Синчук Світлана Миколаївна

Посада: професор кафедри соціального права

Науковий ступінь: доктор юридичних наук

Вчене звання: професор

Електронна пошта: svitlana.synchuk@lnu.edu.ua

Курси

Біографія

Народилась у 1973 році, у 1995 р. закінчила Львівський державний університет імені Івана Франка, юридичний факультет.

Захистила кандидатську дисертацію “Правові проблеми пенсійного забезпечення в Україні” в Київському університеті ім. Т Шевченка у 1999 р.

З 1999 року працює на юридичному факультеті ЛНУ імені Івана Франка. Спочатку асистентом, потім доцентом кафедри трудового, аграрного та екологічного права.

У науковій діяльності займається в основному проблемами теорії права соціального забезпечення. Читає курс – Право соціального забезпечення та декілька спецкурсів. Готує методичне забезпечення навчального процесу.

Основні опубліковані праці.

Сивак С. Конституційні гарантії права на пенсійне забезпечення і пенсійна реформа // Право України. – 1997. – № 12. – С.70-75.

Сивак С. Організаційно-правові основи недержавного пенсійного забезпечення в Україні // Право України. – 1999. – № 1. – С.119-121.

Сивак С. Реформа пенсійного забезпечення в Україні: професійні пенсійні системи // Вісник Львівського державного університету. – Серія юридична. – 1997. – Випуск 34. – Львів, 1999. – С.125-127.

Сивак С.М. Страховий стаж як пенсійний юридичний факт // Вісник ЛНУ, 1999.

Сивак С.М. Пенсійна реформа: принципи пенсійного забезпечення // Вісник ЛНУ. – Серія юридична. – Випуск 35. – Львів, 2000. – С.341-345.

Сивак С.М. Пенсійне страхування та пенсійна реформа: теоретичні основи // Право України. – 1999. – № 10. – С.61-63.

Сивак С.М. До питання удосконалення правового регулювання пенсійного законодавства // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – Одеса, 2000. – № 1. – С.107-111.

Право соціального забезпечення України: Навч. посіб. / За ред. С.М. Синчук. С.М. Синчук, В.Я. Бурак. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2006. – 318с. (Теми 1. 2, 3, 4, 6, 7, 10).

Основи правознавства: Навчальний посібник. – 2-ге видання, перероблене і доповнене. – Львів: “Магнолія плюс”; СПД ФО “В.М. Піча”, 2006. – 467с. П.Д. Пилипенко, В.К. Грищук, М.С. Кельман та ін. (Тема 8.5 – у співавторстві С.272-278, Тема 9.1-9.4 С.290-309).

Правознавство: Навчальний посібник / За загальною редакцією П.Д. Пилипенка, 3-тє вид., стереотипне. – Львів, “Новий світ – 2000”, 2006. – 516с. (Тема 8.5 – у співавторстві С.272-278, Тема 9.1-9.4 С.290-309)

Синчук С.М. Стійка непрацездатність в системі соціальних ризиків: правові аспекти // Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. – Серія юридична. – Вип. 41. – Львів: Малий видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка. – 2006. С.244-251

Право соціального забезпечення України: Навчальний посібник / За ред. П.Д. Пилипенка. – К.: Істина, 2007. – 224с. (Особистий внесок Синчук С.М. С. 40-63; 73-89; 121-148; 203-208

Про право на працю, звільнення, безробіття: поради юриста / [ П.Д. Пилипенко, В.Я. Бурак, С.М. Синчук ] за ред. проф. П.Д. Пилипенка – К. : ІнЮре, 2009. – 48 с

Синчук С.М. Юридична конструкція соціального зобов’язання / С.М. Синчук // Університетські наукові записи. – 2009. – №2

Право соціального забезпечення України. Навчальний посібник / За заг. ред. П.Д. Пилипенка. – Вид. 2-ге, змін. і доп. – К. : Істина, 2010. – 224с. (Особистий внесок Синчук С.М. розділ 4 (пункти 18,19), С.56-61; розділ 6, С.73-88; розділ 9, С.122-148; розділ 13, С.202-206)

Синчук С.М. До питання про зобов’язальну природу правовідносин соціального забезпечення / С.М. Синчук // Соціальний захист та соціальне забезпечення інвалідів: Актуальні проблеми правового регулювання. – Матеріали науково-практичної конференції; м. Київ, 4 грудня 2009р. / За заг. ред. Зайця А.П., Костюка В.Л. . – Київ. – ВГОІ «Інститут реабілітації та соціальних технологій «, ПВГОІ «ІР СТ Україна». 2010. – С. 61-64

Синчук С.М. Соціальні послуги як вид матеріального забезпечення за рахунок соціальних страхових фондів / С.М. Синчук // Актуальні питання реформування правової системи України: зб. наук статей за матеріалами VІІ Між нар. Наук.-практ. конф., Луцьк, 4-5 червня 2010 р. / уклад. Вознюк Н.І., Климчик Т.Д., Крисюк Ю.П., Старко О.Л., Старчук О.В., Шевчук І.М., Чупринський Б.О. – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2010. – С.516- 518

Право соціального забезпечення України. Практикум: Навчальний посібник / За ред. П.Д. Пилипенка. – К. : Істина, 2012. – 288с. (Особистий внесок Синчук С.М. розділ 1, С.5-32; розділ 3, С.61-85

Право соціального забезпечення України. Навчальний посібник / За заг. ред. П.Д. Пилипенка. – Вид. 2-ге, змін. і доп. – К. : Істина, 2012. – 224с. (Особистий внесок Синчук С.М. розділ 4 (пункти 18,19), С.56-61; розділ 6, С.73-88; розділ 9, С.122-148; розділ 13, С.202-206)

Synchuk S.Zagadnienia teoretyczne dotyczące uzasadnienia cech prawnych pomocy społecznej w dzedzinie pomocy społecznej na Ukrainie./ S. Synchuk // Wrocławsko- Lwowskie zeszyty prawnicze. – Wrocław Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2012. – Р. 393-416

Сынчук С.М. Теоретические основания социальных компенсаций как вида социального обеспечения // С.М. Сынчук // Социальное и пенсионное право (Российская Федерация). – 2013. – 1. – С.28-34

Сынчук С.М. О целесообразности экономической составляющей теоретических обоснований правовых признаков социально-обеспечительных правоотношений // Труды Оренбургского института (филиала) МГЮА (выпуск семнадцатый). – Российская Федерация. Оренбург, 2013. – №17. – С.177-181

 

 

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!