Право зайнятості та його роль у забезпеченні реалізації права на працю

Тип: На вибір студента

Кафедра: соціального права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916професор Пилипенко П. Д.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916професор Пилипенко П. Д.

Опис курсу

Мета викладання дисципліниознайомлення студентів з теоретичними та практичними проблемами права зайнятості, його становленням та розвитком, правовими засадами його формування, правовідносинами у сфері зайнятості та суб’єктами таких правовідносин, правовими формами зайнятості та місцем права зайнятості у системі права України.

 

Завдання вивчення дисципліни полягає у засвоєнні і закріпленні студентами основних положень щодо зайнятості, її здійснення шляхом укладення трудового та цивільних договорів, інших форм зайнятості та соціальних гарантій зайнятих громадян.

 

Результати навчання. Згідно з вимогами освітньо-наукової програми студенти повинні:

знати:

 • можливість використовувати сучасні правові доктрини та принципи в обґрунтування об’єктивних закономірностей формування права зайнятості, як сучасного правового феномену.
 • імовірність застосовувати міждисциплінарний підхід в оцінці ефективності цивільно-правових та адміністративно-правових норм регулювання відносин зайнятості в умовах глобалізації ринку праці.
 • можливість самостійно готувати проєкти договорів та угод про працю згідно з вимогами цивільного, адміністративного та трудового законодавства, враховуючи вимоги щодо їх законності.

 

вміти:

 • проводити порівняльно-правовий аналіз окремих інститутів трудового, адміністративного, цивільного права України, що використовується для регулювання відносин зайнятості з відповідними правовими інститутами правових систем Ради Європи та Європейського Союзу.
 • аналізувати та оцінювати практику застосування законодавства про зайнятість.
 • інтегрувати необхідні знання та розв’язувати складні задачі правозастосування у сфері діяльності щодо забезпечення гарантій зайнятості в умовах глобалізації ринку праці.

Рекомендована література

ЛІТЕРАТУРА

Базова література:

 1. Barrientos, A. Hulme, D. (2008). Social protrcyion for the poor poorest: an introduction. W: Social Protection for the Paar and Poorest (p. 3-24). Palgrave Macmillan.
 2. Benach, J. Vives, A. Amable, M. Vanroelen, C. Tarafa, G. Muntaner, C. (2014). Precarious employment: understanding an emerging social determinant of health. Annual review of public health, (35), 229-253.
 3. Kozek, W. (2013). Rynek pracy. Perspektywa instytucjonalna. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 4. Krzywon, A. (2017). Konstytucyjna ochrana pracy i praw pracowniczych. Warszawa.
 5. Pylypenko P., Rym O., The European Employment Strategyas a Tool of Internationa land Comparative Labour Studies. Volume 8, No. 3, September-October 2019. – р. 68-84.
 6. World Employment and Social Outlook 2016 – Trends for Youth / International Labour Organization. url: http:/www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—dgreports/—dcomm/—publ/documents/publication/wcms_513739.pdf (Last accessed 02.2017).
 7. Wratny, J. (2003), Nietypowe formy zatrudnienia w perspektywie polskiego prawa pracy. W: K. W. Friesk (red.), Deregulacja polskiego rynku pracy. Warszawa: IPiSS.
 8. Аналіз стану і прогнозування регіонального ринку праці. – К. , 1999. –114 с.
 9. Андел І. Управління працевлаштуванням випускників навчальних закладів в регіоні // Україна: аспекти праці.  – 2000.  – № 2.  – С. 23.
 10. Бабаскін А. Ю. Актуальні проблеми правового регулювання зайнятості населення в Україні: Автореф.  дис. канд.  юрид.  наук.  – 1996.
 11. Баланда А. Неформальна зайнятість як новітній фактор розвитку національного ринку праці України.  – K. , 1999.  – 57 с.
 12. Бондар І. Концепція повної зайнятості – суть, реалії, шляхи оновлення // Україна: аспекти праці.
 13. Бондарчук К. Професійна орієнтація незайнятих громадян у державній службі зайнятості // Україна: аспекти праці.  – 2000.  – №6.
 14. Бондарчук. К.  Основні напрями активної державної політики сприяння зайнятості молоді // Україна: аспекти праці.  – 1998.  – № 8.  – С. 9.
 15. Буяльська Т. Пріоритети в сфері зайнятості молоді // Соціальний захист.  – 2001.  – №5.  – С. 24.
 16. Гриненко А. Проблема формування продуктивної зайнятості в Україні // Україна: аспекти праці.  – 1999.  – №3.  – С. 8.
 17. Грубич С. Ю. Сучасна парадигма української моделі зайнятості населення.  – Тернопіль, 1999.  – 35 с.
 18. Грязнова Л. Н. , Марусис Г. Занятость: уровень структура и формы регулирования.  – Минск, 1994.  – 98 с.
 19. Гудзинський С. Сільська зайнятість: стан, перспективи й напрями регулювання // Україна: аспекти праці.  – 1999.  – №5.  -C. 11.
 20. Дяків О. Формування механізмів регулювання зайнятості населення // Україна: аспекти праці.  -1998.  – №5.  – С. 20.
 21. Дяків О. П. Оцінка і механізми регулювання зайнятості населення: Автореф.  дис.  . . .  канд.  економ.  наук.  – Львів, 1995.
 22. Зайнятість та ринок праці. – К. , 1998.
 23. Ковальський В. Програма зайнятості населення – один з механізмів державного регулювання зайнятості // Україна: аспекти праці.  – 2000.  – №3.  – С. 12.
 24. Краснов Ю. Структурні зрушення зайнятості населення України в умовах реформування економіки // Україна: аспекти праці.  – 2000.  – №5.  – С. 14.
 25. Кузнецова Р. Оцінка реалізації державної політики зайнятості на регіональному рівні // Україна: аспекти праці.  – 1997.  – №3-4.  – С. 16.
 26. Легомінова С. Шляхи вдосконалення регулювання ринку праці // Україна: аспекти праці.  – 2001.  – №4.  – С. 98.
 27. Лисогор Л. Регулювання зайнятості в умовах формування ринкового мотиваційного механізму // Україна: аспекти праці.  – 1998.  – №5.  – С. 18.
 28. Лібанова Е. Незареєстрована зайнятість в Україні: формування й можливості державного регулювання // Україна: аспекти праці.  – 2000.  – № 4.  – С. 3.
 29. Маркіна Т. Г. Право громадян на зайнятість та форми його реалізації в умовах становлення ринкової економіки: Автореф.  дис.  . . .  канд.  юрид.  наук.  – Харків, 2000.
 30. Машичев Ю. Додаткові гарантії зайнятості для окремих категорій населення // Соціальний захист.  – 2000.  – №5.  – С. 47.
 31. Мельник С. Аналітичний огляд стану молодіжної зайнятості в Україні // Україна: аспекти праці.  – 2001.  – №1.  – С. 3.
 32. Мортіков В. Стабільність зайнятості громадян України // Україна: аспекти праці.  – 2001.  – №4.
 33. Огляд політики зайнятості в Україні // Україна: аспекти праці. – 1998.  – № 7.  – С. 49.
 34. Павловська О. Фінансові методи та важелі управління зайнятістю населення на ринку праці // Україна: аспекти праці.  – 1997.  – №5.  – С. 5.
 35. Пастухов В. Правові проблеми ринку праці в Україні // Право України.  – 1996.  – №5.  – С. 30.
 36. Петюх В. М. Ринок праці та зайнятість: Навчальний посібник.  – К. , 1997.  – 119 с.
 37. Пилипенко П. Д. Про Волонтерство як одна з форм зайнятості / П. Д. Пилипенко // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали ХXІІI звітної науково-практичної конференції (7–8 лютого 2017 р.) : у 2 ч. Ч. 2. – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2017. С.35-37 (0,13 друк. арк.);
 38. Пилипенко П. Д.,Раневич  О. Ю. Право на соціальний захист у разі безробіття: український та міжнародний досвід  Вроцлавсько-Львівський юридичний збірник // Wrocławsko-Lwowskie zeszyty prawnicze. – Вип. 9. – Львів – Вроцлав : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2018. – С. 137-150
 39. Пилипенко П.,Рим О. Про свободу переміщення працівників країнами європейського Союзу  // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2018. – Випуск 67. – С. 189-198.
 40. Покрищук В. Ринок праці України: сучасні тенденції зайнятості населення // Україна: аспекти праці.  – 1998.  – №5.  – С.  3.
 41. Прова Т. Актуальні проблеми праці і зайнятості населення (соціологічний аспект) // Соціальний захист.  – 2001.  – №8.  – С. 63.
 42. Савченко В. Активна політика зайнятості на ринку праці – запорука стабілізації виробництва // Україна: аспекти праці.  – 1998.  – №2.  – С. 3
 43. Савченко І. Л. Соціально-економічна адаптація зайнятості населення в процесі зміни форми власності: Автореф.  дис. канд.  економ.  наук.  – Львів, 1996.
 44. Тєрюханова І. Програми підтримки самостійної зайнятості та підприємницької діяльності в зарубіжних країнах // Україна: аспекти праці.  – 2001.  – № 2.  – С. 41.
 45. Удосконалення механізму державного управління зайнятістю населення та особливості його застосування в депресивних районах. – Харків, 2000.  – 199 с.
 46. Федяй В. Стан та шляхи поліпшення ситуації в сфері зайнятості населення // Соціальний захист. – 2000.  – №3.  – С. 40.
 47. Шевчук В. Влада і зайнятість населення // Соціальний захист.  – 2001.  – №1.  – С. 22.
 48. Юрова Н. Продуктивна зайнятість в умовах радикальних змін у діяльності ринків праці в деяких країнах ОЄСР // Україна: аспекти праці.  -2000.  – №7.  – С. 31.

 

Рекомендована література:

 1. Величко Е. Становлення ринку праці та ефективної зайнятості в Україні // Україна: аспекти праці.  – 1997. – №1.  – С. 8.
 2. Кальницький А. Є. Соціально-демографічні та економічні проблеми зайнятості населення при переході до ринку: Автореф.  дис.   канд.  економ.  наук.  – Львів, 1997.
 3. Попова О. О. Ефективність інноваційної діяльності в системі державного регулювання зайнятості населення: Автореф.  дис.  . . .  канд.  економ.  наук.  – Харків, 1998.
 4. Praca i Zabezpieczenie Społeczne. Labour and social security jornal. Tom LX. 1 styczen 2019
 5. Пилипенко П.Д. Про поняття самозайнятості як форми реалізації права на працю / Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : Матеріали ХХІІІ регіональної науково-практичної конференції, частина 2, (Львів, 7-8 лютого 2018 р.). – Л. : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2018. – С. 21-25 (0,22 друк. арк.);
 6. Tomaszewska, M. (2018). W: K. Baran (red.), Kodeks pracy. Komentarz. Warszawa.
 7. Gersdorf, M. (2013). Prawo zatrudnienia. Warszawa.
 8. Baran, K. W. (2015). Poajecie i systematyka zatrudnienia niepracowniczego. W: K. W. Baran (red.), System prawa pracy. Tom VII. Zatrudnienie niepracownicze. Warszawa.
 9. Wyka, T. (2015). Zatrudnienie niepracownicze na podstawie umowy o prace nakladcza W: K. W. Baran (red.), System prawa pracy. Tom VII. Zatrudnienie niepracownicze. Warszawa.

 

Законодавство:

 1. Конституція України, прийнята Верховною Радою України // Відомості Верховної Ради України. – 1996.  – № 30.  – Ст.
 2. Кодекс законів про працю України // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1971.  – № 50.  – Ст.
 3. Закон України “Про зайнятість населення” // Відомості Верховної Ради – 2013. – № 24.  – Ст.  242.
 4. Закон України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців, які проходять службу на території України та членів їх сімей” // Голос України. – 10 січня 1992 року.
 5. Закон України “Про охорону праці” // Відомості Верховної Ради України. – 1992.  – № 49.  – Ст.
 6. Закон України “Про судоустрій і статус суддів” // Відомості Верховної Ради України. – 2010.  – № 41-45.  – Ст. 529.
 7. Закон України “Про колективні договори і угоди” від 01. 07. 1993р. // Відомості Верховної Ради України.  – 1993.  – № 36.  – Ст.
 8. Закон України “Про державну службу” // Відомості Верховної Ради України. – 2016.  – № 4.  – Ст.
 9. Закон України “Про відпустки” // Відомості Верховної Ради України. – 1997.  – № 2.  – Ст.
 10. Закон України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” // Відомості Верховної Ради України. – 1997.  – № 2.  – Ст.
 11. Закон України “Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)” // Відомості Верховної Ради України. – 1998.  – №34.  – Ст.
 12. Закон України “Про організації роботодавців” // Відомості Верховної Ради України. – 2013.  – № 22.  – Ст.
 13. Закон України “Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні” // Відомості Верховної Ради України. – 1994.  – № 4.  – Ст. 18.
 14. Закон України “Про захист дитинства” // Офіційний вісник України. – 2001.  – № 22.  – Ст. 981.
 15. Закон України “Про статус народного депутата України” // Відомості Верховної Ради України. – 1993.  – № 3.  – Ст.
 16. Закон України “Про статус депутатів місцевих рад” // Відомості Верховної Ради України. – 2002.  – № 40.  – Ст.
 17. Закон України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” // Відомості Верховної Ради України. – 1991.  – № 21.  – Ст.  252.
 18. Закон України “Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні” // Відомості Верховної Ради України. – 1994.  – № 4.  – Ст. 18.
 19. Закон України “Про захист дитинства” // Офіційний вісник України. – 2001.  – № 22.  – Ст. 981.
 20. Закон України “Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Білорусь про трудову діяльність і соціальний захист громадян України та республіки Білорусь, що працюють за межами своїх держав. // Відомості Верховної Ради України.  – 1996.  – № 26.  – Ст. 42.
 21. Закон України “Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Чеської Республіки про взаємне працевлаштування громадян України та громадян Чеської Республіки, від 06. 12. 1996. № 577.  // Людина і праця.  – 1997.  – № 1.  – Ст. 50.
 22. Закон України “Про ратифікацію Угоди між Урядом України і Урядом Аргентинської Республіки про працевлаштування членів сімей співробітників дипломатичних представництв та працівників консульських установ” // Офіційний вісник України. – 2000.  – № 17.  – Ст. 697.
 23. Закон України “Про ратифікацію Угоди між Урядом України і Урядом Соціалістичної Республіки В’єтнам про взаємне працевлаштування громадян та їх соціальних захист” // Офіційний вісник України. – 1998.  – № 6.  – Ст. 204.
 24. Закон України “Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Словацької Республіки про взаємне працевлаштування громадян” // Офіційний вісник України. – 1998.  – № 6.  – Ст. 203.
 25. Закон України “Про ратифікацію Угоди (у формі обміну нотами) між Урядом України та Урядом Турецької Республіки про взаємне працевлаштування членів сімей співробітників закордонних установ” // Офіційний вісник України. – 2003.  – № 42.  – Ст. 2202.
 26. Наказ Міністерства соціальної політики від 07. 03. 2013 № 103 «Про затвердження Порядку надання допомоги по частковому безробіттю» // Офіційний вісник України. – 2013.  – № 40. -. ст.
 27. Постанова від 04. 12. 2015 № 77 Правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття «Про мінімальний розмір допомоги по безробіттю» // Офіційний вісник України. – 2016.  – № 3.  – ст.
 28. Постанова Кабінету Міністрів України від 19. 03. 1993 р “Про застосування контрактної форми трудового договору з керівником підприємства, що є у загальнодержавній власності”. // ЗП Уряду України.  – 1993.  – №6.  – Ст.  121.
 29. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2013 р. № 115 “Про порядок повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів” // Офіційний вісник України.  – 2013.  – № 16.  – 8.  – Ст.
 30. Постанова Кабінету Міністрів України “Про встановлення письмової форми трудового договору з працівниками, діяльність яких пов’язана з державною таємницею” від 16. 11. 1994р. // ЗП України.  – 1995.  – №2.  – Ст. 31.
 31. Постанова Кабінету Міністрів України від 22. 08. 1996р. “Про Порядок працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням” // Урядовий кур’єр.  – 1996.  – 10 жовтня.  – № 191–192.
 32. Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 15. 02. 2002р.  № 169
 33. Список сезонних робіт і сезонних галузей, затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 28. 03. 1997р.  // Офіційний вісник України.  – 1997.  – № 14.
 34. Положення про порядок організації сезонних робіт, затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 27. 04. 1998 р.
 35. Постанова Кабінету Міністрів України “Про впорядкування застосування контрактної форми трудового договору” від 19. 03. 1994р. // ЗП України.  – 1994.  – №7.  – Ст. 172.
 36. Постанова Кабінету Міністрів України “Про застосування контрактної форми трудового договору з керівником підприємства, що є у загальнодержавній власності” від 19. 03. 1993р. // ЗП Уряду України.  – 1993.  – №6.  – Ст. 121.
 37. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 березня 2013 року «Про затвердження Порядку реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу» // Офіційний вісник України. – 2013.  – № 26.  – ст.
 38. Постанова Кабінету Міністрів України від 22. 08. 1996. – № 992 “Про порядок працевлаштування випускників вищих навчальних закладів і підготовка яких здійснюється за державним замовленням // Урядовий кур’єр.  – № 191-192, від 10. 10. 1996 року.
 39. Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій, затв. Наказом Мінпраці, Мінюстом, Мінфіном України 28. 06. 1993р.  // Урядовий кур’єр.  – 14. 08. 93р
 40. Інструкція про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах, організаціях, затв. Наказом Мінпраці, Мінюсту, Міністерства соціального захисту населення України від 27. 03. 1993р.  // Праця і зарплата.  – 1993.  – №7.
 41. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням Вільної профспілки працівників метрополітенів України щодо офіційного тлумачення поняття “професійна спілка, що діє на підприємстві, в установі, організації”, використаного в абзаці шостому частині першої статті 431 Кодексу законів про працюУкраїни (справа про профспілку, що діє на підприємстві) від 29. 10. 1998р. // Офіційний вісник України.  – 1998.  – № 45.  – Ст. 1675.
 42. Постанова Пленуму Верховного Суду України “Про практику розгляду судами трудових спорів” від 06. 11. 1992р. № 9 // Законодавство України про працю.  – Львів, 2001.  – С. 338-355.
 43. Постанова Пленуму Верховного Суду “Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя” від 01. 11. 1996 р. № 9 // Законодавство України про працю.  – Львів, 2001.  – С. 348-349.
 44. Генеральна угода Про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 2010-2012 роки, укладена між Кабінетом Міністрів України та Федерацією профспілок України // Урядовий кур’єр від 24. 1. 1.   – № 220.

