Пилипенко Пилип Данилович

Посада: завідувач кафедри соціального права

Науковий ступінь: доктор юридичних наук

Вчене звання: професор

Електронна пошта: pylyp.pylypenko@lnu.edu.ua

Курси

Біографія

Народився у 1953 р.н. У 1976 році закінчив Львівський державний університет ім. Івана Франка за спеціальністю “Правознавство” і отримав кваліфікацію “юрист”.

Захистив: кандидатську дисертацію “Правове регулювання праці у державних агропромислових підприємствах (об’єднаннях)” у Москві (ВЮЗІ), 1985 р; докторську дисертацію “Проблеми теорії трудових правовідносин в умовах переходу до ринкової економіки” у Харкові (НЮА ім. Ярослава Мудрого), 2001 р.

З 1976 року працює на юридичному факультеті ЛНУ імені Івана Франка. Спочатку асистентом, потім доцентом і з 1992 року завідувачем кафедри трудового, аграрного та екологічного права.

У науковій діяльності займається в основному проблемами теорії трудового права; читає курс Трудового права та декілька спецкурсів; готую методичне забезпечення навчального процесу. Є членом робочої групи з розробки нового Трудового кодексу України.

Основні опубліковані праці:

1)Академічний курс трудового права / П.Д. Пилипенко, В.Я. Бурак, З.Я. Козак та ін.; За ред. д-ра юрид. наук П.Д. Пилипенка. – Вид. 2. – К.: ІнЮре, 2005 (Розділи 1-4, підрозділи 6.1, 6.2 /9,3 др.арк./).

2)Правознавство: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти / За ред. Пилипенка П.Д. – Вид. 2. – Львів: Новий світ, 2005. (теми 15.1-15.3 /с. 277-310/, 15.5 /с. 314-321/

3)Трудове право України: Навчальний посібник / П.Д. Пилипенко, В.Я. Бурак, З.Я. Козак, С.М. Синчук, Т.В. Парпан; За ред. д.ю.н. П.Д. Пилипенка. – К.: Істина, 2005. (Розділи 1 /26 с./, розділ 3 /21 с./).

4)Право соціального забезпечення: Навч. посіб. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / П.Д. Пилипенко, В.Я. Бурак, С.М. Синчук та ін.; За ред. П.Д. Пилипенка. – К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 2006. – 496с.(Передмова (с.3-8), Розділи: 1 Поняття права соціального забезпечення та його місце в системі права України (с.9-55); 2 Принципи права соціального забезпечення (с.56-78); Джерела (форми) права соціального забезпечення (с.79-126); 4 Правовідносини соціального забезпечення (у співавторстві з Синчук С.М.) с.127-160); 11 Страхові допомоги (у співавторстві з Стрепком В.Л.) с.366-392)

5)Правознавство: Навчальний посібник / За заг. ред. д.ю.н., проф. Пилипенка П.Д. – 3-тє вид., стереотипне – Львів: Новий світ, 2006. – 516с. (теми 8.1, 8.2, 8.3 (с.235-268), 8.5 (с.272-278

6)Основи правознавства: Навчальний посібник. – 2-ге видання, перероблене і доповнене. – Львів: “Магнолія плюс”; СПД ФО “В.М. Піча”, 2006. – 467с. (теми 8.1, 8.2, 8.3 (с.235-268), 8.5 (с.272-278).

7)П.Д. Пилипенко, Козак З.Я., Лещух Д.Р., Парпан Т.В. Трудове право України. Навчальний посібник. Завдання для проведення практичних занять. Частина І. – Львів: юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2007. – 108с. (Особистий внесок Пилипенка П.Д. C. 3 – 33

8Трудове право України: Академічний курс: Підруч. для. студ. вищ. навч. закл. / П.Д. Пилипенко, В.Я. Бурак, З.Я. Козак та ін..; За ред.. П.Д. Пилипенка. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2007. – 536с. (Особистий внесок Пилипенка П.Д. C. 3-120; 154-178; 186-212; 213-221

9)Основи трудового права України: курс лекцій / За ред. доктора юридичних наук, професора П.Д.Пилипенка. – 4-тє вид., випав. і доп. – Львів: Магнолія 2006, 2008. (Особистий внесок Пилипенка П.Д. C.6-49, 143-166

10)Трудове право України : практикум : навч. посіб. / П.Д.Пилипенко, З.Я. Козак, Д.Р. Лещух, Т.В. Парпан ; За ред. П.Д. Пилипенка. – К.: Вид. Дім «Ін Юре», 2008. – 344 с. (Особистий внесок Пилипенка П.Д. С. 3-40; 131-169; 272-290

11)Трудове право України : навч. посібник / [ П.Д. Пилипенко, В.Я. Бурак, С.М. Синчук, З.Я. Козак, Т.В. Парпан ] за ред. проф. П. Д. Пилипенка. – К. : Істина, 2009. – 208 с.

12)Про право на працю, звільнення, безробіття: поради юриста / [ П.Д. Пилипенко, В.Я. Бурак, С.М. Синчук ] за ред. проф. П.Д. Пилипенка – К. : ІнЮре, 2009. – 48 с.

13)Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами судової практики: Науково-практичне видання / За ред. П.Д. Пилипенка. – К. : Істина, 2010. – 464с.

14)Право довкілля (екологічне право) : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / П.Д. Пилипенко, В.І. Федорович, М.Я. Ващишин [та ін.] ; за ред.. П.Д. Пилипенка. – К. : ІнЮре, 2010. – 401с. (Особистий внесок Пилипенка П.Д. розділи 1-4, С.9-94; розділ 9, С.170-189; розділ 19, С.356-376; підрозділ 18.1 розділу 18, С.344-348

15) Право соціального забезпечення України. Практикум: Навчальний посібник / За ред. П.Д. Пилипенка. – К.: Істина, 2012. – 288с.

16) Право соціального забезпечення України: Навчальний посібник / за заг. ред. П.Д. Пилипенка. – Вид. 3-є, змін. і доп. – К. : Істина, 2012. – 232

17) Охорона праці в галузі юриспруденції: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / П. Д. Пилипенко, О. І. Жолнович, З. Я. Козак [та ін.]; за ред. П. Д. Пилипенка. – К.: Ін Юре, 2013. – 272 с.

18) Наукові праці Пилипенка Пилипа Даниловича. Вибране. – Дрогобич: Коло, 2013. – 408 с.

19) Щодо приведення у від-повідність до вимог Євро-пейського союзу вітчиз-няного законодавства про зайнятість//Проблеми державотво-рення і захисту прав лю-дини в Україні: Матеріа-ли XХ регіональної нау-ково-практичної конфе-ренції. 6-7 лютого 2014 р. – Львів: Юридичний факультет ЛНУ ім. І. Франка, 2014. – 413 с.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!