Раневич Орест Юрійович

Посада: доцент кафедри соціального права

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Електронна пошта: orest.ranevych@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

Наукові інтереси становлять теоретичні та практичні проблеми конституційних основ права соціального забезпечення та їх значення в сучасних умовах розвитку системи права України.

Курси

Публікації

Наукові статті у фахових виданнях України:

 1. Раневич О. Ю. Щодо питання про соціальну сутність права соціального забезпечення. Вісник Львівського університету.Серія юридична. 2017. Вип. 64. С. 182-191.
 2. Раневич О. Ю. Норми, що визначають засади права соціального забезпечення України, та їх правова природа. Право і суспільство. 2017. № 3.
  С. 89-94.
 3. Раневич О. Ю. Про використання термінів “соціальний захист” і “соціальне забезпечення” в нормативно-правових актах України. Підприємництво, господарство і право. 2017. № 9. С. 88-92.
 4. Раневич О. Ю. Право на соціальне забезпечення у разі втрати працездатності: теоретичні та практичні аспекти. Вісник Львівського університету.Серія юридична. 2018. Вип. 66. С. 170-178.
 5. Раневич О. Ю. Професійні спілки та їх місце в урядовому проєкті Закону України “Про працю” / О. Ю. Раневич // Урядовий законопроєкт “Про працю”, як наступ на права працівників. Збірник наукових статей. – Львів, ТОВ «Простір М», 2020. – С. 73-79.

 

Наукові статті у зарубіжних періодичних виданнях з юридичного напряму:

 1. Раневич О. Ю. До питання реалізації конституційного права на пенсійне забезпечення в Україні. Jurnalul juridic national: teorie şi practică. 2018. № 3 (31). С. 99-102.
 2. Пилипенко П. Д., Раневич О. Ю. Право на соціальний захист від безробіття: міжнародний та національний досвід проголошення. Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze. 2018. № 9. С. 125-138.

 

Тези доповідей і наукових повідомлень:

 1. Раневич О. Ю. Соціальні заклади та їх роль у реалізації громадянами права на соціальний захист. Проблеми реалізації прав громадян у сфері праці та соціального забезпечення: тези доп. та наук. повідомл. учасників IX Міжнар. наук.-практ. конф., яка присвяч. 50-річчю створення каф. труд. права нац. юрид. ун-ту ім. Ярослава Мудрого (11 жовтня 2019 р.): Харків: Право. 2019. С. 636-640.
 2. Раневич О. Ю. Соціальне страхування як гарантія забезпечення права на соціальний захист. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХXVI звітної наук.-практ. конф. (7-8 лютого 2020 р.): у 2 част., ч. 2. Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені І.Франка. 2020. С. 39-43.
 3. Раневич О. Ю. Про мінімальну заробітну плату та прожитковий мінімум, встановлений для працездатних осіб як категорії оплати праці. Актуальні проблеми соціального права: матеріали міжнародної наук.-практ. конф. “Українська правнича наука та її вплив на сучасні реформи” (до 95-річчя Цигилика Теодора Івановича). (06 грудня 2019 р.): Львів: Кафедра соціального права Львівського національного університету імені Івана Франка; Український центр соціально-правових досліджень. 2020. С. 144-151.
 4. Раневич О. Ю. Ретроспективна дія рішень Конституційного Суду України у соціальних правовідносинах. Матеріали X Міжнародної науково-практичної конференції: «Юридичні гарантії забезпечення прав громадян на працю і соціальний захист». (09 жовтня 2020 р.): Харків: Кафедра трудового права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. 2020. С. 528-531.
 5. Раневич О. Ю. Пенсія державного службовця: деякі практичні проблеми. Актуальні проблеми юридичної науки: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції «Дев’ятнадцяті осінні юридичні читання» (м. Хмельницький, 23 жовтня 2020 року). Хмельницький: Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2020. С. 245-248.
 6. Раневич О. Ю. Щодо імплементації Директиви 2002/14/ЄС про встановлення загальних правил інформування та консультування працівників Європейського Співтовариства. Адаптація правової системи України до права Європейського Союзу: теоретичні та практичні аспекти: матеріали V Всеукраїнської за міжнародною участю науково-практичної конференції.
  (22 жовтня 2020 р.): Полтава: Россава. 2020. С. 115-117.
 7. Раневич О. Ю. Директива 97/81/ЄС як юридичний інструмент введення в дію Рамкової Угоди про неповну зайнятість. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХXVII звітної наук.-практ. конф. (5-6 лютого 2021 р.): у 2 част., ч. 2. Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені І.Франка. 2021.
  С. 42-44.
 8. Раневич О. Ю. Директива ЄС 2001/23/ЄС від 12 березня 2001 року як юридична гарантія охорони прав працівників у разі передачі підприємства або бізнесу. Актуальні проблеми соціального права. Випуск 10. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Європейська соціальна хартія та проблеми реалізації соціальних прав в умовах глобалізації” (до 25-річчя Європейської соціальної хартії (переглянутої) 23 квітня 2021 року: Львів: Кафедра соціального права Львівського національного університету імені Івана Франка; Український центр соціально-правових досліджень. 2021. С. 113-116.
 9. Раневич О. Ю. Судовий контроль як ефективний інструмент забезпечення виконання рішень судів у соціальних спорах. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХXVIII звітної наук.-практ. конф. (3-4 лютого 2022 р.): у 2 част., ч. 2. Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені І.Франка. 2022. С. 45-47.
 10. Раневич О. Ю. Особливості укладення трудового договору в умовах воєнного стану. Особливості реалізації прав у сфері праці та соціального захисту в умовах воєнного стану: Матеріали Круглого столу (12 травня 2022 р.) / кафедра соціального права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, кафедра трудового права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, кафедра цивільного права і процесу юридичного факультету Донецького національного університету імені Василя Стуса, Громадська організація «Український Центр соціально-правових досліджень» / за заг. ред. д.ю.н., проф. П.Д. Пилипенка (голова), д.ю.н., проф. О.Г. Середи, д.ю.н., доц. Л.П. Амелічева (відпов. ред.). – Львів, Харків, Вінниця. 2022. С. 173-177.

 

Інші наукові видання:

 1. Раневич О. Ю. Велика українська юридична енциклопедія. Київ: “Видавництво Людмила”, 2020 : Право соціального забезпечення / редкол. М. І. Іншин (голова), О. М. Ярошенко (заступник голови), Н. М. Хуторян, Г. І . Чанишева, Н. М. Вапнярчук. 2020. 912 с. (0,16 друк. арк.)

Тези:

1) Соціальне право С. 707 (0,03 друк. арк.)

2) Мережа соціальних закладів С. 381 (0,02 друк. арк.)

3) Тимчасовий притулок для дорослих С. 837 (0,03 друк арк.)

4) Тимчасовий притулок для неповнолітніх С. 837-839 (0,08 друк арк.)

Біографія

Народився 13 травня 1993 року в місті Львові. У 2015 році закінчив юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, отримав диплом магістра права з відзнакою.

У 2015-2018 роках навчався в аспірантурі на кафедрі соціального права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. Науковий керівник – проф., д.ю.н. П. Д. Пилипенко.

У 2019 році захистив дисертацію на тему: “Конституційні засади права соціального забезпечення”.

Починаючи з березня 2018 року здійснює адвокатську діяльність. Працює на посаді доцента кафедри соціального права Львівського національного університету імені Івана Франка по теперішній час.

Проекти

Участь у міжнародних наукових та/або освітніх проектах:

 • У листопаді 2021 року як правовий експерт був залучений до аналітичного дослідження щодо формування переліку законів України, які необхідно привести у відповідність із Національною стратегією зі створення безбар’єрного простору в Україні (Provide an analysis and mapping of the regulatory framework of Ukraine vis-à-vis the National Strategy on Barrier-Free Society), організованого Радою Європи (The Council of Europe, Department of the Еuropean social charter) на замовлення Офісу Президента України.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!