Стасів Оксана Василівна

Посада: доцент кафедри соціального права

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Електронна пошта: oksana.stasiv@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

Науковими інтересами є дослідження норм трудового права, а також проблем теорії та практики трудового права.

Курси

Публікації

 1. Стасів О. В. Сутність конституційних засад правового регулювання трудових відносин в нових економічних умовах / О. В. Стасів // Актуальні проблеми юридичної науки : зб. тез наук.-практ. конф. молодих вчених. Сьомі осінні юрид. читання. – Хмельницький, 2008. – Ч. 2. – С. 332–333.
 2. Стасів О. В. Конституційні засади трудового права: шляхи закріплення у Конституції України та їх значення для регулювання трудових відносин / О. В. Стасів // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Формування правової держави в Україні: проблеми і перспективи». – Тернопіль, 2008. – С. 256–258.
 3. Стасів О. В. Соціальна сутність трудового права / О. В. Стасів // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XV регіон. наук.-практ. конф., 4–5 лютого 2009 р. – Львів, 2009. – С. 260.
 4. Стасів О. В. Сутність конституційних положень, що визначають основи регулювання праці в Україні / О. В. Стасів // Вісник Львівського університету. Серія юрид. – 2009. – Вип. 49. – С. 172–178.
 5. Стасів О. В. Соціальна сутність сучасного трудового права та її конституційні витоки / О. В. Стасів // Університетські наукові записки : Науковий часопис Хмельницького ун-ту управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 1. – С. 176–179.
 6. Стасів О. В. Класифікація спеціально-правових засад трудового права / О. В. Стасів // Актуальні проблеми юридичної науки : зб. тез наук.-практ. конф. молодих вчених. Сьомі осінні юрид. читання. – Хмельницький, 2009. – Ч. 2. – С. 393–394.
 7. Стасів О. В. Конституційні положення, що визначають засади регулювання трудових відносин / О. В. Стасів // Юридична Україна. – К. : Юрінком Інтер, 2009. – №10. – С. 89–93.
 8. Стасів О. В. Способи захисту трудових прав / О. В. Стасів // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XVI регіон. наук.-практ. конф., 8–9 лютого 2010 р. – Львів : Юрид. ф-т Львів. нац. ун-ту імені Івана Франка, 2010. – С. 280.
 9. Стасів О. В. Право на відпочинок: поняття та види / О. В. Стасів // Актуальні питання реформування правової системи України : зб. наук. ст. за матеріалами VII міжнар. наук.-практ. конф. (Луцьк, 4–5 червня 2010 р.) / уклад. Вознюк Н. І., Климчик Т. Д. та ін. – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2010. – С. 522–523.
 10. Стасів О. В. Право на страйк як гарантія захисту трудових та соціальних інтересів найманих працівників / О. В. Стасів // Юридична Україна. – К. : Юрінком Інтер, 2010. – №8. – С. 73–78.
 11. Стасів О. В. Захист трудових і соціально-економічних прав професійними спілками та іншими уповноваженими трудовим колективом органами / О.В. Стасів // Вісник Львівського університету. Серія юрид. – 2010. – Вип. 51. – С. 262–268.
 12. Стасів О. В. Сутність конституційного права на працю // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XVIІ регіон. наук.-практ. конф., 3–4 лютого 2011 р. – Львів : Юрид. ф-т Львів. нац. ун-ту імені Івана Франка, 2011. – С. 252–253.
 13. Стасів О. В. Заборона примусової праці як конституційна засада трудового права / О. В. Стасів // Вісник Львівського університету. Серія юрид. – 2011. – Вип. 53. – С. 255–262.
 14. Стасів О. В. Право на належні, безпечні та здорові умови праці: поняття та зміст / О. В. Стасів // Збірник тез за результатами круглого столу з обговорення проекту Трудового кодексу України. – Хмельницький : Хмельницький ун-т управління та права, 2011. – С. 66–68.
 15. Стасів О. В. Працівник як суб’єкт реалізації конституційних прав та свобод / О. В. Стасів // Проблеми правового забезпечення інтересів суб’єктів трудового права в умовах реформування трудового законодавства : зб. тез міжнар. наук.-практ. конф. – Хмельницький : Хмельницький ун-т управління та права, 2011. – С. 184–185.
 16. Стасів О. В. Конституційні засади здійснення права на працю // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XVIІІ регіон. наук.-практ. конф. – Львів : Юрид. ф-т Львів. нац. ун-ту імені Івана Франка, 2012. – С. 265–266
 17. Стасів О. В. Право на належні, безпечні та здорові умови праці як конституційна засада трудового права / О. В. Стасів // Вісник Львівського університету. Серія юрид. – 2012. – Вип. 55. – С. 194-201.
 18. Стасів О.В. Поняття оплати праці за Конституцією України // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XІХ регіон. наук.-практ. конф. – Львів : Юрид. ф-т Львів. нац. ун-ту імені Івана Франка, 2013. – С.225-226.
 19. Стасів О. В. Основні форми реалізації права на працю за законодавством України / О. В. Стасів // Вісник Львівського університету. Серія юрид. – 2013. – Вип. 58. – С. 261–267.
 20. Стасив О.В. Конституционные положения определяющие принципы трудового права Украины / О.В. Стасив // Вестник Пермского университета. Юридические науки. – 2013. – Вип.3 (21). – с. 181-187.
 21. Стасів О.В. Сучасне розуміння конституційного права на оплату праці /О. В. Стасів // Вісник Львівського університету. Серія юрид. – 2014. – Вип. 59. – С. 277-283.
 22. Стасів О.В. Сутність конституційного права на оплату праці// Актуальні проблеми юридичної науки : зб. тез наук.-практ. конф. молодих вчених. Сьомі осінні юрид. читання. – Хмельницький, 2013. – с.225-226.
 23. Стасів О.В. Конституційна заборона примусової праці в трудовому праві // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XХ регіон. наук.-практ. конф. – Львів : Юрид. ф-т Львів. нац. ун-ту імені Івана Франка, 2014. – с.267-268
 24. Стасів О.В. Соціальність трудового права в умовах ринкової економіки / О.В. Стасів // Вісник Львівського університету. Серія юрид. – 2015. – Вип. 60. – с.387-394.
 25. Стасів О.В. Державна кадрова політика у сфері державної служби // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XХІ регіон. наук.-практ. конф. Ч. 2 – Львів : Юрид. ф-т Львів. нац. ун-ту імені Івана Франка, 2015. – c. 48-50.
 26. Przepisy konstytucyjne określające zasady legalizacji pracy na Ukrainie. Legalnosc zatrudnienia cudzoziemcow. – 2015. – Kielce – s. 9-17.
 27. Стасів О.В. Правомірність залучення працівників до надурочних робіт // Правові, економічні та організаційні засади реалізації державної політики зайнятості. Матеріали всеукр. наук.-практ. конф., 2015. – с.127-128
 28. Стасів О.В. Поняття та види документів по роботі із персоналом // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XХІІ регіон. наук.-практ. конф. – Львів : Юрид. ф-т Львів. нац. ун-ту імені Івана Франка, 2016. – с.32-34.
 29. Стасів О.В. Представництво та захист трудових прав працівників професійними спілками та іншими уповноваженими суб’єктами // Актуальні проблеми соціального права. Матер. всеукр. «круглого столу» присв. 40-чю каф. соц. пр., 2016, -216-218.
 30. Стасів О.В. Деякі особливості правового регулювання трудових відносин на сільськогосподарських підприємствах // Зб. матер. Першого зібрання фахівців спорідн. каф. з обговорення наук. пробл.  та методик виклад. аграрн., зем., екол. та природоресурсного пр. у вищих навч. закл. України, Одеса, 2016, – с. 210-212.
 31. Стасів О.В. Види конфіденційної інформації у трудових правовідносинах // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XХІІІ регіон. наук.-практ. конф.Ч.2 – Львів : Юрид. ф-т Львів. нац. ун-ту імені Івана Франка, 2017. – с.49-51.
 32. Стасів О.В. Правове регулювання конфіденційної інформації про працівника // Актуальні проблеми соціального права. Еволюція правового регулювання аграрних, земельних та екологічних відносин, присвячено 90-річчю професора Н.І. Титової. Матер. наук.-практ. конф. – (м. Львів 18 листопада 2016 р.) за ред. П.Д. Пилипенка – Львів, 2016. – с. 273-275.
 33. Стасів О.В. Конфіденційна інформація про працівника // Актуальні проблеми соціального права. Матер. міжн. наук.-практ. конф. «Правові проблеми земельної реформи в Україні» 2 червня 2017 р. – Львів, «Галицька Видавнича Спілка», 2017. – с. 137-138.
 34. Оксана Стасів. Трудові відносини в контексті реформування трудового законодавства // Правова реформа: концепція, мета, впровадження. Зб. наук. праць.П68 Матеріали VIІІ міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 23 лист. 2017 р.) / за заг. ред. Н.М. Пархоменко, М.М. Шумила. – Київ : Ніка-Центр, 2017. – с.373-376.
 35. Стасів О.В. Локальні норми трудового права // Актуальні проблеми соціального права. Вип. 5. Матер. міжн. наук.-практ. конф. « Українська правнича наука: основні тенденції розвитку в умовах євроінтеграції» 10 листопада 2017 р. – Львів, «ГАЛИЧ-ПРЕС», 2017, – с.169-171.
 36. Стасів О.В. Види санкцій в трудовому праві України // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XХІІ звітної наук.-практ. конф. _7-8 лютого 2018 р.) : у 2 Ч.2 – Львів : Юрид. ф-т Львів. нац. ун-ту імені Івана Франка, 2018. – с.33-35.
 37. Стасів О.В. Локальні норми трудового права та їхні ознаки. Актуальні проблеми соціального права. Вип. 7. Матер. міжн. наук.-практ.конф. «Проблеми реалізації і захисту соціальних прав в Україні» 27 квітня 2018. – Львів. «ГАЛИЧ-ПРЕС», 2018. – с. 239-241.
 38. Стасів О.В. Розширення сфери регулювання трудових відносин // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХXV звітної науково-практичної конференції (7–8 лютого 2019 р.): у 2-ох ч. Ч. 2. Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2019.- С. 33-35.
 39. Стасів О.В. Засадинича роль Конституції України для розвитку трудового права / О.В. Стасів // Вісник Львівського університету. Серія юрид. – Вип.67- с.199-204.
 40. Стасів О.В. Про акти трудового законодавства в проектах Трудового кодексу України. Актуальні проблеми соціального права. Вип. 7. Матер. міжн. наук.-практ.конф. «Українська правнича наука та її вплив на сучасні реформи. (до 95-річчя Цигилика Т.І.). Львів. «ГАЛИЧ-ПРЕС», 2019. –  с.162-164.
 41. Стасів О.В. Деякі особливості поняття трудового договору в контексті реформування трудового законодавства. // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХXVІ з звітної науково-практичної конференції (6–7 лютого 2020 р.): у 2-ох ч. Ч. 2. Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2020.- С.48-50.
 42. Стасів О.В. Норми трудового права як результат укладення колективних договорів / О.В. Стасів // Вісник Львівського університету. Серія юрид. – 2020. Вип.70– с.189-19
 43. Стасів О.В. Особливості дотримання європейського вектору реформування національного законодавства щодо працевлаштування осіб з інвалідністю / О.В. Стасів. Теоретично-прикладні проблеми правового регулювання в Україні: метер. Всеукраїнської наук.-практ конф. (м. Львів 11 грудня 2020 р.) / за заг. ред. І.В. Краницького. Львів: ЛьвДУВС, 2020. С.234-237. https://www.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/biblioteka/nauk_konf/prog_11_12_2020.pdf
 44. Стасів О.В. Удосконалення правового забезпечення працевлаштування осіб з інвалідністю в Україні// Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали  ХXVІI з  звітної науково-практичної конференції (5–6 лютого 2021 р.): у 2-ох ч. Ч. 2. Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2021.- С. 48-51.

https://law.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/02/Prohrama_Sektsiia-iurydychnkh-nauk_2021.pdf

 1. Стасів О.В. Особливість укладення трудового договору з працівником за наявності індивідуальної програми реабілітації особи з інвалідністю / Права людини – пріоритет сучасної держави : Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція, 10 рудня 2020року, м. Одеса : збірник матеріалів конференції. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2020. – с.151-154.

http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/14382/%d0%97%d0%91%d0%86%d0%a0%d0%9d%d0%98%d0%9a%20%d0%9f%d0%a0%d0%90%d0%92%d0%90%20%d0%9b%d0%ae%d0%94%d0%98%d0%9d%d0%98%2008.03.2021.pdf?sequence=1&isAllowed=y

 1. Стасів О.В. Вплив конституційних норм на рівність у трудових правовідносинах / О.В. Стасів // Український часопис конституційного права. – 3/2020(16). –с.58-64 URL : https://www.constjournal.com/pub/3-2020/vplyvkonstytutsiinykhnormrivnisttrudovykhpravovidnosynakh/
 2. Стасів О.В. Норми-принципи у проекті ТК України. / О.В. Стасів // Вісник Львівського університету. Серія юрид. – Вип.72- c.97-103

http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/law/article/view/11201

 1. Стасів О.В. Щодо поняття дистанційної (надомної) праці / Аграрне, земельне, екологічне, трудове право та право соціального забезпечення: здобутки та перспективи розвитку в Україні: тези доповідей учасників всеукраїнської дистанційної наук.-практ. конф. до 10- річчя створення однойменних кафедр (м. Київ, 12 березня 2021 р.) / за заг. ред. проф. М.І. Іншина, за редакцією проф. В.В. Носіка, доц. Т.Г. Ковальчук, ас. М.Б. Мельник – Київ : Освіта України, 2021. – с.448-451.
 2. Стасів О.В. Дотримання внутрішнього трудового розпорядку як одна із основних ознак трудових відносин. Актуальні проблеми приватного та публічного права : матер. ІІІ Міжн. наук.-практ. інтернет-конференції присвяченої 92-річчю з дня народження член-кореспондента НАПрН України, академіка Міжнародної кадрової академії, Заслуженого діяча науки України, доктора юридичних наук, професора Процевського О.І. (2 квітня 2021 року). – Харків, 2021. c.118-120.
 3. Стасів О.В. Особливості правового регулювання дистанційної праці в Україні // Врацлавсько-Львівський юридичний збірник. – №12. –Львів, 2021. – с.127-140.
 4. Стасів О.В. Організація кадрового діловодства. Актуальні проблеми соціального права. Випуск 10. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Європейська соціальна хартія та проблеми реалізації соціальних прав в умовах глобалізації” (до 25-річчя Європейської соціальної хартії (переглянутої) 23 квітня 2021 року. – Львів, «ГАЛИЧ-ПРЕС», 2021. – с.124-126.

https://law-lviv.blogspot.com/2021/05/25.html?m=1&fbclid=IwAR3Al-ojrcs4aBEKbp9qBTIDWm08ypiKejUHd5qqGBMZa84U_–QfI-Y7l4

 1. Стасів О.В. Особливості дотримання принципу рівності при реалізації права працівника на соціальні відпустки. Сучасний стан забезпечення трудових прав і прав у сфері соціального забезпечення та перспективи його поліпшення : матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Харків, 4 червня 2021 р.) ; за заг.ред. К. Ю. Мельника. X. : Харків. нац. ун-т внутр. справ, 2021.С. 180-182.

http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/10645/Suchasnyi%20stan%20zabezpechennia%20trudovykh%20prav_2021.pdf?sequence=1&isAllowed=y

 1. Pavlyuk, O., Parasiuk, N., Dutko, A., Parasiuk, V., & Stasiv, O. (2021). Protection of patent law objects, created by artificial intelligence (AI) technologies. Revista Amazonia Investiga ISSN: Інтернет ISSN: 2322-6307. Amazonia Investiga, 10(44), 230-240. https://doi.org/10.34069/AI/2021.44.08.22.
 2. Стасів О., Бутинська Р. Поняття та завдання кадрової служби підприємства: правовий аспект. // О.Стасів, Р. Бутинська / Часопис Київського університету права • 2021/2. С.192-197 http://kul.kiev.ua//images//A/Chasopis/CHAS21_2.pdf
 1. Стасів О.В. Безпека праці та охорона здоров’я працівників, які працюють дистанційно в Україні. Проблемы в развитии трудовых и гражданско-правовых отношений в условиях цифровой трансформации общества : сб. науч. тр. / редкол.: Е. А. Волк (отв. ред.) [и др.]. – Минск : Междунар. ун-т «МИТСО, 2022. – с. 150-155/
 2. Стасів О.В. Обмеження права на працю деяких категорій працівників в умовах пандемії. Правові виклики сучасності: захист прав людини в умовах пандемії : Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. онлайн конф. (Чернівці, 22 жовтня 2021 р.) / [редкол.: Н.Д. Гетьманцева (голова), О.В. Кіріяк (відпов. секр.) та ін.]. – Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2021. –С. 187-189.

https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm#inbox/FMfcgzGllClSCvTJXcpGTWnWRlnBQbCQ?projector=1&messagePartId=0.1

 1. Стасів О.В. Особливості реалізації конституційного права на працю в умовах карантину // О.В. Стасів / Український часопис конституційного права. №3. 2001. С. 64-72.
 2. Стасів О.В. Відсторонення від роботи невакцинованих працівників Актуальні проблеми приватного права в умовах євроінтеграційних процесів в Україні: збірник тез доповідей учасників науково-практичного семінару (11 листопада 2021 року) / за заг. ред. М. С. Долинської, І. В. Красницького, Ю. М. Юркевича. Львів: ЛьвДУВС, 2021. с.123-126.
 3. Звільнення вагітних жінок. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХXVІI з  звітної науково-практичної конференції (5–6 лютого 2021 р.): у 2-ох ч. Ч. 2. Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2021.
 4. Стасів О.В. Право працюючих жінок на захист материнства в контексті статті 8 Європейської соціальної хартії. Права людини – пріоритет сучасної держави : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Одеса, 10 грудня 2021 року) / відп. ред. С.В. Ківалов. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021. – 282-285.
 5. Стасів О. В. Особливості припинення трудового договору в умовах воєнного стану. Особливості реалізації прав у сфері праці та соціального захисту в умовах воєнного стану: Матеріали Круглого столу (12 травня 2022 р.) / кафедра соціального права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, кафедра трудового права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, кафедра цивільного права і процесу юридичного факультету Донецького національного університету імені Василя Стуса, Громадська організація «Український Центр соціально-правових досліджень» / за заг. ред. д.ю.н., проф. П.Д. Пилипенка (голова), д.ю.н., проф. О.Г. Середи, д.ю.н., доц. Л.П. Амелічева (відпов. ред.). – Львів, Харків, Вінниця. 2022. –с.154-156.

 

Біографія

Народилася у місті Львові 23 квітня 1984 року. У 2006 році закінчила з відзнакою юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. У цьому ж році вступила в денну аспірантуру на кафедрі трудового, аграрного та екологічно права юридичного факультету ЛНУ імені Івана Франка під керівництвом професора Пилипенка Пилипа Даниловича.

 

У 2012 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Конституційні засади трудового права України». З 2009 по 2015рр. почала працювати асистентом кафедри трудового, аграрного та екологічного права юридичного факультету ЛНУ імені Івана Франка. З 2015 року переведена на посаду доцента цієї ж кафедри. У лютому 2016 року присвоєно вчене звання доцента. Працює над докторською дисертацією на тему «Норми трудового права України».

Стасів О.В. є автором понад 60 наукових та методичних праць, в тому числі спецкурсу для магістрів на тему «Правові та організаційні засади роботи з персоналом». Підготувала робочу програму навчальної дисципліни «Правові та організаційні засади роботи з персоналом» напрям підготовки підготовки 6.030401 «Правознавство» юридичний факультет.

Проекти

У липні 2022 року проведено аналітичне дослідження щодо соціального захисту переміщених осіб, у межах якого було розроблено чек-листи/списки соціальних прав та заходів соціального захисту як для переміщених осіб, так і для держав, що приймають (Providing legal and technical expertise related to the protection of displaced persons, including check-list of social rights and social protection measures for both displaced people and receiving State), організованого Радою Європи (The Council of Europe, BH8814/ DepaRTMENT of SoCIAL RIGHTS).

 

Експерти, які були залучені до роботи щодо формування контрольного переліку соціальних прав та заходів соціального захисту як для переміщених осіб, так і приймаючих країн

Development of the check-list of social rights and social protection measures for both displaced people and receiving States (in Ukrainian)

 

 1. Бук Мирослава (к.ю.н., доцент кафедри соціального права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, експерт громадської організації «Український центр соціально-правових досліджень»);
 2. Бурак Володимир (д.ю.н., доцент кафедри соціального права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, експерт громадської організації «Український центр соціально-правових досліджень»);
 3. Ващишин Марія (д.ю.н., доцент кафедри соціального права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, експерт громадської організації «Український центр соціально-правових досліджень»);
 4. Гірник-Іваночко Оксана (к.ю.н., доцент кафедри соціального права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, експерт громадської організації «Український центр соціально-правових досліджень»);
 5. Ласько Ірина (к.ю.н., доцент кафедри соціального права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, експерт громадської організації «Український центр соціально-правових досліджень»);
 6. Парпан Тетяна (к.ю.н., доцент кафедри соціального права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, експерт громадської організації «Український центр соціально-правових досліджень»);
 7. Рим Олена (д.ю.н., доцент кафедри соціального права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, експерт громадської організації «Український центр соціально-правових досліджень»);
 8. Синчук Світлана (д.ю.н., професор кафедри соціального права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, експерт громадської організації «Український центр соціально-правових досліджень»);
 9. Стасів Оксана (к.ю.н., доцент кафедри соціального права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, експерт громадської організації «Український центр соціально-правових досліджень»).

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!