Правові форми використання земель в Україні

Тип: На вибір студента

Кафедра: соціального права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Федорович В. І.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016доцент Федорович В. І.

Опис курсу

Мета – є здобуття теоретичних знань щодо правових форм землевикористання в Україні – права власності, права постійного користування, права оренди земельних ділянок, права земельного сервітуту, емфітевзис, суперфіцій та інші права на чужі земельні ділянки, а також формування у студентів практичних навичок щодо самостійного розв’язання проблем, пов’язаних з реалізацією норм земельного законодавства, що регламентує відносини у зазначеній сфері.

Завдання – є ознайомлення студентів із законодавством, яке регулює відносини власності на землі та відносини використання земель особами, які не є власниками земельних ділянок, аналіз навчальної та монографічної літератури, опанування фундаментальних понять навчальної дисципліни, поглиблення, конкретизація та систематизація знань, засвоєних під час лекційних та семінарських занять та у процесі самостійної підготовки, сприяння формуванню правової культури і мислення студента, прищеплення йому інтересу до вивчення цієї навчальної дисципліни, виховання високого рівня правосвідомості.

Результати навчання. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати: положення нормативно-правових актів, що регулюють відносини використання землі, доктринальні положення теорії земельного права, фундаментальні наукові праці в даній сфері та їх авторів, особливості володіння, користування та розпорядження земельними ділянками, підстави та порядок припинення прав на земельну ділянку, особливості прав на землю осіб, які не є власниками земельних ділянок;

уміти: правильно застосовувати законодавство, яке регулює відносини власності та відносини користування земельними ділянками, тлумачити законодавство у сфері основних правових форм використання земель,  самостійно вирішувати завдання та задачі на практичних заняттях,  обґрунтовувати власну позицію з посиланням на нормативну базу, розробляти проекти земельно-правових документів.

Рекомендована література

ЛІТЕРАТУРА

І. Підручники, навчальні посібники

 1. Земельне право: Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів / За ред. В.І.Семчика і П.Ф.Кулинича. – К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 2001.
 2. Крассов О.И. Земельное право: Учебник. – М.: Юристь, 2000.

ІІ. Спеціальна література

 1. Аграрне законодавство України: проблеми ефективності. – Київ: Наукова думка, 1998.
 2. Берлач А. Організаційно-правові проблеми становлення орендних земельних відносин в Україні: історія і сучасність// Право України. – 1999. – № 2.
 3. Білик Ю.Д. Формування ринку сільськогосподарських земель і підвищення ефективності їх використання // Землевпорядний вісник. – 2000. – № 2. – С.24-29.
 4. Бондар О. Правове регулювання земельних відносин майнового характеру: актуальні проблеми // Право України. – 2000. – № 6.
 5. Будзилович І., Юрченко А. Закон прийнятий. Проблеми, пов’язані з ним, залишаються (деякі питання до Закону України “Про оренду землі”) // Право України. – 1999. – № 6.
 6. Будзилович І., Юрченко А. Конституція України і деякі проблеми земельного законодавства. // Право України. – 1997. – № 11. – С.17-24.
 7. Будзилович І., Юрченко А. Оренда землі в Україні (історико-правовий нарис) // Право України. – 1994. – № 10.
 8. Будзилович І., Юрченко А. Фактори негативного впливу на правове забезпечення земельної реформи в Україні. // Право України. – 1998. – С.24-30.
 9. Вовк О.М. Право громадян на землю в сільській місцевості. Автореферат кандидатської дисертації. Харків, 1997.
 • Вівчаренко О.А. Право власності на землю в Україні (актуальні проблеми). – Івано-Франківськ, 1998.
 • Грозовський І. Право власності на землю в Запорізькій Січі // Право України. – 1997. – № 8.
 • Гуревський В.К. Право приватної власності громадян України на землі сільськогосподарського призначення. – Одеса, 2000.
 • Гуревський В.К. Право приватної власності громадян України на землі сільськогосподарського призначення: Автореф. канд. дис. – Київ, 1999.
 • Даниленко А.С. Земельна реформа – поступ у третє тисячоліття // Землевпорядний вісник. – 2000. – № 1. – С.3-9.
 • Довідник з проведення земельних аукціонів в Україні. – К., 1995. – 178с.
 • Земельний кодекс України: Коментар. – Х.: Одіссей, 2002.
 • Земельні ресурси України. /за ред. В.В. Медведева, Т.М. Лахтионової. – К.: Аграрна наука. 1998. – 150с.
 • Ільницька Н. Оренда як правова форма використання земель у сучасний період: поняття, особливості, юридична природа // Право України. – 2000. – № 8.
 • Каракаш І. Земельна реформа і реорганізація колективних сільськогосподарських підприємств. // Право України. – 1998. – № 12.
 • Ковальчук Т. Приватизація земель в Україні: шляхи розв’язання законодавчих колізій // Право України. – 2000. – № 1.
 • Козаченко Л.П. З прийняттям Земельного кодексу України набуває нового статусу // Землевпорядний вісник. – 2001. – № 4. – С.6-8.
 • Корнієнко В., Самчук З. Проблеми приватизації землі. // Предпринимательство, хозяйство и право. – – № 6.
 • Костецька Я. До історії земельних відносин і земельних реформ в Україні. // Вільний аграрник. – 1996. – № 1. – С.136-144.
 • Кручок С.І. Методи грошової оцінки земельних ділянок // Землевпорядний вісник. – 2001. – № 3. – С.38-44.
 • Кулинич П.Ф. Правове регулювання приватизації сільськогосподарських земель і шляхи його вдосконалення // Землевпорядний вісник. – 1999. – № 4. – С.11-14.
 • Кулинич П.Ф. Правові аспекти прискорення реформування аграрного сектора економіки // Право України. – 2000. – № 4. – С.26-30.
 • Невмержицька О.А., Голинев М.М, Сучасний стан та вдосконалення нормативно-правового забезпечення проведення земельної реформи в Україні // // Землевпорядний вісник. – 2001. – № 3. – С.35-38.
 • Нікітюк Г. Правове регулювання інституту земельної ренти в Україні // Право України. – 1999. – № 6.
 • Новаковський Л.Я. Конституційні основи земельної реформи і проблеми її здійснення. // Землевпорядний вісник. – 1997. – № 1. – С.3-5.
 • Новаковський Л.Я. Реформування земельних відносин в Україні: концептуальні положення та практика здійснення // Землевпорядний вісник. – 1999. – № 4. – С.4-11.
 • Носік В. Конституційно-правові засади формування ринку землі. // Землевпорядний вісник. – 1997. – № 1. – С.13-16.
 • Носік В., Коваленко Т. Щодо правової природи земельної частки (паю) // Право України. – 2000. – № 3. – С.48-53.
 • Петров В.В. Форма земельной собственности и предмет земельного права. // Вестник Московського университета. Серия “Право”. 1992. – №5.
 • Право власності в Україні в умовах ринкових відносин. Тези доповідей та наукових повідомлень науково-практичної конференції молодих юристів. – К., 1995. – 73с.
 • Право власності в Україні: навчальний посібник / О.В.Дзера, Н.С.Кузнєцова, О.А.Підопригора та ні. – К.: Юрінком Інтер, 2000.
 • Пришляк А.М. Розвиток ринку землі в Україні // Землевпорядний вісник. – 2000. – № 1. – С.9-12.
 • Проблеми права власності та господарювання у сільському господарстві: Монографія / Кол. авторів під ред. В.І.Семчика. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2001.
 • Радченко Г.К. Проблеми набуття земель сільськогосподарськими підприємствами в умовах становлення ринкових економічних відносин // Землевпорядний вісник. – 2001. – № 1. – С.66-71.
 • Саблук Л.Т. Земельна реформа в системі аграрних перетворень // Землевпорядний вісник. – 2001. – № 3. – С.20-23.
 • Семчик В.І. Соціально-правові гарантії земельної власності і землекористування. // Землевпорядний вісник. – 1997. – №1. – с.23-25.
 • Сонюк В. Орендні правовідносини в структурі іпотечного права // Право України. – 1999. – № 7.
 • Титова Н.І. Землі як об’єкт правового регулювання // Право України. – 1998. – №4. – С.10-15.
 • Титова Н.І. Новий земельний кодекс України: позитивні та негативні аспекти. // Право України: – 2002 № 4. с. 70-77.
 • Титова Н.І. Фермер і закон. – Львів., 1996.
 • Федорович В. Реформування земельних відносин у сфері сільськогосподарського виробництва // Вісник Львівського університету. – Сер. Юридична. – Вип.35. – Львів, 2000.
 • Хвесик М.А., Збагерська Н.В. Методологічні аспекти оцінки земельних ресурсів як основної складової національного багатства України // Землевпорядний вісник. – 2001. – № 4. – С.96-100.
 • Ченков Б.М. Становлення і розвиток земельної реформи // Землевпорядний вісник. – 2001. – № 1. – С.8-10.
 • Юрченко А.Д. Коментарі до Основних напрямів земельної реформи в Україні на 2001-2005 роки // Землевпорядний вісник. – 2001. – № 4. – С.56-60.

ІІІ. Збірники нормативно-правових актів.

 1. Екологічне законодавство України // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 2001. – № 4.
 2. Екологія і закон: Екологічне законодавство України . У 2-х книгах. Книга 1. – К.: Юрінком Інтер. 1997. С.249-411.
 3. Законодавство України про землю: Земельний кодекс України. Нормативно-правові акти з земельних питань. – К.: Юрінком Інтер, 2001.
 4. Земельне законодавство України: Збірник нормативно-правових актів, судової та арбітражної (господарської) практики: У двох книгах. – К.: Урожай, 2002.
 5. Земельні відносини в законодавчих актах України. Київ, парламентське видавництво. 1999.
 6. Право власності на землю та його захист: Збірник нормативно-правових актів. – К.: Атіка, 2002.

ІV. Законодавство

 1. Конституція України // Голос України. – 1996. – 13 липня.
 2. Земельний кодекс України (в ред. від 25 жовтня 2001 року) // Урядовий курєр. – 2001. – 15 лист.
 3. Цивільний кодекс України
 4. Закон України “Про плату за землю” від 3 липня 1992 року (в ред. від 19 вересня 1996 року) // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №45. – Ст.328.
 5. Закон України “Про місцеве самоврядування” від 21 травня 1997 року
 6. Закон України “Про оренду землі” від 6 жовтня 1998р. // Урядовий кур’єр. – 1998. – 22 жовтня
 7. Закон України “Про меліорацію земель” від 14 січня 2000 року // Офіційний вісник України. – 2000. – № 6.
 8. Декрет Кабінету Міністрів України “Про приватизацію земельних ділянок” від 26 грудня 1992 року // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 10. – Ст.79.
 9. Постанова Верховної Ради України “Про земельну реформу” від 18 грудня 1990 року // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 10. – Ст.100; 1993. – № 26. – Ст.276; Голос України. – 1994. – 26 березня.
 • Постанова Верховної Ради України “Про прискорення земельної реформи та приватизації землі” від 13 березня 1992 року // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 25. – Ст.355.
 • Указ Президента України “Про особливості приватизації об’єктів незавершеного будівництва” від 28 травня 1999 року.
 • Указ Президента України “Про приватизацію автозаправних станцій, що реалізують паливно-мастильні матеріали виключно населенню” від 29 грудня 1993 року // Голос України. – 1994. – 11 січня; Урядовий кур‘єр. 1994. 4 січня.
 • Указ Президента України “Про невідкладні заходи щодо прискорення земельної реформи у сфері сільськогосподарського виробництва” від 10 листопада 1994 року // Голос України. – 1994. – 16 листопада; Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 1997. – №6.
 • Указ Президента України “Про порядок паювання земель, переданих у колективну власність сільськогосподарським підприємствам і організаціям” від 8 серпня 1995 року // Урядовий кур‘єр. – 1995. – 12 серпня; Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 1997. – №6.
 • Указ Президента України “Про приватизацію та оренду земельних ділянок несільськогосподарського призначення для здійснення підприємницької діяльності” від 12 липня 1995 року // Урядовий кур’єр. – 1995. – 18 липня.
 • Указ Президента України “Про продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення від 19 січня 1999 року. // Урядовий кур‘єр. – 1999. – 23 січня.
 • Указ Президента України “Про захист прав власників земельних часток (паїв) від 21 квітня 1998 року.
 • Указ Президента України “Про гарантування захисту економічних інтересів та поліпшення соціального забезпечення селян-пенсіонерів, які мають право на земельну частку (пай)” від 15 грудня 1998 року
 • Указ Президента України “Про додаткові заходи щодо задоволення потреб громадян у земельних ділянках” від 28.06.1999 р.
 • Указ Президента України “Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки” від 3 грудня 1999 року
 • Указ Президента України “Про заходи щодо розвитку та регулювання ринку земель населених пунктів, інших земель несільськогосподарського призначення” від 04.02.2000р.
 • Указ Президента України “Про основні напрями земельної реформи в Україні на 2001-2005 роки” від 30 травня 2001 року
 • Указ Президента України “Про заходи щодо забезпечення захисту майнових прав селян у процесі реформування аграрного сектора економіки” від 29 червня 2001 року
 • Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження форм державного акта на право власності на земельну ділянку та державного акта на право постійного користування земельною ділянкою від 2 квітня 2002 року.
 • Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку зміни цільового призначення земель, які перебувають у власності громадян або юридичних осіб від 11 квітня 2002 року.
 • Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку державної реєстрації договорів оренди землі” від 25 грудня 1998 року // Землевпорядний вісник. – 1999. – № 1.
 • Положення про порядок встановлення та закріплення меж прибудинкових територій існуючого житлового фонду та надання у спільне користування або спільну сумісну власність земельних ділянок для спорудження житлових будинків: Затв. наказом Держкомзему України, Держкоммістобудування України, Держжитлокомункоспу України та Фонду державного майна України від 5 квітня 1996 року // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 1997. – №6.
 • Порядок передачі земельних ділянок у приватну власність громадянам України від 15 лютого 1993 року № 10 // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 1997. – №6.
 • Інструкція про порядок складання, видання, реєстрації і зберігання державних актів на право власності на землю і право постійного користування землею, договорів на право тимчасового користування землею (в тому числі на умовах оренди) Затв. наказом Держкомзему України від 15 квітня 1993 року №28.
 • Порядок посвідчення договорів відчуження земельних ділянок. Затв. наказом Мін‘юсту і Держкомзему від 6 червня 1996р. №14/5/48. // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 1997. – №6.
 • Порядок відмічення в паспорті громадян України факту передачі безплатно у приватну власність земельних ділянок. Затв. наказом МВС України і Держкомзему від 12 липня 1993 року №445. // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 1997. – №6.
 • Методичні рекомендації щодо паювання земель, переданих у колективну власність сільськогосподарським підприємствам і організаціям: Затв. наказом Держкомзему України від 20 лютого 1996 року.
 • Про складання схем поділу земель колективної власності на земельні частки (паї): Вказівка Держкомзему України від 1 липня 1997 року.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус