Ласько Ірина Михайлівна

Посада: доцент кафедри соціального права

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: iryna.lasko@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль у Scopus: www.scopus.com

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Коло наукових інтересів становлять теоретичні та практичні аспекти джерел права соціального забезпечення України,  адаптації вітчизняного законодавства у сфері соціального забезпечення та трудового законодавства до європейських стандартів, проблеми правового регулювання трудових відносин.

Курси

Публікації

Монографії:

Ласько І. М. Система джерел права соціального забезпечення України : монографія / І. М. Ласько. – Львів, 2017. – 160 c.

Ласько І. М. Нові виклики у сфері соціального захисту осіб в умовах стрімкого поширення цифрових технологій : Актуальні питання вдосконалення певних галузей права України : колективна монографія / кер.авт.кол. : Л.І. Лелик, В.Г. Яворська ; ПрАТ “ВНЗ “МАУП”. – Дрогобич : Просвіт, 2020.  С.125-137.

Інші видання

Велика українська юридична енциклопедія. Київ : “Видавництво Людмила”, 2020 : Право соціального забезпечення / редкол. М. І. Іншин (голова), О. М. Ярошенко (заступнитк голови), Н. М. Хуторян, Г. І . Чанишева, Н. М. Вапнярчук. 2020. С. 72-73; 363-364.

Актуальні проблеми пенсійної реформи :роз’яснення, коментарі / В.Бурак, О.Кульчицька, С. Синчук, І Ласько / за заг. ред.. С.М. Синчук  – Львів, 2017. – 52с.

 

Статті:

Lasko I. Legal Regulation of the Right to Information About One’s Health / Iryna Lasko, Natalya Khodeeva, Viktor Bed, Myroslava Bertsiukh, Liudmyla Prypolova, Roksolana Hrechaniuk // Systematic Reviews in Pharmacy. – Aug-Sept. 2020. – Vol 11, Issue 8, – Р. 295-300. (індексується в міжнародній наукометричній базі даних Scopus)

The Conflict of Laws of the Constitutional Court of Ukraine in the Field of Social Welfare. Legal and Economic Review (John Paul II Catholic University of Lublin. Faculty of Law and Economic Sciences in Stalowa Wola). 2013.  № 22 (1).

Питання виконання рішень Конституційного Суду України та визнання нормативно-правового акту в сфері соціального забезпечення неконституційним. Судова апеляція. 2013. № 2 (31)

Рішення Європейського суду з прав людини у сфері соціального забезпечення України. Держава і право. 2013. № 61.

Ласько І. Акти органів соціального страхування як джерела права соціального забезпечення: поняття та правова природа. / І. Ласько // Вісник Львівського університету. Серія Юридична. – 2016. – Випуск 62. – С.148- 159.

Ласько І Конституційні основи законодавства України про соціальне забезпечення //  Університетські наукові записки. – 2016. – № 59. – С. 235-246.

Ласько І.М. , Прус І.М. Право на повагу до «приватного життя працівника відповідно до Конвенції про захист прав людини і основоположних- свобод та рішень Європейського суду з прав людини // Порівняльно-аналітичне право №5, 2017р. – С. 161-163

Ласько І. Право працівників на відпочинок та його відображення у проєкті Закону “Про працю” / І. Ласько // Урядовий законопроєкт «Про працю» як наступ на права працівників. Збірник наукових статей. – Львів, 2020. – С. 36-43

 

            Участь у конференціях.

Приймала участь у роботі міжнародних, регіональних та всеукраїнських конференцій, що проводились на базі юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, інших навчальних закладів та Українського центру соціально-правових досліджень. Опубліковані наступні тези конференцій:

Ласько І. Основні підходи до визначення поняття «джерело права соціального забезпечення // Актуальні проблеми соціального права. Випуск 2. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Конституційні гарантії прав і свобод людини: 20 років досвіду правового регулювання» 28 червня 2016р. – Львів: Кафедра соціального права Львівського національного університету імені Івана Франка; Український центр соціально-правових досліджень. 2016. – С. 80-83.

Ласько І. М. Захист прав на соціальне забезпечення Європейським судом з прав людини // Право, економічні та організаційні засади реалізації державної політики зайнятості: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. 22 грудня 2015 р., Львів. – С. 82 – 85

Ласько І. До питання про визначення поняття міжнародного соціального стандарту в сфері соціального забезпечення // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали ХXІІI звітної науково-практичної конференції (7–8 лютого 2017 р.) : у 2 ч. Ч. 2. – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2017. – С. 22-25

Ласько І. Про вплив рішень Європейського суду з прав людини на законодавство України в сфері соціального забезпечення // Проблеми кодифікації трудового законодавства України: тези допов. учасн. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 26 квітня 2017 р.) / за ред. проф. М. І. Іншина, відпов. ред. к.ю.н. І. С. Сахарук. – Київ: Прінт-Сервіс, 2017. – С. 248-250

Ласько І. Роль суду Європейського Союзу у захисті соціальних прав трудових мігрантів / І. Ласько // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали ХXV звітної науково-практичної конференції (6–7 лютого 2020 р.) : у 2-ох ч-х. Ч. 2. Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2020. – С. 24-27

 

Біографія

Ласько Ірина Михайлівна народилася 1981 року в м. Львові. У 2004 році закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка і здобула повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство», присвоєно кваліфікаційний рівень магістра права.

Трудову діяльність розпочала в 2006 році на посаді головного спеціаліста територіального управління Головавтотрансінспекції Міністерства транспорту та зв’язку України у Львівській області. З листопада 2007 року працює на юридичному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка. Спочатку асистентом кафедри трудового, аграрного та екологічного права (тепер кафедри соціального права), з 2016 року доцентом цієї кафедри.

У 2015 р. успішно захистила кандидатську дисертацію у спеціалізованій вченій раді Інституту держави і права ім.. В.М. Корецького НАН України на тему «Система джерел права соціального забезпечення України» (науковий керівник к.ю.н., доцент В.Я. Бурак).

Освіта:

1) 2004 року закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікаційний рівень магістра права.

2) 2013 року закінчила аспірантуру Львівського національного університету імені Івана Франка.

4) 2015 року захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 12.00.05 – “Трудове право. Право соціального забезпечення” на тему “Система джерел права соціального забезпечення України”.

6) 2021 року присвоєно вчене звання доцента кафедри соціального права.

 

Досвід роботи:

з листопада 2006 по листопад 2007 року –  головний спеціаліст територіального управління Головавтотрансінспекції Міністерства транспорту і зв’язку у Львівській області;

з листопада 2007 року по липень 2016 року – асистент кафедри трудового, аграрного та екологічного права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка;

з липня 2016 року по тепер – доцент кафедри соціального права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

 

Підвищення кваліфікації:

 

листопад 2015 року – участь у тренінгу “Методи навчання для дорослих” у рамках проекту  USAID “Справедливе правосуддя”. м. Львів

квітень 2018 року – стажування в Жешувському університеті, у якому для студентів програми Erasmus+ було проведено лекцію англійською мовою на тему: “The fundamentals of pension provision in Ukraine”. Республіка Польща

жовтень 2018 року – участь у тренінгу “Сучасні методи та технології викладання в університеті. Teaching Update: студії сучасного викладання. м. Львів

червень 2021 року — участь у тренінгу для тренерів “Викладання Європейської соціальної хартії та практики Європейського комітету з соціальних прав” у межах проекту Ради Європи “Розвиток соціальних прав людини як ключовий чинник сталої демократії в Україні”. м. Львів

Членство в громадських організаціях

 • Експерт громадської організації «Український центр соціально-правових досліджень».

 

Практична діяльність у галузі права:

 • 12 травня 2010 року отримала Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю (Право на заняття адвокатською діяльністю зупинено згідно п.1 ч.1 ст.31 ЗУ “Про адвокатуру та адвокатську діяльність” на підставі заяви адвоката).

 

Володіння іноземними мовами

 • Англійська мова Pearson Test of English CEFR Level B2.

Лектор навчальних дисциплін: “Трудове право України”, “Соціально-правові стандарти захисту прав та інтересів громадян в умовах глобалізації ринку праці”, “Право соціального забезпечення України”, “Захист персональних даних працівників”.

Проводить практичні заняття з навчальних курсів кафедри зі студентами 2, 3, 4 та 5 курсів юридичного факультету.

У науковій діяльності займається теоретичними та практичними проблемами джерел права соціального забезпечення України. Чимало уваги в роботах вченої присвячено дослідженню правової природи актів органів місцевого самоврядування та соціального страхування як джерел права соціального забезпечення. З’ясовано роль актів судової влади, зокрема рішень Конституційного Суду України, судів загальної юрисдикції та Європейського суду з прав людини, у регулюванні права на соціальне забезпечення.

І.М. Ласько є автором понад 25 наукових праць.

 

Проекти

У листопаді 2021 року проведено аналітичне дослідження щодо формування переліку законів України, які необхідно привести у відповідність із Національною стратегією зі створення безбар’єрного простору в Україні (Provide an analysis and mapping of the regulatory framework of Ukraine vis-à-vis the National Strategy on Barrier-Free Society), організованого Радою Європи (The Council of Europe, Department of the Еuropean social charter) на замовлення Офісу Президента України.

Експерти, які були залучені до роботи щодо формування переліку законів України, які необхідно привести у відповідність із Національною стратегією зі створення безбар’єрного простору в Україні

 1. Бук Мирослава (к.ю.н., доцент кафедри соціального права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, експерт громадської організації «Український центр соціально-правових досліджень»);
 2. Гірник-Іваночко Оксана (к.ю.н., доцент кафедри соціального права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, експерт громадської організації «Український центр соціально-правових досліджень»);
 3. Ласько Ірина (к.ю.н., доцент кафедри соціального права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, експерт громадської організації «Український центр соціально-правових досліджень»);
 4. Кульчицька Олена (к.ю.н., доцент кафедри соціального права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, експерт громадської організації «Український центр соціально-правових досліджень»);
 5. Раневич Орест (к.ю.н., доцент кафедри соціального права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, експерт громадської організації «Український центр соціально-правових досліджень»);
 6. Рим Олена (д.ю.н., доцент кафедри соціального права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, експерт громадської організації «Український центр соціально-правових досліджень»);
 7. Швець Дмитро (к.ю.н., доцент кафедри соціального права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, експерт громадської організації «Український центр соціально-правових досліджень»).

У липні 2022 року проведено аналітичне дослідження щодо соціального захисту переміщених осіб, у межах якого було розроблено чек-листи/списки соціальних прав та заходів соціального захисту як для переміщених осіб, так і для держав, що приймають (Providing legal and technical expertise related to the protection of displaced persons, including check-list of social rights and social protection measures for both displaced people and receiving State), організованого Радою Європи (The Council of Europe, BH8814/ DepaRTMENT of SoCIAL RIGHTS).

 

Експерти, які були залучені до роботи щодо формування контрольного переліку соціальних прав та заходів соціального захисту як для переміщених осіб, так і приймаючих країн

Development of the check-list of social rights and social protection measures for both displaced people and receiving States (in Ukrainian)

 

 1. Бук Мирослава (к.ю.н., доцент кафедри соціального права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, експерт громадської організації «Український центр соціально-правових досліджень»);
 2. Бурак Володимир (д.ю.н., доцент кафедри соціального права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, експерт громадської організації «Український центр соціально-правових досліджень»);
 3. Ващишин Марія (д.ю.н., доцент кафедри соціального права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, експерт громадської організації «Український центр соціально-правових досліджень»);
 4. Гірник-Іваночко Оксана (к.ю.н., доцент кафедри соціального права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, експерт громадської організації «Український центр соціально-правових досліджень»);
 5. Ласько Ірина (к.ю.н., доцент кафедри соціального права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, експерт громадської організації «Український центр соціально-правових досліджень»);
 6. Парпан Тетяна (к.ю.н., доцент кафедри соціального права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, експерт громадської організації «Український центр соціально-правових досліджень»);
 7. Рим Олена (д.ю.н., доцент кафедри соціального права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, експерт громадської організації «Український центр соціально-правових досліджень»);
 8. Синчук Світлана (д.ю.н., професор кафедри соціального права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, експерт громадської організації «Український центр соціально-правових досліджень»);
 9. Стасів Оксана (к.ю.н., доцент кафедри соціального права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, експерт громадської організації «Український центр соціально-правових досліджень»).

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!