Трудове право України

Тип: Нормативний

Кафедра: соціального права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Залік
44Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316доцент Рим О. М.
316доцент Парпан Т. В.
316Ласько І. М.
316доцент Стрепко В. Л.
316доцент Лещух Д. Р.
416доцент Рим О. М.
416доцент Парпан Т. В.
416Ласько І. М.
416доцент Стрепко В. Л.
416доцент Лещух Д. Р.

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
332доцент Рим О. М., Стасів О. В.
Жиравецький Т. М., Раневич О. Ю.
Швець Д. Ю., доцент Бурак В. Я.
доцент Парпан Т. В., доцент Рим О. М.
Стасів О. В., Раневич О. Ю.
професор Синчук С. М., Швець Д. Ю.
Ласько І. М., доцент Парпан Т. В.
доцент Лещух Д. Р., доцент Кульчицька О. І.
Фурик І. Я., Бук М. О.
доцент Стрепко В. Л., Раневич О. Ю.
професор Синчук С. М., Гірник О. О.
Олексів І. І., Ласько І. М.
доцент Лещух Д. Р., Бук М. О.
доцент Стрепко В. Л., Фурик І. Я.
Олексів І. І., Гірник О. О.
448

Опис курсу

Вивчення навчальної дисципліни «Трудове право України» передбачає вивчення трудового права як галузі права та його місце у системі права України, та у забезпеченні реформування суспільної організації праці. У межах даної навчальної дисципліни з’ясовуються загальні теоретико-правові положення щодо поняття, сутності, видів, підстав виникнення, зміни та припинення трудових відносин найманої праці та відносин, що тісно пов’язані з ними. Особлива увага приділяється таким інститутам трудового прав як: трудовий договір, робочий час, час відпочину, оплата праці, трудова дисципліна, охорона праці, матеріальна відповідальність, трудові спори, колективно-договірне регулювання праці, підготовка та перекваліфікація кадрів, працевлаштування населення, нагляд і контроль за дотриманням трудового законодавства.

Важливою частиною навчальної дисципліни є опанування студентами основних теоретичних та практичних проблем, які існують у сфері використання найманої праці на підставі трудових договорів; набуття ними практичних навиків щодо застосування на практиці здобутих знань з трудового права.

Рекомендована література

Література

Нормативно-правові акти

 1. Конституція України, прийнята Верховною Радою України 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
 2. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 р. // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1971. – № 50. – Ст. 375.
 3. Закон України “Про відпустки” від 15.11.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 2. – Ст. 4.
 4. Закон України “Про оплату праці” від 24.03.1995 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 17. – Ст. 121.
 5. Закон України “Про державну службу” від 16.12.1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 52. – Ст. 490.
 6. Закон України “Про колективні договори і угоди” від 01.07.1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 36. – Ст. 361.
 7. Закон України “Про внесення змін і доповнень до Закону України “Про селянське (фермерське) господарство” від 22.06.1993р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – №32. – Ст.341.
 8. Закон України “Про охорону праці” від 14.10.1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 49. – Ст. 668.
 9. Закон України “Про колективне сільськогосподарське підприємство” від 14.02.1992р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №31. – Ст.440.
 10. Закон України “Про господарські товариства” від 19.09.1991р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – №49. – Ст.682.
 11. Закон України “Про кваліфікаційні комісії, кваліфікаційну атестацію і дисциплінарну відповідальність суддів судів України” від 02.02.1994р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – №22. – Ст.140.
 12. Закон України “Про статус суддів” від 15.12.1992р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – №8. – Ст.57
 13. Закон України “Про прокуратуру” від 5.11.1991р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – №53. – Ст.793.
 14. Закон України “Про державну службу”. від 16.12.1993р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – №52.
 15. Дисциплінарний статут прокуратури України, затв. Постановою Верховної Ради України від 06.11.1991р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №4. – Ст.15.
 16. Положення про дисципліну працівників гірничих підприємств, затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2002р. № 294.
 17. Статут про дисципліну працівників зв’язку, затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 30.07.1996р. // ЗП України. – 1996. – №15.
 18. Положення про дисципліну працівників залізничного транспорту, затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 26.01.1993р. // ЗП Уряду України. – 1993. – №4-5. – Ст.71.
 19. Основи законодавства України про охорону здоров’я, прийняті Верховною Радою України 19.11.1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 4. – Ст. 19.
 20. Закон України “Про охорону праці” від 14.10.1992 р., у редакції Закону України від 21.11.2002 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 49. – Ст. 668; Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 10. – Ст. 2.
 21. Закон України “Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз” від 5.07.2001 р. // Офіційний вісник України. – 2001. – № 31. – Ст. 1384.
 22. Закон України “Про охорону дитинства” від 26.04.2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 30. – Ст. 142.
 23. Закон України “Про страхові тарифи на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності” від 22.02.2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 17. – Ст. 80.
 24. Закон України “Про об’єкти підвищеної небезпеки” від 18.01.2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 15. – Ст. 73.
 25. Закон України “Про захист населення від інфекційних хвороб” від 6.04.2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 29. – Ст. 228.
 26. Закон України “Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні” від 05.02.1993 р., у редакції Закону України від 23.03.2000 р. з наступними змінами і доповненнями // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 16. – Ст. 167; Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 27. – Ст. 217.
 27. Закон України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрати працездатності” від 23.09.1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 46-47. – Ст. 403.

 

Базова

 1. Трудове право України: Академічний курс: підруч. для студ. вищ. навч. закл./ П.Д. Пилипенко, В.Я. Бурак, З.Я. Козак та ін.; За ред. П.Д. Пилипенка. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К. : Видавничий Дім «Ін Юре», 2007. – 536 с.

 

Допоміжна

 1. Балюк М., Гончарова Г. Зміни в організації виробництва і праці та соціальне партнерство // Право України. – 1996. – №11.
 2. Барабаш О. Щодо властивостей трудових правовідносин // Право України. – 1998. – № 3. – С. 64.
 3. Бару М. На шляху до нового трудового кодексу // Право України. – 1996. – № 5-6. – С. 26.
 4. Бару М. Правове регулювання трудових відносин: закон, мораль, справедливість // Право України. – 1998. – № 2. – С. 66.
 5. Бару М., Гончарова Г. Перебудова і деякі питання трудового права // Радянське право. – 1988. – №2.
 6. Бару М., Гончарова Г. Чи ефективні сьогодні засоби боротьби з незакон­ними звільненнями? // Радянське право. – 1990. – №9.
 7. Биля І., Подкопаєв С. Законодавче регулювання дисциплінарної відповідальності суддів (з точки зору законодавчої техніки) // Право України. – 2001. – № 10. – С.40.
 8. Болотіна Н. Б., Чанишева Г. І. Трудове право України. — К., 2000.
 9. Бущенко П., Венедиктов В. Поняття “систематичне порушення трудових обов’язків”: розбіжності у теорії та практиці // Радянське право. – 1990. – №9.
 10. Венедиктов В. Про концепцію нового трудового кодексу // Право України. – 1992. – № 8. – С. 3.
 11. Венедиктов В. Проблеми відповідальності у трудовому праві: Автореф. дис. … докт. юрид. наук. – К., 1999.
 12. Венедиктов В. Юридична відповідальність в науці і практиці трудового права // Право України. – 1992. – №12. – С.82.
 13. Венедиктов В.С., Венедиктова В.М. Рабочее время и время отдыха по действующему законодательству о труде Украины. Учеб. пособие. – Харьков: Ун-т внутр. Дел, 1998. – 51 с.
 14. Гаврилюк О. Сучасне втілення принципів трудового права // Право України. – 2001. – № 9. – С. 56.
 15. Гаращенко Л. Правові проблеми регулювання трудових відносин на підприємствах недержавних форм власності // Право України. – 1998. – № 6. – С. 51.
 16. Гаращенко Л. Регулювання відпусток в конвенціях МОП та нормативних актах країни Європи // Право України. – 1999. – № 10. – С.90.
 17. Гершанов Е.М., Никитинский В.И. Прийом на работу, переводы и увольнение рабочих и служащих. – М., 1976.
 18. Гончарова Г., Жернаков В., Прилипко С. Спірні питання застосування ст.26 Закону “Про відпустки” // Право України. – 1999. – № 9. – С.43.
 19. Греков І. Співвідношення волі і волевиявлення при розірванні трудового договору за ініціативи працівника // Право України. – 1996. – №6. – С.31.
 20. Жернаков В. Міжнародний аспект правового регулювання соціально-трудових відносин // Право України. – 2001. – № 4. – С. 59.
 21. Жернаков В. Правове регулювання праці: співвідношення трудового і цивільного права // Право України. – 2000. – № 7. – С. 49.
 22. Жернаков В. Свобода праці як принцип сучасного трудового права // Право України. – 1999. – № 3. – С. 34.
 23. Жернаков В. Соціально-трудові відносини: поняття, суб’єкти, правове регулювання // Право України. – 1999. – № 10. – С. 41.
 24. Жиравович Д. Вплив міжнародних норм про працю на вітчизняне трудове право // Право України. – 2001. – № 3. – С. 69.
 25. Зубковський В. Компенсація за невикористану відпустку // Право України. – 1999. – № 2. – С.103.
 26. Иванов С. А., Лившиц Р. З., Орловский Ю. П. Советское трудовое право: Вопросы теории. — М., 1978.
 27. Іншин М. Щодо правового забезпечення права на працю в умовах масового вивільнення робочої сили // Право України. – 1998. – №3.
 28. Карпенко Д., Хуторян М. Особлива частина проекту Кодексу України про працю потребує удосконалення // Право України. – 1998. – №6. – С. 54.
 29. Карпенко Д., Хуторян Н. Правові проблеми Загальної частини проекту Кодексу України про працю // Право України. – 1998. – № 3. – С. 41.
 30. Кондратьев Р.И. Сочетание централизованного и локального правового регулирования трудових отношений. – Львов: 1977.
 31. Коршунов Ю., Осипова Н. Высвобождение работника и профком // Хозяйство и право. – 1989. – №5.
 32. Костюк В. Міжнародні акти як джерело трудового права // Право України. – 1999. – № 11. – С.97.
 33. Лившиц Р.З. Трудовое законодательство: настоящее и будущее. – М., 1989.
 34. Лившиц Р.З., Чубайс Б.М. Трудовой договор. – М. 1986.
 35. Медведев О., Отырба Л. Увольнение в связи с совершением аморального проступка // Советская юстиция. – 1989. – №8.
 36. Неумивайченко Н. Припинення трудових правовідносин з державними службовцями // Право України. – 2001. – № 4. – С.62.
 37. Пилипенко П. Д. Проблеми теорії трудового права. — Львів, 1999.
 38. Пилипенко П. Окремі зауваження до проекту Кодексу України про працю  // Право України. – 1996. – № 9.
 39. Пилипенко П.Д. Проблеми теорії трудового права: Монографія. – Львів: Видавничий центр Львів. Національного ун-ту імені Івана Франка, 1999. – 214с.
 40. Поляков Б. Міркування про шляхи вдосконалення трудового законодавства // Право України. – 1992. – № 3. – С. 22.
 41. Поляков Б. Робочий час і час відпочинку у виробничих кооперативах: соціологічно-правові питання // Радянське право. – 1990. – №10.
 42. Поляков Б. Трудовая дисциплина в кооперативах // Хозяйство и право. – 1991. – №8.
 43. Прилипко С. Розмежування права соціального забезпечення і трудового права // Право України. – 1999. – № 10. – С. 58.
 44. Прокопенко В. Розмежування підстав припинення трудового договору за угодою сторін від звільнення з ініціативи працівника // Право України. – 1997. – №3. – С.30.
 45. Прокопенко В.І. Трудове право України: Підручник. Видання третє, перероб. та доповн. – Х.: Консум, 2002. – 528 с.
 46. Процевский А. И. Предмет советского трудового права. — М., 1979.
 47. Процевський В. Відсторонення від роботи: вирішення питання у проекті Кодексу про працю // Право України. – 1996. – №8. – С.25.
 48. Процевський О. Про предмет трудового права України // Право України. – 2001. – № 12. – С. 81.
 49. Процевський О. Яким бути новому Кодексу про працю України? // Право України. – 1996. – № 9-10. – С. 28.
 50. Реус О. Особливості припинення трудових правовідносин з неповнолітніми // Право України. – 2001. – № 8. – С.78.
 51. Симорот З.К., Мацюк А.Р., Монастырский Е.А., Данченко Н.И. Применение законодательства, регулирующего дисциплину труда рабочих и служащих. – К, 1980.
 52. Солодовник Л. Юридичні факти – підстави виникнення трудових правовідносин // Право України. – 2000. – № 1. – С. 59.
 53. Стичинський Б.С., Зуб І.В., Ротань В.Г. Науково-практичний коментар до законодавства України про працю. – К.: А.С.К., 2000.
 54. Стичинський Б.С., Зуб І.В., Ротань В.Г. Науково-практичний коментар до законодавства України про працю. – К: А.С.К., 2000.
 55. Стичинський Б.С., Зуб І.В., Ротань В.Г. Науково-практичний коментар до законодавства України про працю. – К: А.С.К., 2000.
 56. Стичинський Б.С., Зуб І.В., Ротань В.Г. Науково-практичний коментар до законодавства України про працю. – К: А.С.К., 2000.
 57. Сыроватская Л.А. О правовом регулировании трудовых отношений в современных условиях // Государство и право. – 1994. – №1.
 58. Сыроватская Л.А. Ответственность за нарушение трудового законодательства. – М, 1990.
 59. Тищенко О. Звільнення за аморальний проступок працівника, який виконує виховні функції: правові проблеми // Право України. – 2000. – № 6. – С.46.
 60. Трудове право України: Навчальний посібник / За ред. П.Д.Пилипенка. – К.: ІнЮре, 2003.
 61. Фатуев А.А. Расторжение трудового договора по инициативе администрации в новых условиях / в кн.: Трудовое право в жизни человека. – М, 1991.
 62. Хохрякова О.С. Отпуска рабочих и служащих. – М. 1983.
 63. Хохрякова О.С. Реформа законодательства об от пусках // Советское государство и право. – 1991. – №5.
 64. Чанишева Г. МОП: соціальні ініціативи у відповідь на глобалізацію // Право України. – 2001. – № 5. – С.123.
 65. Чанишева Г., Болотіна Н. Окремі теоретичні проблеми сучасного трудового права України (до постановки питання) // Право України. – 1999. – № 9. – С.13.
 66. Шариков Л. Каким быть от пуску // Социалистическая законность. – 1988. – №1.
 67. Яковлєв О. Припинення трудового договору на підставі ст. 37 КЗпП України // Право України. – 2002. – № 6. – С.82-84.
 68. Яковлєв О. Роль третіх осіб у припиненні трудових відносин // Право України. – 2001. – № 12. – С.102.
 69. Ярхо А.В. Время отдыха. – М: Профиздат, 1980.
 70. Ярхо А.В. Отпуска рабочих и служащих. – М, 1982.

Матеріали

Інформація щодо планів лабораторних занять знаходиться у розділі МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

https://law.lnu.edu.ua/wp-admin/post.php?post=8041&action=edit&lang=uk

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус