Жиравецький Тарас Михайлович

Посада: асистент кафедри соціального права

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Телефон (робочий): 032-239-4797

Електронна пошта: taras.zhyravetskyy@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Коло наукових інтересів та професійних складають зацікавлень теоретичні та практичні аспекти охорони та використання земель сільськогосподарського призначення, ринок земель, історія розвитку земельних відносин, містобудівне законодавство, захист екологічних прав громадян. Захист трудових прав громадаян.

Курси

Публікації

Основні опубліковані праці:

Жиравецький Т.М. Приоритетний характер правового режиму земель сільськогосподарського призначення. // Вісник Львівського університету. – Серія юридична. Вип.35– Львів 2000.

Жиравецький Т.М. Поняття та склад земель сільськогосподарського призначення. // Вісник Львівського університету. – Серія юридична. Вип.36– Львів 2001.

Жиравецький Т.М. Суб’єкти права на землі сільськогосподарського призначення. // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали IX регіональної наукової практичної конференції 13-14 лютого 2003р. Львів: Видання юридичного факультету ЛНУ, 2003.

Жиравецький Т.М. Використання земель за цільовим призначенням як принцип земельного права. // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали XІ регіональної наукової практичної конференції 3-4 лютого 2005р. Львів: Видання юридичного факультету ЛНУ, 2005.

Жиравецький Т.М. Охорона земель сільськогосподарського призначення як елемент екологічної безпеки. // Забезпечення екологічної безпеки – обов’язок Української держави: Матеріали міжрегіональної науково-практичної конференції 24-25 вересня 2004 р. – Івано-Франківськ, 2004.

Жиравецький Т.М. Вдосконалення правового режиму земель сільськогосподарського призначення. // Проблеми вдосконалення правового регулювання щодо забезпечення прав та основних свобод людини і громадянина в Україні: Матеріали Регіональної міжвузівської наукової конференції молодих вчених та аспірантів. – Івано-Франківськ: Плай, 2003.

Жиравецький Т.М. Особливості правової охорони земель сільськогосподарського призначення. // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХІІІ регіональної науково-практичної конференції. 8-9 лютого 2007р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2007. – С. 380-382

Жиравецький Т.М. Стале землекористування, як складова принципу сталого розвитку. // Актуальні питання реформування правової системи України: Збірник наукових статей за матеріалами 4 Міжнародної науково-практичній конференції (м. Луцьк, 1-2 червня 2007 р.). – Луцьк: Вежа. – С.33 – 37.

Жиравецький Т.М. Особливості права користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис). // Актуальні питання реформування правової системи України : Збірник наукових статей за матеріалами 5 Міжнародної науково-практичній конференції (м. Луцьк, 30-31 травня 2008 р.). – Луцьк: Вежа. – С.342 – 344

Жиравецький Т.М. Приорітетність земель сільськогосподарського призначення як принцип земельного права. / Т.М. Жиравецький // Актуальні питання реформування правової системи України : Збірник наукових статей за матеріалами VI Міжнародної науково-практичній конференції (м. Луцьк, 29-30 травня 2009 р.). – Луцьк : Вежа, 2009. – С.390-393

Право довкілля (екологічне право) : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / П.Д. Пилипенко, В.І. Федорович, М.Я. Ващишин [та ін.] ; за ред.. П.Д. Пилипенка. – К. : ІнЮре, 2010. – 401с. (Особистий внесок Жиравецького Т.М.. розділ 8,С. 151-170

Жиравецький Т.М. Охорона земель сільськогосподарського призначення. Журнал «Екологія. Право. Людина» № 1-2., 2010р. С. 33-37

Жиравецький Т.М. Правове регулювання поводження з небезпечними відходами в Україні. Журнал «Екологія. Право. Людина» № 4-5., 2010р. С. 76-79

Доступ до публічної інформації в контексті інформації про стан довкілля. Посібник для громадськості. / Алексєєва Є. А., Жиравецький Т. М.; – Львів : «Компанія Манускрипт» 2012. – 44с.,

Екологічне право України. Навчальний посібник. Завдання для проведення практичних занять. – Львів: юридичний факультет Львівського національного університету ім. Івана Франка, – 2012. – 92с. (Особистий внесок Жиравецький Т.М. С.5-33)

Жиравецький Т.М. Державний контроль за використанням та охорною земель сільськогосподарського призначення / Т. М. Жиравецький // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали XVIIІ регіональної науково практичної конференції, (Львів, 26-27 січня 2012 р.). – Л. : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2012 – С. 259-262.

Розвідка та видобуток сланцевого газу: соціальні, правові та екологічні виклики (короткий огляд), Жиравецький Т. М., Кравченко О. В., Проць Б.Г., к.б.н., Харкевич В. В., к.г.н., Хомечко Г. І. За заг. редакцією Кравченко О. В. — Львів, 2013. — 56 с.

Землевласник має право / Посібник для громадян. / за ред. Т.М.Жиравецького. – К.: Національний екологічний центр України, 2013. – 42с.

Гаєцька-Колотило Я.З., Жиравецький Т.М., До питання про становлення та розвиток львівської наукової школи земельного, аграрного та екологічного права. // Вісник Львівського університету, серія юридична, Випуск 60,  С. 207-212.

Жиравецький Т.М. Органи державного контролю за використанням та охороною земель сільськогосподарського призначення / Права людини і довкілля у новій Україні: на честь професора С.М. Кравченко: збірник статей та тез міжнародного міждисциплінарного симпозіуму, 20-21 вересня 2014 р. – Львів, 2015. – С.65-71.

Жиравецький Т.М. Становлення та трансформація земельних правовідносин у системі політико-правових учень (на прикладі XVIII  першої половини ХХ століття). Правові новели. 2020. № 12. Том 3. С. 7-12.

Жиравецький Т.М. Еволюція становлення поняття «права землекористування» та «права власності та землю» у ретроспективному вимірі. Право і суспільство. 2021. № 1. Ч. 2. С. 3-6.

Жиравецький Т.М. Соціально-економічні та ідеологічні засади становлення нормативно-правового оформлення земельних відносин (на матеріалах українських губерній у складі Російської імперії). Юридичний науковий електронний журнал. 2019. № 4. С. 298-300.

Жиравецький Т.М. Нормативно-правові засади забезпечення державного захисту й реалізації прав та свобод у сфері землекористування (на матеріалах українських губерній у складі Російської імперії). KELM (Knowledge, Education, Law, Management). 2021. №1 (37). Vol. 2. С. 239-243.

Жиравецький Т.М. Організаційно-правові засади регулювання земельних відносин у державно-управлінській діяльності (на матеріалах українських губерній у складі Російської імперії). Держава та регіони. Серія: Право. 2020. № 2. С. 267-271.

Жиравецький Т.М. Роль органів та установ кредитно-фінансової системи у становленні нормативно-правових засад регулювання земельних відносин (на матеріалах українських губерній у складі Російської імперії). Вплив юридичної науки на розвиток міжнародного та національного законодавства : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків, 17–18 лютого 2017 р. Харків : ГО «Асоціація аспірантів-юристів», 2017. С. 6-10.

Жиравецький Т.М. Організаційно-правові засади становлення інституту права приватної власності на землю (на матеріалах українських губерній у складі Російської імперії). Сучасні наукові дослідження представників юридичної науки – прогрес законодавства України майбутнього : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Дніпро, 13–14 січня 2017 р.  Дніпро : ГО «Правовий світ», 2017. С. 8-10.

Жиравецький Т.М. Нормативно-правові засади становлення та розвитку права приватної власності на землю на українських територіях (XVIII – середина XIX століття). Актуальні проблеми вдосконалення законодавства та правозастосування : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 26–27 жовтня 2018 р. Запоріжжя : Запорізька міська громадська організація «Істина», 2018. С. 10-12.

Жиравецький Т.М. Еволюція та трансформація права приватної власності на землю на українських територіях (кінець ХІХ – початок ХХ століття). Сучасне правотворення: питання теорії та практики : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Дніпро, 31 травня – 1 червня 2019 р. – Дніпро : ГО «Правовий світ», 2019. С. 19-22.

Жиравецький Т.М. Теоретико-прикладні аспекти становлення форм власності на землю (на матеріалах українських губерній у складі Російської імперії). Право як ефективний суспільний регулятор : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 14–15 лютого 2020 р. Львів : Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2020. С. 7-11.

Pylyp Pylypenko, Taras Zhyravetskyy, Yuriy Harust, Valeriia Myrhorod-Karpova, Elena Kiselyova. Land Market Opening in Ukraine: Myths or Reality. International Journal of Agricultural Extension. Special Issue (02) | The Current State of Agribusiness and Environmental Science in CIS countries P.47-55. (SCOPUS) ISSN: 2311-6110 (Online), 2311-8547 (Print) URL: https://esciencepress.net/journals/index.php/IJAE/issue/view/209.

Біографія

Жиравецький Тарас Михайлович (12.05.1976 м.Львів) – юрист, кандидат юридичних наук.

 

Освіта:

У 1998 році закінчив з відзнакою Львівський Національний Університет ім. Івана Франка, здобув кваліфікацію юриста за спеціальністю правознавство.

З 1999 по 2001роки навчання в аспірантурі, на кафедрі трудового, аграрного та екологічного права ЛНУ ім. І. Франка. Наукові інтереси: земельне право України, Екологічне право Україно. Опубліковано понад 30 наукових праць.

З 1 вересня 2001 року по даний час працюю на кафедрі соціального права Львівського Національного Університету ім. Івана Франка на посаді асистента.

2008 року захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 12.00.01 – “Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень” на тему “Становлення та трансформація форм власності на землю: історико-правове дослідження (на матеріалах українських губерній у складі Російської імперії)”.

 

Досвід роботи:

З 26грудня  2003 року адвокат, відповідно до свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю №944.

З 1 жовтня 2007 року по 1 жовтня 2008 року займав посаду директора департаменту земельного права ТзОВ «Менеджмент консалтинг груп»

З 1 жовтня 2008 року по 1 червня 2015 року провідний юрист, керівник клінічної програми Міжнародної благодійної Організації «Екологія Право Людина».

З 1 червня 2013 по даний час керуючий партнер АО Юридична компанія «Т&Tpartners»

Володіння іноземними мовами:

Англійська мова розмовний рівень.

Польська мова розмовний рівень.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!