Федорович Володимир Іванович

Посада: доцент кафедри соціального права

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: volodymyr.fedorovych@lnu.edu.ua

Курси

Біографія

Народився у 1964 р.н.

У 1989 році закінчив Львівський державний університет ім. Івана Франка за спеціальністю “Правознавство” і отримав кваліфікацію “юрист”.

Захистив: кандидатську дисертацію “Правове регулювання створення, реорганізації та ліквідації сільськогосподарських кооперативів” у 1998 р. у Львівському державному університеті імені Івана Франка.

Кандидат юридичних наук, доцент кафедри трудового, аграрного та екологічного права.

З 1989 року і по даний час працює на юридичному факультеті ЛНУ імені Івана Франка. Спочатку асистентом, а з 1998 року доцентом кафедри трудового, аграрного та екологічного права.

У науковій діяльності займає в основному проблемами правового регулювання земельних відносин в Україні; читає курс Земельне право та Аграрне право, декілька спецкурсів; готую методичне забезпечення навчального процесу.

Основні опубліковані праці:
Федорович В.І. Щоб земля не втікла з-під ніг селянина // Нотар. 2000, № 3. – С. 18-21.
Федорович В.І. Реформування земельних відносин у сфері сільськогосподарського виробництва. // Вісник Львівського університету. Серія юридична. Випуск 35. Львів. 2000. – С. 356-361.
Федорович В.І. Поняття та види земельних правовідносин // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали VІІ регіональної науково-практичної конференції 13-14 лютого 2001 р. – Львів, 2001. – С. 119-122
Федорович В.І. Проблеми законодавчого регулювання права власності на землю в Україні // Актуальні проблеми державотворення в Україні: Матеріали ІV міжвузівської науково-практичної конференції. – Рівне, 2001. – С. 21-26.
Федорович В.І. Права на землю невласників земельних ділянок // Вісник Львівського університету. – Серія юридична. – 2002. – № 37. – С. 378-383.
Федорович В.І. Конституційні засади земельного права України // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали VІІІ регіональної науково-практичної конференції 13-14 лютого 2002 р. – Львів, 2002. – С. 229-232

Аграрне право України: Підручник / за ред. О.О. Погрібного. – К.: Істина, 2004. – 448с. (Розділ 14. Правовий статус сільськогосподарського кооперативу, с.261-287), 35с.

Землі сільськогосподарського призначення: права громадян України: Науково-навчальний посібник / За ред. проф. Н.І. Титової. – Львів: ПАІС, 2005. – 368с. (Розділ 12. – С. 238-264).

Правознавство: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти / За ред. Пилипенка П.Д. Вид. 2. – Львів: Новий світ, 2005. – 592 с. (Тема 20 “Основи земельного права України” – С. 408-432

Аграрне право України: Підручник / За ред.. О.О. Погрібного. – К.: Істина, 2007. – 448с. (Особистий внесок Федоровича В.І. С. 261-287;

П.Д. Пилипенко та ін. Основи правознавства :Навчальний посібник. – 2-ге видання, виправлене і доповнене. Львів: «Магнолія 2006», 2007. – 468с. (Особистий внесок Федоровича В.І. С.329-352

П.Д. Пилипенко та ін. Основи правознавства :Навчальний посібник. – 2-ге видання, виправлене і доповнене. Львів: «Магнолія 2006», 2008. – 467с. (Особистий внесок Федоровича В.І. С.329-353

Федорович В.І. Розвиток системи галузевих принципів земельного права України // Актуальні питання реформування правової системи України: Зб. наук ст. за матеріалами V Міжнар. наук.-практ. конф., Луцьк, 30-31 травня 2008р. – Луцьк, Волинська обласна друкарня, 2008.. – С.399-402

Федорович В.І. Про право на земельну ділянку при придбанні житлового будинку, будівлі або споруди, що розміщені на ній / В.І. Федорович // Актуальні питання реформування правової системи України : (збірник наукових статей за матеріалами VI Міжнародної науково-практичної конференції, 29-30 травня 2009р.) : статті. – Луцьк, 2009. – С.450-454

Право довкілля (екологічне право) : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / П.Д. Пилипенко, В.І. Федорович, М.Я. Ващишин [та ін.] ; за ред.. П.Д. Пилипенка. – К. : ІнЮре, 2010. – 401с. (Особистий внесок Федоровича В.І. розділ 5,С. 95 – 119; розділ 10-13, С.190 – 265)

Федорович В.І. Набуття прав на землі в Україні іноземними суб’єктами підприємництва : проблеми правового регулювання / В.І. Федорович // Вісник Львівського університету. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. – С. 269- 278. – (Серія юридична; вип. 50). – С.216-224

Екологічне право України. Навчальний посібник. Завдання для проведення практичних занять. – Львів: юридичний факультет Львівського національного університету ім. Івана Франка, – 2012. – 92с.

Земельне право: підручник (М.В. Шульга, Н.О. Багай, В.І. Гордєєв та ін.; за ред.. М.В. Шульги. – Х.: Право, 2013. – 520с.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!