 

Базова література:

 1. Barrientos, A. Hulme, D. (2008). Social protrcyion for the poor poorest: an introduction. W: Social Protection for the Paar and Poorest (p. 3-24). Palgrave Macmillan.
 2. Benach, J. Vives, A. Amable, M. Vanroelen, C. Tarafa, G. Muntaner, C. (2014). Precarious employment: understanding an emerging social determinant of health. Annual review of public health, (35), 229-253.
 3. Kozek, W. (2013). Rynek pracy. Perspektywa instytucjonalna. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 4. Krzywon, A. (2017). Konstytucyjna ochrana pracy i praw pracowniczych. Warszawa.
 5. Pylypenko P., Rym O., The European Employment Strategyas a Tool of Internationa land Comparative Labour Studies. Volume 8, No. 3, September-October 2019. – р. 68-84.
 6. World Employment and Social Outlook 2016 – Trends for Youth / International Labour Organization. url: http:/www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—dgreports/—dcomm/—publ/documents/publication/wcms_513739.pdf (Last accessed 02.2017).
 7. Wratny, J. (2003), Nietypowe formy zatrudnienia w perspektywie polskiego prawa pracy. W: K. W. Friesk (red.), Deregulacja polskiego rynku pracy. Warszawa: IPiSS.
 8. Аналіз стану і прогнозування регіонального ринку праці. – К. , 1999. –114 с.
 9. Андел І. Управління працевлаштуванням випускників навчальних закладів в регіоні // Україна: аспекти праці.  – 2000.  – № 2.  – С. 23.
 10. Бабаскін А. Ю. Актуальні проблеми правового регулювання зайнятості населення в Україні: Автореф.  дис. канд.  юрид.  наук.  – 1996.
 11. Баланда А. Неформальна зайнятість як новітній фактор розвитку національного ринку праці України.  – K. , 1999.  – 57 с.
 12. Бондар І. Концепція повної зайнятості – суть, реалії, шляхи оновлення // Україна: аспекти праці.
 13. Бондарчук К. Професійна орієнтація незайнятих громадян у державній службі зайнятості // Україна: аспекти праці.  – 2000.  – №6.
 14. Бондарчук. К.  Основні напрями активної державної політики сприяння зайнятості молоді // Україна: аспекти праці.  – 1998.  – № 8.  – С. 9.
 15. Буяльська Т. Пріоритети в сфері зайнятості молоді // Соціальний захист.  – 2001.  – №5.  – С. 24.
 16. Гриненко А. Проблема формування продуктивної зайнятості в Україні // Україна: аспекти праці.  – 1999.  – №3.  – С. 8.
 17. Грубич С. Ю. Сучасна парадигма української моделі зайнятості населення.  – Тернопіль, 1999.  – 35 с.
 18. Грязнова Л. Н. , Марусис Г. Занятость: уровень структура и формы регулирования.  – Минск, 1994.  – 98 с.
 19. Гудзинський С. Сільська зайнятість: стан, перспективи й напрями регулювання // Україна: аспекти праці.  – 1999.  – №5.  -C. 11.
 20. Дяків О. Формування механізмів регулювання зайнятості населення // Україна: аспекти праці.  -1998.  – №5.  – С. 20.
 21. Дяків О. П. Оцінка і механізми регулювання зайнятості населення: Автореф.  дис.  . . .  канд.  економ.  наук.  – Львів, 1995.
 22. Зайнятість та ринок праці. – К. , 1998.
 23. Ковальський В. Програма зайнятості населення – один з механізмів державного регулювання зайнятості // Україна: аспекти праці.  – 2000.  – №3.  – С. 12.
 24. Краснов Ю. Структурні зрушення зайнятості населення України в умовах реформування економіки // Україна: аспекти праці.  – 2000.  – №5.  – С. 14.
 25. Кузнецова Р. Оцінка реалізації державної політики зайнятості на регіональному рівні // Україна: аспекти праці.  – 1997.  – №3-4.  – С. 16.
 26. Легомінова С. Шляхи вдосконалення регулювання ринку праці // Україна: аспекти праці.  – 2001.  – №4.  – С. 98.
 27. Лисогор Л. Регулювання зайнятості в умовах формування ринкового мотиваційного механізму // Україна: аспекти праці.  – 1998.  – №5.  – С. 18.
 28. Лібанова Е. Незареєстрована зайнятість в Україні: формування й можливості державного регулювання // Україна: аспекти праці.  – 2000.  – № 4.  – С. 3.
 29. Маркіна Т. Г. Право громадян на зайнятість та форми його реалізації в умовах становлення ринкової економіки: Автореф.  дис.  . . .  канд.  юрид.  наук.  – Харків, 2000.
 30. Машичев Ю. Додаткові гарантії зайнятості для окремих категорій населення // Соціальний захист.  – 2000.  – №5.  – С. 47.
 31. Мельник С. Аналітичний огляд стану молодіжної зайнятості в Україні // Україна: аспекти праці.  – 2001.  – №1.  – С. 3.
 32. Мортіков В. Стабільність зайнятості громадян України // Україна: аспекти праці.  – 2001.  – №4.
 33. Огляд політики зайнятості в Україні // Україна: аспекти праці. – 1998.  – № 7.  – С. 49.
 34. Павловська О. Фінансові методи та важелі управління зайнятістю населення на ринку праці // Україна: аспекти праці.  – 1997.  – №5.  – С. 5.
 35. Пастухов В. Правові проблеми ринку праці в Україні // Право України.  – 1996.  – №5.  – С. 30.
 36. Петюх В. М. Ринок праці та зайнятість: Навчальний посібник.  – К. , 1997.  – 119 с.
 37. Пилипенко П. Д. Про Волонтерство як одна з форм зайнятості / П. Д. Пилипенко // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали ХXІІI звітної науково-практичної конференції (7–8 лютого 2017 р.) : у 2 ч. Ч. 2. – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2017. С.35-37 (0,13 друк. арк.);
 38. Пилипенко П. Д.,Раневич  О. Ю. Право на соціальний захист у разі безробіття: український та міжнародний досвід  Вроцлавсько-Львівський юридичний збірник // Wrocławsko-Lwowskie zeszyty prawnicze. – Вип. 9. – Львів – Вроцлав : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2018. – С. 137-150
 39. Пилипенко П.,Рим О. Про свободу переміщення працівників країнами європейського Союзу  // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2018. – Випуск 67. – С. 189-198.
 40. Покрищук В. Ринок праці України: сучасні тенденції зайнятості населення // Україна: аспекти праці.  – 1998.  – №5.  – С.  3.
 41. Прова Т. Актуальні проблеми праці і зайнятості населення (соціологічний аспект) // Соціальний захист.  – 2001.  – №8.  – С. 63.
 42. Савченко В. Активна політика зайнятості на ринку праці – запорука стабілізації виробництва // Україна: аспекти праці.  – 1998.  – №2.  – С. 3
 43. Савченко І. Л. Соціально-економічна адаптація зайнятості населення в процесі зміни форми власності: Автореф.  дис. канд.  економ.  наук.  – Львів, 1996.
 44. Тєрюханова І. Програми підтримки самостійної зайнятості та підприємницької діяльності в зарубіжних країнах // Україна: аспекти праці.  – 2001.  – № 2.  – С. 41.
 45. Удосконалення механізму державного управління зайнятістю населення та особливості його застосування в депресивних районах. – Харків, 2000.  – 199 с.
 46. Федяй В. Стан та шляхи поліпшення ситуації в сфері зайнятості населення // Соціальний захист. – 2000.  – №3.  – С. 40.
 47. Шевчук В. Влада і зайнятість населення // Соціальний захист.  – 2001.  – №1.  – С. 22.
 48. Юрова Н. Продуктивна зайнятість в умовах радикальних змін у діяльності ринків праці в деяких країнах ОЄСР // Україна: аспекти праці.  -2000.  – №7.  – С. 31.

 

Рекомендована література:

 1. Величко Е. Становлення ринку праці та ефективної зайнятості в Україні // Україна: аспекти праці.  – 1997. – №1.  – С. 8.
 2. Кальницький А. Є. Соціально-демографічні та економічні проблеми зайнятості населення при переході до ринку: Автореф.  дис.   канд.  економ.  наук.  – Львів, 1997.
 3. Попова О. О. Ефективність інноваційної діяльності в системі державного регулювання зайнятості населення: Автореф.  дис.  . . .  канд.  економ.  наук.  – Харків, 1998.
 4. Praca i Zabezpieczenie Społeczne. Labour and social security jornal. Tom LX. 1 styczen 2019
 5. Пилипенко П.Д. Про поняття самозайнятості як форми реалізації права на працю / Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : Матеріали ХХІІІ регіональної науково-практичної конференції, частина 2, (Львів, 7-8 лютого 2018 р.). – Л. : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2018. – С. 21-25 (0,22 друк. арк.);
 6. Tomaszewska, M. (2018). W: K. Baran (red.), Kodeks pracy. Komentarz. Warszawa.
 7. Gersdorf, M. (2013). Prawo zatrudnienia. Warszawa.
 8. Baran, K. W. (2015). Poajecie i systematyka zatrudnienia niepracowniczego. W: K. W. Baran (red.), System prawa pracy. Tom VII. Zatrudnienie niepracownicze. Warszawa.
 9. Wyka, T. (2015). Zatrudnienie niepracownicze na podstawie umowy o prace nakladcza W: K. W. Baran (red.), System prawa pracy. Tom VII. Zatrudnienie niepracownicze. Warszawa.

 

Законодавство:

 1. Конституція України, прийнята Верховною Радою України // Відомості Верховної Ради України. – 1996.  – № 30.  – Ст.
 2. Кодекс законів про працю України // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1971.  – № 50.  – Ст.
 3. Закон України “Про зайнятість населення” // Відомості Верховної Ради – 2013. – № 24.  – Ст.  242.
 4. Закон України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців, які проходять службу на території України та членів їх сімей” // Голос України. – 10 січня 1992 року.
 5. Закон України “Про охорону праці” // Відомості Верховної Ради України. – 1992.  – № 49.  – Ст.
 6. Закон України “Про судоустрій і статус суддів” // Відомості Верховної Ради України. – 2010.  – № 41-45.  – Ст. 529.
 7. Закон України “Про колективні договори і угоди” від 01. 07. 1993р. // Відомості Верховної Ради України.  – 1993.  – № 36.  – Ст.
 8. Закон України “Про державну службу” // Відомості Верховної Ради України. – 2016.  – № 4.  – Ст.
 9. Закон України “Про відпустки” // Відомості Верховної Ради України. – 1997.  – № 2.  – Ст.
 10. Закон України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” // Відомості Верховної Ради України. – 1997.  – № 2.  – Ст.
 11. Закон України “Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)” // Відомості Верховної Ради України. – 1998.  – №34.  – Ст.
 12. Закон України “Про організації роботодавців” // Відомості Верховної Ради України. – 2013.  – № 22.  – Ст.
 13. Закон України “Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні” // Відомості Верховної Ради України. – 1994.  – № 4.  – Ст. 18.
 14. Закон України “Про захист дитинства” // Офіційний вісник України. – 2001.  – № 22.  – Ст. 981.
 15. Закон України “Про статус народного депутата України” // Відомості Верховної Ради України. – 1993.  – № 3.  – Ст.
 16. Закон України “Про статус депутатів місцевих рад” // Відомості Верховної Ради України. – 2002.  – № 40.  – Ст.
 17. Закон України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” // Відомості Верховної Ради України. – 1991.  – № 21.  – Ст.  252.
 18. Закон України “Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні” // Відомості Верховної Ради України. – 1994.  – № 4.  – Ст. 18.
 19. Закон України “Про захист дитинства” // Офіційний вісник України. – 2001.  – № 22.  – Ст. 981.
 20. Закон України “Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Білорусь про трудову діяльність і соціальний захист громадян України та республіки Білорусь, що працюють за межами своїх держав. // Відомості Верховної Ради України.  – 1996.  – № 26.  – Ст. 42.
 21. Закон України “Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Чеської Республіки про взаємне працевлаштування громадян України та громадян Чеської Республіки, від 06. 12. 1996. № 577.  // Людина і праця.  – 1997.  – № 1.  – Ст. 50.
 22. Закон України “Про ратифікацію Угоди між Урядом України і Урядом Аргентинської Республіки про працевлаштування членів сімей співробітників дипломатичних представництв та працівників консульських установ” // Офіційний вісник України. – 2000.  – № 17.  – Ст. 697.
 23. Закон України “Про ратифікацію Угоди між Урядом України і Урядом Соціалістичної Республіки В’єтнам про взаємне працевлаштування громадян та їх соціальних захист” // Офіційний вісник України. – 1998.  – № 6.  – Ст. 204.
 24. Закон України “Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Словацької Республіки про взаємне працевлаштування громадян” // Офіційний вісник України. – 1998.  – № 6.  – Ст. 203.
 25. Закон України “Про ратифікацію Угоди (у формі обміну нотами) між Урядом України та Урядом Турецької Республіки про взаємне працевлаштування членів сімей співробітників закордонних установ” // Офіційний вісник України. – 2003.  – № 42.  – Ст. 2202.
 26. Наказ Міністерства соціальної політики від 07. 03. 2013 № 103 «Про затвердження Порядку надання допомоги по частковому безробіттю» // Офіційний вісник України. – 2013.  – № 40. -. ст.
 27. Постанова від 04. 12. 2015 № 77 Правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття «Про мінімальний розмір допомоги по безробіттю» // Офіційний вісник України. – 2016.  – № 3.  – ст.
 28. Постанова Кабінету Міністрів України від 19. 03. 1993 р “Про застосування контрактної форми трудового договору з керівником підприємства, що є у загальнодержавній власності”. // ЗП Уряду України.  – 1993.  – №6.  – Ст.  121.
 29. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2013 р. № 115 “Про порядок повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів” // Офіційний вісник України.  – 2013.  – № 16.  – 8.  – Ст.
 30. Постанова Кабінету Міністрів України “Про встановлення письмової форми трудового договору з працівниками, діяльність яких пов’язана з державною таємницею” від 16. 11. 1994р. // ЗП України.  – 1995.  – №2.  – Ст. 31.
 31. Постанова Кабінету Міністрів України від 22. 08. 1996р. “Про Порядок працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням” // Урядовий кур’єр.  – 1996.  – 10 жовтня.  – № 191–192.
 32. Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 15. 02. 2002р.  № 169
 33. Список сезонних робіт і сезонних галузей, затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 28. 03. 1997р.  // Офіційний вісник України.  – 1997.  – № 14.
 34. Положення про порядок організації сезонних робіт, затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 27. 04. 1998 р.
 35. Постанова Кабінету Міністрів України “Про впорядкування застосування контрактної форми трудового договору” від 19. 03. 1994р. // ЗП України.  – 1994.  – №7.  – Ст. 172.
 36. Постанова Кабінету Міністрів України “Про застосування контрактної форми трудового договору з керівником підприємства, що є у загальнодержавній власності” від 19. 03. 1993р. // ЗП Уряду України.  – 1993.  – №6.  – Ст. 121.
 37. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 березня 2013 року «Про затвердження Порядку реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу» // Офіційний вісник України. – 2013.  – № 26.  – ст.
 38. Постанова Кабінету Міністрів України від 22. 08. 1996. – № 992 “Про порядок працевлаштування випускників вищих навчальних закладів і підготовка яких здійснюється за державним замовленням // Урядовий кур’єр.  – № 191-192, від 10. 10. 1996 року.
 39. Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій, затв. Наказом Мінпраці, Мінюстом, Мінфіном України 28. 06. 1993р.  // Урядовий кур’єр.  – 14. 08. 93р
 40. Інструкція про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах, організаціях, затв. Наказом Мінпраці, Мінюсту, Міністерства соціального захисту населення України від 27. 03. 1993р.  // Праця і зарплата.  – 1993.  – №7.
 41. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням Вільної профспілки працівників метрополітенів України щодо офіційного тлумачення поняття “професійна спілка, що діє на підприємстві, в установі, організації”, використаного в абзаці шостому частині першої статті 431 Кодексу законів про працюУкраїни (справа про профспілку, що діє на підприємстві) від 29. 10. 1998р. // Офіційний вісник України.  – 1998.  – № 45.  – Ст. 1675.
 42. Постанова Пленуму Верховного Суду України “Про практику розгляду судами трудових спорів” від 06. 11. 1992р. № 9 // Законодавство України про працю.  – Львів, 2001.  – С. 338-355.
 43. Постанова Пленуму Верховного Суду “Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя” від 01. 11. 1996 р. № 9 // Законодавство України про працю.  – Львів, 2001.  – С. 348-349.
 44. Генеральна угода Про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 2010-2012 роки, укладена між Кабінетом Міністрів України та Федерацією профспілок України // Урядовий кур’єр від 24. 1. 1.   – № 220.

Інформаційні ресурси

 1. Офіційний сайт Верховної Ради України: www.rada.gov.ua;
 2. Кабінет Міністрів України http://www.kmu.gov.ua
 3. Міністерство юстиції України http://www.minjust.gov.ua
 4. Верховний Суд http://www.supreme.gov.ua
 5. http://www.nau.kiev.ua/
 6. lawukraine.com
 7. pravovik.com.ua
 8. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського: nbuv.gov.ua;
 9. Офіційний веб-портал “Судова влада України”:www.gov.ua.
 10. Єдиний державний реєстр судових рішень: www.reyestr.gov.ua.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус