Форми та способи захисту права особи на соціальний захист в Україні

Тип: На вибір студента

Кафедра: соціального права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
96професор Синчук С. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
918професор Синчук С. М.

Опис курсу

Мета: надати учасникам необхідні знання, обов’язкові для того, щоб вміти застосовувати законодавство про пенсійне забезпечення у процесі судового захисту прав громадян. Тому у курсі представлено як огляд концепції соціальних прав, правових позицій міжнародних та внутрідержавних судових інституцій, так і процесів та інструментів, які потрібні для судового захисту прав громадян.

 

Завдання – студент у процесі навчання повинен поглиблено вивчити та вміти застосовувати  міжнародні та внутрідержавні форми та способи захисту права особи на соціальний захист

 

Результати навчання. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

 

знати: законодавчі засади реалізації права на соціальний захист та вміти їх застосовувати на практиці;

 


вміти:

 

 • обґрунтовувати та мотивувати правові рішення у сфері реалізації права громадян на соціальний захист, давати розгорнуту юридичну аргументацію, базуючись на стандартах, визначених Європейським комітетом соціальних прав, Європейським судом з прав людини та Конституційним судом України;
 • застосовувати знання та розуміння основних засад адміністративних процедур та процедур адміністративного/цивільного судочинства в Україні у механізмі захисту права на соціальний захист;
 • застосовувати міждисциплінарний підхід в оцінці ефективності способів та форм захисту права на соціальний захист, змісту правозастосовної діяльності у цій сфері;
 • критично оцінювати ефективність представництва і захисту прав, свобод та інтересів клієнтів під час процедури захисту права на соціальний захист;
 • самостійно готувати проекти актів правозастосування, застосовуючи відповідне матеріальне та процесуальне законодавство, враховуючи вимоги щодо їх законності, обґрунтованості та вмотивованості;
 • обґрунтовано формулювати свою правову позицію обираючи форми та способи захисту, вміти опонувати представникам органів державної влади, оцінювати докази та наводити переконливі аргументи під час представництва громадян;
 • проводити порівняльно-правовий аналіз законодавства про соціальний захист, враховуючи взаємозв’язок правової системи України з правовими системами Ради Європи та Європейського Союзу, вміти надати правову допомогу у процедурі захисту соціальних прав іноземних громадян;
 • обґрунтовувати правову позицію на різних стадіях правозастосування правових норм у сфері соціального захисту громадян;
 • розв’язувати проблеми, пов’язаних з реалізацією процесуальних функцій у сфері соціального захисту громадян;
 • інтегрувати необхідні знання та розв’язувати складні задачі правозастосування у сфері захисту соціальних прав громадян.

Рекомендована література

ЛІТЕРАТУРА

 1. Pauline Meline. Overviev of recent cases before the Court of Justice of European Union (October 2019-January 2020). // European Journal of Social Security URL : https://doi.org/10.1177/1388262720911530
 2. Anne Pieter van der Mei, Pauline Meline. Overviev of recent cases before the Court of Justice of European Union (November 2018-January 2019). / European Journal of Social Security URL : https://doi.org/10.1177/1388262719838945
 3. Pauline Meline. Overviev of recent cases before the Court of Justice of European Union (February 2020-June 2020). // European Journal of Social Security URL :https://doi.org/10.1177/1388262720947726
 4. Borychenko K., Hudz A., Koval V., Golubkova I., Mazur A. European standards for social protection of internally displaced persons. DILEMAS CONTEMPORANEOS-EDUCACION POLITICA Y VALORES. 2019. Том: 7. Специальный выпуск: SI. Номер статьи: 88.
 5. Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations. URL: http://www.ilo.org/global.html.
 6. Council Directive 2010/18/EU implementing the revised Framework Agreement on parental leave concluded by BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP and ETUC and repealing Directive 96/34/EC. Official Journal. L 68. 18.03.2010. P. 0013 – 0020.
 7. HUDOC, CASE OF GRANT v. THE UNITED KINGDOM (Application no. 32570/03), 23 May 2006. URL: https://bit.ly/2OTnYRe
 8. HUDOC, CASE OF FÁBIÁN v. HUNGARY (Application no.78117/13), 5 September 2017, URL: https://bit.ly/3lLwais
 9. HUDOC, MOCKIENĖ Lithuania, (Application no. 75916/13), 4 July 2017, URL: https://bit.ly/396CRqc
 10. HIGH COURT OF JUSTICE, PAUL HUGHES AND OTHERS v. THE BOARD OF THE PENSION PROTECTION FUND, Case No: CO/571/2019, Date: 22nd June 2020, URL: https://bit.ly/399xmHj
 11. Кучма О.Л. Зловживання правом у сфері загальнообов’язкового державного соціального страхування: теоретико-практичний аспект. Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. 2016. №1. С. 128-134.
 12. Лагутіна І.В. Форми захисту трудових прав працівників: монографія. Одеська національна юридична академія. О.: Фенікс, 2008. 160 с.
 13. Пастухова Л.В. Ефективність міжнародно-правових засобів забезпечення реалізації Конвенції про захист прав і основних свобод людини: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.11. К., 2003. 21 с.
 14. Синчук С.М. Правовідносини соціального забезпечення: суб’єкти, зміст, об’єкти: монографія. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. 422 с.
 15. Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Філозофенко проти України» (Заява №72954/11) від 09 січня 2020 року URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_e78#Text
 16. Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Цезар та інші проти України» (Заяви № 73590/14, 73593/14, 73820/14, 4635/15, 5200/15, 5206/15 та 7289/15) від 13 лютого 2018 року. URL: https://www.msp.gov.ua/news/14818.html?PrintVersion
 17. Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Дмитренко та Бездорожній проти України» (Заяви № 59552/11 та № 7096/12) від 02 липня 2020 року URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_f23#Text
 18. Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ромева проти Північної Македонії» (№ 32141/10) від 12 грудня 2019 URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng-press#{%22itemid%22:[%22003-6589827-8731916%22]}
 19. Рішення Європейського Суду з прав людини у справі «Фабіан проти Угорщини» (Заява №78117/13) від 15.12.2015. URL: https://hudoc.echr.coe.int/rus#{%22itemid%22:[%22001-176769%22]} (дата звернення: 18.11.2020)
 20. Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Суханов та Ільченко проти України» (Заяви № 68385/10 та 71378/10) від 26 червня 2014 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_a16#Text
 21. Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Будченко проти України» (Заява № 38677/06) від 24 квітня 2014 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_995#Text
 22. Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Віктор Назаренко проти України» (Заява № 18656/13) від 3 жовтня 2017 року. URL:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_c65#Text
 23. Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Пічкур проти України» (Заява № 10441/06) від 7 листопада 2013 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_984#Text
 24. Рішення Європейського суду з прав людини у справі “Серебрянський проти України” (Заява № 44054/13) URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_a54#Text
 25. Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Пічкур проти України» (Заява № 10441/06) від 7 листопада 2013 року URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_984#Text
 26. Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Проніна проти України» (Заява № 63566/00) від 18 липня 2006 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_096#Text
 27. Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Стек та інші проти Сполученого Королівства» (Заяви №№ 65731/01 та 65900/01) від 20 листопада 2000 року та 30 січня 2001 року URL: https://rm.coe.int/11-stec-and-others-v-the-united-kingdom-decision-06-07-2005-/16806b592a
 28. Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Моттола та інші проти Італії» (Заява № 29932/07) від 04 травня 2014 р. URL: https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-140393%22]}
 29. Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Вілліс проти Сполученого Королівства» (заява N 36042/97) від 11 червня 2002 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/980_170#Text
 30. Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Кляйн проти Австрії» від 03.03.2011 (Заява 57028/00). URL: https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-103647%22]}
 31. Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Андрєєва проти Латвії» від 18.02.2009 ( Заява 55707/00). URL: https://roseurosud.org/r/st-6/st-6a-3/postanovlenie-espch-andreeva-protiv-latvii
 32. Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Москаль проти Польщі» (Заява № 10373/05) від 15 вересня 2009 року URL: https://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/pdf/?library=ECHR&id=001-94009&filename=001-94009.pdf
 33. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо офіційного тлумачення поняття “щомісячне довічне грошове утримання”, що міститься у підпункті “е” підпункту 165.1.1 пункту 165.1 статті 165 Податкового кодексу України № 1-33/2011 від 14.12.2011 р. (№ 18-рп/2011). URL: http://ccu.gov.ua/sites/default/files/ndf/18-rp/2011.doc
 34. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Сердюка Вадима Леонідовича щодо офіційного тлумачення положень частини третьої статті 63 Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” № 1-9/2015 від 13.05.2015 р. (№ 4-рп/2015). URL: http://ccu.gov.ua/sites/default/files/ndf/4-rp/2015.pdf
 35. РішенняКонституційногоСудуУкраїниусправізаконституційнимподаннямВерховногоСудуУкраїнищодовідповідностіКонституціїУкраїни (конституційності) положеньпункту 2 частинипершоїстатті 49, другогореченнястатті 51 ЗаконуУкраїни “Прозагальнообов’язковедержавнепенсійнестрахування” № 1-32/2009 від10.2009 р. (№ 25-рп/2009) URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v025p710-09#Text
 36. РішенняКонституційногоСудуУкраїниусправізаконституційнимподанням 50 народнихдепутатівУкраїнищодовідповідностіКонституціїУкраїни (конституційності) пункту 9 розділу I ЗаконуУкраїни “Провнесеннязмінтавизнаннятакими, щовтратиличинність, деякихзаконодавчихактівУкраїни” від 28 грудня 2014 року № 76–VIII (справапросоціальнийзахистветераніввійнитачленівїхніхсімей) № 1-6/2018(2791/15) від12.2018 р. (№ 12-р/2018) URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v012p710-18#Text
 37. РішенняКонституційногоСудуУкраїниусправізаконституційнимзверненнямгромадянинаСердюкаВадимаЛеонідовичащодоофіційноготлумаченняположеньчастинитретьоїстатті 63 ЗаконуУкраїни “Пропенсійнезабезпеченняосіб, звільненихзвійськовоїслужби, тадеякихіншихосіб” № 1-9/2015 від05.2015 р. (№ 4-рп/2015).URL: http://ccu.gov.ua/sites/default/files/ndf/4-rp/2015.pdf
 38. РішенняКонституційногоСудуУкраїниусправізаконституційнимподанням 59 народнихдепутатівУкраїнищодовідповідностіКонституціїУкраїни (конституційності) пункту 10 ПостановиКабінетуМіністрівУкраїни “Деякіпитаннясоціальногозахистуокремихкатегорійгромадян” № 1-27/2009 від09.2009 р. (№ 19-рп/2009). URL: http://ccu.gov.ua/sites/default/files/ndf/19-rp/2009.doc
 39. РішенняКонституційногоСудуУкраїниусправізаконституційнимподаннямВерховногоСудуУкраїнищодовідповідностіКонституціїУкраїни (конституційності) положеньЗаконуУкраїни “ПровнесеннязміндодеякихзаконодавчихактівУкраїнищодопідвідомчостісправ, пов’язанихізсоціальнимивиплатами” https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1691-17#Text
 40. РішенняКонституційногоСудуУкраїниусправізаконституційнимзверненнямгромадянинаСкороходаВасиляВасильовичащодоофіційноготлумаченнясловосполучення “пенсіонерівпостарості”, якеміститьсявабзацішостомустатті 125 ЖитловогокодексуУкраїнськоїРСР № 1-2/2014 від06.2014 р. (№ 6-рп/2014). URL: http://ccu.gov.ua/sites/default/files/ndf/6-rp/2014.pdf
 41. РішенняКонституційногоСудуУкраїниусправізаконституційноюскаргоюгромадянкиУкраїниЛевченкоОльгиМиколаївнищодовідповідностіКонституціїУкраїни (конституційності) приписупункту 5 розділу III „Прикінцевіположення“ ЗаконуУкраїни „ПровнесеннязміндодеякихзаконодавчихактівУкраїнищодопенсійногозабезпечення“ від 2 березня 2015 року № 213-VIII від 18 червня 2020 року.( № 5-р(II)/2020) URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/va05p710-20#Text
 42. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 54 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статей 44, 47, 78, 80 Закону України “Про Державний бюджет України на 2004 рік” та конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частин другої, третьої, четвертої статті 78 Закону України “Про Державний бюджет України на 2004 рік” (справа про зупинення дії або обмеження пільг, компенсацій і гарантій) № 1-27/2004 від 01.12.2004 р. (№ 20-рп/2004).URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v020p710-04#TextURL: http://ccu.gov.ua/sites/default/files/ndf/10-rp/2013.pdf
 43. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Міністерства внутрішніх справ України щодо офіційного тлумачення положень статті 5 Закону України “Про статус ветеранів військової служби і ветеранів  органів  внутрішніх справ та їх соціальний захист”(справа про ветеранів органів внутрішніх справ) від 27 лютого 2003 року URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v004p710-03#Text
 44. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянки Пастух Зінаїди Іванівни щодо офіційного тлумачення положення частини тринадцятої статті 37 Закону України “Про державну службу” в системному зв’язку з положеннями пункту 2 частини першої, частини другої статті 40 Кодексу законів про працю України, статті 21 Закону України “Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні” № 1-14/2013 від 26.11.2013 р. (№ 11-рп/2013). URL:http://ccu.gov.ua/sites/default/files/ndf/11-rp/2013.pdf
 45. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Міністерства внутрішніх справ України щодо офіційного тлумачення положень статті 5 Закону України “Про статус ветеранів військової служби і ветеранів органів внутрішніх справ та їх соціальний захист” (справа про ветеранів органів внутрішніх справ) № 1-19/2003 від 27.02.2003 р. (№ 4-рп/2003). URL: http://ccu.gov.ua/sites/default/files/ndf/4-rp/2003.doc
 46. РішенняКонституційногоСудуУкраїнивід12.2011 р. № 20-рп/2011 усправізаконституційнимиподаннями 49 народнихдепутатівУкраїни, 53 народнихдепутатівУкраїниі 56 народнихдепутатівУкраїнищодовідповідностіКонституціїУкраїни (конституційності) пункту 4 розділу VII “Прикінцевіположення” ЗаконуУкраїни “ПроДержавнийбюджетУкраїнина 2011 рік” № 1-42/2011 від 26.12.2011 р. (№ 20-рп/2011))/ URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v020p710-11#Text (датазвернення 18.11.2020)
 47. Рішення № 1-1/2001 від 20.06.2001 р. (№ 10-рп/2001) (справа про виплату і доставку пенсій та грошової допомоги) URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v010p710-01#Text
 48. Рішення Верховного Суду від 15.02.2018 № Пз/9901/8/18 (№ 820/6514/17) – щодо перерахунку пенсій пенсіонерам МВС з урахуванням грошового забезпечення поліцейських
 49. Рішення Верховного Суду від 12.03.2018 № Пз/9901/1/18 (№ 802/2196/17-а) – щодо нескладання Ліквідкомісією МВС довідки для перерахунку пенсій пенсіонерам МВC
 50. Рішення Верховного Суду від 04.04.2018 № Пз/9901/23/18 (№ 822/524/18) – щодо переведення з пенсії по інвалідності на пенсію державного службовця
 51. Рішення Верховного Суду від 03.05.2018 № Пз/9901/20/18 (№ 805/402/18) – про припинення виплати пенсії внутрішньо переміщеній особі
 52. Рішення Верховного Суду від 21.01.2019 №Пз/9901/56/18 (справа №240/4946/18) – щодо перерахунку пенсій постраждалим внаслідок катастрофи на ЧАЕС
 53. Рішення Верховного Суду від 04.02.2019 № Пз/9901/58/18 (№240/5401/18) – щодо зменшення відсоткового значення грошового забезпечення при перерахунку пенсій військовослужбовцям
 54. Рішення Верховного Суду від 06.08.2019 № Пз/9901/12/19 (№160/3586/19) – щодо розстрочення виплат сум підвищеної пенсії військовослужбовців у відставці
 55. Рішення Верховного Суду від 09.12.2019 №Пз/9901/19/19 (№300/1695/19) – щодо розміру підвищення пенсії учасникам бойових дій
 56. Рішення Верховного Суду від 17.12.2019 №Пз/9901/20/19 (№160/8324/19) – щодо видачі довідки про розмір грошового забезпечення для перерахунку пенсії військовослужбовцям
 57. Рішення Верховного Суду від 14.09.2020 у справі № 560/2120/20 (№Пз/9901/9/20) – про перерахунок пенсій прокурорів відповідно до рішення КСУ від 13.12.2019 №7-р(II)/2019
 58. Ухвала від 10.01.2018 року по справі № 2а-3683/2011 http://reyestr.court.gov.ua/Review/71539942
 59. Ухвала від 10.01.2018 року по справі № 2а-2573/11 http://reyestr.court.gov.ua/Review/71539910
 60. Ухвала Великої Палати Верховного Суду від 14.02.2018 року по справі №569/7153/15-а http://reyestr.court.gov.ua/Review/72243517
 61. Ухвала Великої Палати Верховного Суду від 07.02.2018 року по справі № 9101/94335/2012
 62. Постанова ВС від 21.02.2018 року по справі№ 691/758/16- http://reyestr.court.gov.ua/Review/72642117
 63. Постанова ВС від 07.02.2018 року по справі № 489/750/17 http://reyestr.court.gov.ua/Review/72700879
 64. Постанова ВС від 07.03.2018 року по справі № 517/186/17 http://reyestr.court.gov.ua/Review/72700879
 65. Постанова ВС від 01.03.2018 року по справі № 517/189/17 http://reyestr.court.gov.ua/Review/72560999
 66. Постанова ВС від 21.02.2018 року по справі № 569/7903/16-ц http://reyestr.court.gov.ua/Review/72460015
 67. Постанова ВС від 06.03.2018 року по справі № 496/4464/16-ц http://reyestr.court.gov.ua/Review/72756819
 68. Постанова ВС від 23.01.2018 року по справі № 565/125/15-ц http://reyestr.court.gov.ua/Review/71807656
 69. Постанова ВС від 16.01.2018 року по справі № 711/983/16-ц http://reyestr.court.gov.ua/Review/71666913
 70. Постанова ВС від 21.02.2018 року по справі № 730/84/16-ц http://reyestr.court.gov.ua/Review/72489357
 71. Постанова ВС від 28.02.2018 року по справі № 675/2108/15-ц http://reyestr.court.gov.ua/Review/72641468
 72. Постанова ВС від 22.02.2018 року по справі № 320/3359/16-ц http://reyestr.court.gov.ua/Review/72489469
 73. Постанова ВС від 14.02.2018 року по справі № 713/708/16 http://reyestr.court.gov.ua/Review/72243869
 74. Постанова ВС від 22.03.2018року по справі № К/9901/21222/18 http://reyestr.court.gov.ua/Review/72899722
 75. Постанова ВС від 22.03.2018року по справі № 243/6391/17http://reyestr.court.gov.ua/Review/72965475
 1. Постанова ВС від 22.03.2018 року по справі №489/6522/16-а http://reyestr.court.gov.ua/Review/72965783
 2. Постанова ВС від 20.03.2018 року по справі №520/5814/17 http://reyestr.court.gov.ua/Review/72863897
 3. Постанова ВС від 20.03.2018 року по справі №810/471/17 http://reyestr.court.gov.ua/Review/72867031
 4. Постанова ВС від 20.03.2018 року по справі №577/4096/17 http://reyestr.court.gov.ua/Review/72867022

Матеріали

До уваги студентів групи ЮРД-М17!

Посилання на лекційні/практичні заняття проф. Синчук С.М.:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a9CZ2s5PTpa_oFIWEfjXdVXs6NUBU8Mp8C6qMJzORyXE1%40thread.tacv2/1665346248993?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%22be65eccf-4eb8-4f1f-abb2-fbcf2dc851cf%22%7d

До уваги студентів групи ЮРД-М16з!

Посилання на лекційні/практичні заняття проф. Синчук С.М.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aD4KCMj4r5GtD20j-RdKGPassUs-aPNt4TnfktADHTBE1%40thread.tacv2/1666012380521?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%22be65eccf-4eb8-4f1f-abb2-fbcf2dc851cf%22%7d

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус