Трудове право Європейського Союзу

Тип: На вибір студента

Кафедра: соціального права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Рим О. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016доцент Рим О. М.

Опис курсу

Мета: набуття здобувачем вищої освіти знань про формування та становлення трудового права Європейського Союзу, поняття трудового права ЄС та його основних засад, структури та джерел, про способи та засоби охорони трудових прав у Європейському Союзі з метою визначення можливості використання їх у національній правовій практиці, ознайомлення із сучасними підходами до розуміння європейської стратегії зайнятості, про сучасний стан відповідності трудового права України трудовому праву ЄС, а також основні тенденції співробітництва між Європейським Союзом та Україною з питань зайнятості, соціальної політики та рівних можливостей.

 

Завдання: здобувач вищої освіти повинен оволодіти  навиками щодо розв’язання комплексних проблем наближення вітчизняного трудового законодавства до європейських трудових стандартів за допомогою сучасних підходів та правових інструментів, як того вимагає європейський вектор розвитку нашої держави.

 

Результати навчання. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати  поняття трудового права Європейського Союзу, його основні засади, систему та джерела; способи та засоби охорони трудових прав у Європейському Союзі з метою визначення можливості використання їх у національній правовій практиці; основні напрями та шляхи адаптації трудового законодавства України до європейських стандартів трудових прав в контексті реалізації Угоди про асоціацію; роль і значення доктринальних напрацювань для формування трудового права європейського зразка в Україні; сучасний стан та основні тенденції співробітництва між Європейським Союзом та Україною з питань зайнятості, соціальної політики та рівних можливостей, антидискримінаційної політики.

 

уміти аналізувати та тлумачити джерела трудового права Європейського Союзу; моделювати шляхи вдосконалення правового регулювання суспільних відносин найманої праці в Україні із урахуванням європейського досвіду; виявляти та аналізувати переваги та недоліки правового забезпечення трудових відносин в Україні у порівнянні із європейськими трудовими стандартами; самостійно обґрунтовувати висновки та узагальнення стосовно ефективності процесу адаптації вітчизняного трудового права до трудового права Європейського Союзу, аргументовано відстоювати свою правову позицію; використовувати знання, набуті в ході вивчення спецкурсу, у своїй практичній діяльності.

Рекомендована література

ЛІТЕРАТУРА

 1. Рим О. М. Трудове право Європейського Союзу: монографія. Львів: «ГАЛИЧ-ПРЕС», 2020. 596 с.
 2. Муравйов В. І., Смирнова К. В., Влялько І. В. Європейське право: право Європейського Союзу. Книга друга: матеріальне право Європейського Союзу: навч. посібник. Київ: ІнЮре, 2015. 456 с.
 3. Постовалова Т. А. Трудовое право Европейского союза: теория и практика. Мовсква: Издательство Проспект, 2015. 496 с.
 4. Право Європейського Союзу. Особлива частина: навч. посібник / за ред. М. Р. Аракеляна, О. К. Вишнякова. Київ: Істина, 2010. 528 с.
 5. Davies A. C. L. EU Labour Law. Cheltenham/Northhampton, UK: Edward Elgar Pub., 2012. 303 р.
 6. Thüsing G. European Labour Law. Verlag C. H. Beck oHG, 2012. 209 р.

 

Додаткова література:

 1. Борута І., Чанишева Г. І. Трудове право ЄС: навч. посібник. Київ: ІМВ КНУ імені Тараса Шевченка, 2004. 91 c.
 2. Гармонізація трудового законодавства України із законодавством Європейського Союзу: монографія / [Н. М. Хуторян, Ю. В. Баранюк, С. В. Дріжчана та ін.; відп. ред. Н. М. Хуторян]. Київ: ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2008. 304 с.
 3. Галицька Д. С. Адаптація національного трудового законодавства про відповідальність до законодавства Європейського Союзу: дис. …канд. юрид. наук. Київ, 2018. 216 с.
 4. Гапон О. Є. Адаптація трудового законодавства України про час відпочинку до законодавства Європейського Союзу: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Київ, 2015. 20 с.
 5. Данилов М. О. Трудовий договір за законодавством України та країн Європейського Союзу: дис. … канд. юрид. наук. Київ, 2017. 205 с.
 6. Дарморіс О. М. Становлення та розвиток трудового права Європейського Союзу: дис. …канд. юрид. наук. Одеса, 2010. 226 с.
 7. Макогон О. В. Гармонізація трудового законодавства України із законодавством Європейського Союзу про регулювання трудових відносин працівників-мігрантів: дис. … канд. юрид. наук. Київ, 2011. 232 с.
 8. Малюга Л. Ю. Адаптація соціального законодавства України до законодавства Європейського Союзу: дис. … д-ра юрид. наук. Київ, 2020. 414 с.
 9. Назаров Д. В. Гармонізація законодавства України з законодавством Європейського Союзу в регулюванні праці молоді: дис. … к-та. юрид. наук. К., 2009. 186 с.
 10. Омельченко О. Л. Адаптація трудового законодавства України до законодавства Європейського Союзу: дис. … канд. юрид. наук. Київ, 2010. 185 с.
 11. Охорона праці: європейські і міжнародні стандарти та законодавство України (порівняльний аналіз) / В. С. Венедіктов, В. П. Грохольський, М. І. Іншин та ін.; за ред. д-ра юрид. наук, проф. В. С. Венедіктова; Державний департамент з питань адаптації законодавства. Українська асоціація фахівців трудового права. Харків; Київ, 2006. 680 с.
 12. Пилипенко П. Д., Рим О. М. Про свободу переміщення працівників країнами Європейського Союзу. Вісник Львівського університету. 2018. С. 189‒198. (Серія юридична; вип. 67).
 13. Правові проблеми трудового та пенсійного законодавства України в контексті євроінтеграції: монографія / [Н. М. Хуторян, Я. В. Сімутіна, М. М. Шумило та ін.; відповід. ред. Н. М. Хуторян]. Київ: Ніка-Центр, 2017. 256 с.
 14. Федорова А. Л. Порівняльне трудове право: підручник / Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Одеса: Фенікс, 2018. 350 с.
 15. Угода про асоціацію між Україною та ЄС: соціально-трудовий вимір. Книга перша: зб. актів законодавства України та acquis communautaire [упорядник З. Я. Козак] . Львів: Ресурсно-аналітичний центр «Суспільство і довкілля», 2015. 1144 с.

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус