Кафедра теорії та філософії права

 • Про кафедру
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Стратегія
 • Новини
 • Оголошення

Кафедра теорії та філософії права створена у 2008 році внаслідок поділу Кафедри історії та теорії держави і права.  Її очолила доктор юридичних наук, професор Луць Людмила Андріївна.

З 2017 р. Кафедру очолює доктор юридичних наук, професор Косович Віталій Мирославович.

Кафедра забезпечує викладання загальних курсів: теорія держави і права, етика (загальна і професійна), соціологія (загальна і професійна), філософія права, методологія правових досліджень, практика Європейського суду з прав людини, проблеми теорії права та ін.

Науково-педагогічне забезпечення навчального процесу здійснюють д.ю.н., проф. Косович В.М.,  д.ю.н., проф. Луць Л.А., д.ю.д., проф. Рабінович П.М., д.ю.н., проф. Грищук О.В., к.ю.н., доц. Раданович Н.М., к.ю.н., доц. Добрянський С.П., к.ю.н., доц. Гудима Д.А., доц. Дудаш Т.І., доц. Ничка Ю.В., доц. Стецик Н.В., доц. Настасяк І.Ю., доц. Семків В.О., асист. Гайова О.В., асист. Гунько Н.Ю., асист. Коцан-Олинець Ю.А., асист. Хомюк Н.С., асист. Держипільська А.М., асист. Мочерад А.М., асист. Наконечна А.М.

Викладачі Кафедри в межах робочого часу беруть участь у дослідженні теми «Юридичні засоби забезпечення прав людини в Україні: стан та основні напрями удосконалення», державний реєстраційний номер 0118U000622, науковий керівник – д. ю. н., проф. Косович В.М. (строк виконання 2018-2020 рр.).

При Кафедрі функціонує аспірантура за спеціальностями: 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень та 12.00.12 – філософія права.

Від дня заснування наша Кафедра готувала фахівців (магістрів) за спеціальністю «Нормопроектування».

Починаючи з 2017-2018 навчального року, на Кафедрі діє нова освітньо-професійна спеціалізація для підготовки магістрів “Права людини та їх юридичне забезпечення”.

 

Співробітники

завідувачКОСОВИЧ Віталій Мирославовичзавідувач
професорГРИЩУК Оксана Вікторівнапрофесор
професорЛУЦЬ Людмила Андріївнапрофесор
професорРАБІНОВИЧ Петро Мойсейовичпрофесор
доцентГУДИМА Дмитро Анатолійовичдоцент
доцентДОБРЯНСЬКИЙ Святослав Павловичдоцент
доцентДУДАШ Тамара Іванівнадоцент
доцентНАСТАСЯК Ірина Юріївнадоцент
доцентНИЧКА Юрій Вадимовичдоцент
доцентРАДАНОВИЧ Наталія Миколаївнадоцент
доцентСЕМКІВ Віталій Остаповичдоцент
доцентСТЕЦИК Назарій Володимировичдоцент
асистентГАЙОВА Олена Володимирівнаасистент
асистентГУНЬКО Наталя Юріївнаасистент
асистентДЕРЖИПІЛЬСЬКА Анна Михайлівнаасистент
асистентКОЦАН-ОЛИНЕЦЬ Юлія Ярославівнаасистент
асистентМОЧЕРАД Анна Михайлівнаасистент
асистентНАКОНЕЧНА Анна Михайлівнаасистент
старший лаборантХОМЮК Наталія Сергіївнастарший лаборант
лаборантПРОЦЕНКО Надія Василівналаборант

1 курс

2 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

Дистанційне навчання в умовах карантину

Шановні здобувачі вищої освіти,

згідно наказу Ректора Університету на юридичному факультеті запроваджено дистанційне навчання. Відповідно на час карантину навчальні заняття зі здобувачами вищої освіти проводитимуться згідно навчального плану у дистанційному форматі.

Для отримання консультацій із викладачами, котрі проводять у вас заняття згідно розкладу, просимо безпосередньо контактувати з ними:

КОСОВИЧ Віталій Мирославович kosovych_v@ukr.net
ЛУЦЬ Людмила Андріївна liudmyla.luts@lnu.edu.ua
РАБІНОВИЧ Петро Мойсейович rmpetro2009@gmail.com
ГУДИМА Дмитро Анатолійович dmytro.hudyma@gmail.com
ДОБРЯНСЬКИЙ Святослав Павлович svatolex@gmail.com
ДУДАШ Тамара Іванівна tamara.dudash@gmail.com
НАСТАСЯК Ірина Юріївна egida_i@ukr.net
НИЧКА Юрій Вадимович nychkay@gmail.com
РАДАНОВИЧ Наталія Миколаївна radanovych_n@ukr.net
СЕМКІВ Віталій Остапович semkiv63@gmail.com
СТЕЦИК Назарій Володимирович nazariy.stetsyk@lnu.edu.ua
ГУНЬКО Наталя Юріївна nataliya.gunko@gmail.com
КОЦАН-ОЛИНЕЦЬ Юлія Ярославівна yulya.kotsan@gmail.com
МОЧЕРАД Анна Михайлівна anna.mocherad@lnu.edu.ua
НАКОНЕЧНА Анна Михайлівна anna.nakonechna@gmail.com

1 курс: Теорія та філософія права

План лабораторного заняття № 1 – Філософські засади розуміння права

План лабораторного заняття № 2 – Права людини: загальна характеристика

План лабораторного заняття № 3 – Права людини: загальна характеристика

План лабораторного заняття № 4 – Держава: загальнотеоретична характеристика

План лабораторного заняття № 5 – Держава: загальнотеоретична характеристика

План лабораторного заняття № 6 – Демократична, правова, соціальна держава

План лабораторного заняття № 7 – Форма держави_Республіка_Монархія

План лабораторного заняття № 8 – Форма держави_Устрій, Режим

План лабораторного заняття № 9 – Механізм та апарат держави

План лабораторного заняття № 10 – Об’єктивне право. Функції права

План лабораторного заняття № 11 – Об’єктивне право. Принципи права

План лабораторного заняття № 12 – Система права

План лабораторного заняття № 13 – Норма права та нормативно-правовий припис

План лабораторного заняття № 14 – Структура норм прав та нормативно-правових приписів

План лабораторного заняття № 15 – Правотворчість.Джерела-права

План лабораторного заняття № 16 – Джерела права та їх система

План лабораторного заняття № 17 – Система нормативно-правових актів

План лабораторного заняття № 18 – Чинність нормативно-правових актів

План лабораторного заняття № 19 – Напрям дії нормативно-правових актів

План лабораторного заняття № 20 – Правовідносини

План лабораторного заняття № 21 – Юридичні факти

План лабораторного заняття № 22 – Реалізація та застосування права

План лабораторного заняття № 23 – Правозастосувальні акти. Дефекти

План лабораторного № 24 – Тлумачення правових приписів

План лабораторного заняття № 25 – Юридична відповідальність. Правопорушення

План лабораторного заняття № 26 – Правове регулювання


 


1 курс: Міжнародні стандарти захисту прав людини

Тематика курсових робіт 2020-2021

Тематика магістерських робіт на 2020-2021 навчальний рік

Тематика кваліфікаційних робіт

для здобувачів вищої освіти другого освітньо-професійного рівня «магістр»

зі спеціальності «Право» у 2020-2021 навчальному році 

1. Юридико-технічні засоби забезпечення верховенства права. проф. Косович В.М.
2. Юридичні форми реалізації правової політики сучасної держави. проф. Косович В.М.
3. Моніторинг як стадія нормотворчого процесу. проф. Косович В.М.
4. Європейське законодавство про нормативно-правові акти: порівняльно – правовий аспект. проф. Косович В.М.
5. Нормоконтроль: загальнотеоретичні аспекти. проф. Косович В.М.
6. Право на доступ до інформації (на матеріалах практики Європейського суду з прав людини). доц. Ничка Ю.В.
7. Правове регулювання захисту персональних даних в Україні та Європейському Союзі. доц. Ничка Ю.В.
8. Аргументація інтерпретаційно-правових актів в Україні. проф. Луць Л.А.
9. Міжнародно-правові принципи: теоретичні та практичні питання. проф. Луць Л.А
10. Система європейських стандартів прав людини: загальнотеоретичні аспекти. доц.  Добрянський С.П.
11. Адаптація законодавства України з прав людини правових стандартів Європейського Союзу. доц.  Добрянський С.П.
12. Міжнародно-європейські судові гарантії забезпечення прав людини: проблеми гармонізації . доц.  Добрянський С.П.
13. Право на освіту: європейські стандарти та законодавство України. доц.  Добрянський С.П.
14. Актуальні проблеми філософії права. проф. Рабінови П.М.
15. Праворозуміння:сучасні інтерпретації. проф. Рабінови П.М.
16. Право людини на розпорядження своїм тілом та життям. проф. Рабінови П.М.
17. Захист прав юридичних осіб у практиці Європейського суду з прав людини. доц. Дудаш Т.І.
18. Втілення принципу субсидіарності ролі Європейського суду з прав людини у конвенційному механізмі захисту прав людини. доц. Дудаш Т.І.
19. Правотлумачні аргументи Європейського суду з прав людини: загальнотеоретичні аспекти. доц. Дудаш Т.І.
20. Права дітей: теоретико-прикладні аспекти. доц. Раданович Н.М.
21. Правова політика в Україні : теоретичні та прикладні питання. доц. Семків В.О.
22. Право та політика в Україні. доц. Семків В.О.
23. Праворозуміння у тоталітарних політичних режимах. доц. Семків В.О.
24. Юридичні фікції у праві України. доц. Семків В.О.
25. Розвиток прав людини у прецедентній практиці Європейського суду з прав людини доц. Стецик Н. В.
26. Розвиток прецедентної судової практики (на матеріалах практики Верховного Суду) доц. Стецик Н. В.
27. Судові діалоги у практиці Європейського суду з прав людини доц. Стецик Н. В.
28. Відступ від зобов’язань за Конвенцією 1950 року під час надзвичайної ситуації у практиці Європейського суду з прав людини: загальна характеристика. доц. Гудима Д. А.
29. Права шукачів притулку у практиці Європейського суду з прав людини. доц. Гудима Д. А.
30. “Тимчасові заходи” у практиці Європейського суду з прав людини: загальна характеристика. доц. Гудима Д. А.
31. Захист інтересів платників податків у практиці Європейського суду з прав людини: загальна характеристика. доц. Гудима Д. А.

Навчально-методичне забезпечення дисциплін, що викладаються у магістратурі

СК Імплементація міжнародних договорів у правову систему України (тести)

Етика публічного службовця Робоча програма

Європейські стандарти справедливого судового розгляду_робоча програма

Загальна теорія прав людини_робоча програма

Захист прав людини Судом ЄС_робоча програма

Захист прав людини в ЄС_ ТЕСТИ

Європолітика_ТЕСТИ Техніка правотлумачення_ТЕСТИ

Методологія правових досліджень_ТЕСТИ

Методологія правових досліджень_приватно-правова

Методологія правових досліджень_публічно-правова

Методологія правових досліджень_робоча програма

Методологія правових досліджень_Юридичні способи захисту порушених прав та інтересів

Міжнародні стандарти прав людини та їхня імплементація в Україні_робоча програма

Наближення законодавства України до європейських правових стандартів_робоча програма

Права людини та релігія_робоча програма

Правова аргументація_робоча програма

Правова аргументація_ТЕСТИ

Правові акти_робоча прорама

Правові засади співробітництва України з ЄС у сфері освіти, науки, культури_робоча програма

Правотворча техніка Робоча програма.doc

Прецедентна судова практика у сфері прав людини Робоча програма

Права людини у прецедентній судовій практиці_робоча програма

Приниципи права та їхнє застосування у сфері права людини_робоча програма

Розвиток законодавства України під впливом європейських правових стандартів_робоча програма

Свобода вираження поглядів Робоча програма

Сприяння імплементації дем принципів та прав людини Робоча програма

Техніка правотлумачення_робоча програма

Техніка правотлумачення_ ТЕСТИ

Техніко-технологічні засоби створення та удосконалення законодавства з прав людини_робоча програма

Техніко-технологічні засоби створення й удосконалення законодавства з прав людини_ТЕСТИ

Філософія права_робоча програма

Філософія права_ТЕСТИ

СК Імплементація міжнародних договорів у правову систему України (тести)

Стратегія

Програма

розвитку кафедри теорії та філософії права юридичного факультету

Львівського національного університету імені Івана Франка

на 2021 – 2026 роки,

претендента на посаду завідувача цієї кафедри

доктора юридичних наук, доцента Косовича В.М.

Програма

 

Стратегія

розвитку кафедри теорії та філософії права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка на 2020-2025 роки

 

Кадровий склад

– підвищення питомої ваги докторів наук шляхом підготовки докторських дисертацій доц. Раданович Н.М.,  доц. Настасяк І.Ю., доц. Дудаш Т.І.;

–  підвищення кваліфікації( стажування) викладачів кафедри у провідних зарубіжних та вітчизняних правових школах.

Навчально-методична робота

– підготовка та видання навчально – методичних комплексів з дисциплін кафедри;

– оновлення спецкурсів для студентів магістрів;

– підготовка навчальних підручників та посібників.

                                                                                    Наукова робота

– підготовка монографій докторських дисертацій   доц. