Соціально-правові стандарти захисту прав та інтересів громадян в умовах глобалізації ринку праці

Тип: Нормативний

Кафедра: соціального права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
98професор Пилипенко П. Д.
98професор Бурак В. Я.
94професор Синчук С. М.
94доцент Стрепко В. Л.
94професор Рим О. М.
94доцент Ласько І. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
9448професор Бурак В. Я.
професор Пилипенко П. Д.
професор Рим О. М.
професор Синчук С. М.
доцент Ласько І. М.
доцент Стрепко В. Л.
Барабаш Н. П.
доцент Лещух Д. Р.
доцент Парпан Т. В.
Стасів О. В.

Опис курсу

         Метою навчальної дисципліни є набуття здобувачем вищої освіти знань про соціально-правові стандарти захисту прав та інтересів громадян в умовах глобалізації ринку праці та механізми їх застосування з метою визначення можливості використання їх у національній правовій практиці, ознайомлення із сучасними підходами до розуміння зайнятості в умовах глобалізації та швидких суспільно-економічних змін, проблеми застосування законодавства про соціальне страхування та соціальне забезпечення у механізмі реалізації прав громадян та міжнародно-правові способи захисту соціально-трудових прав громадян в умовах євроінтеграції;

         Завданням дисципліни є поглиблене вивчення трудового законодавства та наукових джерел щодо глобалізації ринку праці та проблеми реалізації права на зайнятість; аналіз законодавства про соціальне страхування та соціальне забезпечення у механізмі реалізації прав громадян та практики його застосування; поглиблене вивчення і застосування механізму міжнародно-правових способів захисту соціально-трудових прав громадян в умовах євроінтеграції; аналіз матеріалів практики стосовно застосування соціально-правові стандарти захисту прав та інтересів громадян в умовах глобалізації ринку праці.;

Рекомендована література

ЛІТЕРАТУРА

Базова література:

 1. Carol Newman, John Rand, Finn Tarp and Neda Trifcovic. Corporate Social Responcibility in a Competitive Business Environment. // The Journal of Development Studies. Volume 56.2020. Issue 8.URL: https://doi.org/10.1080/00220388.2019.1694144
 2. Davies A. C. L. EU Labour Law. Cheltenham/Northhampton, UK: Edward Elgar Pub., 2012. 303 р.
 3. Guide on Labour Inspection and social security : International Labour Office – Geneva: ILO, 2020. URL: https://bit.ly/3fqAOBa
 4. Rym O. Fundamental rights as a general principle of the European Union law. Recht der Osteuropäischen Staaten. 2019. № 1. C. 157‒161.
 5. Rym O., Pylypenko P. The European Employment Strategy as a Tool Promoting Ukraine’s Integration. E-Journal of International and Comparative Labour Studies. 2019, September-October. Vol. 8, No. 3. P. 68‒84.
 6. Rym O., Pylypenko P. The principles of labour law of the European Union and Ukraine: in search of harmonization. Modern achievements of EU countries and Ukraine in the area of law: Collective monograph. Riga : Izdevniecība “Baltija Publishing”, 2020. Р. 2. P. 477-516.
 7. Rym O., Synchuk S., Burak V. Protecting Workers’ Psychological Wellbeing: Some Legal Aspects. E-Journal of International and Comparative Labour Studies. 2020. Vol. 9, No. 1, January. Р. 24-34.
 8. Rym O., Synchuk S., Burak V. Protecting Workers’ Psychological Wellbeing: Some Legal Aspects. E-Journal of International and Comparative Labour Studies. 2020. Vol. 9, No. 1, January. Р. 24-34.
 9. Thüsing G. European Labour Law.Verlag C. H. Beck oHG, 2012. 209 р.
 10. Болотіна Н. Б. Право соціального захисту: становлення і розвиток в Україні. К. : Знання, 2005. 381 с.
 11. Болотіна Н. Б. Трудове право України: підручник. – 2-ге вид., стер. -К.: Вікар, 2004. 725 с.
 12. Болотіна Н. Б. Право соціального захисту України: навч. посібн. 2-ге вид., переробл. і доп. К.: Знання, 2008. 663 с.
 13. Бориченко К. В. Юридичний механізм забезпечення права на соціальний захист: проблеми теорії та практики: монографія. Одеса: Фенікс, 2019. 552 с.
 14. Брацук І. З. Теоретико-правові засади імплементації права Європейського Союзу в національне право держав-членів: монографія / за наук. ред. проф. М. М. Микієвича. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2016. 230 с.
 15. Величко Л. Ю. Сфера дії трудового права України в умовах євроінтеграції: дис. … д-ра юрид. наук. Київ, 2018. 411 с.
 16. Венедіктов С. В., Спіцина Г. О. Трудове право в державах Європи: підручник. Київ: Ніка-Центр, 2017. 183 c.
 17. Венедіктов С. В. Правове регулювання трудових відносин: вітчизняний та зарубіжний досвід. Київ: Алерта, 2012. 367 с.
 18. Галецька Н. Б. Форми імплементації міжнародних договорів європейськими державами: теорія і практика: монографія. Львів: Сполом, 2016. 232 с.
 19. Запара С.І. Захист права на працю: теоретичні засади становлення та розвитку: Монографія / С. І. Запара. – Суми: Сумський національний аграрний університет, 2013. – 380 с.
 20. Кернз В. Вступ до права Європейського Союзу / [пер. з англ.]. Київ: Знання, 2003. 381 с.
 21. Киселев И. Я. Сравнительное и международное трудовое право: Учебник. Москва: Дело, 1999. 726 с.
 22. Лагутіна І.В. Форми захисту трудових прав працівників: Монографія / І. В. Лагутіна, Одеська юридична академія. – Фенікс, 2008. – 160с.
 23. Муравйов В. І., Смирнова К. В., Влялько І. В. Європейське право: право Європейського Союзу. Книга друга: матеріальне право Європейського Союзу: навч. посібник. Київ: ІнЮре, 2015. 456 с.
 24. Пилипенко П.Д. Проблеми теорії трудового права: Монографія / П. Д. Пилипенко – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 1999.
 25. Постовалова Т. А. Трудовое право Европейского союза: теория и практика. Мовсква: Издательство Проспект, 2015. 496 с.
 26. Право Європейського Союзу. Особлива частина: навч. посібник / за ред. М. Р. Аракеляна, О. К. Вишнякова. Київ: Істина, 2010. 528 с.
 27. Право соціального забезпечення України : підручник / Пилипенко П. Д. та ін. ; за ред. П. Д. Пилипенка. 4-те вид., перероб. і допов. Київ : Ін Юре, 2014. 476 с.
 28. Рим О. М. Трудове право Європейського Союзу: монографія. Львів: «ГАЛИЧ-ПРЕС», 2020. 596 с.
 29. Тимофіїв Р.М. Роботодавець як суб’єкт соціального захисту працівників: дис. … канд. юрид. наук : 12.00.05. Львів, 2019. 236 с
 30. Трудове право України: Академічний курс: підр. для студ. вищ. навч. закл. // За ред.. П.Д. Пилипенка. – 5-тє вид., переробл. і доп. – К.: Видавничий Дім „Ін Юре”, 2014. – 552 с.

 

Додаткова література:

 1. Softserve : web-page. URL: https://softserve.ua/ua/benefits/our-benefits/
 2. Deloitte Touche Tohmatsu : web-page. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Deloitte_Touche_Tohmatsu
 3. Fitch H. G. Achieving corporate social responsibility. Academy of Management Review. 1976. №. 1. URL: https://doi.org/10.5465/amr.1976.4408754
 4. Амелічева Л. П. Забезпечення безпеки праці як умови трудового договору: монографія. Донецьк: Норд-Прес, ДонНУ, 2010. 179 с.
 5. Безбожний В. Л. Вибір способу забезпечення соціально-економічної безпеки великих промислових підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. економ. наук: 08.00.04. Л., 2009. 24 с.
 6. Божко Д. В.  Правовідносини із загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 12.00.05. Харків, 2017. 24 с.
 7. Бойченко В. С. Особливості мотивації персоналу у фінансовій установі (на прикладі ПАТ КБ «Приватбанк»). Економічний вісник Донбасу. 2014. № 3. С. 171-174.
 8. Борута І., Чанишева Г. І. Трудове право ЄС: навч. посібник. Київ: ІМВ КНУ імені Тараса Шевченка, 2004. 91 c.
 9. Галицька Д. С. Адаптація національного трудового законодавства про відповідальність до законодавства Європейського Союзу: дис. …канд. юрид. наук. Київ, 2018. 216 с.
 10. Гапон О. Є. Адаптація трудового законодавства України про час відпочинку до законодавства Європейського Союзу: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Київ, 2015. 20 с.
 11. Гармонізація трудового законодавства України із законодавством Європейського Союзу: монографія / [Н. М. Хуторян, Ю. В. Баранюк, С. В. Дріжчана та ін.; відп. ред. Н. М. Хуторян]. Київ: ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2008. 304 с.
 12. Грищенко Н. Б., Клевно В. А., Мищенко В. В. Добровольное медицинское страхование. Основы современной практики URL: http://www.econ.asu.ru/lib/d_strakh.pdf
 13. Данилов М. О. Трудовий договір за законодавством України та країн Європейського Союзу: дис. … канд. юрид. наук. Київ, 2017. 205 с.
 14. Дарморіс О. М. Становлення та розвиток трудового права Європейського Союзу: дис. …канд. юрид. наук. Одеса, 2010. 226 с.
 15. Добровільне медичне страхування для корпоративних клієнтів. URL: http://axa-ukraine.com/insurance/health-insurance/dms (дата звернення: 18.10.2019).
 16. Добровільне медичне страхування. URL: http://vuso.ua/ua/medichne-strahuvannja (дата звернення: 18.10.2019).
 17. Добровільне медичне страхування. URL: http://www.pzu.com.ua/individual/DMS.html (дата звернення: 18.10.2019).
 18. Жернаков В. В. Міжнародний аспект правового регулювання соціальнотрудових відносин. Право України. 2001. № 4. С. 59–61.
 19. Жернаков В. В. Трудове право на шляху України до Європи: теоретичні та практичні проблеми. Часопис Київського університету права. 2006. № 2. С. 115–120.
 20. Звонар В. П. Соціальний захист працівників в Україні у пріоритетах корпоративної соціальної відповідальності. URL : https://dse.org.ua/arhcive/14/12.pdf (дата звернення: 18.10.2019).
 21. Колот А. М. Корпоративна соціальна відповідальність: еволюція та розвиток теоретичних поглядів. URL : http://kneu.edu.ua/userfiles/Department_of_Administration_and_Marketing_Personn/statya.doc
 22. Кондратьєв Р. І. Локальні норми права. Хмельницький : Хмельницький інститут регіонального управління та права, 2001. 70 с.
 23. Корпоративна дитяча кімната «Концерну Галнафтогаз» визнана одним із кращих соціальних проектів на конкурсі BestinCSR-2016. URL: https://www.okko.ua/uk/company-news?pub_id=2909 (дата звернення: 18.10.2019).
 24. Костюк В. Л., Яцкевич І. І. Принципи новітньої концепції правового регулювання робочого часу. Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. 2019. Т. 4. С. 42‒51.
 25. Костюк В. Проблеми гармонізації законодавства України щодо прав осіб з інвалідністю з відповідними стандартами Європейського Союзу. Право України. 2016. № 8. С. 47‒54.
 26. Костюк В. Л. Правові акти європейських інституцій влади у контексті становлення сучасної моделі трудової правосуб’єктності. Держава і право. 2012. Вип. 57. С. 293‒298.
 27. Костюченко О. Є. Соціальне призначення трудового права: проблеми теорії та практик: дис. … док. юрид. наук. Сєвєродонецьк, 2018. 449 с.
 28. Краснов Є.В. Особливості судового захисту прав у сфері соціального забезпечення : монографія / кол. авт.; за заг. ред. Г. І. Чанишевої. Одеса: Фенікс, 2015. С. 314-328.
 29. Лакіза О. О. Атестація робочих місць за умовами праці: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.05. Харків, 2016. 201 с.
 30. Ласько І. М. Про виконання рішень Конституційного Суду України про визнання нормативно-правового акту у сфері соціального забезпечення неконституційним. Судова апеляція. 2013. № 2. С. 6-14.
 31. Макогон О. В. Гармонізація трудового законодавства України із законодавством Європейського Союзу про регулювання трудових відносин працівників-мігрантів: дис. … канд. юрид. наук. Київ, 2011. 232 с.
 32. Малюга Л. Ю. Адаптація соціального законодавства України до законодавства Європейського Союзу: дис. … д-ра юрид. наук. Київ, 2020. 414 с.
 33. Марушко Н. С., Воляник Г. М. Соціальний аудит як інструмент соціальної безпеки підприємства. Вісник національного університету Львівська політехніка. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. №767. С.164-171.
 34. Мельник К. Ю. Трудове право України: підручник. Харків: Діса плюс, 2014.
 35. Міцкевич Н. А. Організаційні основи впровадження на підприємстві корпоративної пенсійної програми. Тематичний збірник наукових праць «Торгівля і ринок України». Донецьк: ДонНТУ, 2008. Вип. 26-1. С. 64–
 36. Назаров Д. В. Гармонізація законодавства України з законодавством Європейського Союзу в регулюванні праці молоді: дис. … к-та. юрид. наук. К., 2009. 186 с.
 37. Новак І. М. Соціальний пакет: особливості формування та управління. Демографія та соціальна економіка. 2008. № 1. С. 115-120. URL : https://bit.ly/3cCQxv1
 38. Омельченко О. Л. Адаптація трудового законодавства України до законодавства Європейського Союзу: дис. … канд. юрид. наук. Київ, 2010. 185 с.
 39. Охорона праці: європейські і міжнародні стандарти та законодавство України (порівняльний аналіз) / В. С. Венедіктов, В. П. Грохольський, М. І. Іншин та ін.; за ред. д-ра юрид. наук, проф. В. С. Венедіктова; Державний департамент з питань адаптації законодавства. Українська асоціація фахівців трудового права. Харків; Київ, 2006. 680 с.
 40. Парпан Т. В. Проект Трудового кодексу України: окремі аспекти впливу сучасних європейських тенденцій регулювання найманої праці. Актуальні проблеми соціального права: матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Українська правнича наука: основні тенденції розвитку в умовах євроінтеграції» 10 листопада 2017 року. Львів, «ГАЛИЧ-ПРЕС», 2017. Вип. 5. С. 135‒138.
 41. Парпан Т. В. Право на належні, безпечні умови праці працівників, які працюють на дому. Університетські наукові записки. 2016. № 59 (3). С. 275‒282.
 42. ПАТ «Запоріжсталь» – Металургійний комбінат України : веб-сайт. URL: https://www.zaporizhstal.com/
 43. ПАТ КБ «Приватбанк» : веб-сайт. URL: http:// https://privatbank.ua/about/social/
 44. Петров Р. А. Транспозиція «acquis» Європейського Союзу у правові системи третіх країн: монографія. Київ: Істина, 2012. 384 с.
 45. Пилипенко П. Д. Про систему трудового права України. Право України. 2017. № 5. С. 36–43.
 46. Пилипенко П. Щодо приведення у відповідність до вимог Європейського Союзу вітчизняного законодавства про зайнятість населення. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХX звітної науково-практичної конференції (6–7 лютого 2014 р.). – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2014. С. 262 – 264.
 47. Пилипенко П. Д. Про право зайнятості або нові контури трудового права. Право України. 2014. № 6. С. 197‒207.
 48. Пилипенко П.Д. Проблеми теорії трудового права: монографія. Львів: Видавн. центр Львів. нац. ун-ту імені І. Франка, 1999. 214 с.
 49. Пилипенко П.Д., Рим О. М. Про свободу переміщення працівників країнами Європейського Союзу. Вісник Львівського університету. С. 189‒198. (Серія юридична; вип. 67).
 50. Постригань Т. Л. Соціальний захист як гарантія трудових прав громадян : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 12.00.05. Київ, 2010. 18 с.
 51. Правові проблеми трудового та пенсійного законодавства України в контексті євроінтеграції: монографія / [Н. М. Хуторян, Я. В. Сімутіна, М. М. Шумило та ін.; відповід. ред. Н. М. Хуторян]. Київ: Ніка-Центр, 2017. 256 с.
 52. Прилипко С. М., Ярошенко О. М. Трудове право України: підручник. 2-ге вид., перероб. і доп. – Харків: Видавництво «ФІНН», 2009. 728 с.
 53. Проценко М. Допомога на лікування працівника: як заплатити менше податків. Все про бухгалтерський облік. 2016. № 74-75. С. 14-16.
 54. Репетацька В. В., Здрилюк І. С. Соціальний пакет як інструмент сучасного механізму мотивування працівників. URL : http://www.rusnauka.com/6_NITSB_2010/Economics/59501.doc.htm
 55. Синчук С. М. Правовідносини соціального забезпечення: суб’єкти, зміст, об’єкти : монографія. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. 422 с.
 56. Синчук С. М. Соціально-страхові правовідносин як різновид правовідносин соціального забезпечення. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2014. Випуск 59. С. 266-276.
 57. Трудове право України: академічний курс: підручник. 5-те вид., переробл. і доп. / П.Д. Пилипенко та ін.; за ред. П. Д. Пилипенка. Київ: Ін Юре, 2014. 552 с.
 58. Трудове право: підручник / О.М. Ярошенко, С. М. Прилипко, А. М. Слюсар та ін.; за заг. ред. О. М. Ярошенка. 2-ге вид., перероб. і допов. Харків: Право, 2017. 560 с.
 59. Трудове право: підручник [для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл.] / В.В. Жернаков, С. М. Прилипко, О. М. Ярошенко та ін.; за ред. В. В. Жернакова. Харків: Право, 2012. 496 с.
 60. Угода про асоціацію між Україною та ЄС: соціально-трудовий вимір. Книга перша: зб. актів законодавства України та acquis communautaire [упорядник З. Я. Козак] . Львів: Ресурсно-аналітичний центр «Суспільство і довкілля», 2015. 1144 с.
 61. Федорова А. Л. Порівняльне трудове право: підручник / Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Одеса: Фенікс, 2018. 350 с.
 62. Чижмарь Ю.В. Національне та міжнародне трудове право: теоретико-правові проблеми: дис. … д-ра юрид. наук. Київ, 2016. 471 с.

 

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

 1. Офіційний сайт Верховної Ради України: rada.gov.ua;
 2. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського: nbuv.gov.ua;
 3. Офіційний веб-портал “Судова влада України”: https://court.gov.ua/
 4. Єдиний державний реєстр судових рішень: http://www.reyestr.court.gov.ua./

 

Матеріали

Питання на іспит 2022

Розподіл екзаменаторів на іспит

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус