Довкілля, містобудування, сталий розвиток

Тип: На вибір студента

Кафедра: соціального права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016Шпарик Н. Я.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016Шпарик Н. Я.

Опис курсу

Метою вивчення нормативної дисципліни «Довкілля, містобудування, сталий розвиток» є набуття здобувачем вищої освіти у процесі з’ясування проблем правозастосування у сфері екологічного, земельного права та у сфері нерухомості та будівництва навиків щодо розв’язання комплексних проблеми в галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної практики.

Завдання вивчення дисципліни. Курс «Довкілля, містобудування, сталий розвиток» спрямований на поглиблене вивчення системи норм, які забезпечують дієві механізми та способи захисту екологічних та земельних прав громадян. Під час вивчення даного курсу студенти опанують сучасні підходи до визначення екологічної шкоди, завданої довкіллю і забезпечення гарантій захисту екологічних прав громадян, а також вивчать сучасні варіанти отримання інформації та співпраці із органами влади, судом у сфері довкілля, земельного права та містобудівної діяльності.

 

Результати навчання. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

Після завершення цього курсу студент буде :

Знати:

 • нормативно правові акти з екологічного права та  інших галузей права, що передбачають юридичні інструменти отримання екологічної та іншої інформації
 • міжнародно-правові акти у сфері екологічного права
 • Концепцію сталого розвитку
 • Практику ЄСПЛ у сфері захисту екологічних прав
 • Переваги та недоліки сучасного законодавства у сфері відкриття ринку земель в Україні
 • практичні кейси щодо безоплатної приватизації земель

 

Вміти:

 • Співпрацювати із органами влади, оскаржувати незаконні рішення, дії та бездіяльність цих органів
 • застосовувати законодавство у сфері нерухомості та будівництва, екологічного та земельного права
 • грамотно оформляти юридичні документи різного типу

Рекомендована література

Література

І Підручники, Навчальні посібники

 1. Право довкілля (Екологічне право ) : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / П.Д. Пилипенко, В.І. Федорович, М.Я. Ващишин [та ін.] ; за ред. П.Д. Пилипенка. – К. : ІН ЮРЕ, 2010. – 401 с.
 2. Екологічне право України: підруч. для студ. вищих навч.закладів / за ред. Каракаша І.І.- Одеса : Фенікс, 2012. – 788 с.
 3. Кобецька Н.Р. Екологічне право України: Навч. посібник. – К., Юрінком Інтер, 2008. . – 352 с.
 4. Екологічне право України. Академічний курс : підручник / [за заг. ред. Ю. С. Шемшученка – [2-е вид.]. – К. : Юрид. думка, 2008. – 720 с.
 5. Ільків Н. В. Екологічне право України : навч. посібник / Н. В. Ільків, Я. З. Гаєцька-Колотило. – К. : Істина, 2008. – 296 с.
 6. Екологічне право: Навчальний посібник / За редакцією к.ю.н., доцента Устименко Т.П. – К.: Алерта, 2016. – 290 с.
 7. Екологічне право України : навчальний посібник / за ред.. проф..І.І.Каракаша, д.ю.н. Т.Є.Харитонової, к.ю.н. .А.І. Черемнової; вид. 1-е. Одеса : Гельветика, 2018. 408 с.
 8. Микієвич М.М., Андрусевич Н.І., Будякова Т.О. Європейське право навколишнього середовища. Навчальний посібник. Львів, 2004. – 256 с.
 9. Зміна курсу: альтернативи кліматичній катастрофі. Як збудувати світле майбутнє у світі 1,5 *С. Київ. 2016.
 10. Перехід України на відновлювану енергетику до 2050 року / О.Дячук, М.Чепелєв, Р.Подолець, Г.Трипольська та ін..; за заг. ред.. Ю.Огаренка та О.Алієвої // Пред-во Фонду ім..Г.Бьолля в Україні. – Київ : Вид-во ТОВ «АРТ КНИГА», 2017. – 88 с.
 11. Ernsting, Almuth; Munnion, Oliver (2015): Last Ditch Climate Option or Wishful Thinking? Bioenergy with Carbon Capture and Storage. Biofuelwatch: http://bit.ly/2ea0Wib

 

ІІ. Законодавство

 1. Конституція України від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – ст. 141.
 2. Рамкова конвенція Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату. 1992. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_044#Text
 3. Кіотський протокол до до Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_801#Text
 4. Паризька Угода 2015 р.  URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_l61#Text
 5. Водний кодекс України від 6 червня 1995 року // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – N 24. – Ст. 189.
 6. Закон України “Про відходи” від 5 березня 1998 року // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – N 36-37. – Ст. 242.
 7. Закон України “Про охорону атмосферного повітря” від 16 жовтня 1992 року // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – N 50. – Ст. 678.
 8. Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища” від 25 червня 1991 року // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – N 41. – Ст. 546.
 9. Закон України “Про пестициди і агрохімікати” від 2 березня 1995 року // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – N 14. – Ст. 91.
 10. Закон України “Про ратифікацію Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля” від 6 липня 1999 року // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – N 34. – Ст. 296.
 11. Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 року // Урядовий кур’єр. – 2001. – 25 листопада.
 12. Кодекс України про адміністративні правопорушення.
 13. Конституція України, прийнята 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – N 30. – Ст. 141.
 14. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2000 року // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – N 25-26. – Ст. 131.
 15. Лісовий кодекс України від 21 січня 2006 року // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – N 17. – Ст. 99.
 16. Про оцінку впливу на довкілля. Закон України від 23 травня 2017р. // Відомості Верховної Ради України. – 2017. –  № 29. –  Ст. 315
 17. Про стратегічну екологічну оцінку Закон України від 20 березня 2018р. // Відомості Верховної Ради України. – 2018. –  № 16. –  Ст. 138
 18. Про екологічну мережу України. Закон України від 24 червня 2004 // Відомості Верховної Ради України, 2004, № 45.
 19. Про екологічний аудит. Закон України від 24 червня 2004 // Відомості Верховної Ради України, 2004, № 45.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус