Левицька Надія Олексіївна

Посада: доцент кафедри основ права України

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Електронна пошта: nadiya.levytska@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Теорія та історія держави і права; історія вчень про право і державу

Курси

Публікації

1.Левицька Н. О. Загальнотеоретична характеристика інституту права / Н. О. Левицька // Матеріали Х регіональної науково-практичної конференції «Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні». 5-5 лютого 2004 р. – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2004. – С. 32-34

2.Левицька Н. О. Співвідношення системи права та системи законодавства: теоретичні аспекти / Н. О. Левицька // Матеріали ХІ регіональної науково-практичної конференції «Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні». 3-4 лютого 2005 р. – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2005. – С. 22-24

3.Левицька Н. О. Інститут законодавства: загальнотеоретичний аспект / Н. О. Левицька // Матеріали ХІІ регіональної науково-практичної конференції «Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні». 9-10 лютого 2006 р. – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2006 – С. 32-33

4.Левицька Н. О. Класифікація нормативно-правових інститутів: загальнотеоретичні аспекти / Н. О. Левицька // Матеріали ХІІІ регіональної науково-практичної конференції «Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні». 8-9 лютого 2007 р. – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2007. – С. 36-37

5.Левицька Н. О. Нормативно-правовий інститут: загальнотеоретична характеристика / Н. О. Левицька // Матеріали ХІV регіональної науково-практичної конференції «Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні». 6 лютого 2008 р. – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2008. – С. 26-28

6.Левицька Н. О. Джерела права : загальнотеоретичний аспект / Н. О. Левицька // Науковий Вісник університету «Львівський Ставропігіон». Серія юридична. – 2008. – Вип. 1 – С. 117-128

7.Левицька Н. О. Нормативно-правовий інституту: галузеві аспекти / Н. О. Левицька // Матеріали ХV регіональної науково-практичної конференції «Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні». 4-5 лютого 2009 р. – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2009. – С. 18-19

8.Левицька Н.О.Нормативно-правовий інститут : публічно-правові аспекти / Н. О. Левицька // Матеріали ХVI регіональної науково-практичної конференції «Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні». 8-9 лютого 2010 р. – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2010. – С. 20-21

9.Левицька Н. О. Особливості процесуальних нормативно-правових інститутів  / Н. О. Левицька // Матеріали ХVII регіональної науково-практичної конференції «Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні». 3-4 лютого 2011 р. – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2011. – С. 20-21

10.Левицька Н. О. Нормативно-правовий інститут : приватно-правові аспекти / Н. О. Левицька // Матеріали ХVIII регіональної науково-практичної конференції «Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні». 26-27 січня 2012 р. – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2012. – С. 29-30

11.Левицька Н. О. Нормативно-правовий інститут: деякі  теоретичні аспекти / Н. О. Левицька  // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2012. – Вип. 55

12.Левицька Н. О. Нормативно-правовий інститут: розмежування із суміжними поняттями [Електронний ресурс] / Н. О. Левицька // Часопис Академії адвокатури України. – 2012. – № 1 (14). – Режим доступу до журн. : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Chaau/

13.Левицька Н. О. Публічні та приватні нормативно-правові інститути: теоретичні аспекти / Н. О. Левицька // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. – 2012. – Спецвипуск

14 Левицька Н.О. Нормативно-правовий інститут : загальнотеоретична характеристика / Н. О. Левицька // Вісник Львівського університету. – Серія юридич­на. – Львів, 2012. – Вип. 56. – С. 21 – 26. -0,45 др.арк.

 1. Левицька Н.О.. Матеріальні та процесуальні нормативно-правові інститути //Науково-аналітичний журнал «Митна справа».– 2013. – № 2(86) 2013 частина 2 книга 2 – С.28-34-0,6 др.арк.
 2. Левицька Н.О. Галузеві нормативно-правові інститути: теоретичні питання //Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2013. – Вип. 57- С.53-59-0,5 др.арк.
 3. Левицька Н.О. Поняття та особливості нормативно-правового інституту . Н. О. Левицька // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання удосконалення системи законодавства в умовах сьогодення». 14 грудня 2012 р. – Хмельницький :Хмельницький інститут соціальних технологій Університету “Україна”, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Б.Хмельницького , Управління освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації 2012. С.69-73.
 4. Левицька Н.О. Структура нормативно правового інституту: теоретичні   аспекти. Н. О. Левицька // Матеріали Всеукраїнської  науково-практичної конференції «Філософські, теоретичні та методологічні проблеми юридичної науки в умовах євроінтеграції України». – Львів :Львівський  державний університет внутрішніх справ, 2014.
 5. Левицкая Н.А. Нормативно-правовые институты: современное состояние и тенденции развития в системе источников права Украины / Н. О. Левицька // Международный научно-практический правовой журнал«Закон и Жизнь» («Legea si Viata»)-2014 – Nr.1/2 (265)- С.161-164
 1. Левицька Н. Місце нормативно-правових інститутів у межах конституційної та цивільної нормативно-правових галузей / Надія Левицька // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія юридичні науки. – 2015.- Випуск 3. том 1 – С.23-27.
 1. Левицька Н. О. Міжгалузеві нормативно-правові інститути:деякі теоретичні питання галузей / Надія Левицька //    Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія юриспруденція. Збірник наукових праць – 2015.- Випуск 14 том 1 – С.22-25.
 1. Левицька Н. О. Роль нормативно-правових інститутів у кримінальній та адміністративній нормативно-правових галузей  / Надія Левицька    // Порівняльно–аналітичне право – електронне наукове фахове видання юридичного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет». – 2015. – Випуск 2. – С. 27–29.
 2. Левицька Н. О. Принципи нормативно-правового інституту : деякі теоретичні питання галузей / Надія Левицька //  Науковий вісник Ужгородського національного університету Серія право.- 2015.-Вип. 33 том 1 –  С.24-27.
 1. Levytska Nadiya .A regulatory-legal institute: some legal aspects./ Nadiya Levytska  //Jurysta  Magazyn Prawniczy – 2016.- № 3 – P.30-35.
 1. Левицька Н. О. Система права Європейського Союзу. / Надія Левицька // Medzinárodná vedecká konferencia «Európska tradícia v medzinárodnom práve: uplatňovanie ľudských práv». 6-7 máj 2016 r. – Bratislava, Slovenská republika: РANEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA FAKULTA PRÁVA, 2016 . – С.270-273. (Виданий сертифікат )
 2. Левицька Н. О. Деякі теоретичні аспекти правозастосовної техніки  / Н. О. Левицька // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали ХXІІІ звітної науково-практичної конференції (7–8 лютого 2017 р.) : у 2 ч. Ч. 1. – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2017. – С. 13-16.
 3. Левицька Н. О. Роль юридичної техніки у правозастосуванні / Надія Левицька // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». – 2017. – Вип.  – С.17-21.
 4. Левицька Н. О. Юридичні конструкції та система права: співвідношення понять / Надія Левицька // Підприємництво, господарство і право. – 2017. – № 9 – С. 169-173.
 5. Левицька Н. Використання цифрових технологій у праві / Надія Левицька  // Підприємництво, господарство і право – 2019. – № 9. – С.165-169.
 6. Левицька Н.О. Сучасні тенденції розвитку нормативно-правового регулювання цифрової економіки / Н. О. Левицька // Юридичний науковий електронний журнал. – 2019. № 5. – С.17-21.
 7. Левицька Н. Деякі аспекти поняття юридичних конструкцій в галузі права / Н. Левицька // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матер. XXV звіт. наук.-практ. конф. (7-8 лютого 2019 р.): у 2-х ч. – Ч. 1. – Львів, 2019. – С. 212–214.

Біографія

Закінчила юридичний факультет Львівського національного університету імені І. Франка. Має практичний досвід юриста на посаді заступника начальника та в.о. начальника відділу кадрів Львівського національного університету імені І. Франка.

Веде лекційні курси з таких дисциплін, а саме : “Основи правознавства “, “Основи трудового права “, “Господарське право”, а також веде практичні заняття з дисциплін : ” Міжнародне право”, “Інтелектуальна власність”,”Основи правознавства”, “Основи трудового права”, “Господарське право”, “Права людини та їх захист”.

 

Напрямки наукової роботи : 12.00.01 – Теорія та історія держави і права; історія вчень про право і державу

 

Показники продуктивності:

 • Короткий опис найважливішого наукового результату:

Левицька Н. О. Нормативно-правовий інститут: загальнотеоретична характеристика. – – .дис. … канд. юрид. наук. – Львів, 2013. – 179 с.

Результат – теоретичне фундаментальне наукове дослідження .

Предметом  дослідження є основні загальні закономірності нормативно-правових інститутів, особливості та тенденції їхнього розвитку в Україні.

Виявлено ознаки нормативно-правового інституту як явища, визначено авторське поняття “нормативно-правовий інститут”, з’ясовано його структуру: нормоутворювальну, нормозабезпечувальну та нормообслуговувальну частини. Виокремлено основні різновиди нормативно-правових інститутів та виявлено співвідношення з такими суміжними поняттями, як “інститут права”, “інститут законодавства” та доведено відповідність нового поняття сучасним реаліям і потребу введення його в поняттєво-категоріальний апарат. Виявлено ознаки основних різновидів нормативно-правових інститутів: галузевих, публічно-правових, приватноправових, матеріально-правових, процесуально-правових та сформульовано визначення їхніх понять.

Схарактеризовано сучасний стан формування та функціонування вітчизняних нормативно-правових інститутів, з’ясовано роль та місце нормативно-правових інститутів у галузевій структурі системи джерел права України, визначено основні проблеми: розбалансованість галузевої структури системи джерел права України в контексті збільшення нормативно-правового масиву, розмивання базових галузевих положень, формування нових нормативно-правових інститутів без належного врахування чинної системи джерел права. У роботі запропоновано способи подолання цих проблем.

Робота може бути використана в навчальному процесі .

 

Результативність роботи: опубліковано близько 30 наукових праць.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!