Пилипенко Пилип Данилович

Посада: завідувач кафедри соціального права

Науковий ступінь: доктор юридичних наук

Вчене звання: професор

Електронна пошта: pylyp.pylypenko@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Scopus: www.scopus.com

Профіль у Web of Science (Publons): publons.com

Курси

Публікації

Основні опубліковані праці:

1)Академічний курс трудового права / П.Д. Пилипенко, В.Я. Бурак, З.Я. Козак та ін.; За ред. д-ра юрид. наук П.Д. Пилипенка. – Вид. 2. – К.: ІнЮре, 2005 (Розділи 1-4, підрозділи 6.1, 6.2 /9,3 др.арк./).

2)Правознавство: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти / За ред. Пилипенка П.Д. – Вид. 2. – Львів: Новий світ, 2005. (теми 15.1-15.3 /с. 277-310/, 15.5 /с. 314-321/

3)Трудове право України: Навчальний посібник / П.Д. Пилипенко, В.Я. Бурак, З.Я. Козак, С.М. Синчук, Т.В. Парпан; За ред. д.ю.н. П.Д. Пилипенка. – К.: Істина, 2005. (Розділи 1 /26 с./, розділ 3 /21 с./).

4)Право соціального забезпечення: Навч. посіб. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / П.Д. Пилипенко, В.Я. Бурак, С.М. Синчук та ін.; За ред. П.Д. Пилипенка. – К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 2006. – 496с.(Передмова (с.3-8), Розділи: 1 Поняття права соціального забезпечення та його місце в системі права України (с.9-55); 2 Принципи права соціального забезпечення (с.56-78); Джерела (форми) права соціального забезпечення (с.79-126); 4 Правовідносини соціального забезпечення (у співавторстві з Синчук С.М.) с.127-160); 11 Страхові допомоги (у співавторстві з Стрепком В.Л.) с.366-392)

5)Правознавство: Навчальний посібник / За заг. ред. д.ю.н., проф. Пилипенка П.Д. – 3-тє вид., стереотипне – Львів: Новий світ, 2006. – 516с. (теми 8.1, 8.2, 8.3 (с.235-268), 8.5 (с.272-278

6)Основи правознавства: Навчальний посібник. – 2-ге видання, перероблене і доповнене. – Львів: “Магнолія плюс”; СПД ФО “В.М. Піча”, 2006. – 467с. (теми 8.1, 8.2, 8.3 (с.235-268), 8.5 (с.272-278).

7)П.Д. Пилипенко, Козак З.Я., Лещух Д.Р., Парпан Т.В. Трудове право України. Навчальний посібник. Завдання для проведення практичних занять. Частина І. – Львів: юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2007. – 108с. (Особистий внесок Пилипенка П.Д. C. 3 – 33

8)Трудове право України: Академічний курс: Підруч. для. студ. вищ. навч. закл. / П.Д. Пилипенко, В.Я. Бурак, З.Я. Козак та ін..; За ред.. П.Д. Пилипенка. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2007. – 536с. (Особистий внесок Пилипенка П.Д. C. 3-120; 154-178; 186-212; 213-221

9)Основи трудового права України: курс лекцій / За ред. доктора юридичних наук, професора П.Д.Пилипенка. – 4-тє вид., випав. і доп. – Львів: Магнолія 2006, 2008. (Особистий внесок Пилипенка П.Д. C.6-49, 143-166

10)Трудове право України : практикум : навч. посіб. / П.Д.Пилипенко, З.Я. Козак, Д.Р. Лещух, Т.В. Парпан ; За ред. П.Д. Пилипенка. – К.: Вид. Дім «Ін Юре», 2008. – 344 с. (Особистий внесок Пилипенка П.Д. С. 3-40; 131-169; 272-290

11)Трудове право України : навч. посібник / [ П.Д. Пилипенко, В.Я. Бурак, С.М. Синчук, З.Я. Козак, Т.В. Парпан ] за ред. проф. П. Д. Пилипенка. – К. : Істина, 2009. – 208 с.

12)Про право на працю, звільнення, безробіття: поради юриста / [ П.Д. Пилипенко, В.Я. Бурак, С.М. Синчук ] за ред. проф. П.Д. Пилипенка – К. : ІнЮре, 2009. – 48 с.

13)Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами судової практики: Науково-практичне видання / За ред. П.Д. Пилипенка. – К. : Істина, 2010. – 464с.

14)Право довкілля (екологічне право) : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / П.Д. Пилипенко, В.І. Федорович, М.Я. Ващишин [та ін.] ; за ред.. П.Д. Пилипенка. – К. : ІнЮре, 2010. – 401с. (Особистий внесок Пилипенка П.Д. розділи 1-4, С.9-94; розділ 9, С.170-189; розділ 19, С.356-376; підрозділ 18.1 розділу 18, С.344-348

15) Право соціального забезпечення України. Практикум: Навчальний посібник / За ред. П.Д. Пилипенка. – К.: Істина, 2012. – 288с.

16) Право соціального забезпечення України: Навчальний посібник / за заг. ред. П.Д. Пилипенка. – Вид. 3-є, змін. і доп. – К. : Істина, 2012. – 232

17) Охорона праці в галузі юриспруденції: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / П. Д. Пилипенко, О. І. Жолнович, З. Я. Козак [та ін.]; за ред. П. Д. Пилипенка. – К.: Ін Юре, 2013. – 272 с.

18) Наукові праці Пилипенка Пилипа Даниловича. Вибране. – Дрогобич: Коло, 2013. – 408 с.

19) Щодо приведення у від-повідність до вимог Євро-пейського союзу вітчиз-няного законодавства про зайнятість//Проблеми державотво-рення і захисту прав лю-дини в Україні: Матеріа-ли XХ регіональної нау-ково-практичної конфе-ренції. 6-7 лютого 2014 р. – Львів: Юридичний факультет ЛНУ ім. І. Франка, 2014. – 413 с.

20) Пилипенко П.Д. Від права колгоспного до права соціального Кафедра соціального права Львівського національного університету імені Івана Франка: 40 років наукової та освітньої діяльності. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2016. – С. 4-10 3.

21) Пилипенко П.Д. Розвиток наукових досліджень та наукові школи кафедри соціального права. Кафедра соціального права Львівського національного університету імені Івана Франка: 40 років наукової та освітньої діяльності. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2016. – С. 11-25 4.

22) Пилипенко П.Д. Право соціального забезпечення у структурі соціального права / Пилипенко П.Д. // Право України- 2016. – №8. – С. 74-82 5.

23) Пилипенко П. Про свободу переміщення працівників країнами європейського Союзу / П. Пилипенко, О. Рим // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2018. – Випуск 67. – С. 189-198. (індексується в міжнародній наукометричній базі даних Index Copernicus International) ( 0,24 авт. арк.)

24) Пилипенко П. Д. Право на соціальний захист у разі безробіття: український та міжнародний досвід / П. Д. Пилипенко, О. Ю. Раневич // Вроцлавсько-Львівський юридичний збірник / Wroclawsko-Lwowskie zeszyty prawnicze. – Вип. 9. – Львів – Вроцлав : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2018. – С. 137-150 (0,58 авт. арк.)

25) Pylypenko P. The European Employment Strategy as a Tool Promoting Ukraine’s Integration / P. Pylypenko, O. Rym // E-Journal of International and Comparative Labour Studies. – September-October 2019. – Volume 8, No.3 – P. 68-84 (індексується в міжнародній наукометричній базі даних Web of Science, Scopus);

26) Пилипенко П. Д. Improving competitiveness of the national tourism industry on the basis of innovative types of tourism (festival, dark and backpacker) / П. Д. Пилипенко // Strategies, models and technologies of economic systems management in the context of international economic integration : scientific monograph. Institute of Economics of the Latvian Academy of Sciences. Рига. – 2020. – 2nd edition. 48-60 c.

27)Yavorska L. S. Legal Aspects of Dividend Payment in a Limited Liability Company / L. S. Yavorska, P. D. Pylypenko, S. M. Synchuk, I. I. Shpuhanych, Y. Y. Samagalska // Cuestions Politicas. – 2021. – Vol. 39. Num. 70. – P. 119-138. (10.46398/cuestpol.3970.07). (0,85 друк. арк.)

28) Pylyp Pylypenko, Taras Zhyravetskyy, Yuriy Harust, Valeriia Myrhorod-Karpova, Elena Kiselyova. Land Market Opening in Ukraine: Myths or Reality. International Journal of Agricultural Extension. Special Issue (02) | The Current State of Agribusiness and Environmental Science in CIS countries P.47-55. (SCOPUS) ISSN: 2311-6110 (Online), 2311-8547 (Print) URL: https://esciencepress.net/journals/index.php/IJAE/issue/view/209.

29) Пилипенко П.Д. Соціальне право: становлення та перспективи майбутнього / Пилипенко П.Д. // Право України- 2022. – №2. – С. 64-75

Біографія

Пилипенко Пилип Данилович  Закінчив юридичний факультет Львівського державного університету ім. І. Франка у 1976 р.. Кандидат юридичних наук з 1985 р.(Правове регулювання трудових відносин в державних агропромислових об’єднаннях), доцент з 1986. Докторську дисертацію на тему «Проблеми теорії трудових правовідносин в умовах переходу до ринкової економіки» захистив у 2002 р. Вчене звання професора отримав у 2005 році. Заслужений юрист України (2007), кавалер ордена «За заслуги» ІІІ ступ. (2013), Заслужений професор Львівського Університету з 2015 р.. Обов’язки завідувача кафедри соціального права Львівського національного університету виконує з 1991р.

Наукові інтереси пов’язані з питаннями теорії трудового права та права зайнятості. Очолював групу науковців, які розробляли концепцію нового Трудового Кодексу України. Голова правління Українського центру соціально-правових досліджень. Підготував понад 20 кандидатів юридичних наук та одного доктора наук. Науковий доробок складає більше 170 публікацій. Серед них три монографії, підручники з Трудового права, Права соціального забезпечення, Права довкілля та Основ права України.

Був членом експертної ради з правознавства ВАК України.

Член редакційної колегії журналу «Право України» та голова редколегії «Вісник Львівського університету. Серія юридична».

Обирався депутатом Львівської обласної ради двох попередніх скликань, та був член Президії обласної ради.

У науковій діяльності займається в основному проблемами теорії трудового права; читає курс Трудового права та декілька спецкурсів; готую методичне забезпечення навчального процесу. Є членом робочої групи з розробки нового Трудового кодексу України.

Нагороди

  •  Заслужений юрист України;

 

  • Почесна відзнака вищої ради юстиції Наказ № 32/0/1-12 від 31 травня 2012 року ;

 

  • Орден “За заслуги” III ступеня  Указом президента від 8 жовтня 2013 року(знак ордена№ 12963)

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!