Кафедра адміністративного та фінансового права

 • Про кафедру
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Дослідження
 • Новини

Кафедра адміністративного та фінансового права створена відповідно до Ухвали Вченої Ради Львівського національного університету імені Івана Франка від 26 листопада 2008 року в результаті поділу спільної протягом багатьох десятиліть кафедри конституційного (первинно – державного), адміністративного і фінансового права. Варто відзначити, що у Львівському університеті дисципліни адміністративно-фінансового спрямування почали викладатись ще у ХІХ  столітті, а окрему кафедру адміністративного  права було створено у 1904 році, після реорганізації кафедри адміністративного права і статистики.

Станом на сьогодні кафедра забезпечує підготовку фахівців на двох власних спеціалізаціях: «адміністративно-правовій» (для магістрів)   та «фінансово-правовій» (для спеціалістів), а також – окремі курси на спеціалізаціях «правосуддя» та «господарсько-правовій».

Як профільні загальнообов‘язкові дисципліни (адміністративне і фінансове право), так і спеціальні курси кафедри спрямовані на підготовку фахівців-юристів для роботи в органах публічної адміністрації (передусім, у контролюючих органах), але також і для правового обслуговування приватних осіб, які вступають у правовідносини з цими органами.

Спеціальні курси, що забезпечуються викладачами кафедри, переважно носять прикладний характер і присвячені сферам юридичної практики, які користуються значним рівнем застосування і, відповідно, попитом на ринку юридичних послуг. Серед спеціальних курсів кафедри виділимо:

 • Адміністративне судочинство;
 • Податкове право;
 • Митне право;
 • Адміністративна та фінансова відповідальність;
 • Правове регулювання фінансового контролю;
 • Інформаційне право.

Кафедра адміністративного та фінансового права продовжує всебічно розвиватись і формувати нові курси, відповідно до потреб майбутніх фахівців з права.

Співробітники

завідувачКОБИЛЕЦЬКИЙ Микола Мар'яновичзавідувач
доцентІЛЬНИЦЬКИЙ Олег Володимировичдоцент
доцентМОСТОВИЙ Андрій Стефановичдоцент
доцентПАСЛАВСЬКА Наталія Тарасівнадоцент
доцентПОЛЯНСЬКИЙ Тарас Тарасовичдоцент
доцентРЕШОТА Володимир Володимировичдоцент
доцентШКОЛИК Андрій Михайловичдоцент
доцентЯНЮК Наталія Володимирівнадоцент
асистентГУДЗ Богдан Даниловичасистент
асистентДЖОХ Роман Васильовичасистент
асистентТРУШ Марта Ігорівнаасистент
асистентХЛІБОРОБ Наталія Євгенівнаасистент

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

Вибіркові дисципліни:

Тести і питання:

Плани практичних/семінарських занять

Програми курсів / Робочі навчальні програми

Дослідження

І. Студентські наукові гуртки На кафедрі адміністративного та фінансового права у 2015/2016 н.р. функціонує два студентські наукові гуртки: Гурток з адміністративного права. Керівник гуртка- доц.,к.ю.н. Янюк Н.В Староста гуртка- студент 4 курсу ( ЮРД-46с) Суханов М.О. Засідання в 1 семестрі проводяться раз на два тижні. ( п'ятниця, 13.30, ауд.210) Гурток відвідують близько 30-и активних студентів Тематика доповідей обумовлена актуальною проблематикою та науковими інтересами гуртківців Тематика наукових робіт для студентів гуртка з предмету «Адміністративне право України» 1. Європейські принципи адміністративного права та їх нормативні джерела 2. Принцип верховенства права у практиці Європейського суду з прав людини. 3. Дія принципу верховенства права в адміністративному судочинстві України. 4. Міжнародні нормативно-правові акти в системі джерел адміністративного права України 5. Правові акти ЄС як джерело адміністративного права. 6. Адміністративно-територіальний устрій і його вплив на організацію публічної адміністрації. 7. Особливості чинності джерел адміністративного права. В часі, просторі, за колом осіб. 8. Адміністративно-правовий статус біженців: поняття, структура та особливості. 9. Релігійні організації як учасники адміністративно-правових відносин. 10. Адміністративний розсуд в як спосіб реалізації дискреційних повноважень: поняття та межі застосування. 11. Адміністративна правосуб’єктність органу публічної адміністрації: поняття та зміст. 12. Принцип прозорості в діяльності публічної адміністрації та його правове забезпечення. 13. Місцеві органи публічної адміністрації: поняття, види, форми взаємодії. 14. Система органів публічної адміністрації у м. Львові. 15. Принцип політичної неупередженості на публічній службі. 16. Поняття і види конфлікту інтересів на публічній службі: способи врегулювання. 17. Способи добору кадрів на публічну службу: українські реалії та європейські стандарти. 18. Основні шляхи формування доброчесної системи публічної служби. 19. Закон України «Про державну службу» як правова основа інституту публічної служби. 20. Принципи служби в органах місцевого самоврядування. 21. Індивідуальні адміністративні акти як форма діяльності публічної адміністрації. 22. Принципи процедури прийняття індивідуальних адміністративних актів. 23. Чинність індивідуальних адміністративних актів та порядок припинення їх дії. 24. Цивільний та адміністративний договори: порівняльно-правова характеристика. 25. Електронне урядування: світовий досвід і українські реалії. (погоджена зі студентом). 26. Адміністративно-правове регулювання благоустрою міста. 27. Правове забезпечення дотримання тиші в населених пунктах. 28. Адміністративне судочинство щодо захисту прав людини у світлі рішень ЄСПЛ. 29. Адміністративна та конституційна юрисдикція: проблеми розмежування. 30. Особливості розгляду адміністративними судами справ про мирні зібрання. 31. Правовий статус захисника в справах про адміністративні правопорушення. 32. Державні службовці як суб’єкти відповідальності за корупційні правопорушення. 33. Оскарження постанов в справах про адміністративні правопорушення. 34. Центри надання адміністративних послуг в Україні: практика створення та функціонування 35. Інформаційне забезпечення надання адміністративних послуг 36. Організаційне забезпечення надання адміністративних послуг 37. Процедура надання адміністративних послуг: правове забезпечення 38. Процедура здійснення контрольно-наглядової діяльності: правове забезпечення 39. Процедура адміністративного оскарження: правове регулювання та перспективи його удосконалення 40. Виконання рішень органів публічної адміністрації: правове регулювання та перспективи його удосконалення Гурток з фінансового права Керівник- доц.., к.ю.н. Ільницький О.В Староста- студент 4 курсу Суханов М.О Засідання проводяться щотижня, понеділок о 18.00. Аудиторія 212 Гурток відвідують близько 12-и активних гуртківців. Тематика доповідей обумовлена актуальною проблематикою та науковими інтересами гуртківців Перелік тем наукових робіт для гуртка з курсу «Фінансове право України»: 1) Механізми забезпечення реалізації принципу відкритості використання публічних коштів. 2) Наслідки бюджетної (фіскальної) децентралізації в Україні. 3) Здійснення фінансових правовідносин із тимчасово окупованими територіями України: проблеми правового регулювання та його реалізації. 4) Фінансово-правовий статус об’єднання територіальних громад. 5) Реформи правового статусу Державної фіскальної служби України: підстави, порядок, наслідки, перспективи. 6) Реформа правового статусу Рахункової палати. 7) Вплив прецедентної практики Європейського Суду з прав людини на фінансово-правове регулювання в Україні. 8) Вплив спеціальних та особливих правових станів на фінансову систему України. 9) Горизонтальне вирівнювання податкоспроможності бюджетів – основа реформованих міжбюджетних відносин. 10) Залежність виконання соціальних зобов’язань державою з урахуванням обсягу бюджетного фінансування. 11) Податкова інформація: поняття, види, правовий режим. 12) Місце судів України у процедурах адміністрування податків і зборів. 13) Конкурентність використання публічних коштів в Україні. 14) Адміністративне оскарження розміру податкових (грошових) зобов’язань. 15) Податкові пільги щодо сплати податку на доходи фізичних осіб. 16) Спрощена система оподаткування в Україні: стан та перспективи збереження і розвитку. 17) Реформування реального оподаткування в Україні. 18) Грошова емісія та обіг електронних грошей. 19) Діяльність в Україні міжнародних платіжних систем. 20) Державний борг: проблеми погашення та обслуговування. 21) Реформа системи бюджетного нагляду та реагування на виникнення надзвичайних ситуацій у банківській системі України. 22) Курс національної валюти: правові механізми регулювання. 23) Повернення викрадених публічних фінансових активів в Україні: питання правового забезпечення механізму. 24) Утворення та діяльність спеціальних підрозділів боротьби з фінансовими правопорушеннями. 25) Санкції у фінансовому праві України. 26) Стабільність фінансового законодавства в Україні. Студентська наукова робота гуртківців не обмежуються засіданнями та захистами доповідей. Учасники гуртків задіяні у - Всеукраїнських правничих шкіл з адміністративного та фінансового права ( м. Запоріжжя та м. Чернівці) - Є переможцями Всеукраїнських змагань з адміністративного права та процесу ( м. Запоріжжя, 2014 рік) - Є учасниками Всеукраїнських форумів ( Податковий форум 2014 рік, м.Київ) - Є учасниками Всеукраїнських та регіональних конференцій - - Вже з перших робочих днів на гуртку публікують тези та наукові статті. - Є учасниками круглих столів та семінарів з проблематики адміністративного та фінансового права ІІ. Аспірантура
На даний час в аспірантурі кафедри адміністративного та фінансового права навчаються:
Джох Роман Васильович, затверджена тема кандидатської дисертації:  "Правове регулювання оподаткування при здійсненні контрольованих операцій в Україні"  -  третій рік навчання.
Терещук Оксана Анатоліїівна, затверджена тема кандидатської дисертації: "Адміністративно-правова характеристика  делегування повноважень в діяльності органів публічної адміністрації" другий рік навчання.
Децик Соломія Ярославівна, затверджена тема кандидатської дисертації: "Представництво суб'єктів владних повноважень в адміністративному судочинстві України" другий рік навчання. Салій Соломія Любомирівна, Стефанський Ростислав Зеновійович - перший рік навчання.
 

ЗАТВЕРДЖЕННЯ РОЗПОДІЛУ ТЕМ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ

26.06.2020 | 13:49

Шановні студенти-магістри ! Відповідно до проведеного розподілу тем кваліфікаційних робіт на здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти на підставі поданих заяв та згідно з навантаженням викладачів-наукових керівників проведено закріплення наступних тем робіт:
1. Науковий керівник проф. М.М. Кобилецький:
1.1. Організація публічної влади в УНР в період Директорії – Колошкін М. (ЮРДМ-13з)
1.2. Магдебурзьке право в Гетьманщині – Павліш Л.-І. (ЮРДМ-13з)
2. Науковий керівник д.ю.н. В.В. Решота:
2.1. Адміністративно-правове регулювання реадмісії в Україні – Козич Н. (ЮРДМ-1Гд)
2.2. Реалізація права...

Читати »

Відбувся підсумковий іспит у Школі Українського Права

19.06.2020 | 11:39

12 червня 2020 року викладачі юридичного факультету Львівського національного університету доц. Ващишин Марія Ярославівна, доц. Ільницький Олег Володимирович, к.ю.н. Крикливець Дмитро Євгенович разом з колегами із факультету правничих наук Національної Києво-Могилянської Академії провели фінальний іспит з курсу «Основи українського права», який проводиться у Школі Українського Права на факультеті права та адміністрації Ягеллонського університету в Кракові (Республіка Польща).

І цього, достатньо складного 2019-2020 навчального року академічному середовищу трьох навчальних закладів вдалось успішно провести курс та визначити найуспішніших студентів за посередництвом інтренет-конференції. До...

Читати »

ЛЕКЦІЇ У ШКОЛІ ПАРАЛЕЛЬНОГО ВИВЧЕННЯ ПОЛЬСЬКОГО ПРАВА ТА ПРАВА ЄС

26.05.2020 | 18:53

Карантин та дистанційне навчання відкриває нові можливості!
Запрошуємо усіх бажаючих до участі у лекції з господарського права Республіки Польща та Європейського Союзу, яку читатиме професор Ягеллонського університету доктор Кшиштоф Оплюстіль.
Лекція відбуватиметься он-лайн (через проведення відкритої відеоконференції у програмі – ZOOM) у середу 27.05.2020 р. p 18:00 год до 20:00 год., у рамках Школи Польського та Європейського права.
Тема лекції: “Право господарських товариств Республіки Польща та Європейського Союзу”
Інформація для участі у ZOOM-зустрічі
ID: 818 5142 2147
Pass.: 283238

Читати »

ПРО ЗАХИСТ КУРСОВИХ РОБІТ У ДОЦ. Н.В.ЯНЮК

09.05.2020 | 10:48

Захист курсових робіт у доцента Н.В. Янюк відбудеться 12 травня 2020 р. (вівторок) з 14:00 год. шляхом проведення інтернет-конференції на платформі ZOOM.
Для участь попередньо слід зареєструватися на відповідний час за наступним посиланням:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iklsi3m2cslibmKjcrwiN-qgO50sUYzFulg8KdQyDfI/edit?usp=sharing
Підключення до конференції за цим посиланням:
https://us04web.zoom.us/j/79256880733?pwd=WXV3SnBPdnlqR2lPWG85L0pqZUw2dz09
або ж за:
Ідентифікатор конференії: 792 5688 0733
Пароль: 6Um9wm
Успіхів!

Читати »

ПРО ВИБІР ТЕМ ДЛЯ НАПИСАННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ МАГІСТРАМИ НАБОРУ 2019-2021 Н.Р. СПЕЦІАЛІЗАЦІЙ КАФЕДРИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ТА ФІНАНСОВОГО ПРАВА

07.05.2020 | 12:52

Для обрання теми кваліфікаційної роботи на здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти студентами набору 2019-2021 н.р. спеціалізацій кафедри адміністративного та фінансового права (денна та заочна форма навчання) студентам слід обрати одну із запропонованих тем наукового дослідження.
Для цього вам слід:
1) ознайомитися з переліком тем за посиланням
https://drive.google.com/open?id=1vtxyorVvm7exBbytgqC_rzwCQANAV1BsXutmre1tUHg
2) протягом травня-червня 2020 року обрати одну із вільних тем та відзначити її шляхом заповнення у відведеному місці власного прізвища, ініціалів, групи та контактної інформації у відкритому файлі «Google-документ» за наведеним вище...

Читати »