Трудове право України

Тип: Нормативний

Кафедра: соціального права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Залік
44Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316доцент Рим О. М.
316доцент Парпан Т. В.
316доцент Ласько І. М.
316доцент Стрепко В. Л.
316доцент Лещух Д. Р.
416доцент Рим О. М.
416доцент Парпан Т. В.
416доцент Ласько І. М.
416доцент Стрепко В. Л.
416доцент Лещух Д. Р.

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
332доцент Рим О. М., Стасів О. В.
Жиравецький Т. М., Раневич О. Ю.
Швець Д. Ю., доцент Бурак В. Я.
доцент Парпан Т. В., доцент Рим О. М.
Стасів О. В., Раневич О. Ю.
професор Синчук С. М., Швець Д. Ю.
доцент Ласько І. М., доцент Парпан Т. В.
доцент Лещух Д. Р., доцент Кульчицька О. І.
Фурик І. Я., Бук М. О.
доцент Стрепко В. Л., Раневич О. Ю.
професор Синчук С. М., Гірник О. О.
Олексів І. І., доцент Ласько І. М.
доцент Лещух Д. Р., Бук М. О.
доцент Стрепко В. Л., Фурик І. Я.
Олексів І. І., Гірник О. О.
448

Опис курсу

Вивчення навчальної дисципліни «Трудове право України» передбачає вивчення трудового права як галузі права та його місце у системі права України, та у забезпеченні реформування суспільної організації праці. У межах даної навчальної дисципліни з’ясовуються загальні теоретико-правові положення щодо поняття, сутності, видів, підстав виникнення, зміни та припинення трудових відносин найманої праці та відносин, що тісно пов’язані з ними. Особлива увага приділяється таким інститутам трудового прав як: трудовий договір, робочий час, час відпочину, оплата праці, трудова дисципліна, охорона праці, матеріальна відповідальність, трудові спори, колективно-договірне регулювання праці, підготовка та перекваліфікація кадрів, працевлаштування населення, нагляд і контроль за дотриманням трудового законодавства.

Важливою частиною навчальної дисципліни є опанування студентами основних теоретичних та практичних проблем, які існують у сфері використання найманої праці на підставі трудових договорів; набуття ними практичних навиків щодо застосування на практиці здобутих знань з трудового права.

Рекомендована література

Література

Нормативно-правові акти

 1. Конституція України, прийнята Верховною Радою України 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
 2. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 р. // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1971. – № 50. – Ст. 375.
 3. Закон України “Про відпустки” від 15.11.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 2. – Ст. 4.
 4. Закон України “Про оплату праці” від 24.03.1995 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 17. – Ст. 121.
 5. Закон України “Про державну службу” від 16.12.1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 52. – Ст. 490.
 6. Закон України “Про колективні договори і угоди” від 01.07.1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 36. – Ст. 361.
 7. Закон України “Про внесення змін і доповнень до Закону України “Про селянське (фермерське) господарство” від 22.06.1993р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – №32. – Ст.341.
 8. Закон України “Про охорону праці” від 14.10.1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 49. – Ст. 668.
 9. Закон України “Про колективне сільськогосподарське підприємство” від 14.02.1992р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №31. – Ст.440.
 10. Закон України “Про господарські товариства” від 19.09.1991р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – №49. – Ст.682.
 11. Закон України “Про кваліфікаційні комісії, кваліфікаційну атестацію і дисциплінарну відповідальність суддів судів України” від 02.02.1994р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – №22. – Ст.140.
 12. Закон України “Про статус суддів” від 15.12.1992р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – №8. – Ст.57
 13. Закон України “Про прокуратуру” від 5.11.1991р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – №53. – Ст.793.
 14. Закон України “Про державну службу”. від 16.12.1993р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – №52.
 15. Дисциплінарний статут прокуратури України, затв. Постановою Верховної Ради України від 06.11.1991р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №4. – Ст.15.
 16. Положення про дисципліну працівників гірничих підприємств, затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2002р. № 294.
 17. Статут про дисципліну працівників зв’язку, затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 30.07.1996р. // ЗП України. – 1996. – №15.
 18. Положення про дисципліну працівників залізничного транспорту, затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 26.01.1993р. // ЗП Уряду України. – 1993. – №4-5. – Ст.71.
 19. Основи законодавства України про охорону здоров’я, прийняті Верховною Радою України 19.11.1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 4. – Ст. 19.
 20. Закон України “Про охорону праці” від 14.10.1992 р., у редакції Закону України від 21.11.2002 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 49. – Ст. 668; Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 10. – Ст. 2.
 21. Закон України “Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз” від 5.07.2001 р. // Офіційний вісник України. – 2001. – № 31. – Ст. 1384.
 22. Закон України “Про охорону дитинства” від 26.04.2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 30. – Ст. 142.
 23. Закон України “Про страхові тарифи на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності” від 22.02.2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 17. – Ст. 80.
 24. Закон України “Про об’єкти підвищеної небезпеки” від 18.01.2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 15. – Ст. 73.
 25. Закон України “Про захист населення від інфекційних хвороб” від 6.04.2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 29. – Ст. 228.
 26. Закон України “Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні” від 05.02.1993 р., у редакції Закону України від 23.03.2000 р. з наступними змінами і доповненнями // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 16. – Ст. 167; Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 27. – Ст. 217.
 27. Закон України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрати працездатності” від 23.09.1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 46-47. – Ст. 403.

 

Базова

 1. Трудове право України: Академічний курс: підруч. для студ. вищ. навч. закл./ П.Д. Пилипенко, В.Я. Бурак, З.Я. Козак та ін.; За ред. П.Д. Пилипенка. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К. : Видавничий Дім «Ін Юре», 2007. – 536 с.

Підручники, навчальні посібники

 1. Альтернативні способи вирішення трудових спорів : навч. посібник / Володимир Бурак та ін.; під ред. У. Гелльманна, П. Д. Пилипенка. Хмельницький : Хмельницький ун-т управління та права, 2015. 171 с.
 2. Болотіна Н.Б. Трудове право України: підручник. – 2-ге вид., стер. -К.: Вікар, 2004. 725 с.
 3. Борута І., Чанишева Г.І. Трудове право ЄС: навч. посібник. Київ: ІМВ КНУ імені Тараса Шевченка, 2004. 91 c.
 4. Бурак В. Я. Трудові спори: порядок їх вирішення в Україні. Київ : Знання, 2003. 382 с.
 5. Бурак В. Я. Правові засади захисту трудових прав працівників: навч. посібник. Київ : Істина, 2013. 186 с.
 6. Іншин М. І., Щербина В. І. Трудове право України : підручник. Харків : Диса плюс, 2014. 499 с.
 7. Мельник К. Ю. Трудове право України: підручник. Харків: Діса плюс, 2014. 480 с.
 8. Трудове право України: Академічний курс: Підруч. для. студ. вищ. навч. закл. / П.Д. Пилипенко, В.Я. Бурак, З.Я. Козак та ін..; За ред.. П.Д. Пилипенка. – 5-тє вид., перероб. і доп. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2014. – 552с.
 9. Трудове право України : підручник / за ред. Н. Б. Болотіної, Г. І. Чанишевої. Київ : Знання, КОО, 2000. 563 с. Трудове право України: підручник /М.І.Іншим [та ін.]. К.: Юрінком Інтер, 2017. – 595 с.
 10. Трудове право України : підручник / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; [С. М. Бортник, К. Ю. Мельник, Л. В. Могілевський та ін.]. – Харків, 2019. – 408 с.
 11. Трудове право України: навчальний посібник / кол. авторів; за ред. В. О. Кучера. – Львів: ЛьвДУВС, 2017. – 564 с.
 12. Трудове право: підручник [для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл.] / В. В. Жернаков, С. М. Прилипко, О. М. Ярошенко та ін.; за ред. В. В. Жернакова. Харків: Право, 2012. 496 с.
 13. Трудове право: підручник / О. М. Ярошенко, С. М. Прилипко, А. М. Слюсар та ін.; за заг. ред. О. М. Ярошенка. 2-ге вид., перероб. і допов. Харків: Право, 2017. 560 с.
 14. Трудове право України: підручник/ С.В. Венедіктов. Київ: «Видавництво Людмила», 2021. 216 с.
 15. Трудове право України : академічний курс : підручник / А. Ю. Бабаскін та ін. ; заг. ред. Н. М. Хуторян ; Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. Київ : А.С.К., 2004. 607 с.
 16. Трудове право : підручник / М. І. Іншин, В. І. Щербина, Д. І. Сіроха та ін.; за ред. проф. М. І. Іншина та доц. В. І. Щербини. Xарків : НікаНова, 2012. 560 с.

Матеріали

До уваги студентів 2 курсу 2-го потоку !

Посилання на лекційні заняття з дисципліни “Трудове право”
Лектор: доц. Фурик І.Я.

 

Join Zoom Meeting
Meeting ID: 894 3350 7073
Passcode: 1ypcEy

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус