Екологічне право України

Тип: Нормативний

Кафедра: соціального права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
716доцент Ващишин М. Я.
716Барабаш Н. П.
716Шпарик Н. Я.
716доцент Чопко Х. І.
716доцент Федорович В. І.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732доцент Ващишин М. Я.
Барабаш Н. П.
Шпарик Н. Я.
Барабаш Н. П.
доцент Чопко Х. І.
доцент Ващишин М. Я.
Шпарик Н. Я.
доцент Федорович В. І.
доцент Ващишин М. Я.
доцент Чопко Х. І.
доцент Федорович В. І.
Шпарик Н. Я.
доцент Федорович В. І.
доцент Чопко Х. І.
Барабаш Н. П.

Опис курсу

Метою курсу є набуття здобувачем вищої освіти знань про правові засади раціонального природокористування і охорони довкілля та механізми їх застосування у національній правовій практиці, ознайомлення із сучасними підходами до розуміння екологічної безпеки, екологічного управління, проблемами застосування екологічного законодавства у механізмі реалізації екологічних прав громадян, особливостями юридичної відповідальності за порушення екологічного законодавства та міжнародно-правовими стандартами захисту довкілля й адаптації до змін клімату.

Основними завданнями вивчення дисципліни “Екологічне право України” є:

– поглиблене вивчення екологічного законодавства та наукових джерел щодо правового регулювання охорони довкілля на засадах сталого розвитку ;

– аналіз законодавства про раціональне природокористування у механізмі реалізації екологічних прав громадян та практики його застосування;

– поглиблене вивчення і застосування механізму участі громадськості в прийнятті екологічно-значимих рішень

– аналіз матеріалів практики стосовно застосування норм екологічного законодавства щодо захисту екологічних прав та інтересів громадян

 

Результати навчання. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

Знати:

 • систему екологічного права та її співвідношення з іншими галузями права
 • екологічні права та обов’язки громадян і гарантії їх реалізації
 • джерела та принципи екологічного права
 • правові засади екологічного управління
 • правові засади раціонального використання та охорони природних ресурсів
 • зміст та гарантії екологічної безпеки
 • особливості юридичної відповідальності за екологічні правопорушення

 

Вміти:

 • застосовувати законодавство при реалізація та захисті екологічних прав
 • моделювати шляхи вдосконалення правового регулювання суспільних відносин у сфері охорони довкілля із урахуванням європейського досвіду;
 • виявляти та аналізувати переваги та недоліки правового забезпечення раціонального природокористування та охорони довкілля в Україні у порівнянні із міжнародними еколого-правовими стандартами;
 • самостійно обґрунтовувати висновки та узагальнення стосовно ефективності процесу адаптації вітчизняного екологічного права до права Європейського Союзу, аргументовано відстоювати свою правову позицію;
 • використовувати знання, набуті в ході вивчення курсу, у своїй практичній діяльності
 • представляти і захищати екологічні права та інтереси громадян у взаємовідносинах з органами державної влади
 • самостійно готувати проекти актів правозастосування, враховуючи вимоги щодо їх законності, обґрунтованості та вмотивованості у правовідносинах захисту екологічних прав та інтересів;
 • обґрунтовано формулювати свою правову позицію, вміти опонувати, оцінювати докази та наводити переконливі аргументи в процесі застосування механізмів захисту екологічних прав та інтересів громадян.

Рекомендована література

Література

Законодавство

 1. Конституція України. Закон України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України . – 1996. – №30. – Ст.141.
 2. Водний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – №24. – Ст.189.
 3. Земельний кодекс України від 25.10.2001 // Відомості Верховної Ради України 2002, N3-4 від 25.01.2002, ст.27.
 4. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25. – Ст. 131
 5. Лісовий кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – №17. – Ст.99.
 6. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р. // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1984. – Додаток до № 51. – Ст. 1122.
 7. Кодекс України про надра // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – №36. – Ст.340.
 8. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40. – Ст. 356.
 9. Про охорону навколишнього природного середовища. Закон України від 25 червня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – №41. – Ст.546.
 10. Про охорону атмосферного повітря. Закон України від 21.06.2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – №50. – Ст.678.
 11. Про природно-заповідний фонд. Закон України від 16 червня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №34. – Ст.502.
 12. Про рослинний світ. Закон України від 9 квітня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – №22-23. – Ст.198.
 13. Про тваринний світ. Закон України від 7 лютого 2002 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – №14. – Ст. 97.
 14. Про транскордонне співробітництво. Закон України від 24 червня 2004 // Відомості Верховної Ради України, 2004, № 45.
 15. Про поводження з радіоактивними відходами. Закон України від 30 червня 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – №27. – Ст.199.
 16. Основи законодавства України про охорону здоров‘я // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – №4. – Ст.19.
 17. Про благодійництво та благодійні організації. Закон України від 16 вересня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – №46. – Ст. 292.
 18. Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку. Закон України від 8 лютого 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – №12. – Ст.10.
 19. Про відходи. Закон України від 5 березня 1998 р. // Голос України. – 1998. – №70. – 14 квітня.
 20. Про всеукраїнський та місцеві референдуми. Закон України від 3 липня 1991 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – №33. – Ст. 443.
 21. Про доступ до публічної інформації. Закон вiд 13.01.2011 № 2939-VI // Офіційний вісник України вiд 18.02.2011 – 2011 р., № 10, стор. 29, стаття 446, код акту 54792/2011.
 22. Про екологічний аудит. Закон України від 24 червня 2004 // Відомості Верховної Ради України, 2004, № 45.
 23. Про екологічну експертизу. Закон України від 9 лютого 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – №8. – Ст.54.
 24. Про екологічну мережу України. Закон України від 24 червня 2004 // Відомості Верховної Ради України, 2004, № 45.
 25. Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення. Закон України від 24 лютого 1994 р. // Голос України. – 1994. – 8 квітня.
 26. Про захист людини від впливу іонізуючих випромінювань. Закон України від 14 січня 1998 р. // Урядовий кур’єр. – 1998. – №33-34. – 19 лютого.
 27. Про захист прав споживачів. Закон України від 15 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – №1. – Ст.1.
 28. Про звернення громадян. Закон України від 2 жовтня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №47. – Ст.256.
 29. Про зону надзвичайної екологічної ситуації. Закон України від 13 липня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – №42. – 2000. – Ст.348.
 30. Про інформацію. Закон України від 2 жовтня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №48. – Ст. 650.
 31. Про Конституційний суд. Закон України від 16 жовтня 1996 р. // Голос України. – 1996. – 22 жовтня.
 32. Про місцеве самоврядування. Закон України від 21 травня 1997 р. // Урядовий кур’єр. – 1997. – №107-108. – 14 червня.
 33. Про місцеві державні адміністрації. Закон України від 5 травня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – №20-21. – 1999. – Ст.190.
 34. Про молодіжні та дитячі громадські організації. Закон України від 1 грудня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – №1 – Ст. 2.
 35. Про об’єднання громадян. Закон України від 16 червня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №34. – Ст.504.
 36. Про об’єкти підвищеної небезпеки. Закон України від 18 січня 2001 р. // Голос України. – 2001. – 6 березня.
 37. Конвенція про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля (Орхуська конвенція) – ECE/CEP/43, 21 April 1998// Офіційний вісник України вiд 14.05.2010 – 2010 р., № 33, стор. 12, стаття 1191, код акту 50905/2010.
 38. Положення про громадських інспекторів з охорони довкілля. Наказ Мінекоресурсів України від 27.02.2002р. №88.
 39. Про затвердження Положення про громадських інспекторів рибоохорони. Наказ Міністерства рибного господарства України від 14 липня 1997р. №114 // Офіційний вісник України. – 1997. – число 36. – Ст.142.
 40. Про затвердження Положення про порядок надання екологічної інформації від 18.12.2003р. Наказ Мінекоресурсів №169.
 41. Про затвердження Положення про участь громадськості у прийнятті рішень сфері охорони довкілля. Наказ Мінекоресурсів від 18.12.2003р. №168.
 42. Про затвердження Порядку обмеження, тимчасової заборони (зупинення) чи припинення діяльності підприємств, установ, організацій і об’єктів у разі порушення ними законодавства про охорону навколишнього природного середовища. Постанова Верховної Ради України №2991-XII від 20 жовтня 1992 // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №46. – Ст.637.
 43. Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади Указ Президента від 09.12.2010.№1085/2010 // Офіційний вісник України вiд 17.12.2010 – 2010 р., № 94, стор. 15, стаття 3334, код акту 53839/2010.
 44. Про перелік відомостей, що не становлять комерційної таємниці. Постанова КМ України від 09.08.93. №611 // ЗП Уряду України. – №12. – Ст.269.

 

Збірники нормативно-правових актів

 1. Земельний кодекс України з постатейними матеріалами: Збірник нормативно-правових актів та матеріалів судової практики: Видання 2-е. За станом нормативно-правових актів та актів органів судової влади на 1 лютого 2007 року / Упорядник А. М. Мірошниченко. Науковий редактор В. В. Носік. – К.: Фізична особа – суб’єкт видавничої справи Романчик Р. С., 2007. – 720 с.
 2. Земельне законодавство України [текст]: збірник офіційних текстів законів станом на 1 лютого 2012 р. / Упорядник Ю. І. Руснак. – К.: «Центр учбової літератури», 2012. – 384 с.

 

Судова практика

 1. Про практику розгляду судами цивільних справ за позовами про відшкодування шкоди. Постанова Пленуму Верховного суду України від 27.03.92 (із змінами і доповненнями) // Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України. – К.: Укр. Правн. Фунд. Вид-во “Право“, 1995. – Ч.1. – С.90-109.
 2. Про практику у справах про злочини та інші правопорушення проти довкілля. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 10.12.2004р. № 17.
 3. Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 31.03.95 N 4 // Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України (1963 – 1995). – Ч.1. – К., 1995.
 4. Про практику застосування судами земельного законодавства при розгляді цивільних справ: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 16.04.2004 р. № 7. – Режим доступу: http://www.scourt.gov.ua/clients/vs.nsf/0/E5DB134E2C2BE3D7C3256EBD00373408?OpenDocument&CollapseView&RestrictToCategory=E5DB134E2C2BE3D7C3256EBD00373408&Count=500&;
 5. Про деякі питання практики розгляду справ у спорах, що виникають із земельних відносин: постанова Пленуму Вищого господарського суду України від 17.05.2011 р. № 6 – Режим доступу: http://zakonrada.gov.ua
 6. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статті 92, пункту 6 розділу Х „Перехідні положення” Земельного кодексу України (справа про постійне користування земельними ділянками) від 22.09.2005 р. № 5-рп/2005. – Режим доступу: http://www.ccu.gov.ua/uk/doccatalog/list?currDir=9890.
 7. Земельні ділянки. Законодавство. Роз’яснення. Судова практика. // Бюлетень законодавства і юридичною практики. – 2008. – № 12. – 416 с.
 8. Практика розгляду судами земельних спорів, 2009. // Бюлетень законодавства і юридичної практики. – 2010. – № 5. – 348 с.

 

Підручники, навчальні посібники

 1. Балюк Г.І. Екологічне право України: Конспект лекцій у схемах (Загальна і Особлива частини): Навч. посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2006 . – 192 с.
 2. Право довкілля (екологічне право): навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / за ред. П.Д. Пилипенка–К. . Ін Юре, 2010. С. 401
 3. Екологічне право України: Підручник для студентів юрид. вищ.навч.закладів / А.П.Гетьман В.К.Попов, М.В.Шульга та ін.; за ред.А.П.Гетьмана та М.В.Шульги – Харків.: Право, 2009. –С.3-27.
 4. Екологічне право України: Академічний курс./ Під. ред. Шемшученка Ю.С./ К.2008
 5. Екологічне право України. Під. Ред. Кобецької.Вид. Юрінкомінтер.,К.2007
 6. Екологічне право України: Підручник для студентів юрид. вищ. навч. закладів / В.К. Попов, А.П. Гетьман, С.В. Разметаев та ін.; За ред. В.К. Попова, А.П. Гетьмана. – Харків: Право, 2001. – 479 с.
 7. Екологічне право України: Підручник для студентів юрид. вищ. навч. закладів / В.К. Попов, А.П. Гетьман, С.В. Разметаев та ін.; За ред. В.К. Попова, А.П. Гетьмана. – Харків: Право, 2007. – 485 с.
 8. Екологічне право України. Академічний курс: Підручник / Г.І. Балюк, М.В. Краснова, Ю.С. Шемшученко та інші; За ред. Ю.С. Шемшученка. – К.: “Юридична думка”, 2005. – 848 с.
 9. Екологічне право України. Академічний курс: Підручник / Г.І. Балюк, М.В. Краснова, Ю.С. Шемшученко та інші; За ред. Ю.С. Шемшученка. – К.: “Юридична думка”, 2008. – 856 с.
 10. Екологічне право: Особлива частина: Підруч. для студ. юрид. вузів і фак.: Повний акад.курс / В.І. Андрейцев, Г.І. Балюк, М.В. Краснова та ін.; За ред. акад. АПрН В. І. Андрейцева. – К.: Істина, 2001. – 544 с.
 11. Природноресурсове право України: Навч. посіб. / Е.А. Бавбекова, Л.О. Бондарь, Н.С. Гавриш и др.; За ред. І. І. Каракаша. – К.: Істина, 2005. – 376 с.

 

 Спеціальна література

 1. Андрейцев В.І. Екологічне право і проблеми екологічної безпеки // Радянське право. – 1990. – № 4.– С.32-36.
 2. Андрейцев В.І. Екологічне право: Курс лекцій: Навч. посібник для юрид. фак. вузів. – К.: Вентурі, 1996. – 208.
 3. Андрейцев В.І. Екологічний ризик у системі правовідносин екологічної безпеки// Право України 1999,– №1,– с.62-69
 4. Андрейцев В. І. Конституційно-правові засади національної екологічної безпеки // Вісник Київського університету. Юридичні науки. – 2001. – Вип. 41. – С. 5-20.
 5. Андрейцев В.І. Конституційне право громадян на екологічну безпеку: контрольно-наглядові гарантії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Юридичні науки. – 2002. – Вип. 45. – С. 9 – 21.
 6. Андрейцев В. І. Право громадян на екологічну безпеку: превентивні гарантії реалізації та захисту // Право України. – 2001. – № 12. – С. 15-20.
 7. Андрейцев В.І. Проблеми гармонізації законодавства про екологічну безпеку// В кн. Формування механізму реалізації та захисту прав і свобод громадян в Україні. Розділ І. Конституційно-правові засади реалізації та захисту прав і свобод громадян в Україні, – К., КНУ ім. Т. Шевченка, 2004, – с.5-20.
 8. Андрейцев В.І. Право екологічної безпеки: Навч. та наук.-практ. посібн. – К.: Знання-Прес, 2002. – 331 с.
 9. Бабенко В. Цілі та завдання прокурорського нагляду за додержанням природоохоронного законодавства // Право України. – 2002. – № 11. – С. 57-61.
 10. Бабенко В. І., Руденко М.В. Прокурор у галузі охорони довкілля: Сутність, повноваження, організація: Навч. посібник для студ. юрид. спец. вищих навч. закл.. — К. : Видавничий дім “Ін Юре”, 2005. — 408с. — Бібліогр.: с. 366-405.
 11. Бакай О. Екологічне прогнозування як функція управління у сфері природокористування та охорони довкілля // Вісник Академії правових наук України. – 2001. – № 3 (26). – С. 240-246.
 12. Балюк Г.І. Деякі проблеми удосконалення юридичної відповідальності у сфері використання ядерної енергії та забепезпечення радіоекологічної безпеки / Г.І. Балюк  // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Юридичні науки. – 2001. – Випуск 43. – С. 46-51.
 13. Балюк Г.І. Правові засади доступу громадян до інформації у сфері використання ядерної енергії та забезпечення радіоекологічної безпеки / Г.І. Балюк  // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Юридичні науки. 2003. – Випуск 50 . – С. 70 – 73.
 14. БалюкГ. І. Проблеми кодифікації та реалізації екологічного законодавства України // Фіксований виступ на круглому столі: “Екологічний кодекс: міфи та реальність”. Київ, 12-13 травня 2005 року. – К.: 2005. – 7 с.
 15. Балюк Г.І. Стан законодавства про відходи та проблеми його вдосконалення// Вісник КНУ ім. Т. Шевченка. Серія „Юридичні науки”. – 2001. – № 44.
 16. Бредіхіна В. Л. Конституційні засади права громадян на безпечне навколишнє середовище: монографія / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. — Х. : Видавець ФО-П Вапнярчук Н.М., 2008. — 168с.
 17. Гавриш С.Б. Кримінально-правова охорона довкілля України: Проблеми теорії, застосування та розвитку кримінального законодавства. – К.: Верховна Рада України. Інститут законодавства, 2002. – 660с.
 18. Гетьман А. П. Вступ до теорії еколого-процесуального права України: навч. посібник. – Х.: Основа, 1998. – 208 с.
 19. Єрофеєв М.І. Конституційне право громадян на безпечне довкілля та його забезпечення в умовах надзвичайних екологічних ситуацій //В кн. Конституція України – основа подальшого розвитку законодавства. Збірник наукових праць. Випуск 2. К.: Інститут законодавства Верховної Ради України., 1997. – С. 172.
 20. Заїкін Ю. В. Актуальні проблеми екологічного страхування в Україні // Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки. Економічні науки. – 2001. – № 4. – 376 с.
 21. Земельне право України: Підручник / М. В. Шульга (кер. авт. кол.), Г. В. Анісімова, Н. О. Багай, А. П. Гетьман та ін.: За ред М. В. Шульги. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 368 с.
 22. Зеркалов Д.В. Екологічна безпека: управління, моніторинг, контроль. Посібник . – К.: КНТ, Дакор, Основа, 2007. – 412 с.
 23. Ільїна Є. Відповідальність за порушення законодавства про охорону озонового шару // Право України. – 1998. – № 9. – С. 38 – 41.
 24. Ільїна Н.Л. Юридична природа екологічної безпеки при плануванні та забудові міст України. // Збірник матеріалів Міжрегіональної науково-практичної конференції «Забезпечення екологічної безпеки – обов’язок Української держави». 24-25вересня 2004р. Івано-Франківськ: ін-т Прикарпатського ун-ту ім. Василя Стефаника,2004. –С.163- 169.
 25. Ільїна Н.Л. Правові аспекти поняття екологічної безпеки при плануванні та забудові міст України. // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Юридичні науки. Випуск 67-69. – 2005. – С. 33-35.
 26. Калиновський С.В. Оцінка впливу і екологічна експертиза – сьогодні і завтра // Рідна природа. – 2000. – № 1. – С. 16 – 24.
 27. Кірін Р. С. Поняття надр: еколого-правові аспекти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2001. – Випуск 44. – С. 47-54.
 28. Кірін Р. С. Принципи законодавчого регулювання видобування корисних копалин: історико-правовий аналіз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2001. – Випуск 41. – С. 74-80.
 29. Кірін Р. С. Формування гірничого законодавства на території України (Х – початок ХХ ст.) // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Юридичні науки. Випуск 39. – 2000. – С. 56-60.
 30. Кобецька Н.Р. Екологічні права громадян України: автореф. дис. на здобуття канд. юрид. наук: спец. 12.00.06 “Земельне право, аграрне право, екологічне право, природоресурсове право”.– К., 1998. – 17 с.
 31. Коваленко Т. О. Розвиток законодавства України про біобезпеку // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2004. – № 10 (36). – С. 43-55.
 32. Ковальчук Т.Г. Екологічна безпека продуктів харчування: поняття та зміст // Право. України. – 1997. – № 5. – С. 22-25.
 33. Ковтун О.М. Правові аспекти охорони територій та об’єктів природно-заповідного фонду України. – Автореферат дис. … канд. юрид. наук: 12.00.06. – К., 2008. – 16 с.
 34. Корнякова Н. Юридичне визначення поняття відходів за законодавством України // Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. – Юридичні науки. – Випуск 58. – С. 123- 126.
 35. Корнякова Н.О. Юридична природа поводження з відходами за законодавством України // Право України. – 2004. – № 8. – С. 107 – 113.
 36. Краснова М.В. Гарантії реалізації права громадян на екологічну інформацію. / Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.06. / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка.– К., 1997. – 16 с.
 37. Краснова М.В. Правове забезпечення участі громадськості в процесі прийняття рішень, що стосуються довкілля. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Юридичні науки. – 2002. – Вип. 48. – С. 263 – 273.
 38. Краснова М.В. Правове регулювання екологічного інформування: порівняльно-правовий аналіз // Вісник КНУ ім. Т. Шевченка. Серія “Юридичні науки”. – 2001. – № 45.
 39. Краснова М.В. Правові аспекти захисту екологічних прав громадян // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Юридичні науки. – 2002. – Вип. 46. – С. 89 – 103.
 40. Кудас С., Черв’якова О. Нагляд за додержанням екологічного законодавства органами місцевого самоврядування // Право України. – 2001. – № 1. – С. 61-64.
 41. Кузнєцова С. В. Правове забезпечення фінансування у сфері охорони навколишнього природного середовища: // Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.06 „Земельне право, аграрне право, екологічне право, природоресурсове право” – К., 2000. – 17 с.
 42. Максименцева Н.О. Правове забезпечення поводження з небезпечними відходами: Автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.06 / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – К., 2006. – 19 с.
 43. Микієвич М.М., Андрусевич Н.І., Будякова Т.О. Європейське право навколишнього середовища. Навчальний посібник. – Львів: Львівський нац. ун-т імені Івана Франка, Благодійний фонд “ЕКОПРАВО-ЛЬВІВ”, 2004. – 256 с.
 44. Мірошниченко А.М. Нормування як засіб правового регулювання земельних відносни: Дис. … канд. юрид. наук: 12.00.06. – К., 2004. – 206 с.
 45. Мних М. В., Мних А. М. Екологічне страхування в Україні та в інших країнах світу // Економіка, фінанси, право. – 2003. – № 5. – 40 с.
 46. Мороз Г. Визначення поняття «громадськість» у контексті природоохоронної діяльності // Право України. – 2004. – № 8. – С. 100-103.
 47. Мунтян В.Л. Правова охорона природи УРСР. К.: “Вища школа”, 1973. – 203 с.
 48. Носік В.В. Право власності на землю Українського народу: Монографія. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 544 с.                                                                                                                                                                                             

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус