Правове регулювання самозайнятості в Україні

Тип: На вибір студента

Кафедра: соціального права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316професор Синчук С. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316професор Синчук С. М.

Опис курсу

Мета: набуття здобувачем вищої освіти знань про правові процедури реєстрації та ведення трудової діяльності у різних формах самозайнятості особи за допомогою інструментів різних галузей права, оволодіння практичними навичками здійснення такої  діяльності, а також вирішення різноманітних практичних завдань.

 

Завдання: поглиблене вивчити законодавство України, яке регулює відносини самозайнятості особи, акти вищих судових інстанцій, проаналізувати навчальну та монографічну літературу, опанувати фундаментальні поняття навчальної дисципліни, поглибити, конкретизувати та систематизувати знання, засвоєні під час лекційних та семінарських занять та у процесі самостійної підготовки.

 

Результати навчання. Після завершення цього курсу студент буде знати; вміти аналізувати та застосовувати:

1)законодавство: про самозайнятість особи;

– про правові процедури державної реєстрації підприємницької діяльності фізичних осіб (ФОПів), а також осіб, що здійснюють незалежну професійну діяльність; припинення такої діяльності, а також про облік (зняття з обліку) самозайнятих осіб у контролюючих органах;

-про особливості сплати збору та обліку єдиного соціального внеску ФОПами та особами, що здійснюють незалежну професійну діяльність,

-про загальнообов’язкове державне соціальне страхування ФОПів та осіб, що здійснюють незалежну професійну діяльність;  про фіксацію правових підстав отримання ФОПами та особами, що здійснюють незалежну професійну діяльність страхових соціальних виплат;

-про укладення самозайнятими особами трудових договорів з працівниками та їхні обов’язки щодо соціального захисту працівників,

2) правові позиції Верховного суду, які застосовуються під час судового захисту прав самозайнятих осіб.

Рекомендована література

ЛІТЕРАТУРА

Базова література:

 

 1. Трудове право України : академічний курс : підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / П. Д. Пилипенко, В. Я. Бурак, С.М. Синчук та ін.; за ред. П. Д. Пилипенка. К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2010. 536 с.
 2. Податкове право України : навч. посіб. ; за ред. О.П. Гетманець, О.М. Шуміла / О.П. Гетманець, О.М. Шуміло, О.В. Покотаєва та ін. – К.: «Хай-Тек Прес», 2013. – 432 с.
 1. Основи підприємницького права України (Загальна частина) : навчальний посібник / В. А. Довбиш. – Вінниця : ВНТУ, 2015. – 219 с. – UFL: http://dovbysh.vk.vntu.edu.ua/file/5382e412bcee12a2d56ef914b52f4aeb.pdf
 2. Підприємницьке право України: Навч. посіб. / Ю. В. Корнєєв. – К. : Центр учбової літератури, 2019. – 120 с.
 3. Бурак В.Я. Правовий механізм захисту трудових прав та законних інтересів працівників : монографія. Львів. Львівський націоналтний університет вімпені Івана Фрвнка. 2021. 440с.
 4. Право соціального забезпечення України [Текст] : підручник / [Пилипенко П. Д. та ін.] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф. П. Д. Пилипенка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – 4-те вид., перероб. і допов. – Київ : Ін Юре, 2014. – 476 с.
 5. Пилипенко П.Д. Проблеми теорії трудового права. Монографія – Львів, Видавництво ЛНУ. – 1999.
 6. Право соціального забезпечення [Текст] : підручник / [О. М. Ярошенко та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф., чл. –кор. НАПрН України О. М. Ярошенка ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2019. – 374 с.
 7. Rym O. Fundamental rights as a general principle of the European Union law. Recht der Osteuropäischen Staaten. 2019. № 1. C. 157‒161.

Додаткова література:

 

 1. Riadinska, V., Kozachenko, O., & Ihnatiuk, O. (2018). Prerequisi for the introduction of modern forms of self-employment of the population and their impact on the country’s economy. Baltic Journal of Economic Studies, 4(2), 209-213. https://doi.org/10.30525/2256-0742/2018-4-2-209-213 URL: http://www.baltijapublishing.lv/index.php/issue/article/view/401
 2. Caroline Berggren, Anders Olofsson A societal perspective on self-employment – Sweden as an example. Studies in Higher Education. 2021. Volume 46. Issue 7. URL: https: // www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03075079.2019.1688285
 3. Yuen, W., S. Sidhu, G. Vassilev, S. Mubarak, T. Martin, and J. Wignall. 2018. Trends in self-employment in the UK. Analysing the characteristics, income and wealth of the self-employed. (pp. 1–26).
 4. Bagirova G. (2021). Legislation of the social and legal status of self-employed persons in Ukraine JILC (Journal of International Legal Communication) 1(1), 31-39. https://doi.org/10.32612/uw.27201643.2021.1.pp.31-39 URL: https://jilc.e-science.space/wp-content/v1/JILC03.pdf
 5. Andrew Henley, The rise of self-employment in the UK: entrepreneurial transmission or declining job quality? Cambridge Journal of Economics, Volume 45, Issue 3, May 2021. Pages 457-486. URL: https://academic.oup.com/cje/article/45/3/457/6209936
 6. Yoonyoung Cho, Daviad Robalino, Samanta watson. Supporting self-employment and small-scale enterpreneurship: potential programs to improve livelihoods for vulnerable workers.  IZA Journal of Labor Policy 5, Article number 7.2016. URL: https://izajolp.springeropen.com/articles/10.1186/s40173-016-0060-2
 7. Szaban J., Skrzek-Lubasinska M. Self-Employment and Entrepreneurship: A Theoretical Approach. „Journal of Management and Business Administration. Central Europe” Vol. 26, No. 2/2018, p. 89–120, ISSN 2450-7814; e-ISSN 2450-8829 URL: https://journals.kozminski.edu.pl/pub/4837
 8. Жовнір Т. Зміст правового становища самозайнятої особи. Підприємництво, господарство і право. 2020. №1. С .76-81. URL: http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2020/1/15.pdf
 9. Пилипенко П. Д. Про поняття самозайнятості як форми реалізації права на працю. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХXІІ звітн. Наук.-практ. Конф. (7–8 лют. 2018 р.) : у 2 ч. Ч. 2. Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2018. С. 21-25
 10. Варга Н.І. Самозайнятість населення як форма соціально-економічної адаптації : регіональний аспект. Вісник УЖг.НУ, серія “Педагогіка, соціальна робота. Вип.28.
 11. Жоравович Д. О. Правові аспекти визначення статусу самозайнятої особи. Форум права. 2012. № 3. С. 190-195.
 12. Щодо обліку осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність: лист 14 Міністерства доходів і зборів України від 14.01.2014. № 635/7/99-99-18-05-01-17. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v635-810-14#Text
 13. Податкова гібридність самозайнятих осіб. URL: https://coordynata.com.ua/podatkova-gibridnist-samozajnatih-osib
 14. Мельничук О.Ф. Форми реалізації права на працю в сільському господарстві. Право в суспільство. 2019. № 5. С. 156-162. http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2019/5_2019/part_1/27.pdf
 15. Жоронова О.І. Психологія самозайнятості на теренах України як наукова проблема та запит практики. Психологічні науки: проблеми і здобутки. 2015.Вип. 8 С. 58-81. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pnpz_2015_8_6
 16. Як громадськості залучити безробітних до самозайнятості. URL: https://www.prostir.ua/?blogs=yak-hromadskosti-zaluchyty-bezrobitnyh-do-samozajnyatosti
 17. Кадрові документи у ФОП-роботодавця. 2021. URL: http://chuguev-rada.gov.ua/info/page/11184
 18. Куцеволова М.В. Розвиток самозайнятості населення як напрям регулювання ринку праці в Україні. Академічний огляд. 2019. № 1 (50). С. 15-22. URL: https://acadrev.duan.edu.ua/images/PDF/2019/1/3.pdf
 19. Employment Law: A Guide to Hiring, Managing, and Firing for Employers and Employees (Aspen Paralegal). Paperback – February 2, 2020 // https://www.amazon.com/dp/154381543X?tag=uuid10-20

Законодавство

 

Перелік нормативно-правових актів та правових позицій судових інстанцій, необхідних для опрацювання в межах кожної із запропонованих тем, що складають зміст навчальної дисципліни будуть запропоновані викладачем до кожної із тем під час вивчення курсу.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус