Соціальне страхове право

Тип: На вибір студента

Кафедра: соціального права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
416доцент Стрепко В. Л.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416доцент Стрепко В. Л.
доцент Ласько І. М.

Опис курсу

Вивчення студентами навчальної дисципліни «Соціально-страхове право» передбачає з’ясування широкого кола питань загальнообов’язкового державного соціального страхування. При цьому основну увагу буде звернено на правовий статус учасників соціально – страхових відносин та здійсненню страхових виплат.

Це зумовлює вивчення законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування, розуміння його видів, підстав та умов сплати єдиного соціального страхового внеску і здійсненню страхових виплат.

Окрім цього важливою частиною навчальної дисципліни є набуття студентами практичних навиків щодо правозастосувальної діяльності. Уміння ними відмежовувати соціально-страхове право від суміжних галузей та правових інститутів, а також вирішувати складні практичні завдання.

Рекомендована література

Література

Законодавство:

1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

2. Кодекс України про адміністративні правопорушення // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1984. – Додаток до № 51. – Ст. 1122.

3. Бюджетний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 50-51. – Ст. 572.

4. Основи законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 23. – Ст. 121.

5. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо реформування загальнообов’язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці // Відомості Верховної Ради України. – 2015. – № 11 – ст. 75.

6. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 22. – Ст. 171.

7. .Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 2-3. – Ст. 11.

8. Закон України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» // Офіційний Вісник України. – 2013. – № 9. ст. 9

9. Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 49-51. – Ст. 376.

10. Закон України від 9 липня 2003 р. «Про недержавне пенсійне забезпечення» // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 47-48. – Ст. 372.

11. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2000 р. № 1306 «Про затвердження Порядку видачі та зразка свідоцтва про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» // Офіційний вісник України. – 2000. – № 34. – Ст. 1452.

12. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 лютого 2012 р. № 237 «Про затвердження Порядку визначення класу професійного ризику виробництва за видами економічної діяльності» // Офіційний Вісник України. – 2012. – № 30. – ст.65.

13. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 грудня 2010 р. № 1170 «Про затвердження переліку видів виплат, що здійснюються за рахунок коштів роботодавців, на які не нараховується єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» // Офіційний вісник України. – 2010. – № 98. – Ст. 3487.

14. Постанова Кабінету Міністрів України від 2 березня 2011 р. № 178 «Про затвердження Порядку нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за деякі категорії застрахованих осіб» // Офіційний вісник України. – 2011. – № 16. – Ст. 666.

15. Наказ Міністерства Фінансів України від 20.04.2015 року № 449 «Про затвердження інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» // Офіційний вісник України. – 2015. – № 40. – Ст. 1245.

16. Постанова Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 9 червня 2010 р. № 18 «Про затвердження Положення про організацію лікування, медичної реабілітації та забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на вробництві та професійного захворювання лікарськими засобами та

виробами медичного призначення» // Офіційний вісник України. – 2010. – № 53. – Ст. 1808.

17. Рішення Конституційного Суду України від 8 жовтня 2008 р. № 20-рп/2008 у справі про страхові виплати // Офіційний вісник України. – 2008. – № 80. – Ст. 2698.

18. Постанова Верховного Суду України від 27 травня 2008 р. № 08/49 «Про страхові внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» // Все про бухгалтерський облік. – 2009. – № 9. – С. 49.

19. Оглядовий лист Вищого господарського суду України від 5 травня 2005 р. № 01-8/775 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних із застосуванням законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

Рекомендована література:

1. Андріїв В. Соціальне страхування: історія, проблеми // Соціальний захист. – 1999. – № 2.

2. Боднарук М.І. Соціальне страхування в Україні: правові аспекти становлення та розвитку. – Чернівці: Рута, 2002.

3. Бахмач А. Недержавні пенсійні фонди, статистика, перспективи / А. Бахмач // Вісник Пенсійного Фонду України. – 2008. – № 9 (75). – с. 14 -16.

4. Гуменюк І. Добровільна форма соціального страхування: питання правового регулювання // Теоретичні та прикладні питання державотворення. Електронне наукове фахове видання. – 2008. – Вип. 2. http: // www.nbuv.gov.ua/e-journals/tppd/2008-2/08gioppr.htm/odyframe.htm

5. Купрій О. Соціальне страхування на випадок безробіття в Україні: історія становлення, досягнення, проблеми та перспективи // Україна: аспекти праці. – 2003. – № 7.

6. Оклей І.В. Правове регулювання пенсійного забезпечення та надання соціальних послуг в системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування: Дис. … канд. юрид. наук: 12.00.05. – К., 2009.

7. Панасюк О.Т., Юрков М.О. Про розвиток недержавного соціального забезпечення // Бюлетень Міністерства юстиції України 2005. № 1(39).

8. Право соціального забезпечення України: Підручн. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / За ред. П.Д. Пилипенка. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К.: Ін Юре, 2010.

9. Прилипко С.М. Проблеми теорії права соціального забезпечення: Монографія. – Харків: ПП «Берека-Нова», 2006.

10. Сивак С. Організаційно-правові основи недержавного пенсійного забезпечення // Право України. – 1999. – № 1.

11. Синчук С. Про поняття та особливості соціального страхування // Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія юридична. – 2003. – Вип. 38.

12. Стрепко В.Л. Організаційно–правові форми реалізації права на соціальні допомоги // Науковий вісник Львівського юридичного інституту МВС України. – Львів: Львівський юридичний інститут МВС України. – 2004. – Вип. 3.

13. Юровська В.В. Правове регулювання відносин в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття: Дис. … канд. юрид. наук: 12.00.05. – Харків, 2005.

14. Ярошенко І.С. Організаційно-правові форми соціального захисту людини і громадянина в Україні: Дис. … канд. юрид. наук: 12.00.07. – К., 2006.

Силабус:

Завантажити силабус