Організація роботи з персоналом

Тип: На вибір студента

Кафедра: соціального права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916Стасів О. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916Стасів О. В.

Опис курсу

Метою вивчення нормативної дисципліни «Організація роботи з персоналом» є набуття здобувачем вищої освіти у процесі з’ясування проблем правозастосування у сфері трудового права навиків щодо розв’язання комплексних проблеми в галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної практики.

Курс «Організація роботи з персоналом» спрямований на поглиблене вивчення системи норм, які забезпечують організацію роботи з персоналом. Під час вивчення даного курсу студенти опанують сучасні підходи до організації HR служби, а також організації структури підприємства та оформленні документів щодо прийняття та звільнення з роботи.

Рекомендована література

Література

 1. Балабанова Л.В. Стратегічне управління персоналом підприємства в умовах ринкової економіки: [монографія] / Л.В. Балабанова, О.В. Стельмашенко. – Донецьк: Дон НУЕТ, 2010. – 238 с.
 2. Братченко В.Ф. Управління персоналом організації в сучасних умовах / В.Ф. Братченко // Персонал. – 2014. – № 3.
 3. Benchmarking-portal [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://www.apqc.org/portal/apqc/site/generic2?path=/site/benchmarking/free_ resources
 4. Григор’єв Л. Управління персоналом і регулярний менеджмент/ Л. Григор’єв // Робота сьогодні. – 2015. – № 5.
 5. Замкова О. Документообіг підприємства / О. Замкова//Спецвипуск №2/2018  до журналу «Кадровик України» – 2018.
 6. Кравченко Т.С. Аналіз концепцій кадрового менеджменту / Т.С. Кравченко // Персонал. – 2015. – №7.
 7. Recommendation of the European Parliament and of the Council of 23 April 2008 on the establishment of the European Qualifications Framework for lifelong learning// OJ C 111, 6.5.2008, p. 1–7. URL: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32008H0506%2801%2
 8. Regent, S: The open method of coordination: a new supranational form of governance. European Law Journal, 9(2), 190-214. (2003). https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/1468-0386.00175. Accessed 6 July 2019.
 9. Rönnmar Mia, Catherine Barnard, Steve Peers European Union law Oxford, United Kingdom: Oxford University Press, 2014. – 814 р.

Законодавство:

 1. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР [Електронний ресурс] Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
 2. Кодекс законів про працю України [Електронний ресурс] : Закон України від 10.12.1971 № 322-VII / Офіційний сайт Верховної Ради України URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text
 3. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18–22. – Ст. 144.
 4. «Про відпустки» [Електронний ресурс] Закон України в ред в 17.03.2020 р. // Офіційний сайт Верховної Ради України. Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80
 5. «Класифікатор професій ДК 003:2010», затверджений наказом Держспоживстандарту України від 28 липня 2010 року № 327/ Офіційний сайт Верховної Ради України URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va327609-10#Text
 6. Про затвердження Типового положення про службу управління персоналом державного органу [Електронний ресурс] : наказ НАДС від 03.03.2016 року № 47. — Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0438-16/paran13#n13ґ
 7. Про затвердження типової форми первинного обліку N П-2 “Особова картка працівника”: наказ Державного комітету статистики України Міністерства оборони України від 25.12.2009  N 495/656 /Офіційний сайт Верховної Ради України URL : https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0495202-09#Text
 8. Типова інструкція з документування управлінської інформації в електронній формі та організації роботи з електронними документами в діловодстві, електронного міжвідомчого обміну: постанова Кабінету міністрів України від 17 січня 2018 р. № 55 [Електронний ресурс] Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55-2018-%D0%BF#Text
 9. Про затвердження Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників: наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 року № 336/Офіційний сайт Верховної Ради України URL : http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/FIN16994.html

 

Силабус:

Завантажити силабус