Захист трудових прав та інтересів роботодавців

Тип: На вибір студента

Кафедра: соціального права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Рим О. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016доцент Рим О. М.

Опис курсу

Мета: набуття здобувачем вищої освіти знань про механізми та форми захисту прав та інтересів роботодавців за допомогою інструментів трудового права, оволодіння практичними навичками здійснення такого захисту на різних стадіях існування трудових правовідносин, а також вирішення різноманітних практичних завдань.

 

Завдання: здобувач вищої освіти повинен поглиблено вивчити трудове законодавство України, акти вищих судових інстанцій, проаналізувати навчальну та монографічну літературу, опанувати фундаментальні поняття навчальної дисципліни, поглибити, конкретизувати та систематизувати знання, засвоєні під час лекційних та семінарських занять та у процесі самостійної підготовки.

 

Результати навчання. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати

 • права та законні інтереси роботодавців як суб’єктів трудового права;
 • механізми та форми захисту прав та інтересів роботодавців за допомогою інструментів трудового права;
 • порядок добору працівників, у тому числі шляхом тестування у випадках, передбачених законом;
 • процедуру укладення, зміни та розірвання трудових договорів з працівниками;
 • порядок проведення колективних переговорів;
 • механізм відшкодування шкоди, заподіяної працівником унаслідок порушення ним своїх трудових обов’язків.

уміти

 • збалансовувати інтереси сторін трудового договору;
 • виявляти факти зловживання правом зі сторони працівників;
 • розробляти та укладати трудові договори, які максимально захищатимуть інтереси роботодавця, і в той сам час відповідатимуть трудовому законодавству;
 • розробляти та укладати угоди про запобігання конкуренції у трудових правовідносинах;
 • розробляти та ухвалювати локальні нормативні акти (правила внутрішнього трудового розпорядку, положення про компенсації та заохочення, положення про захист конфіденційної інформації і т.д.), котрі забезпечать роботодавцю реальні важелі впливу на працівників;
 • складати заяви, скарги та позовні заяви щодо захисту прав та інтересів роботодавців;
 • використовувати медіаційні процедури під час вирішення трудових спорів;
 • застосовувати до працівників, винних у порушенні своїх трудових обов’язків, дисциплінарні стягнення;
 • забезпечити юридичний супровід перевірки роботодавця правоохоронними та контролюючими органами.

Рекомендована література

ЛІТЕРАТУРА

Основна література:

 1. Бурак В. Я. Трудові спори: порядок їх вирішення в Україні. К., “Знання”, 2003. 382 с.
 2. Костюк В. Л. Правосуб’єктність в трудовому праві: проблеми теорії та практики : монографія. К. : Видавець Карпенко В. М., 2012. 464 с.
 3. Коссак С. М. Вирішення трудових спорів судом. Львів: Світ, 1998. 31 с.
 4. Мельничук Н. О. Збалансування інтересів сторін трудових правовідносин як засада забезпечення договірного регулювання таких відносин з боку держави. Часопис Київського університету права. – 2010. № 4. С. 158–163.
 5. Пилипенко П. Д. Проблеми теорії трудового права: Монографія. – Львів: ЛДУ ім. І. Франка, 1999 р.
 6. Середа О. Г. Роботодавець як суб’єкт трудового права : дис. … канд. юрид. наук. Х., 2004. 210 с.
 7. Hyman T. The Employer Bill of Rights: A Manager’s Guide to Workplace. Apress; 1st ed. Edition. 2012. 316 p.
 8. Nguyen X. Don’t Sue Me: What Business Owners Should Know About Hiring, Firing, and Keeping Employees. CreateSpace Independent Publishing Platform. 2018. 124 p.
 9. Steingold S. Employer’s Legal Handbook, The: How to Manage Your Employees & Workplace. NOLO; Fourteenth edition. 2019. 496 p.

 

Додаткова література:

 1. Пилипенко Ю. П. Правове регулювання внутрішнього трудового розпорядку: автореф. дис. … канд. юрид. наук К., 2012. 16 с.
 2. Процевський В. О. Закономірності співвідношення приватного та публічного правового регулювання трудових відносин : автореф. дис. … д-ра юрид. Наук. К., 2012. 31 с.
 3. Рим О. М. Запобігання конкуренції у трудових правовідносинах: Монографія.- Тернопіль: Терно-граф, 2011. 160 с.
 4. Рим О. М. Правове регулювання усунення керівних працівників від виконання їхніх трудових обов’язків// Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління і права. 2013. № 4 (48). С. 256-263
 5. Рим О. М. Захист прав роботодавця на комерційну таємницю у проекті Трудового кодексу України// Проблеми кодифікації законодавства про працю: матеріали «круглого столу»( Харків, 12 березня 2015 року)/ за ред. В.В. Жернакова. Х.: Право, 2015. С. 98-102.
 6. Охорона праці: європейські і міжнародні стандарти та законодавство України (порівняльний аналіз) / В. С. Венедіктов, В. П. Грохольський, М. І. Іншин та ін.; за ред. д-ра юрид. наук, проф. В. С. Венедіктова; Державний департамент з питань адаптації законодавства. Українська асоціація фахівців трудового права. Харків; Київ, 2006. 680 с.
 7. Правові проблеми трудового та пенсійного законодавства України в контексті євроінтеграції: монографія / [Н. М. Хуторян, Я. В. Сімутіна, М. М. Шумило та ін.; відповід. ред. Н. М. Хуторян]. Київ: Ніка-Центр, 2017. 256 с.
 8. Хуторян Н. М. Теоретичні проблеми матеріальної відповідальності сторін трудових правовідносин. Монографія – К.: Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2002. 264 с.
 9. Чернадчук В. Д. Відшкодування моральної шкоди при порушенні трудових прав: дис. канд. юр. наук:. Харків, 2000.  208 с.
 10. Щербина В. І. Теоретичні проблеми охоронної функції трудового права в умовах ринкових відносин: Монографія / Державна митна служба України, Академія митної служби України. – Дніпропетровськ, 2004. 211 с.

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус