Право екологічної безпеки

Тип: На вибір студента

Кафедра: соціального права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
813Шпарик Н. Я.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
826Шпарик Н. Я.

Опис курсу

Мета: вивчення вибіркової дисципліни «Право екологічної безпеки» дає можливість формування необхідного обсягу теоретичних знань, набуття практичних навиків правозастосування для забезпечення належного стану захищеності довкілля від загроз виникнення надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру,  а також щодо механізму правового  регулювання екологічної безпеки, включаючи заходи організаційно-правового та функціонально-правового характеру, а також специфіку притягнення винних осіб до відповідальності за порушення правових вимог екологічної безпеки.

Завдання: поглиблене вивчення екологічного законодавства та наукових джерел щодо екологічної безпеки у різних сферах повсякденного життя; аналіз законодавства про міжнародно-правові стандарти в галузі забезпечення екологічної безпеки; поглиблене вивчення і застосування механізму способів захисту права на безпечне для життя і здоровʼя довкілля в умовах євроінтеграції; аналіз матеріалів судової практики стосовно порушень у галузі забезпечення екологічної безпеки.;

Результати навчання. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

–        міжнародно-правові стандарти в галузі забезпечення екологічної безпеки;

– чинне законодавство України про екологічну безпеку;

– права й обов’язки суб’єктів правовідносин у сфері забезпечення екологічної безпеки;

– механізми й процедури захисту екологічних прав у сфері охорони довкілля (національні й міжнародні);

– види й підстави юридичної відповідальності у сфері забезпечення екологічної безпеки.

вміти:

–        застосовувати і тлумачити законодавство України та міжнародні стандарти у сфері охорони  довкілля;

–        визначати правову природу екологічних прав у сфері забезпечення екологічної безпеки;

–        розробляти проекти еколого-правових документів;

–        використовувати судову практику для правозахисної і правозастосовної діяльності, в т.ч. правові позиції Європейського суду з прав людини, Верховного Суду.

Рекомендована література

ЛІТЕРАТУРА

Основна література:

 1. Екологічне право України. Академічний курс : підручник / [за заг. ред. Ю. С. Шемшученка – [2-е вид.]. – К. : Юрид. думка, 2008. – 720 с.
 2. Ільків Н. В. Екологічне право України : навч. посібник / Н. В. Ільків, Я. З. Гаєцька-Колотило. – К. : Істина, 2008. – 296 с.
 3. Право довкілля (екологічне право) : навч. посібник для студ. ВНЗ / [Пилипенко П. Д., Федорович В. І., Ващишин М. Я. та ін.] ; за ред. П. Д. Пилипенка. – К. : Ін Юре, 2010. – 400 с.
 4. Екологічне право України : навчальний посібник / за ред.. проф..І.І.Каракаша, д.ю.н. Т.Є.Харитонової, к.ю.н. .А.І. Черемнової; вид. 1-е. Одеса : Гельветика, 2018. 408 с.
 5. Екологічне право України : курс лекцій / за ред. д-ра юрид. наук, проф. кафедри аграрного, земельного та екологічного права НУ «ОЮА» Каракаша І. І. – Одеса : 2020. – 321 с.
 6. Екологічне право : навч. посіб. / кол. авт. [Резворович К. Р., Юнін О. С., Кірін Р. С. та ін.]. – Дніпро : Видавець Біла К. О., 2020. – 318 с.
 7. Довідник чинних міжнародних договорів України у сфері охорони довкілля / кол. авт.: А. Андрусевич, Н. Андрусевич, З. Козак – Львів : Суспільство і довкілля, 2009. – 203 с.
 8. Краснова Ю.А. Право екологічної безпеки України: теоретичні аспекти: монографія. Київ: НУБіП України, 2017.- 589 с.
 9. Краснова Ю.А. Правове регулювання екологічної безпеки в Україні: монографія. Київ: Алерта, 2013. -304 с.
 10. Beyerlin U. International Environmental Law / U. Beyerlin, T. Marauhn. – Oxford : Hart Publishing, 2011. – 452 p.
 11. Friedrich J. International Environmental «soft law» / Juergen Friedrich. – Heidelberg ; New York ; Dordrecht ; London : Springer, 2013. – 503 p.
 12. Meßerschmidt K. Europäisches Umweltrecht / K. Meßerschmidt. – München : Verlag C.H. Beck, 2011. – 1007 S.
 13. Peters H. Umweltrecht / H. Peters, T. Hesselbarth, F. Peters. – Stutgart : Verlag W. Kohlhammer, 2016. – 269 p.
 14. Sands Ph. Principles of international environmental law / Ph. Sands. – 2-d ed.– Cambridge : Cambridge University Press, 2003. – 732 р.

 

Додаткова література:

 1. Балюк Г.І. Екологічне право України: Конспект лекцій у схемах (Загальна і Особлива частини): Навч. посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2006 . – 192 с.
 2. Краснова Ю.А. Проблеми правового забезпечення екологічної безпеки у сільському господарстві України. Аграрне право як галузь права, юридична наука і навчальна дисципліна: матеріали Всеукраїнського круглого столу (Київ, 25 травня 2012 р.): зб. наук. пр. Київ: НУБіП України, 2012. С. 87–90.
 3. Краснова Ю.А. Співвідношення права екологічної безпеки з іншими галузями права. Збірник матеріалів Першого зібрання фахівців споріднених кафедр з обговорення актуальних наукових проблем та методики викладання аграрного, земельного, екологічного та природо ресурсного права у вищих навчальних закладах України (Одеса, 9–10 вересня 2016 р.). Одеса: Юрид. літ-ра, 2016. С. 137–140.
 4. Краснова Ю.А. Правова конвергенція у сфері забезпечення екологічної безпеки водного транспорту України. Актуальні проблеми конвергенції екологічного законодавства України до законодавства Європейського Союзу: матеріали Всеукр. наук.-практ. круглого столу (Дніпро, 28 жовтня 2016 р.); МОН України, НГУ; Євраз. асоц. правничих шкіл і правників. Дніпро: НГУ, 2016. С. 149–155.
 5. Краснова Ю.А. Перспективи розвитку права екологічної безпеки в умовах глобалізації. Сучасний стан та перспективи розвитку екологічного, земельного й аграрного права в умовах євроінтеграції: матеріали круглого столу (Харків, 8 грудня 2017 р.). Харків: Право, 2017. С. 172–175.
 6. Максименцева Н.О. Правове забезпечення поводження з небезпечними відходами: Автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.06 / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – К., 2006. – 19 с.
 7. Євстігнєєв А.С. Право сталого природокористування – об’єктивна вимога сьогодення. Природоресурсне право в системі права Ураїни: історія, сьогодення,перспективи: зб. матер. круглого столу (м. Харків, 30-1жовтня 2015 р.) / за заг. ред.М.В. Шульги. Харків: Оберіг, 2015. С. 62-65
 8. Грушкевич Т.В. До питання термінологічної визначеності назви права на екологічну безпеку. Актуальні проблеми юридичної науки. П’ятнадцяті осінні юридичні читання: зб. тез Міжнародної наук. конф. (м. Хмельницький, 21-22 жовтня 2016 р.): у 2-х ч. Хмельницький: Хмельницький ун-т управління та права, 2016. Ч. 2. С. 17-19.
 9. Фролов М.О. Правові аспекти екологічного ризику: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.06. Київ, 2001. 211 с.
 10. Кравченко С.М. Актуальні проблеми міжнародного права навколишнього середовища : підручник / під заг. ред. С.М. Кравченко, А.О. Андрусевич, Дж. Бонайн. – Львів : Видавн. центр ЛНУ, 2002. – 336 с.
 11. Nazar Shparyk. Legal regulation of environmental impact assessment in Ukraine: current state / N. Shparyk // Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University (http://jpnu.pu.if.ua ) – 2018. – Vol. 5, No. 2 (2018) – P. 152-162
 12. Популярний коментар до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» / Є. Алексєєва [за заг. ред. О. Кравченко] — Видавництво «Компанія “Манускрипт”» — Львів, 2018. — 60 с.
 13. Застосування Європейської конвенції з прав людини для захисту екологічних прав та довкілля (посібник) / Є. Алексєєва, О. Мелень-Забрамна, Д. Скрильніков, — Видавництво «Компанія “Манускрипт”» — Львів, 2016. — 240 с.
 14. Оцінка впливу на довкілля: можливості для громадськості (посібник) / Є. Алексєєва [за заг. ред. О. Кравченко] — Видавництво «Компанія “Манускрипт”» — Львів, 2017. — 36 с.

 

 ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

 

 1. Офіційний сайт Верховної Ради України: rada.gov.ua;
 2. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського: nbuv.gov.ua;
 3. Офіційний веб-портал “Судова влада України”: https://court.gov.ua/
 4. Єдиний державний реєстр судових рішень: http://www.reyestr.court.gov.ua./

 

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус