Земельне право України

Тип: На вибір студента

Кафедра: соціального права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
716доцент Федорович В. І.

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732доцент Федорович В. І.
Барабаш Н. П.
доцент Ващишин М. Я.
доцент Чопко Х. І.

Опис курсу

Метою вибіркової навчальної дисципліни є: ознайомлення студентів та засвоєння ними фундаментальних понять навчальної дисципліни; поглиблення, конкретизація та систематизація знань, засвоєних під час лекційних та семінарських занять та у процесі самостійної підготовки; контроль за якістю засвоєння студентами навчального матеріалу, виявлення прогалин та їх подолання; формування у студентів наукових знань; формування у студентів критичного ставлення до новел законодавства в сфері земельного права. Завданням є : сприяння формуванню правової культури і мислення студента, прищеплення йому інтересу.

Рекомендована література

Література

Базова література

  1. Мірошниченко А.М. Земельне право України: Підручник.– К. : Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2009. – 712с.
  2. Аграрне право України: Підручник / [Багай Н. О., Бондар Л. О., Гуревський В. К. і ін.]; за ред. О. О. Погрібного. – К.: Істина, 2005. – 448 с.
  3. Аграрне право України: підручник / [Єрмоленко В. М., Гафурова О. В., Гребенюк М. В. і ін.]; за заг. ред. В. М. Єрмоленка. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 608 с.
  4. Екологічне право. Особлива частина: Підручник для студ. юридич. вузів і факультетів. Повний академічний курс / [Андрейцев В. І., Балюк Г. І., Бобкова А. Г. і ін.]; за ред. В. І. Андрейцев. – К.: Істина, 2001. – 544 с.
  5. Земельне право України: Підручник / [Шульга М. В., Анісімова Г. В., Багай Н. О. і ін.]; за ред. докт. юрид. н., проф. М. В. Шульги. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 368 с.
  6. Земельне право України: підручник / [Беженар Г. М., Бондар Л. О., Гавриш Н. С. і ін.]; за ред. О. О. Погрібного та І. І. Каракаша. – [2-е вид., перероб. і доп.]. – К.: Істина, 2009. – 600 с.
  7. Землі сільськогосподарського призначення: права громадян України. Науково- навчальний посібник / [Титова Н. І., Позняк С. П., Гуревський В. К. і ін.]. за ред. докт. юрид. наук, проф. Н. І. Титової. – Львів: ПАІС, 2005. – 368 с.
  8. Земля: Договори, суд, законодавство: Науково-практичний посібник / [Фурса С. Я., Фурса Є. І., Косенко В. М. Та ін]; за ред. С. Я. Фурси. – [3-є вид.]. – К.:

– навчальний посібник. За ред. проф Н.І.Титової. —Львів, ПАЇС, Видавець Фурса С. Я.: КНТ, 2008. – 823 с.

11.Мірошниченко А. М. Земельне право України: Підручник / Анатолій Миколайович Мірошниченко. – К.: Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2009. – 712 с.

12.Правові основи майнових і земельних відносин: Навч. посібник / [Єрмоленко В. М., Гафурова О. В., Гласова О. В. та ін.]; за ред. В. М. Єрмоленка. – К.: Магістр – ХХІ сторіччя, 2007. – 282 с.

13.Семчик В. І. Земельне право України: підруч. [для студ. юрид. спец. вищ. навч. зал.] / Семчик В. І., Кулинич П. Ф., Шульга М. В. – К.: Вид. Дім „Ін Юре‖, 2008. – 600 с.

14.Сыродоев Н. А. Земельное право. Курс лекций: учеб. пособие. / Николай Алексеевич Сыродоев. – М.: Проспект, 2009. – 368 с.

15.Шеремет А. П. Земельне право України: Навчальний посібник / Шеремет А. П. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 632 с. Допоміжна: 1. Земельне право України: підручник; за ред. О.О.Погрібного та І.І.Каракаша. — К.:Істина, 2009.- 600 с.

  1. Землі сільськогосподарського призначення : права громадян України. Науково2005.- 368 с.
  2. Земельне право України: підручник./ Семчик.В.І., Кулинич П.Ф., Шульга М.В.- К.; Вид.Дім ―Ін Юре‖, 2008. 600 с.

18.Вівчаренко О.А. Правово охорона земель в Україні : монографія / О.А.Вівчаренко. – К. : Юрінком Інтер, 2010. – 336 с.

19.Мірошниченко А.М., Марусенко Р.І. Науково-практичний коментар Земельного кодексу України. – К.: Правова єдність, 2009. – 496 с.

 

24.Актуальні питання розвитку земельної реформи в Україні / [Даниленко А. С., Білик Ю. Д., Гарбуз М. Ю. та ін.]; за ред. Ю. Д. Білика. – К.: Урожай, 2004. – 96 с.

26.Андрейцев В. І Земельне право і законодавство суверенної України: Актуальні проблеми практичної теорії / Володимир Іванович Андрейцев. – К.: Знання, 2007. – 445 с.

27.Андрейцев В. І. Об’єкти земельних правовідносин за новим Земельним кодексом України / В. І. Андрейцев // Законодавство України. Науково-практичні коментарі. – 2002. – № 2. – С. 3-19.

28.Андрейцев В. І. Правові засади земельної реформи і приватизації земель в Україні: Навч.-практ. посіб. / В. І. Андрейцев. – К.: Істина, 1999. – 320 с.

29.Андрейцев В. І. Суверенній Україні – нову „Земельну Конституцію‖ (концептуальні підходи до підготовки проекту Кодексу законів України про землю) / В. І. Андрейцев // Право України. – 1999. – № 9. – С. 58-65.

30.Бабміндра Д. І. Проблеми ринку земель в Україні та шляхи їх розв’язання / Д. І. Бабміндра, Т. І. Єлефтеріаді // Землеустрій і кадастр. – 2003. – № 2. – С. 49-55.

31.Бакай О. А. Щодо питання про поняття земель, які використовуються під забудову / О. А. Бакай // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – № 2. – С. 105-106.

32.Барабаш А. Правовий режим земельних ділянок, наданих для ведення товарного сільськогосподарського виробництва приватними власниками та користувачами / А. Барабаш, Р. Барабаш // Право України. – 2007. – № 4. – С. 111-114.

33.Бахуринська М. Особливості суб’єктного складу земельних концесійних правовідносин / Марія Бахуринська // Юридична Україна. – 2005. – № 8. – С. 49-54.

34.Бахуринська М. Шляхи вдосконалення правового регулювання концесії: земельно- правовий аспект / Марія Бахуринська // Юридична Україна. – 2009. – № 7. – С. 76- 81.

35.Бердніков Є. Трансформація інституту постійного землекористування з прийняттям нового Земельного кодексу України / Є. Бердніков, П. Пастушенко // Право України. – 2004. – № 2. – С. 60-66.

36.Берлач А. Організаційно-правові проблеми становлення орендних відносин в Україні: історія і сучасність / А. Берлач // Право України. – 1999. – № 2. – С. 15-18.

37.Берлач А. І. Правове забезпечення земельної та аграрної реформи в Україні / А. І. Берлач // Право України. – 1998. – № 11. – С. 125-128.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус