Кафедра теорії та філософії права

  • Про кафедру
  • Співробітники
  • Навчальні курси
  • Викладацький розклад
  • Методичні матеріали
  • Стратегія
  • Новини
  • Оголошення

Кафедра теорії та філософії права створена у 2008 році внаслідок поділу Кафедри історії та теорії держави і права.  Її очолила доктор юридичних наук, професор Луць Людмила Андріївна.

З 2017 р. Кафедру очолює доктор юридичних наук, професор Косович Віталій Мирославович.

Кафедра забезпечує викладання загальних курсів: теорія та філософія права, міжнародні стандарти захисту прав людини, українська мова за професійним спрямуванням, захист прав людини в Україні, правова соціологія, етика (загальна і професійна), правове письмо, вступ до практики Європейського суду з прав людини, правнича політологія та ін.

Науково-педагогічне забезпечення навчального процесу здійснюють д.ю.н., проф. Косович В.М.,  д.ю.н., проф. Луць Л.А.,  к.ю.н., доц. Гончаров В.В., к.ю.н., доц. Гудима Д.А., к.ю.н., доц. Добрянський С.П., к.ю.н., доц. Дудаш Т.І., к.ю.н., доц. Настасяк І.Ю., к.ю.н., доц. Ничка Ю.В., к.ю.н., доц. Раданович Н.М., к.ю.н., доц. Стецик Н.В., к.ю.н., доц. Семків В.О., к.ю.н., асист. Гунько Н.Ю., к.ю.н., асист. Коцан-Олинець Ю.А., асист. Мочерад А.М., к.ю.н., асист. Наконечна А.М.

Від дня заснування наша Кафедра готувала фахівців (магістрів) за спеціалізацією «Нормопроектування».

На сьогоднішній день Кафедра готує фахівців (магістрів) за спеціалізацією «Права людини та їх юридичне забезпечення».

У продовж 2021-2023 років Кафедра бере участь у науково-дослідній тематиці “Правові засоби забезпечення прав людини в Україні: техніко-технологічні аспекти”. 0118U000622; науковий керівник – д. ю. н., проф. Косович В.М. 2021 – 2023.

У 2017 році доцент кафедри Гудима Д.А. призначений на посаду судді Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду.

У 2021 році професор кафедри Грищук О.В. призначена суддею Конституційного Суду України.

 

Співробітники

завідувачКОСОВИЧ Віталій Мирославовичзавідувач
професорЛУЦЬ Людмила Андріївнапрофесор
професорРАБІНОВИЧ Петро Мойсейовичпрофесор
доцентГОНЧАРОВ Володимир Вікторовичдоцент
доцентГУДИМА Дмитро Анатолійовичдоцент
доцентДОБРЯНСЬКИЙ Святослав Павловичдоцент
доцентДУДАШ Тамара Іванівнадоцент
доцентНАСТАСЯК Ірина Юріївнадоцент
доцентНИЧКА Юрій Вадимовичдоцент
доцентРАДАНОВИЧ Наталія Миколаївнадоцент
доцентСЕМКІВ Віталій Остаповичдоцент
доцентСТЕЦИК Назарій Володимировичдоцент
асистентГУНЬКО Наталя Юріївнаасистент
асистентКОЦАН-ОЛИНЕЦЬ Юлія Ярославівнаасистент
асистентЛУБЧУК Олена Дмитрівнаасистент
асистентМОЧЕРАД Анна Михайлівнаасистент
асистентНАКОНЕЧНА Анна Михайлівнаасистент
лаборантКУЛІЙ Олена Петрівналаборант

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

1 курс Теорія та філософія права

Питання на іспит з ТФП

 

Перелік тем курсових робіт з курсу Теорія та філософія права на 2023-2024

Перелік тем курсових робіт з курсу Соціологіія на 2023-2024

Розподіл курсових робіт 2023-2024 (ТФП, Соціологія + гурток)

 

Лабораторне 1. Держава загальнотеоретична характеристика

Лабораторне 2. Держава загальнотеоретична характеристика

Лабораторне 3. Сучасна демократична, правова, соціальна держава

Лабораторне 4. Форма держави. Форма державного правління

Лабораторне 5. Форма держави. Державний устрій та державний режим

Лабораторне 6. Механізм держави

Лабораторне 7. Філософські засади розуміння права

Лабораторне 8. Основоположні (буттєві) права людини

Лабораторне 9. Основоположні (буттєві) права людини

Лабораторне 10. Об’єктивне юридичне право

Лабораторне 11. Система права

Лабораторне 12. Поняття та види норм права (юридичних норм)

Лабораторне 13. Структура норми права (юридичної норми)

Лабораторне 14. Правотворчість. Форми (джерела) права, їх система.

Лабораторне 15. Форми (джерела) права та їх ситема

Лабораторне 16. Система нормативно-правових актів

Лабораторне 17. Дія нормативно-правових актів

Лабораторне 18. Напрями дії нормативно-правових актів

Лабораторне 19. Правовідносини

Лабораторне 20. Правовідносини (2)

Лабораторне 21. Правозастосування

Лабораторне 22. Правозастосування (2)

Лабораторне 23. Правотлумачення

Лабораторне 24. Юридична відповідальність

Лабораторне 25. Правове регулювання

 

 

Теорія та філософія права_силабус

Теорія та філософія права_робоча програма

2 курс: Вступ до практики Європейського суду з прав людини

3 курс: Практика Європейського суду з прав людини

5 курс: Ведення справ в Європейському суді з прав людини

 

5 курс: Імплементація міжнародних стандартів прав людини в Україні

5 курс: Європейські стандарти права на справедливий суд

5 курс: Європейські стандарти свободи вираження поглядів та їх застосування в юридичній практиці

5 курс: Європейські стандарти права на приватність

5 курс: Правотворчі, правотлумачні та правозастосовні засоби забезпечення прав людини в Україні

Аспірантура: Підготовка науково-інноваційного проекту

Обрані теми індивідуальних магістерських проектів 2023р.

Тематика курсових робіт 2023-2024

 

Стратегія

Стратегія

розвитку кафедри теорії та філософії права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка на 2020-2025 роки

 

Кадровий склад

– підвищення питомої ваги докторів наук шляхом підготовки докторських дисертацій доц. Раданович Н.М.,  доц. Настасяк І.Ю., доц. Дудаш Т.І.; доц. Добрянський С.П., доц. Стецик Н.В.

–  підвищення кваліфікації (стажування) викладачів кафедри у провідних зарубіжних та вітчизняних правових школах.

Навчально-методична робота

– підготовка та видання навчально – методичних комплексів з дисциплін кафедри;

– оновлення спецкурсів для студентів магістрів;

– підготовка навчальних підручників та посібників.

                                                                                    Наукова робота

– підготовка монографій докторських дисертацій   доц. Раданович Н.М.,  доц. Настасяк І.Ю.,   доц. Дудаш Т.І.;

– інтенсифікація опублікування статей у зарубіжних виданнях;

– активізація участі викладачів у науково – практичних конференціях.

Виховна робота

–  діяльність наукового гуртка з теорії права і держави;

–  організація проходження студентами практики у Верховній Раді України, Інституті законодавства України та інших державних структурах;

– інтенсифікація роботи порадників академічних груп.

 

Завідувач кафедри                                                                     доц. В.М. Косович

27 та 28 січня 2023 року в Дзеркальній залі університету відбувся воркшоп на тему «Відповідальність і суспільство»

08.02.2023 | 12:55

27 та 28 січня 2023 року в Дзеркальній залі університету відбувся воркшоп на тему «Відповідальність і суспільство» (“Responsibility, Liability, Society”), організаторами якого виступили Університетський коледж Лондона (UCL), Європейська дослідницька рада (ERC), юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, кафедра теорії та філософії права цього Університету, а також Львівська лабораторія прав людини і громадянина НАПрН України.
 
Метою воркшопу було зібрати разом міжнародну групу вчених у галузі філософії та права, щоб обговорити сучасні й вічнозелені проблеми, пов’язані з моральними та юридичними аспектами...

Читати »

Розподіл тем інноваційних магістерських проектів

12.10.2021 | 23:20

За рішенням кафедри теорії та філософії права було проведено розподіл тем інноваційних магістерських проектів та закріплення їх за науковими керівниками.
Із детальною інформацією можна ознайомитись за відповідними гіперпосиланнями:
Теми інноваційних робіт. Заочна форма навчання.
Теми інноваційних робіт. Денна форма навчання.

Читати »

Відбулось Робоче засідання Проекту “Аналіз прецедентної практики нового Верховного Суду (за сприяння Програми USAID “Нове правосуддя”)

21.12.2018 | 16:50

12 грудня 2018 року відбулось чергове Робоче засідання Проекту “Аналіз прецедентної практики нового Верховного Суду (за сприяння Програми USAID “Нове правосуддя”)

Читати »

Відбулось Робоче засідання Проекту “Аналіз прецедентної практики нового Верховного Суду (за сприяння Програми USAID “Нове правосуддя”)

21.12.2018 | 16:44

20 грудня 2018 року відбулось чергове Робоче засідання Проекту “Аналіз прецедентної практики нового Верховного Суду (за сприяння Програми USAID “Нове правосуддя”)
 

Читати »

Викладачі кафедри теорії та філософії права взяли участь у тренінгу Програми “Нове правосуддя” (USAID)

08.12.2018 | 13:01

Викладачі кафедри теорії та філософії права доц. Юрій Ничка та доц. Назарій Стецик взяли участь у тренінгу Програми “Нове правосуддя” (USAID) “Розбудова спроможності та сталості через оцінювання та самооцінку”, що проходив у місті Києві 06 грудня 2018 року.

Цей інтерактивний одноденний тренінг був спрямований на підвищення активності організацій для забезпечення судової реформи. Навчання відбувалось через відкриті дискусії, дискусії в малих групах та шляхом вирішення практичних вправ. Методи навчання включали фасилітацію участі, мозковий штурм, консенсус, індивідуальну роботу та роботу в малих групах.

Читати »

Оголошення

 

Список тем курсових робіт, що виконуються на кафедрі теорії та філософії права у 2023-2024

Інформація щодо вибору тем курсових робіт

Шановні студенти!

Для того, щоб за вами була закріплена обрана вами тема, потрібно написати заяву (Зразок заяви) на ім’я завідувача кафедри теорії та філософії права професора Косовича Віталія Мирославовича.

У заяві обов’язково потрібно зазначити назву обраної вами теми та її номер у Списку тем.

Заяву потрібно обов’язково надсилати на дві електронні адреси:

tpl.dep.law@lnu.edu.ua

kaf.teorija@gmail.com