Судова практика захисту пенсійних прав громадян

Тип: На вибір студента

Кафедра: соціального права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016професор Синчук С. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016професор Синчук С. М.

Опис курсу

Мета: надати учасникам необхідні знання, обов’язкові для того, щоб вміти застосовувати законодавство про пенсійне забезпечення у процесі судового захисту прав громадян. Тому у курсі представлено як огляд концепції соціальних прав, правових позицій міжнародних та внутрідержавних судових інституцій, так і процесів та інструментів, які потрібні для судового захисту прав громадян.

 

Завдання – студент у процесі навчання повинен поглиблено вивчити та вміти застосовувати  міжнародні та внутрідержавні судові правові позиції у сфері захисту пенсійних прав громадян

 

Результати навчання. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

законодавчі засади реалізації права на соціальний захист та вміти їх застосовувати на практиці;

 вміти:

-обґрунтовувати та мотивувати правові рішення у сфері реалізації права громадян України на пенсійне забезпечення, давати розгорнуту юридичну аргументацію, базуючись на стандартах, визначених Європейським судом з прав людини та Конституційним судом України;

– застосовувати знання та розуміння основних засад та процедур адміністративного/загального судочинства в Україні у механізмі захисту пенсійних прав громадян;

– застосовувати міждисциплінарний підхід в оцінці пенсійних юридичних фактів та правозастосовній діяльності у сфері реалізації пенсійних прав;

– критично оцінювати ефективність представництва  і захисту прав, свобод та інтересів клієнтів на підставі  аналізу судової практики у сфері  реалізації прав громадян у сфері пенсійного забезпечення;

– самостійно готувати проекти актів правозастосування, застосовуючи пенсійне законодавство, враховуючи вимоги щодо їх законності, обґрунтованості та вмотивованості;

– формулювати свою правову позицію щодо підтвердження юридичних фактів, вміти опонувати представникам Пенсійного фонду України, оцінювати докази та наводити переконливі аргументи під час представництва громадян;

– проводити порівняльно-правовий аналіз законодавства про пенсійне забезпечення різних держав задля підтвердження права громадян України – трудових мігрантів на пенсійне забезпечення, враховуючи взаємозв’язок правової системи України з правовими системами Ради Європи та Європейського Союзу;

– аналізувати та оцінювати практику застосування законодавства про пенсійне забезпечення.

– розв’язувати проблеми, пов’язані з реалізацією процесуальних функцій громадян, Пенсійного фонду України та роботодавців;

– розв’язувати складні задачі правозастосування у сфері захисту пенсійних прав громадян.

 

Рекомендована література

ЛІТЕРАТУРА

 1. Pauline Meline. Overviev of recent cases before the Court of Justice of European Union (October 2019-January 2020). // European Journal of Social Security URL : https://doi.org/10.1177/1388262720911530
 2. Anne Pieter van der Mei, Pauline Meline. Overviev of recent cases before the Court of Justice of European Union (November 2018-January 2019). / European Journal of Social Security URL : https://doi.org/10.1177/1388262719838945
 3. Pauline Meline. Overviev of recent cases before the Court of Justice of European Union (February 2020-June 2020). // European Journal of Social Security URL : https://doi.org/10.1177/1388262720947726
 4. Бориченко К. В. Юридичний механізм забезпечення права на соціальний захист: проблеми теорії та практики: монографія. Одеса: Фенікс, 2019. 552 с.
 5. БолотінаН. Б. Право соціального захисту України : навч. посіб. / Н. Б. Болотіна. – [2-ге вид., перероб і доп.]. – К. : Знання, 2008. – 663 с.
 6. Дудаш Т. І. Практика Європейського Суду з прав людини: навч. посіб. / Т. І. Дудаш. 2-ге вид., змінене і доповнене. – Алерта, 2014. – 488
 7. Головін А. С. Захист прав і свобод людини і громадянина при здійсненні правосуддя в рішеннях Конституційного Суду України / А. С. Головін. – К. : Логос, 2011. – 307 с.
 8. Селіванов А. О. Права і свободи громадян під захистом Конституційного суду України: правові позиції сучасної доктрини конституційного правосуддя / А. О. Селіванов ; Акад. прав. наук України. – К. : Логос, 2005. – 104 с.
 9. Ласько І. М. Захист прав на соціальне забезпечення Європейським судом з прав людини / І.М. Ласько // Право, економічні та організаційні засади реалізації державної політики зайнятості: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. 22 грудня 2015 р., Львів. – С. 82 – 85
 10. Ласько І. До питання про дискримінацію при реалізації права на соціальне забезпечення у рішеннях Європейського суду з прав людини / І. Ласько // Pravnaveda a prax: modernycheuropskychintegracnychprocesov: zbornikprispevkov z medzinarodnejvedeckejkonferencie. 27-28 novembra 2015, Bratislava – P. 157-160.
 11. Право соціального забезпечення України : підручник / Пилипенко П. Д. та ін. ; за ред. П. Д. Пилипенка. 4-те вид., перероб. і допов. Київ : Ін Юре, 2014. 476 с.
 12. Аналіз практики застосування судами ст. 16 Цивільного кодексу України. Верховний Суд України – офіційний сайт. URL: http://www.scourt.gov.ua.
 13. HUDOC, CASE OF GRANT v. THE UNITED KINGDOM (Application no. 32570/03), 23 May 2006. URL: https://bit.ly/2OTnYRe
 14. HUDOC, CASE OF FÁBIÁN v. HUNGARY (Application no.78117/13), 5 September 2017, URL: https://bit.ly/3lLwais
 15. HUDOC, MOCKIENĖ v. Lithuania, (Application no. 75916/13), 4 July 2017, URL: https://bit.ly/396CRqc
 16. HIGH COURT OF JUSTICE, PAUL HUGHES AND OTHERS v. THE BOARD OF THE PENSION PROTECTION FUND, Case No: CO/571/2019, Date: 22nd June 2020, URL: https://bit.ly/399xmHj
 17. Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Філозофенко проти України» (Заява №72954/11) від 09 січня 2020 року URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_e78#Text
 18. Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Цезар та інші проти України» (Заяви № 73590/14, 73593/14, 73820/14, 4635/15, 5200/15, 5206/15 та 7289/15) від 13 лютого 2018 року. URL: https://www.msp.gov.ua/news/14818.html?PrintVersion
 19. Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Дмитренко та Бездорожній проти України» (Заяви № 59552/11 та № 7096/12) від 02 липня 2020 року URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_f23#Text
 20. Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ромева проти Північної Македонії» (№ 32141/10) від 12 грудня 2019 URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng-press#{%22itemid%22:[%22003-6589827-8731916%22]}
 21. Рішення Європейського Суду з прав людини у справі «Фабіан проти Угорщини» (Заява №78117/13) від 15.12.2015. URL: https://hudoc.echr.coe.int/rus#{%22itemid%22:[%22001-176769%22]} (дата звернення: 18.11.2020)
 22. Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Суханов та Ільченко проти України» (Заяви № 68385/10 та 71378/10) від 26 червня 2014 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_a16#Text
 23. Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Будченко проти України» (Заява № 38677/06) від 24 квітня 2014 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_995#Text
 24. Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Віктор Назаренко проти України» (Заява № 18656/13) від 3 жовтня 2017 року.                                       URL:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_c65#Text
 25. Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Сук проти України» (Заява № 10972/05) від 10 червня 2011 р. . URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_715#Text
 26. Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Пічкур проти України» (Заява № 10441/06) від 7 листопада 2013 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_984#Text
 27. Рішення Європейського суду з прав людини у справі “Серебрянський проти України” (Заява № 44054/13) URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_a54#Text
 28. Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Пічкур проти України» (Заява № 10441/06) від 7 листопада 2013 року URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_984#Text
 29. Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Проніна проти України» (Заява № 63566/00) від 18 липня 2006 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_096#Text
 30. Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Стек та інші проти Сполученого Королівства» (Заяви №№ 65731/01 та 65900/01) від 20 листопада 2000 року та 30 січня 2001 року URL: https://rm.coe.int/11-stec-and-others-v-the-united-kingdom-decision-06-07-2005-/16806b592a
 31. Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Моттола та інші проти Італії» (Заява № 29932/07) від 04 травня 2014 р. URL: https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-140393%22]}
 32. Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Вілліс проти Сполученого Королівства» (заява N 36042/97) від 11 червня 2002 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/980_170#Text
 33. Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Кляйн проти Австрії» від 03.03.2011 (Заява 57028/00). URL: https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-103647%22]}
 34. Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Андрєєва проти Латвії» від 18.02.2009 ( Заява 55707/00). URL: https://roseurosud.org/r/st-6/st-6a-3/postanovlenie-espch-andreeva-protiv-latvii
 35. Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Москаль проти Польщі» (Заява № 10373/05) від 15 вересня 2009 року URL: https://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/pdf/?library=ECHR&id=001-94009&filename=001-94009.pdf
 36. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо офіційного тлумачення поняття “щомісячне довічне грошове утримання”, що міститься у підпункті “е” підпункту 165.1.1 пункту 165.1 статті 165 Податкового кодексу України № 1-33/2011 від 14.12.2011 р. (№ 18-рп/2011). URL: http://ccu.gov.ua/sites/default/files/ndf/18-rp/2011.doc
 37. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Сердюка Вадима Леонідовича щодо офіційного тлумачення положень частини третьої статті 63 Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” № 1-9/2015 від 13.05.2015 р. (№ 4-рп/2015). URL: http://ccu.gov.ua/sites/default/files/ndf/4-rp/2015.pdf
 38. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень пункту 2 частини першої статті 49, другого речення статті 51 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” № 1-32/2009 від 07.10.2009 р. (№ 25-рп/2009) URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v025p710-09#Text
 39. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) пункту 9 розділу I Закону України “Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України” від 28 грудня 2014 року № 76–VIII (справа про соціальний захист ветеранів війни та членів їхніх сімей) № 1-6/2018(2791/15) від 18.12.2018 р. (№ 12-р/2018) URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v012p710-18#Text
 40. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Сердюка Вадима Леонідовича щодо офіційного тлумачення положень частини третьої статті 63 Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” № 1-9/2015 від 13.05.2015 р. (№ 4-рп/2015).URL: http://ccu.gov.ua/sites/default/files/ndf/4-rp/2015.pdf
 41. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 59 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) пункту 10 Постанови Кабінету Міністрів України “Деякі питання соціального захисту окремих категорій громадян” № 1-27/2009 від 08.09.2009 р. (№ 19-рп/2009). URL: http://ccu.gov.ua/sites/default/files/ndf/19-rp/2009.doc
 42. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 55 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статей 58, 60 Закону України “Про Державний бюджет України на 2001 рік” та Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень пунктів 2, 3, 4, 5, 8, 9 частини першої статті 58 Закону України “Про Державний бюджет України на 2001 рік” і підпункту 1 пункту 1 Закону України “Про деякі заходи щодо економії бюджетних коштів” (справа щодо пільг, компенсацій і гарантій) № 1-15/2002 від 20.03.2002 р. (№ 5-рп/2002). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v005p710-02#Text
 43. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвідомчості справ, пов’язаних із соціальними виплатами”https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1691-17#Text
 44. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 45 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частин третьої, четвертої статті 59 Закону України “Про Державний бюджет України на 2003 рік” (справа про соціальний захист військовослужбовців та працівників правоохоронних органів) від 17 березня 2004 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v007p710-04#Text
 45. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 49 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень розділу І, пункту 2 розділу ІІІ “Прикінцеві положення” Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення” від 2 березня 2015 року № 213‒VIII № 1-5/2018(746/15) від 23.01.2020 р. (№ 1-р/2020). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v001p710-20#Text
 46. Рішення Конституційного Суду України від 03.06.2013 № 1-2/2013 (№ 3-рп/2013) у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень статті 2, абзацу другого пункту 2 розділу ІІ “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи”, статті 138 Закону України “Про судоустрій і статус суддів” (справа щодо змін умов виплати пенсій і щомісячного довічного грошового утримання суддів у відставці) від 03.06.2013  № 1-2/2013 (№ 3-рп/2013) / URL: http://ccu.gov.ua/sites/default/files/ndf/3-rp/2013.doc (дата звернення 18.11.2020 )
 47. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Скорохода Василя Васильовича щодо офіційного тлумачення словосполучення “пенсіонерів по старості”, яке міститься в абзаці шостому статті 125 Житлового кодексу Української РСР № 1-2/2014 від 11.06.2014 р. (№ 6-рп/2014). URL: http://ccu.gov.ua/sites/default/files/ndf/6-rp/2014.pdf
 48. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційною скаргою громадянки України Левченко Ольги Миколаївни щодо відповідності Конституції України (конституційності) припису пункту 5 розділу III „Прикінцеві положення“ Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення“ від 2 березня 2015 року № 213-VIII від 18 червня 2020 року.( № 5-р(II)/2020) URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/va05p710-20#Text
 49. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 54 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статей 44, 47, 78, 80 Закону України “Про Державний бюджет України на 2004 рік” та конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частин другої, третьої, четвертої статті 78 Закону України “Про Державний бюджет України на 2004 рік” (справа про зупинення дії або обмеження пільг, компенсацій і гарантій) № 1-27/2004 від 01.12.2004 р. (№ 20-рп/2004).URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v020p710-04#TextURL: http://ccu.gov.ua/sites/default/files/ndf/10-rp/2013.pdf
 50. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Міністерства внутрішніх справ України щодо офіційного тлумачення положень статті 5 Закону України “Про статус ветеранів військової служби і ветеранів  органів  внутрішніх справ та їх соціальний захист”(справа про ветеранів органів внутрішніх справ) від 27 лютого 2003 року URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v004p710-03#Text
 51. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянки Пастух Зінаїди Іванівни щодо офіційного тлумачення положення частини тринадцятої статті 37 Закону України “Про державну службу” в системному зв’язку з положеннями пункту 2 частини першої, частини другої статті 40 Кодексу законів про працю України, статті 21 Закону України “Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні” № 1-14/2013 від 26.11.2013 р. (№ 11-рп/2013). URL:http://ccu.gov.ua/sites/default/files/ndf/11-rp/2013.pdf
 52. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Міністерства внутрішніх справ України щодо офіційного тлумачення положень статті 5 Закону України “Про статус ветеранів військової служби і ветеранів органів внутрішніх справ та їх соціальний захист” (справа про ветеранів органів внутрішніх справ) № 1-19/2003 від 27.02.2003 р. (№ 4-рп/2003). URL: http://ccu.gov.ua/sites/default/files/ndf/4-rp/2003.doc
 53. Рішення Конституційного Суду України від 26.12.2011 р. № 20-рп/2011 у справі за конституційними поданнями 49 народних депутатів України, 53 народних депутатів України і 56 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) пункту 4 розділу VII “Прикінцеві положення” Закону України “Про Державний бюджет України на 2011 рік” № 1-42/2011 від 26.12.2011 р. (№ 20-рп/2011))/ URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v020p710-11#Text (дата звернення 18.11.2020)
 54. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційними поданнями 48 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень абзаців тринадцятого, чотирнадцятого пункту 32 розділу І Закону України “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи” та Верховного Суду Украïни щодо відповідності Конституціï Украïни (конституційності) положення абзацу першого підпункту 164.2.19 пункту 164.2 статті 164 Податкового кодексу Украïни (справа про оподаткування пенсій і щомісячного довічного грошового утримання) № 1-6/2018 від 27.02.2018 р. (№ 1-р/2018). URL: http://www.ccu.gov.ua/sites/default/files/docs/1-p_2018.pdf
 55. Рішення № 1-1/2001 від 20.06.2001 р. (№ 10-рп/2001) (справа про виплату і доставку пенсій та грошової допомоги) URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v010p710-01#Text
 56. Рішення Верховного Суду від 15.02.2018 № Пз/9901/8/18 (№ 820/6514/17) – щодо перерахунку пенсій пенсіонерам МВС з урахуванням грошового забезпечення поліцейських
 57. Рішення Верховного Суду від 12.03.2018 № Пз/9901/1/18 (№ 802/2196/17-а) – щодо нескладання Ліквідкомісією МВС довідки для перерахунку пенсій пенсіонерам МВC
 58. Рішення Верховного Суду від 04.04.2018 № Пз/9901/23/18 (№ 822/524/18) – щодо переведення з пенсії по інвалідності на пенсію державного службовця
 59. Рішення Верховного Суду від 03.05.2018 № Пз/9901/20/18 (№ 805/402/18) – про припинення виплати пенсії внутрішньо переміщеній особі
 60. Рішення Верховного Суду від 21.01.2019 №Пз/9901/56/18 (справа №240/4946/18) – щодо перерахунку пенсій постраждалим внаслідок катастрофи на ЧАЕС
 61. Рішення Верховного Суду від 04.02.2019 № Пз/9901/58/18 (№240/5401/18) – щодо зменшення відсоткового значення грошового забезпечення при перерахунку пенсій військовослужбовцям
 62. Рішення Верховного Суду від 06.08.2019 № Пз/9901/12/19 (№160/3586/19) – щодо розстрочення виплат сум підвищеної пенсії військовослужбовців у відставці
 63. Рішення Верховного Суду від 09.12.2019 №Пз/9901/19/19 (№300/1695/19) – щодо розміру підвищення пенсії учасникам бойових дій
 64. Рішення Верховного Суду від 17.12.2019 №Пз/9901/20/19 (№160/8324/19) – щодо видачі довідки про розмір грошового забезпечення для перерахунку пенсії військовослужбовцям
 65. Рішення Верховного Суду від 14.09.2020 у справі № 560/2120/20 (№Пз/9901/9/20) – про перерахунок пенсій прокурорів відповідно до рішення КСУ від 13.12.2019 №7-р(II)/2019
 66. Ухвала від 10.01.2018 року по справі № 2а-3683/2011 http://reyestr.court.gov.ua/Review/71539942
 67. Ухвала від 10.01.2018 року по справі № 2а-2573/11 http://reyestr.court.gov.ua/Review/71539910
 68. Ухвала Великої Палати Верховного Суду від 14.02.2018 року по справі №569/7153/15-а http://reyestr.court.gov.ua/Review/72243517
 69. Ухвала Великої Палати Верховного Суду від 07.02.2018 року по справі № 9101/94335/2012
 70. Постанова ВС від 21.02.2018 року по справі № 691/758/16- http://reyestr.court.gov.ua/Review/72642117
 71. Постанова ВС від 07.02.2018 року по справі № 489/750/17 http://reyestr.court.gov.ua/Review/72700879
 72. Постанова ВС від 07.03.2018 року по справі № 517/186/17 http://reyestr.court.gov.ua/Review/72700879
 73. Постанова ВС від 01.03.2018 року по справі № 517/189/17 http://reyestr.court.gov.ua/Review/72560999
 74. Постанова ВС від 21.02.2018 року по справі № 569/7903/16-ц http://reyestr.court.gov.ua/Review/72460015
 75. Постанова ВС від 06.03.2018 року по справі № 496/4464/16-ц http://reyestr.court.gov.ua/Review/72756819
 76. Постанова ВС від 23.01.2018 року по справі № 565/125/15-ц http://reyestr.court.gov.ua/Review/71807656
 77. Постанова ВС від 16.01.2018 року по справі № 711/983/16-ц http://reyestr.court.gov.ua/Review/71666913
 78. Постанова ВС від 21.02.2018 року по справі № 730/84/16-ц http://reyestr.court.gov.ua/Review/72489357
 79. Постанова ВС від 28.02.2018 року по справі № 675/2108/15-ц http://reyestr.court.gov.ua/Review/72641468
 80. Постанова ВС від 22.02.2018 року по справі № 320/3359/16-ц http://reyestr.court.gov.ua/Review/72489469
 81. Постанова ВС від 14.02.2018 року по справі № 713/708/16 http://reyestr.court.gov.ua/Review/72243869
 82. Постанова ВС від 22.03.2018 року по справі № К/9901/21222/18 http://reyestr.court.gov.ua/Review/72899722
 83. Постанова ВС від 22.03.2018 року по справі № 243/6391/17

http://reyestr.court.gov.ua/Review/72965475

 1. Постанова ВС від 22.03.2018 року по справі №489/6522/16-а http://reyestr.court.gov.ua/Review/72965783
 2. Постанова ВС від 20.03.2018 року по справі №520/5814/17 http://reyestr.court.gov.ua/Review/72863897
 3. Постанова ВС від 20.03.2018 року по справі №810/471/17 http://reyestr.court.gov.ua/Review/72867031
 4. Постанова ВС від 20.03.2018 року по справі №577/4096/17 http://reyestr.court.gov.ua/Review/72867022

Матеріали

До уваги студентів групи ЮРД-М17!
Посилання на лекційнй/практичні заняття проф. Синчук С.М.:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a9CZ2s5PTpa_oFIWEfjXdVXs6NUBU8Mp8C6qMJzORyXE1%40thread.tacv2/1665346248993?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%22be65eccf-4eb8-4f1f-abb2-fbcf2dc851cf%22%7d

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус