Гірник Оксана Олегівна

Посада: асистент кафедри соціального права

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Електронна пошта: Oksana.Hirnyk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Facebook: m.facebook.com

Наукові інтереси

Коло наукових інтересів складають теоретичні та практичні аспекти захисту трудових та соціальних прав працівника, питання застосування судової практики під час вирішення трудових спорів, імплементація європейських стандартів соціального захисту громадян України та прирівняних осіб.

Курси

Публікації

Гірник О.О. Щодо проблеми форм соціального обслуговування в Україні. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2013. №58. С.243-250.

Про критерії забезпечення гідного рівня життя соціальним обслуговуванням. Науковий вісник. Серія юриспруденція. 2014. №8. С.182-184.

Гірник О.О. Щодо питання про оплатність соціального обслуговування в Україні. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. Матеріали регіональної науково-практичної конференції, 6-7 лютого 2014 р. С.249-252.

Гірник О.О. Особливості реалізації роботодавцем права на соціальну пільгу. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні (7-8 лютого 2019 р.): матеріали XXV звітної науково-практичної конференції. У 2-х ч. Ч.2. Львів, 2019. С.15-17.

Гірник О.О. Основні проблеми забезпечення медичних працівників житлом. Проблеми реалізації прав громадян у сфері праці та соціального забезпечення: зб. матеріалів IX міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю створення кафедри трудового права національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Харків: Право, 2019. – С.566-569.

Гірник О. О. Проблеми реалізації військовослужбовцями та прирівняними до них особами права на додаткову відпустку. Українська правнича наука та її вплив на сучасні реформи” (до 95-річчя Цигилика Теодора Івановича)”: міжнародна науково-практична конференція (6 грудня 2019 рік).

Гірник О. О. Соціальне обслуговування. Велика українська юридична енциклопедія. Київ: «Видавництво Людмила», 2020. Право соціального забезпечення / редкол.: М.І. Іншин (голова), О.М. Ярошенко (заст. голови), Н.М.Хуторян, Г.І.Чанишева, Н.М. Вавренчук, 2020, 912 с.

Гірник О. О. Право на отримання соціальних послуг. Велика українська юридична енциклопедія. Київ: «Видавництво Людмила», 2020. Право соціального забезпечення / редкол.: М.І. Іншин (голова), О.М. Ярошенко (заст. голови), Н.М.Хуторян, Г.І.Чанишева, Н.М. Вавренчук, 2020, 912 с.

Гірник О. О. Показники якості соціальних послуг. Велика українська юридична енциклопедія. Київ: «Видавництво Людмила», 2020. Право соціального забезпечення / редкол.: М.І. Іншин (голова), О.М. Ярошенко (заст. голови), Н.М.Хуторян, Г.І.Чанишева, Н.М. Вавренчук, 2020, 912 с.

Гірник О. О. Недоліки законодавчого регулювання порядку надання соціальної послуги екстреного та кризового втручання. Правове забезпечення соціальної сфери: матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 27 травня 2020 року). Одеса: Фенікс,2020. С. (7-8 лютого 2019р.): матеріали XXV звітної науково-практичної конференції. У 2-х ч. Ч.2. Львів, 2019. С.178-180. (0,13 д.а.).

Гірник О. О. Щодо проблеми отримання компенсаційних виплат військовослужбовцями у разі звільнення з військової служби. Проблеми розвитку соціально-трудових прав та профспілкового руху в Україні : матеріали VІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Харків, 28 травня 2020 р.). X. : Харків. нац. ун-т внутр. справ, 2020. С.339-342 (0,18 д.а.).

Гірник О. О. Європейський досвід інформування населення про соціальні послуги та перспективи його впровадження в Україні. О. О. Гірник. Актуальні проблеми соціального права. Галич-Прес. Львів. 2021. 10. C. 95-99.

ГірникО.О. Дискреційні повноваження у спорах про стягнення індексації грошового забезпечення військовослужбовців. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 73. 2021. С.105-114.

Гірник О.О. Особливості обчислення середнього заробітку працівника в умовах воєнного стану: Матеріали Круглого столу (12 травня 2022 р.) / кафедра соціального права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, кафедра трудового права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, кафедра цивільного права і процесу юридичного факультету Донецького національного університету імені Василя Стуса, Громадська організація «Український Центр соціально-правових досліджень» / за заг. ред. д.ю.н., проф. П.Д. Пилипенка (голова), д.ю.н., проф. О.Г. Середи, д.ю.н., доц. Л.П. Амелічева (відпов. ред.). – Львів, Харків, Вінниця. 2022. C. 180-185.

Біографія

Гірник Оксана Олегівна народилася 29 жовтня 1988 року. У 2010 році закінчила з відзнакою навчання на юридичному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка, отримала диплом магістра права.

У 2014 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидат юридичних наук «Соціальне обслуговування за законодавством України» в Інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. Науковий керівник – проф., д.ю.н. Синчук С.М.

Освіта:

-2010 року закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікаційний рівень магістр права.

– 2014 року закінчила аспірантуру Львівського національного університету імені Івана Франка.

-2014 року захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 12.00.05 – “Трудове право. Право соціального забезпечення” на тему “Соціальне обслуговування за законодавством України”.

 

Досвід роботи:

з вересня 2010 року по листопад 2014 року аспірант заочної форми навчання Львівського національного університету імені Івана Франка

з вересня 2014 року по серпень 2021 року – асистент кафедри цивільного права Національного університету Львівська Політехніка;

з вересня 2018 року по тепер – асистент кафедри соціального права Львівського національного університету імені Івана Франка;

з квітня 2018 року по тепер – незалежна адвокатська діяльність.

 

Підвищення кваліфікації:

-06.11.2021 – 12.12.2021 участь у міжнародному дистанційному стажуванні “Міжнародне стажування  «Фандрейзинг та основи проєктної діяльності в закладах освіти: європейський досвід» Фундація «Зустріч» (Польща), Ягеллонський університет, кафедра Польсько-Українських Студій (Польща), громадська організація «Соборність» (Україна), Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна) загальною тривалістю 180 год/ 6 кредитів ECTS (Сертифікат SZFL – 001056).

 

Практична діяльність у галузі права:

  • 10 квітня 2018 року отримала Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю №000954, видане Радою адвокатів Львівської області.

 

Проекти

У 2020 році у якості правового експерта була залучена до аналітичного дослідження щодо проведення “Загального аналізу Закону України “Про соціальні послуги”, інших Законів України та підзаконних актів, що регулюють відносини соціальних послуг в Україні” на предмет змін та узгоджень між собою, які потребують  законодавчі норми. (Providing expert and methodological support to the analyze of the Law of Ukraine “On Social Services”, related regulatory framework and (draft) secondary legislation concerned in line with the European Social Charter and best European practices), організованих Радою Європи (The Council of Europe, 8666/02-2019/UCSLS/1, The Council of Europe Office of Ukraine).

 

У лютому-травні 2021 року у якості правового експерта була залучена до аналітичного дослідження з розробки пропозицій щодо шляхів удосконалення та реформування чинної системи соціальних послуг України з урахуванням кращих європейських стандартів та норм Європейської соціальної хартії (переглянутої). (Providing methodological recommends for government of Ukraine to enhance and reform the current system of social services according to the best European practices and European Social Charter. (The Council of Europe, Promoting social human rights as a key factor of sustainable in Ukraine, BH8666/ID2503. European Social Charter Department).

У листопаді 2021 року як правовий експерт була залучена до аналітичного дослідження щодо формування переліку законів України, які необхідно привести у відповідність із Національною стратегією зі створення безбар’єрного простору в Україні (Provide an analysis and mapping of the regulatory framework of Ukraine vis-à-vis the National Strategy on Barrier-Free Society).

 

У липні 2022 року у якості правового експерта була залучена до аналітичного дослідження щодо соціального захисту переміщених осіб, у межах якого було розроблено чек-листи/списки соціальних прав та заходів соціального захисту як для переміщених осіб, так і для держав, що приймають (Providing legal and technical expertise related to the protection of displaced persons, including check-list of social rights and social protection measures for both displaced people and receiving State), організованого Радою Європи (The Council of Europe, BH8814/ DepaRTMENT of SoCIAL RIGHTS).

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!