Правові механізми запобігання змінам клімату

Тип: На вибір студента

Кафедра: соціального права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Ващишин М. Я.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916доцент Ващишин М. Я.

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні практичні та теоретичні знання, необхідні для завершального етапу засвоєння курсу екологічного права. У курсі представлено огляд міжнародно-правових стандартів та національних інструментів,  наукових концепцій та правозастосовчу практику з метою вирішення практичних завдань у сфері запобігання змінам клімату.

Юридичні механізми запобігання кліматологічним змінам є  формою реалізації охоронної функції екологічного права щодо відвернення глобальної екологічної катастрофи і гарантією захисту екологічних прав громадян, зокрема права на безпечне для життя і здоров’я довкілля. Нормативну базу у цій сфері формують міжнародно-правові норми, які визначають види та зміст екологічних інструментів, спрямованих на зниження викидів парникових газів, а також встановлюють обов’язки держав дотримуватися їх у внутрішній екологічній та енергетичній політиці, а також забезпечувати належний контроль у сфері спеціального природокористування, транспорту, традиційного сільськогосподарського виробництва.

Рекомендована література

Література

І Підручники, Навчальні посібники

 1. Право довкілля (Екологічне право ) : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / П.Д. Пилипенко, В.І. Федорович, М.Я. Ващишин [та ін.] ; за ред. П.Д. Пилипенка. – К. : ІН ЮРЕ, 2010. – 401 с.
 2. Екологічне право України: підруч. для студ. вищих навч.закладів / за ред. Каракаша І.І.- Одеса : Фенікс, 2012. – 788 с.3.
 3. Кобецька Н.Р. Екологічне право України: Навч. посібник. – К., Юрінком Інтер, 2008. . – 352 с.
 1. Екологічне право України. Академічний курс : підручник / [за заг. ред. Ю. С. Шемшученка – [2-е вид.]. – К. : Юрид. думка, 2008. – 720 с.
 2. Ільків Н. В. Екологічне право України : навч. посібник / Н. В. Ільків, Я. З. Гаєцька-Колотило. – К. : Істина, 2008. – 296 с.
 3. Екологічне право: Навчальний посібник / За редакцією к.ю.н., доцента Устименко Т.П. – К.: Алерта, 2016. – 290 с.
 4. Екологічне право України : навчальний посібник / за ред.. проф..І.І.Каракаша, д.ю.н. Т.Є.Харитонової, к.ю.н. .А.І. Черемнової; вид. 1-е. Одеса : Гельветика, 2018. 408 с.
 5. Микієвич М.М., Андрусевич Н.І., Будякова Т.О. Європейське право навколишнього середовища. Навчальний посібник. Львів, 2004. – 256 с.
 6. Зміна курсу: альтернативи кліматичній катастрофі. Як збудувати світле майбутнє у світі 1,5 *С. Київ. 2016.
 7. Перехід України на відновлювану енергетику до 2050 року / О.Дячук, М.Чепелєв, Р.Подолець, Г.Трипольська та ін..; за заг. ред.. Ю.Огаренка та О.Алієвої // Пред-во Фонду ім..Г.Бьолля в Україні. – Київ : Вид-во ТОВ «АРТ КНИГА», 2017. – 88 с.
 8. Ernsting, Almuth; Munnion, Oliver (2015): Last Ditch Climate Option or Wishful Thinking? Bioenergy with Carbon Capture and Storage. Biofuelwatch: http://bit.ly/2ea0Wib

 

ІІ. Законодавство

 1. Конституція України від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – ст. 141.
 2. Рамкова конвенція Організації Об’єднаних Націй про зміну клімату. 1992. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_044#Text
 3. Кіотський протокол до до Рамкової конвенції Організації Об’єднаних Націй про зміну клімату URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_801#Text
 4. Паризька Угода 2015 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_l61#Text
 5. Закон України «Про альтернативні джерела енергії» Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, № 24, ст.155 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/555-15#Text
 6. Водний кодекс України від 6 червня 1995 року // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – N 24. – Ст. 189.
 7. Закон України «Про нафту і газ» // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 50, ст.262 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2665-14#Text
 8. Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2018, № 36, ст.275 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2496-19
 9. Закон України «Про ринок електричної енергії» від 13.04.2017 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2019-19#Text
 10. Закон України “Про відходи” від 5 березня 1998 року // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – N 36-37. – Ст. 242.
 11. Закон України “Про Загальнодержавну програму поводження з токсичними відходами” від 14 вересня 2000 року // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – N 44. – Ст. 374.
 12. Закон України “Про охорону атмосферного повітря” від 16 жовтня 1992 року // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – N 50. – Ст. 678.
 13. Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища” від 25 червня 1991 року // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – N 41. – Ст. 546.
 14. Закон України “Про пестициди і агрохімікати” від 2 березня 1995 року // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – N 14. – Ст. 91.
 15. Закон України “Про приєднання України до Міжнародної конвенції про цивільну відповідальність за шкоду від забруднення нафтою” від 4 липня 2002 року // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – N 35. – Ст. 260.
 16. Закон України “Про ратифікацію Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля” від 6 липня 1999 року // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – N 34. – Ст. 296.
 17. Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 року // Урядовий кур’єр. – 2001. – 25 листопада.
 18. Кодекс України про адміністративні правопорушення.
 19. Конституція України, прийнята 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – N 30. – Ст. 141.
 20. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2000 року // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – N 25-26. – Ст. 131.
 21. Лісовий кодекс України від 21 січня 2006 року // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – N 17. – Ст. 99.
 22. Постанова Кабінету Міністрів України N 554 від 27.07.1995 «Про перелік видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку»
 23. Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів; Закон від 31.05.2007 № 1103-V
 24. Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання; Закон від 14.01.1998 № 15/98-ВР
 25. Про об’єкти підвищеної небезпеки; Закон від 18.01.2001 № 2245-III
 26. Про питну воду та питне водопостачання; Закон від 10.01.2002 № 2918-III
 27. Про поводження з радіоактивними відходами; Закон від 30.06.1995 № 255/95-ВР
 28. Про зону надзвичайної екологічної ситуації. Закон України від 13 липня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – №42. – 2000. – Ст. 348.
 29. Про оцінку впливу на довкілля. Закон України від 23 травня 2017р. // Відомості Верховної Ради України. – 2017. – № 29. –  Ст. 315
 30. Про стратегічну екологічну оцінку Закон України від 20 березня 2018р. // Відомості Верховної Ради України. – 2018. – № 16. –  Ст. 138
 31. Про екологічну мережу України. Закон України від 24 червня 2004 // Відомості Верховної Ради України, 2004, № 45.
 32. Про екологічний аудит. Закон України від 24 червня 2004 // Відомості Верховної Ради України, 2004, № 45.
 33. Про схвалення Енергетичної стратегії України на період до 2035 року “Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність”: розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 р. № 605-р URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/605-2017-%D1%80#Text

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус