галузі юриспруденції Право довкілля (екологічне право)  Право соціального забезпечення Право соціального забезпечення (Академічний курс)Право соціальногои забезпечення (Навчальний посібник)

Співробітники

завідувачПИЛИПЕНКО Пилип Даниловичзавідувач
професорСИНЧУК Світлана Миколаївнапрофесор
доцентБАРАБАШ Наталія Петрівнадоцент
доцентБУРАК Володимир Ярославовичдоцент
доцентВАЩИШИН Марія Ярославівнадоцент
доцентКУЛЬЧИЦЬКА Олена Іванівнадоцент
доцентЛАСЬКО Ірина Михайлівнадоцент
доцентЛЕЩУХ Данило Романовичдоцент
доцентПАРПАН Тетяна Валеріївнадоцент
доцентРИМ Олена Михайлівнадоцент
доцентСТАСІВ Оксана Василівнадоцент
доцентСТРЕПКО Володимир Любомировичдоцент
доцентФЕДОРОВИЧ Володимир Івановичдоцент
доцентЧОПКО Христина Ігорівнадоцент
доцентШВЕЦЬ Дмитро Юрійовичдоцент
доцентШПАРИК Назар Ярославовичдоцент
асистентБУК Мирослава Олегівнаасистент
асистентГІРНИК Оксана Олегівнаасистент
асистентЖИРАВЕЦЬКИЙ Тарас Михайловичасистент
асистентОЛЕКСІВ Ігор Ігоровичасистент
асистентРАНЕВИЧ Орест Юрійовичасистент
асистентФУРИК Ігор Ярославовичасистент
лаборант, асистент (сумісник)ГАВРИЛЮК Юлія Михайлівналаборант, асистент (сумісник)
лаборантГИКАВА Віра Юріївналаборант

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

Теми інноваційних кваліфікаційних робіт 2021

Теми інноваційних кваліфікаційних робіт 2021-2022

 

 

Трудове право України

Тема 1 Поняття, предмет, метод та система трудового права 2020 Практичне заняття для  1 та 3 потоків.!

Тема 1 Поняття, предмет, метод та система трудового права 2020   Практичне заняття для  2, 4 та 5 потоків.!

Тема 2 Трудовий договір 2020

Тема 3 Зміна умов трудового договору 2020

Тема 4 Припинення Трудового договору 2020

Питання на модуль трудове 2020

Плани практичних II семестр

Тема 5 Правові засади соціального діалогу в Україні 2021

Тема 5 Правові засади соціального діалогу в Україні для студентів 1 та 2 потоків 2021

Тема 6 Правове регулювання робочого часу 2021

Тема 7 Правове регулювання часу відпочинку 2021

Тема 8 Правове регулювання оплати праці 2021 Для студентів 1 та 2 потоків

Тема 8 Правове регулювання оплати праці 2021 Для студентів 3,4 та 5 потоків

Тема 9 Трудова дисципліна. Дисциплінарна відповідальність 2021

Тема 10 Матеріальна відповідальність сторін трудового договору 2021

Перелік питань на модуль 2021

Тема 11 Індивідуальні трудові спори та порядок їх вирішення в Україні 2021

Тема 12 Колективні трудові спори 2021

Питання на ІСПИТ 2021

 

Щодо курсових робіт

Курсові роботи необхідно відправити на електронну скриньку кафеди socialnakafedra2020@gmail.com   до 19 квітня 2021р. (включо). 

Назву файлу (роботи) оформити наступним чином: Прізвище_Група

Дата захисту робіт буде розміщена на сайті після 25.04.2021

Списки НАУКОВИХ КЕРІВНИКІВ Курсових робіт

Захист курсових робіт 2021

 

За додатковою інформацією звертайтесь на електронну скриньку кафедри: trudagrek@ukr.net

 

Соціальне медичне право

Розклад лекційних і практичних занять

Тема 1 Право на охорону здоров’я та його правове забезпечення 2020

Тема 2 Інформована добровільна згода на медичне втручання 2020

Тема 3 Боротьба їі тютюнопалінням, за чи проти 2020

Тема 4 Боротьба із тютюнопалінням за чи проти 2020

Тема 5 Право на життя 2020

Перелік питань на модуль 2020

За додатковою інформацією звертайтесь на електронну скриньку кафедри: trudagrek@ukr.net

 

Соціальне страхове право

Тема 1 Поняття, види, принципи загальнообов’язкового державного соціального страхування 2021

Тема 2 Соціально-страхові правовідносини 2021

Тема 3 Правове забезпечення пенсійного солідарного страхування в Україні 2021

Тема 4 Правове регулювання соціального страхування у зв’язку із з безробіттям 2021

Тема 5 Правове забезпечення загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності 2021

Питання на модуль 2021 

 

Основи охорони праці

Тема 1 Поняття охорони праці та її правове забезпечення 2020

Тема 2 Гарантії прав працівників на охорону праці 2020

Тема 3 Система управління охороною праці 2020

Перелік питань на МОДУЛЬ 2020

Тема 4 Нагляд і контроль за дотриманням законодавства про охорону праці 2020

Перелік питань на ІСПИТ 2020

За додатковою інформацією звертайтесь на електронну скриньку кафедри: trudagrek@ukr.net

 

Екологічне право України

Тема 1 Предмет та система екологічного права України 2020

Тема 2 Джерела екологічного права 2020

Тема 3 Екологічні права та обов’язки громадян 2020

Тема 4 Правові засади управління у сфері охорони довкілля та використання природних ресурсів 2020

Тема 4  Заняття 2 Правові засади управління в сфері охорони довкілля та використання природних ресурсів 2020

Перелік питаннь на модуль 2020

Тема 5 Оцінка впливу на довкілля. Стратегічна екологічна оцінка 2020

Плани практичних II семестр

Тема 6 Юридична відповідальність за екологічні правопорушення 2021

Тема 7 Правове регулювання використання та охорони земель в Україні 2021

Тема 8 Правове регулювання використання та охорони надр в Україні 2021

Тема 9 Правовий режим використанні і охорони рослинного світу 2021 р.

Тема 10 Правовий режим використання і охорони лісів 2021 р.

Тема 11 Правовий режим використання та охорони вод 2021р.

Тема 12 Правовий режим використання та охорони атмосферного повітря 2021р.

Перелік питань на модуль 2021

Тема 13 Правовий режим використання і охорони тваринного світу 2021р.

Тема 14 Правовий режим територій та об’єктів екологічної мережі 2021р.

Перелік питань на ІСПИТ 2021

 

За додатковою інформацією звертайтесь на електронну скриньку кафедри:trudagrek@ukr.net 

 

Земельне право

Тема 1 Поняття, система та джерела земельного права України 2020

Тема 2 Право власності на землю в Україні 2020

Тема 3 Основні правові форми набуття права власності на землі в Україні 2020

Тема 4 Правове регулювання виділення в натурі (на місцевості) земельної частки (паю) 2020

Тема 5 Права на землю осіб, які не є власниками земельних ділянок 2020

Тема 6 Обмежені речові права на чужі земельні ділянки 2020

Тема 7 Правове регулювання оренди земельних ділянок 2020

Тема 8 Правове регулювання обмежень прав на землю. Припинення прав на землю 2020

Тема 9 Відповідальність за порушення земельного законодавства. Захист прав на землю. Вирішення земельних спорів 2020

Тема 10 Правовий режим земель сільськогосподарського призначення 2020

Тема 11 Землекористування фермерських та особистих селянських господарств 2020

Тема 12 Правовий режим земель житлової та громадської забудови 2020

 

Перелік питань на МОДУЛЬ 2020

За додатковою інформаціє звертайтесь на електронну скриньку кафедри: trudagrek@ukr.net

 

 

Перелік вибіркових дисциплін:

Магістри

 

 

Дослідження

Аспіранти

Денна форма навчання

 • Галушко О.І. – «Забезпечення гідного рівня життя особи як фундаментальний принцип права соціального забезпечення України»науковий керівник: проф. Синчук С. М.
 • Лічко А. І. – «Юридичні гарантії соціального захисту потерпілих від нещасного випадку на виробництві» науковий керівник: проф. Синчук С. М.
 • Щестюк О. М. – «Юридичні гарантії земельних прав громадян у сфері землеустрою» науковий керівник: доц. Ващишин М. Я.
 • Олексів І.І. – «Юридичні гарантії прав працівників у строкових трудових правовідносинах» науковий керівник: проф. Пилипенко П.Д.
 • Раневич О.Ю. – «Конституційні засади права соціального забезпечення» науковий керівник: проф. Пилипенко П.Д.
 • Стахів Б.О. – «Юридичні гарантії працевлаштування молоді в Україні» науковий керівник: проф. Пилипенко П.Д.

 

Вечірня форма навчання

 • Костик С.О. -«Земельні правовідносини у сфері містобудівної діяльності»  науковий керівник: доц. Ващишин М.Я.

 

Заочна форма навчання

 • Досін Б.В. – «Соціальний діалог в системі трудового права України» науковий керівник: доц. Бурак В.Я.
 • Козлов О.В. – «Юридичні гарантії оплати праці в Україні» науковий керівник: проф. Пилипенко П.Д.
 • Сарвас М.М. – «Юридичні гарантії працівників на безпечні та здорові умови праці»  науковий керівник: доц. Стасів О.В.
 • Панченко А. М. – «Правове регулювання трудових відносин осіб, зайнятих у важких та шкідливих умовах праці» науковий керівник: проф. Пилипенко П.Д.
 • Кульчицький Т.Р. «Правове регулювання соціального захисту внутрішньо переміщених осіб в Україні» науковий керівник: доц. Бурак В.Я.
 • Волошин І.П. – «Юридичні гарантії соціального захисту малозабезпечених осіб» науковий керівник: проф. Синчук С. М
 • Тимофіїв Р.М. – «Роботодавець у правовідносинах соц2іального захисту» науковий керівник: проф. Синчук С. М
 • Войтюк Д.Я. – «Юридичні гарантії гендерної рівності по трудових правовідносинах» науковий керівник: доц. Парпан Т.В.
 • Цимбала І.З. – «Захист права на працю за законодавством України» науковий керівник: доц. Бурак В.Я.
 • Бутинська Р.Я. – «Правовий статус суб’єктів колективно-трудових правовідносин» науковий керівник: проф. Пилипенко П.Д.
 • Мельник (Петрик) Л.Я. – «Соціальний захист учасників Антитерористичної операції в Україні» науковий керівник: доц. Бурак В.Я.
 • Годованець Ю.С. – «Трудове правопорушення як підстава юридичної відповідальності» науковий керівник: доц. Лущух Д.Р.
 • Мак (Сенюта) Л.Б. – «Система земельного права України як галузі права» науковий керівник: доц. Ващишин М.Я.

 

Стратегія

Науково-практичний гурок круглого столу секції Трудового права

07.10.2020 | 17:13

До уваги студентів 2 курсу
 Розпочинається робота “Науково-практичного гуртка круглого столу секції Трудового права”
      Хто бажає долучитися до роботи наукового гуртка прохання звертатися на кафедру соціального права до керівника гуртка  доц. Т.В. Парпан або Гаврилюк Ю.М.
За додатковою інформацією звертайтесь на електронну скриньку кафедри: trudagrek@ukr.net

Читати »

Вітаємо Світлану Миколаївну Синчук з присудженням премії ім. Ярослава Мудрого

19.11.2018 | 15:49

Вітаємо
професора кафедри соціального права Синчук Світлану Миколаївну із присудженням їй Премії імені Ярослава Мудрого (2018) за видатні досягнення в науково-дослідницькій діяльності з проблем правознавства!

Читати »

На факультеті відбулось обговорення результатів роботи дослідницької групи в рамках програми ELSA – екологічне право

14.04.2017 | 12:31

8 квітня 2017 року у 409 аудиторії юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка відбувся круглий стіл – обговорення результатів роботи правової дослідницької групи та конкурсу есе, які відбувалися в рамках імплементації теми міжнародної фокусної програми ELSA – екологічне право.
Під час обговорення сегментів наукового дослідження, кожен учасник правової дослідницької групи розповів про найбільш актуальні проблеми у тій темі, яку він досліджував. Вони стосувалися і дотримання спеціальних природоохоронних режимів, і заходів держави щодо охорони окремих видів тварин та рослин, і...

Читати »

Анонс:Конференція «Еволюція правового регулювання земельних, аграрних та екологічних відносин», 18.11.2016

16.11.2016 | 23:47

Кафедра соціального права Львівського національного університету імені Івана Франка та Український центр соціально-правових досліджень запрошують Вас взяти участь у
Міжнародній науково-практичній конференції «Еволюція правового регулювання земельних, аграрних та екологічних відносин», яка присвячена 90- річчю від дня народження доктора юридичних наук, професора Титової Ніни Іванівни.
Конференція відбудеться 18 листопада 2016 року на базі юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. Місце проведення: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 14.
Запропоновані тематичні напрямки конференції:

сучасні тенденції розвитку земельного права;
актуальні проблеми розвитку аграрного права та соціальної сфери села;
перспективи розвитку екологічного...

Читати »

Відбувся І етап ХІІІ Всеукраїнського турніру юних правознавців

17.10.2016 | 12:49

15 жовтня 2016 року на юридичному факультеті відбувся І етап ХІІІ Всеукраїнського турніру юних правознавців, який проводиться спільно Департаментом освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації, Львівським національним університетом імені Івана Франка та КЗ Львівської обласної ради “Львівська обласна Мала академія наук учнівської молоді”.
З вітальним словом до учасників турніру звернулась Голова журі, заступник декана юридичного факультету, доцент кафедри кримінального права і кримінології Оксана Панчак. Також до складу журі увійшли доцент кафедри соціального права Володимир Бурак, доцент кафедри конституційного права Віталій Чорненький...

Читати »

Оголошення


Графік відпрацювань

 

До уваги студентів 2 курсу

 Розпочинається робота “Науково-практичного гуртка круглого столу секції Трудового права”

      Хто бажає долучитися до роботи наукового гуртка прохання звертатися на кафедру соціального права до керівника гуртка  доц. Т.В. Парпан або Гаврилюк Ю.М.

За додатковою інформацією звертайтесь на електронну скриньку кафедри: trudagrek@ukr.net