Левицька Надія Олексіївна

Посада: доцент кафедри соціального права

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Електронна пошта: nadiya.levytska@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Теоретико – правові аспекти  трудового та екологічного права ; реалізація та захист прав у соціально-трудовій сфері; основні тенденції розвитку трудового права і права соціального забезпечення в сучасних умовах.

Курси

Публікації

 1. Левицька Н. О. Загальнотеоретична характеристика інституту права / Н. О. Левицька // Матеріали Х регіональної науково-практичної конференції «Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні». 5-5 лютого 2004 р. – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2004. – С. 32-34
 2. Левицька Н. О. Співвідношення системи права та системи законодавства: теоретичні аспекти / Н. О. Левицька // Матеріали ХІ регіональної науково-практичної конференції «Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні». 3-4 лютого 2005 р. – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2005. – С. 22-24
 3. Левицька Н. О. Інститут законодавства: загальнотеоретичний аспект / Н. О. Левицька // Матеріали ХІІ регіональної науково-практичної конференції «Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні». 9-10 лютого 2006 р. – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2006 – С. 32-33
 4. Левицька Н. О. Класифікація нормативно-правових інститутів: загальнотеоретичні аспекти / Н. О. Левицька // Матеріали ХІІІ регіональної науково-практичної конференції «Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні». 8-9 лютого 2007 р. – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2007. – С. 36-37
 5. Левицька Н. О. Нормативно-правовий інститут: загальнотеоретична характеристика / Н. О. Левицька // Матеріали ХІV регіональної науково-практичної конференції «Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні». 6 лютого 2008 р. – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2008. – С. 26-28
 6. Левицька Н. О. Джерела права : загальнотеоретичний аспект / Н. О. Левицька // Науковий Вісник університету «Львівський Ставропігіон». Серія юридична. – 2008. – Вип. 1 – С. 117-128
 7. Левицька Н. О. Нормативно-правовий інституту: галузеві аспекти / Н. О. Левицька // Матеріали ХV регіональної науково-практичної конференції «Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні». 4-5 лютого 2009 р. – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2009. – С. 18-19
 8. Левицька Н.О.Нормативно-правовий інститут : публічно-правові аспекти / Н. О. Левицька // Матеріали ХVI регіональної науково-практичної конференції «Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні». 8-9 лютого 2010 р. – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2010. – С. 20-21
 9. Левицька Н. О. Особливості процесуальних нормативно-правових інститутів  / Н. О. Левицька // Матеріали ХVII регіональної науково-практичної конференції «Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні». 3-4 лютого 2011 р. – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2011. – С. 20-21
 10. Левицька Н. О. Нормативно-правовий інститут : приватно-правові аспекти / Н. О. Левицька // Матеріали ХVIII регіональної науково-практичної конференції «Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні». 26-27 січня 2012 р. – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2012. – С. 29-30
 11. Левицька Н. О. Нормативно-правовий інститут: деякі  теоретичні аспекти / Н. О. Левицька  // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2012. – Вип. 55
 12. Левицька Н. О. Нормативно-правовий інститут: розмежування із суміжними поняттями [Електронний ресурс] / Н. О. Левицька // Часопис Академії адвокатури України. – 2012. – № 1 (14). – Режим доступу до журн. : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Chaau/
 13. Левицька Н. О. Публічні та приватні нормативно-правові інститути: теоретичні аспекти / Н. О. Левицька // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. – 2012. – Спецвипуск
 14. Левицька Н.О. Нормативно-правовий інститут : загальнотеоретична характеристика / Н. О. Левицька // Вісник Львівського університету. – Серія юридич­на. – Львів, 2012. – Вип. 56. – С. 21 – 26. -0,45 др.арк.
 15. Левицька Н.О.. Матеріальні та процесуальні нормативно-правові інститути //Науково-аналітичний журнал «Митна справа».– 2013. – № 2(86) 2013 частина 2 книга 2 – С.28-34-0,6 др.арк.
 16. Левицька Н.О. Галузеві нормативно-правові інститути: теоретичні питання //Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2013. – Вип. 57- С.53-59-0,5 др.арк.
 17. Левицька Н.О. Поняття та особливості нормативно-правового інституту . Н. О. Левицька // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання удосконалення системи законодавства в умовах сьогодення». 14 грудня 2012 р. – Хмельницький :Хмельницький інститут соціальних технологій Університету “Україна”, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Б.Хмельницького , Управління освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації 2012. С.69-73.
 18. Левицька Н.О. Структура нормативно правового інституту: теоретичні   аспекти. Н. О. Левицька // Матеріали Всеукраїнської  науково-практичної конференції «Філософські, теоретичні та методологічні проблеми юридичної науки в умовах євроінтеграції України». – Львів :Львівський  державний університет внутрішніх справ, 2014.
 19. Левицкая Н.А. Нормативно-правовые институты: современное состояние и тенденции развития в системе источников права Украины / Н. О. Левицька // Международный научно-практический правовой журнал«Закон и Жизнь» («Legea si Viata»)-2014 – Nr.1/2 (265)- С.161-164
 20. Левицька Н. Місце нормативно-правових інститутів у межах конституційної та цивільної нормативно-правових галузей / Надія Левицька // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія юридичні науки. – 2015.- Випуск 3. том 1 – С.23-27.
 21. Левицька Н. О. Міжгалузеві нормативно-правові інститути:деякі теоретичні питання галузей / Надія Левицька //    Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія юриспруденція. Збірник наукових праць – 2015.- Випуск 14 том 1 – С.22-25.
 22. Левицька Н. О. Роль нормативно-правових інститутів у кримінальній та адміністративній нормативно-правових галузей  / Надія Левицька    // Порівняльно–аналітичне право – електронне наукове фахове видання юридичного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет». – 2015. – Випуск 2. – С. 27–29.
 23. Левицька Н. О. Принципи нормативно-правового інституту : деякі теоретичні питання галузей / Надія Левицька //  Науковий вісник Ужгородського національного університету Серія право.- 2015.-Вип. 33 том 1 –  С.24-27.
 24. Levytska Nadiya .A regulatory-legal institute: some legal aspects./ Nadiya Levytska  //Jurysta  Magazyn Prawniczy – 2016.- № 3 – P.30-35.
 25. Левицька Н. О. Система права Європейського Союзу. / Надія Левицька // Medzinárodná vedecká konferencia «Európska tradícia v medzinárodnom práve: uplatňovanie ľudských práv». 6-7 máj 2016 r. – Bratislava, Slovenská republika: РANEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA FAKULTA PRÁVA, 2016 . – С.270-273. (Виданий сертифікат )
 26. Левицька Н. О. Деякі теоретичні аспекти правозастосовної техніки  / Н. О. Левицька // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали ХXІІІ звітної науково-практичної конференції (7–8 лютого 2017 р.) : у 2 ч. Ч. 1. – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2017. – С. 13-16.
 27. Левицька Н. О. Роль юридичної техніки у правозастосуванні/ Надія Левицька // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки» .- 2017.- Вип. № 4  – С.17-21Левицька Н. О. Юридичні конструкції та система права: співвідношення понять   / Надія Левицька  //  Підприємництво, господарство і право – 2017.-  № 9 – С.169-173 .
 28. Левицька Н.О. Співвідношення понять юридична техніка та юридична технологія / Н. О. Левицька // Матеріали ХXIV регіональної науково-практичної конференції «Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні». 7-8 лютого 2018 р. – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2018. – С. 239-241
 29. Левицька Н. О. Поняття юридичної техніки та юридичної технології в сучасній правовій науці/ Надія Левицька // Порівняльно-аналітичне право – 2018.-  № 3 – С.31-33 .
 30. Левицька Н. О. Співвідношення юридичної конструкції  та законодавчої техніки/ Надія Левицька  // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки» . – 2018.- Вип. № 4  – т. 1 -С.17-20 Левицька Н.О. Деякі аспекти поняття юридичних конструкцій в галузі права / Н. О. Левицька //Матеріали ХXV звітної науково-практичної конференції «Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні». 7-8 лютого 2019 р. – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2019. – С. 212-214
 31. Левицька Н.О. Використання цифрових технологій у праві / Надія Левицька  // Підприємництво, господарство і право  -2019.-  № 9 – С.165-169
 32. Левицька Н.О. Сучасні тенденції розвитку нормативно-правового регулювання цифрової економіки / Надія Левицька // Юридичний науковий електронний журнал-2019- № 5  С.17-21
 33. Левицька Н.О. Нормативне регулювання цифрової економіки Європейського Союзу ( теоретико-правові аспекти ) / Н. О. Левицька //Матеріали ХXVI звітної науково-практичної конференції «Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні». 7-8 лютого 2020 р. – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2020. – С. 234-236
 34. .Левицька Н. О. Цифрова трансформація в юридичній діяльності  / Надія Левицька   // Міжнародний науковий журнал “Інтернаука”. Серія: “Юридичні науки”— 2020. —№ 7  С.61-67
 35. Левицька Н.О. Деякі аспекти історико-правових вимірів юридичної антропології. / Надія Левицька // Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського Серія: юридичні науки -2020.-Том 31 (70). № 4,  С.8-13
 36. Надія Левицька, Ірина Кіянка. Люмпенізована демократія та її вплив на сучасне публічне управління / Надія Левицька, Ірина Кіянка, //  Ефективність державного управління : зб. наук. пр. Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. — Вип. 3 (64) : ч.1 /, 2020.  С.  56 -65
 37. Надія Левицька, Ірина Кіянка .Популізм і вибори в контексті глобалізаційних процесів.\ Надія Левицька, Ірина Кіянка \\ Ефективність державного управління : зб. наук. пр. Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. — Вип. 4 (65) : у 2 ч. /, 2020.  С.  43 -53
 38. Nadiya Levytska. Дистанційне навчання у вищій школі: проблеми, ризики, можливості Nadiya Levytska // Knowledge,education, law,management . -№ 3 (39): vol. 1 / 2021. p.77 -82
 39. Левицька Н.О. Цифрові інструменти у правовій сфері / Н. О. Левицька //Матеріали  ХXVII звітної науково-практичної конференції «Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні». 5-6 лютого 2021 р. – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2021. – С. 242-245
 40. Levytska Nadiya. Kiyanka Iryna,  Populism and Fascism in Euriope: case of Romania. // Language-Culture – Politics, Vol. 1. Р-315-324
 41. Левицька Н.О. Трансформація кадрового документування в умовах трансформації/ Н. О. Левицька //Матеріали ХXVIІІ звітної науково-практичної конференції «Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні». 7-8 лютого 2022 р. – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2022. – С. 234-236
 42. Nadiya Ltvytska, Lyudmyla Luts Bohdan Yakymovych Modern Scientific Approaches to Historical, Historical and Legal Methodology: Coincidences and Parallels. Skhidnoievropeiskyi istorychnyi visnyk [East European Historical Bulletin], 22, 226–239.

( Web of Science Core Collection та ін.)

Біографія

Закінчила юридичний факультет Львівського національного університету імені І. Франка. Має практичний досвід юриста на посаді заступника начальника та в.о. начальника відділу кадрів Львівського національного університету імені І. Франка.

Веде лекційні курси з таких дисциплін, а саме : “Основи правознавства “, “Основи трудового права “, “Господарське право”, а також веде практичні заняття з дисциплін : ” Міжнародне право”, “Інтелектуальна власність”,”Основи правознавства”, “Основи трудового права”, “Господарське право”, “Права людини та їх захист”.

 

Напрямки наукової роботи : 12.00.01 – Теорія та історія держави і права; історія вчень про право і державу

 

Показники продуктивності:

 • Короткий опис найважливішого наукового результату:

Левицька Н. О. Нормативно-правовий інститут: загальнотеоретична характеристика. – – .дис. … канд. юрид. наук. – Львів, 2013. – 179 с.

Результат – теоретичне фундаментальне наукове дослідження .

Предметом  дослідження є основні загальні закономірності нормативно-правових інститутів, особливості та тенденції їхнього розвитку в Україні.

Виявлено ознаки нормативно-правового інституту як явища, визначено авторське поняття “нормативно-правовий інститут”, з’ясовано його структуру: нормоутворювальну, нормозабезпечувальну та нормообслуговувальну частини. Виокремлено основні різновиди нормативно-правових інститутів та виявлено співвідношення з такими суміжними поняттями, як “інститут права”, “інститут законодавства” та доведено відповідність нового поняття сучасним реаліям і потребу введення його в поняттєво-категоріальний апарат. Виявлено ознаки основних різновидів нормативно-правових інститутів: галузевих, публічно-правових, приватноправових, матеріально-правових, процесуально-правових та сформульовано визначення їхніх понять.

Схарактеризовано сучасний стан формування та функціонування вітчизняних нормативно-правових інститутів, з’ясовано роль та місце нормативно-правових інститутів у галузевій структурі системи джерел права України, визначено основні проблеми: розбалансованість галузевої структури системи джерел права України в контексті збільшення нормативно-правового масиву, розмивання базових галузевих положень, формування нових нормативно-правових інститутів без належного врахування чинної системи джерел права. У роботі запропоновано способи подолання цих проблем.

Робота може бути використана в навчальному процесі .

 

Результативність роботи: опубліковано близько 30 наукових праць.

Пройшла  стажування :

 

Львівський державний університет внутрішніх справ 2018-2019 р. (Довідка ЛьвДУВС від 31.01 2019р. № 117, 6 кредитів ECTS)

Стажування Республіка Польща, Білостоцький університет  з 11.05.21р. по 21.06.2021р. тема « Наукова діяльність в дисциплінах юридичних  наук з національної та європейської точки зору « 6 кредитів ECTS ,виданий сертифікат № 21

Стажування у Львівському національному університеті імені Івана Франка на програмі  «Вдосконалення викладацької майстерності» з 12.05.22р. по 4.06.22р., 2, 5 кредитів ECTS ,видані сертифікати.

У 2022р. отримала сертифікат  № KW-012\1022  Вищої духовної семінарії Товариства Католицького Апостольства , який підтверджує достатньо високий рівень володіння польською мовою.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!