Правове регулювання праці у сфері цифрової економіки

Тип: Нормативний

Кафедра: соціального права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
64Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
616Олексів І. І.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616Олексів І. І.

Опис курсу

Навчальну дисципліну розроблено таким чином, щоб надати студентам знання про сутність змін, що відбуваютьcя на ринку праці України у зв’язку із цифровізацією економіки. Окрему увагу буде присвячено питанням правового регулювання трудових та цивільно-правових відносин у сфері цифрової економіки. Крім цього, у процесі вивчення дисципліни, студенти матимуть можливість з’ясувати сутність спеціального правового режиму Дія City, а також дослідити проблемні питання пов’язані із впровадженням гіг-контрактів в Україні.

Метою вивчення вибіркової дисципліни «Правове регулювання праці у сфері цифрової економіки» є отримання здобувачем вищої освіти знань, які дозволять зрозуміти тонкощі правового регулювання праці осіб в епоху цифрової трансформації економіки, а також дослідити ряд сучасних процесів, які відбуваються на ринку праці України у зв’язку із запровадженням спеціального правового режиму Дія City

Рекомендована література

ЛІТЕРАТУРА

Основна література:

 1. Трудове право України : академічний курс : підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / П. Д. Пилипенко, В. Я. Бурак, С.М. Синчук та ін.; за ред. П. Д. Пилипенка. К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2010. 536 с;
 2. Основи підприємницького права України (Загальна частина) : навчальний посібник / В. А. Довбиш. – Вінниця : ВНТУ, 2015. – 219 с. – UFL: http://dovbysh.vk.vntu.edu.ua/file/5382e412bcee12a2d56ef914b52f4aeb.pdf
 3. Когут О.О. Аутстафінг, аутсорсінг, лізин персоналу: співвідношення понять та проблеми правового регулювання. Науковий вісник Херсонського державного університету Випуск 2, том 2, 2015.- С. 51 – 55. URL: http://www.lj.kherson.ua/2015/pravo02/part_2/12.pdf
 4. Пилипенко П.Д. Проблеми теорії трудового права. Монографія – Львів, Видавництво ЛНУ. – 1999.
 5. Процевський О. Новий зміст права на працю – основа реформування трудового законодавства України // Право України, 1999. – №6. – С.101-105.
 6. Eurofound and the International Labour Office (2017), Working anytime, anywhere: The effects on the world of work, Publications Office of the European Union, Luxembourg, and the International Labour Office, Geneva. URL: https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1658en.pdf;
 7. The future of work: the meaning and value of work in Europe. ILO Research Paper No. 18. October 2016. URL: https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1658en.pdf;
 8. How the world of work is changing: a review of the evidence. URL: https://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2013/484073;
 9. New technologies: a jobless future or golden age of job creation? / Irmgard Nübler; International Labour Office, Research Department. – Geneva: ILO, 2016. URL: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—dgreports/—inst/documents/publication/wcms_544189.pdf.
 10. Gig economy Employment status. PWC Legal. May 2019.U URL: https://www.pwclegal.be/en/documents/may-2019-gig-economy-report.pdf.

 

Додаткова література:

 1. Згама А. Договірні зобов’язання з аутсорсингу: правова природа та деякі проблеми застосування. Господарське право і процес. 2/ 2018. URL: http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2018/2/10.pdf.
 2. New Forms of employment in the eastern partnership countries: platform work – Ukraine. European Training Foundation. 2021. URL: https://www.etf.europa.eu/sites/default/files/2021-06/platform_work_ukraine_0.pdf;
 3. Work on digital labour platforms in Ukraine. Issues and policy persprectives. ILO. 2018. URL: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_protect/—protrav/—travail/documents/publication/wcms_635370.pdf;
 4. Скрипник С. Зайнятість в умовах цифрової економіки. Економічна наука. Економіка та держава № 12/2021. URL: http://www.economy.in.ua/pdf/12_2021/3.pdf;
 5. В очікуванні Дія Сіті: Які переваги отримають резиденти та як нові договори захистять ІТ-спеціалістів. Аналітична стаття. Юридична Газета. URL: https://yur-gazeta.com/publications/practice/inshe/v-ochikuvanni-diya-siti-yaki-perevagi-otrimayut-rezidenti-ta-yak-novi-dogovori-zahistyat-itspecialis.html.

Законодавство

Перелік нормативно-правових актів та правових позицій судових інстанцій, необхідних для опрацювання в межах кожної із запропонованих тем, що складають зміст навчальної дисципліни будуть запропоновані викладачем до кожної із тем під час вивчення курсу.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус