Кафедра адміністративного та фінансового права

 • Про кафедру
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Дослідження
 • Новини

Кафедра адміністративного та фінансового права створена відповідно до Ухвали Вченої Ради Львівського національного університету імені Івана Франка від 26 листопада 2008 року в результаті поділу спільної протягом багатьох десятиліть кафедри конституційного (первинно – державного), адміністративного і фінансового права. Варто відзначити, що у Львівському університеті дисципліни адміністративно-фінансового спрямування почали викладатись ще у ХІХ  столітті, а окрему кафедру адміністративного  права було створено у 1904 році, після реорганізації кафедри адміністративного права і статистики.

Станом на сьогодні кафедра забезпечує підготовку фахівців на двох власних спеціалізаціях: «адміністративно-правовій» (для магістрів)   та «фінансово-правовій» (для спеціалістів), а також – окремі курси на спеціалізаціях «правосуддя» та «господарсько-правовій».

Як профільні загальнообов‘язкові дисципліни (адміністративне і фінансове право), так і спеціальні курси кафедри спрямовані на підготовку фахівців-юристів для роботи в органах публічної адміністрації (передусім, у контролюючих органах), але також і для правового обслуговування приватних осіб, які вступають у правовідносини з цими органами.

Спеціальні курси, що забезпечуються викладачами кафедри, переважно носять прикладний характер і присвячені сферам юридичної практики, які користуються значним рівнем застосування і, відповідно, попитом на ринку юридичних послуг. Серед спеціальних курсів кафедри виділимо:

 • Адміністративне судочинство;
 • Податкове право;
 • Митне право;
 • Адміністративна та фінансова відповідальність;
 • Правове регулювання фінансового контролю;
 • Інформаційне право.

Кафедра адміністративного та фінансового права продовжує всебічно розвиватись і формувати нові курси, відповідно до потреб майбутніх фахівців з права.

Співробітники

завідувачКОБИЛЕЦЬКИЙ Микола Мар'яновичзавідувач
доцентІЛЬНИЦЬКИЙ Олег Володимировичдоцент
доцентМОСТОВИЙ Андрій Стефановичдоцент
доцентПАСЛАВСЬКА Наталія Тарасівнадоцент
доцентПОЛЯНСЬКИЙ Тарас Тарасовичдоцент
доцентРЕШОТА Володимир Володимировичдоцент
доцентШКОЛИК Андрій Михайловичдоцент
доцентЯНЮК Наталія Володимирівнадоцент
асистентГУДЗ Богдан Даниловичасистент
асистентДЖОХ Роман Васильовичасистент
асистентТРУШ Марта Ігорівнаасистент
асистентХЛІБОРОБ Наталія Євгенівнаасистент

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

Вибіркові дисципліни:

Тести і питання:

Плани практичних/семінарських занять

Програми курсів / Робочі навчальні програми

Дослідження

І. Студентські наукові гуртки На кафедрі адміністративного та фінансового права у 2015/2016 н.р. функціонує два студентські наукові гуртки: Гурток з адміністративного права. Керівник гуртка- доц.,к.ю.н. Янюк Н.В Староста гуртка- студент 4 курсу ( ЮРД-46с) Суханов М.О. Засідання в 1 семестрі проводяться раз на два тижні. ( п'ятниця, 13.30, ауд.210) Гурток відвідують близько 30-и активних студентів Тематика доповідей обумовлена актуальною проблематикою та науковими інтересами гуртківців Тематика наукових робіт для студентів гуртка з предмету «Адміністративне право України» 1. Європейські принципи адміністративного права та їх нормативні джерела 2. Принцип верховенства права у практиці Європейського суду з прав людини. 3. Дія принципу верховенства права в адміністративному судочинстві України. 4. Міжнародні нормативно-правові акти в системі джерел адміністративного права України 5. Правові акти ЄС як джерело адміністративного права. 6. Адміністративно-територіальний устрій і його вплив на організацію публічної адміністрації. 7. Особливості чинності джерел адміністративного права. В часі, просторі, за колом осіб. 8. Адміністративно-правовий статус біженців: поняття, структура та особливості. 9. Релігійні організації як учасники адміністративно-правових відносин. 10. Адміністративний розсуд в як спосіб реалізації дискреційних повноважень: поняття та межі застосування. 11. Адміністративна правосуб’єктність органу публічної адміністрації: поняття та зміст. 12. Принцип прозорості в діяльності публічної адміністрації та його правове забезпечення. 13. Місцеві органи публічної адміністрації: поняття, види, форми взаємодії. 14. Система органів публічної адміністрації у м. Львові. 15. Принцип політичної неупередженості на публічній службі. 16. Поняття і види конфлікту інтересів на публічній службі: способи врегулювання. 17. Способи добору кадрів на публічну службу: українські реалії та європейські стандарти. 18. Основні шляхи формування доброчесної системи публічної служби. 19. Закон України «Про державну службу» як правова основа інституту публічної служби. 20. Принципи служби в органах місцевого самоврядування. 21. Індивідуальні адміністративні акти як форма діяльності публічної адміністрації. 22. Принципи процедури прийняття індивідуальних адміністративних актів. 23. Чинність індивідуальних адміністративних актів та порядок припинення їх дії. 24. Цивільний та адміністративний договори: порівняльно-правова характеристика. 25. Електронне урядування: світовий досвід і українські реалії. (погоджена зі студентом). 26. Адміністративно-правове регулювання благоустрою міста. 27. Правове забезпечення дотримання тиші в населених пунктах. 28. Адміністративне судочинство щодо захисту прав людини у світлі рішень ЄСПЛ. 29. Адміністративна та конституційна юрисдикція: проблеми розмежування. 30. Особливості розгляду адміністративними судами справ про мирні зібрання. 31. Правовий статус захисника в справах про адміністративні правопорушення. 32. Державні службовці як суб’єкти відповідальності за корупційні правопорушення. 33. Оскарження постанов в справах про адміністративні правопорушення. 34. Центри надання адміністративних послуг в Україні: практика створення та функціонування 35. Інформаційне забезпечення надання адміністративних послуг 36. Організаційне забезпечення надання адміністративних послуг 37. Процедура надання адміністративних послуг: правове забезпечення 38. Процедура здійснення контрольно-наглядової діяльності: правове забезпечення 39. Процедура адміністративного оскарження: правове регулювання та перспективи його удосконалення 40. Виконання рішень органів публічної адміністрації: правове регулювання та перспективи його удосконалення Гурток з фінансового права Керівник- доц.., к.ю.н. Ільницький О.В Староста- студент 4 курсу Суханов М.О Засідання проводяться щотижня, понеділок о 18.00. Аудиторія 212 Гурток відвідують близько 12-и активних гуртківців. Тематика доповідей обумовлена актуальною проблематикою та науковими інтересами гуртківців Перелік тем наукових робіт для гуртка з курсу «Фінансове право України»: 1) Механізми забезпечення реалізації принципу відкритості використання публічних коштів. 2) Наслідки бюджетної (фіскальної) децентралізації в Україні. 3) Здійснення фінансових правовідносин із тимчасово окупованими територіями України: проблеми правового регулювання та його реалізації. 4) Фінансово-правовий статус об’єднання територіальних громад. 5) Реформи правового статусу Державної фіскальної служби України: підстави, порядок, наслідки, перспективи. 6) Реформа правового статусу Рахункової палати. 7) Вплив прецедентної практики Європейського Суду з прав людини на фінансово-правове регулювання в Україні. 8) Вплив спеціальних та особливих правових станів на фінансову систему України. 9) Горизонтальне вирівнювання податкоспроможності бюджетів – основа реформованих міжбюджетних відносин. 10) Залежність виконання соціальних зобов’язань державою з урахуванням обсягу бюджетного фінансування. 11) Податкова інформація: поняття, види, правовий режим. 12) Місце судів України у процедурах адміністрування податків і зборів. 13) Конкурентність використання публічних коштів в Україні. 14) Адміністративне оскарження розміру податкових (грошових) зобов’язань. 15) Податкові пільги щодо сплати податку на доходи фізичних осіб. 16) Спрощена система оподаткування в Україні: стан та перспективи збереження і розвитку. 17) Реформування реального оподаткування в Україні. 18) Грошова емісія та обіг електронних грошей. 19) Діяльність в Україні міжнародних платіжних систем. 20) Державний борг: проблеми погашення та обслуговування. 21) Реформа системи бюджетного нагляду та реагування на виникнення надзвичайних ситуацій у банківській системі України. 22) Курс національної валюти: правові механізми регулювання. 23) Повернення викрадених публічних фінансових активів в Україні: питання правового забезпечення механізму. 24) Утворення та діяльність спеціальних підрозділів боротьби з фінансовими правопорушеннями. 25) Санкції у фінансовому праві України. 26) Стабільність фінансового законодавства в Україні. Студентська наукова робота гуртківців не обмежуються засіданнями та захистами доповідей. Учасники гуртків задіяні у - Всеукраїнських правничих шкіл з адміністративного та фінансового права ( м. Запоріжжя та м. Чернівці) - Є переможцями Всеукраїнських змагань з адміністративного права та процесу ( м. Запоріжжя, 2014 рік) - Є учасниками Всеукраїнських форумів ( Податковий форум 2014 рік, м.Київ) - Є учасниками Всеукраїнських та регіональних конференцій - - Вже з перших робочих днів на гуртку публікують тези та наукові статті. - Є учасниками круглих столів та семінарів з проблематики адміністративного та фінансового права ІІ. Аспірантура
На даний час в аспірантурі кафедри адміністративного та фінансового права навчаються:
Джох Роман Васильович, затверджена тема кандидатської дисертації:  "Правове регулювання оподаткування при здійсненні контрольованих операцій в Україні"  -  третій рік навчання.
Терещук Оксана Анатоліїівна, затверджена тема кандидатської дисертації: "Адміністративно-правова характеристика  делегування повноважень в діяльності органів публічної адміністрації" другий рік навчання.
Децик Соломія Ярославівна, затверджена тема кандидатської дисертації: "Представництво суб'єктів владних повноважень в адміністративному судочинстві України" другий рік навчання. Салій Соломія Любомирівна, Стефанський Ростислав Зеновійович - перший рік навчання.
 

ВИКЛАДАЧІ КАФЕДРИ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У КРУГЛОМУ СТОЛІ В ІНСТИТУТІ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ІМ. В.М. КОРЕЦЬКОГО

12.11.2019 | 09:45

Викладачі кафедри доцент Янюк Н.В. і к.ю.н., асистент Труш М.І. взяли участь у Всеукраїнському «круглому столі» на тему «Проблеми розвитку адміністративного і фінансового права в умовах сучасних реформаційних процесів», який проходив в Інституті держави і права імені В.М. Корецького НАН України, що відбувся у місті Києві 1 листопада цього року. Уже декілька років поспіль проводяться заходи у такому форматі, що дає можливість обговорити широкий спектр сучасних проблем, які існують в адміністративному та фінансовому праві. Головним організатором Круглого столу є Відділ проблем...

Читати »

ВИКЛАДАЧІ КАФЕДРИ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У ВІДКРИТТІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «ВОРОНОВСЬКІ ЧИТАННЯ 2019»

10.10.2019 | 17:14

4 та 5 жовтня 2019 року у Національному університеті Державної фіскальної служби України (м. Ірпінь) відбулася щорічна Міжнародна науково-практична конференція «Вороновські читання 2019», організована Асоціацією фінансового права України, Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ), Національним юридичним університетом імені Ярослава Мудрого, Національною академією правових наук України, Верховним Судом.

Доброю традицією з минулорічних Читань стало об’єднання під дахом славетного імені професора Воронової Лідії Костянтинівни представників не лише фінансово-правової науки, але й інших суміжних галузей – адміністративного, конституційного, господарського, а також практиків – представників органів...

Читати »

ДОЦЕНТ КАФЕДРИ АНДРІЙ ШКОЛИК ОЗНАЙОМИВ МАГІСТРІВ ЮРИДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ЗАПОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІЗ СТАНОМ ТА ПЕРСПЕКТИВАМИ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПРОЦЕДУРИ

03.10.2019 | 13:48

30 вересня, у межах Програми академічного обміну ОБСЄ для викладачів адміністративного та кримінального права, доцент кафедри Андрій Школик відвідав юридичний факультет Запорізького національного університету, де прочитав відкриту лекцію для студентів магістратури.

Лекцію було присвячено чинному та перспективному регулюванню адміністративної процедури. Магістри та присутні викладачі юридичного факультету  Запорізького національного університету із великим зацікавленням слухали викладача Львівського університету і задавали питання по змісту викладеного, що безсумнівно свідчить про гарні теоретичні знання та бажання їх удосконалювати.

Можливість прочитати та послухати лекцію викладача з іншого вищого...

Читати »

СУДДІ ВИЩИХ СУДОВИХ ІНСТАНЦІЙ З ПОЛЬЩІ ТА З УКРАЇНИ ОБГОВОРИЛИ ПИТАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ЮСТИЦІЇ У ЛЬВОВІ

29.09.2019 | 18:02

27 вересня 2019 р. у Дзеркальній залі Головного корпусу Львівського національного університету імені Івана Франка відбулася Міжнародна конференція «Адміністративна юстиція в Польщі та в Україні: порівняльні аспекти». Цей науковий захід став результатом співпраці Міжнародної фіскальної асоціації (IFA Ukraine), Восьмого апеляційного адміністративного суду, Юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка та Всеукраїнської асоціації адміністративних судів. Участь у Конференції взяли не лише суддів адміністративних судів різних інстанцій та науковці з України, але й. виходячи з теми, до заходу долучилася делегація високого...

Читати »

КЕРІВНИКИ КУРСУ З АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА ПІДВИЩИЛИ СВОЮ КВАЛІФІКАЦІЮ НА СЕМІНАРІ-ТРЕНІНГУ З АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПРОЦЕДУРИ

21.09.2019 | 20:39

20 вересня усі п‘ятеро лекторів кафедри з базового курсу “Адміністративне право України” – доценти Решота В.В., Школик А.М., Янюк Н.В., Труш М.І. і Хлібороб Н.Є. взяли активну участь в семінарі-тренінгу «Адміністративна процедура: нові правила взаємодії між владою і громадянами», який було проведено у нашому місті для публічних службовців, науковців та громадських активістів Західної України.
 
Захід було організовано Центром політико-правових реформ і проведено двома тренерами: одним із найвідоміших адміністративістів в Україні, заступником голови правління Центру Віктором Тимощуком  та доцентом нашої кафедри Андрієм...

Читати »