Правовідносини зайнятості у сфері комерційного права

Тип: На вибір студента

Кафедра: соціального права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
84Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
816Швець Д. Ю.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
816Швець Д. Ю.

Опис курсу

Метою вивчення курсу «Правовідносини зайнятості у сфері комерційного права» є набуття необхідних знань та компетентностей у сфері реалізації права зайнятості та розв’язання відповідних пов’язаних з цим проблем шляхом науково-дослідницької діяльності, що передбачає глибоке переосмислення наявних та вироблення нових актуальних пропозицій щодо форм реалізації права на зайнятість.

В результаті вивчення цього курсу студенти повинні:

знати:

 • можливість використовувати сучасні правові доктрини та принципи в обґрунтування об’єктивних закономірностей формування права зайнятості, як сучасного правового феномену.
 • імовірність застосовувати міждисциплінарний підхід в оцінці ефективності цивільно-правових та адміністративно-правових норм регулювання відносин зайнятості в умовах глобалізації ринку праці.
 • можливість самостійно готувати проєкти договорів та угод про працю згідно з вимогами цивільного, адміністративного та трудового законодавства, враховуючи вимоги щодо їх законності.

 

вміти:

 • проводити порівняльно-правовий аналіз окремих інститутів трудового, адміністративного, цивільного права України, що використовується для регулювання відносин зайнятості з відповідними правовими інститутами правових систем Ради Європи та Європейського Союзу.
 • аналізувати та оцінювати практику застосування законодавства про зайнятість.
 • інтегрувати необхідні знання та розв’язувати складні задачі правозастосування у сфері діяльності щодо забезпечення гарантій зайнятості в умовах глобалізації ринку праці.

Рекомендована література

Література

 1. Kozek, W. (2013). Rynek pracy. Perspektywa instytucjonalna. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 2. Krzywon, A. (2017). Konstytucyjna ochrana pracy i praw pracowniczych. Warszawa.
 3. Pylypenko P., Rym O., The European Employment Strategyas a Tool of Internationa land Comparative Labour Studies. Volume 8, No. 3, September-October 2019. – р. 68-84.
 4. Пилипенко П., Рим О. Про свободу переміщення працівників країнами європейського Союзу  // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2018. – Випуск 67. – С. 189-198.
 5. Пилипенко П.Д. Про поняття самозайнятості як форми реалізації права на працю / Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : Матеріали ХХІІІ регіональної науково-практичної конференції, частина 2, (Львів, 7-8 лютого 2018 р.). – Л. : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2018. – С. 21-25 (0,22 друк. арк.);
 6. Tomaszewska, M. (2018). W: K. Baran (red.), Kodeks pracy. Komentarz. Warszawa.
 7. Wyka, T. (2015). Zatrudnienie niepracownicze na podstawie umowy o prace nakladcza W: K. W. Baran (red.), System prawa pracy. Tom VII. Zatrudnienie niepracownicze. Warszawa.
 8. Steingold S. Employer’s Legal Handbook, The: How to Manage Your Employees & Workplace. NOLO; Fourteenth edition. 2019. 496 p.

Силабус:

Завантажити силабус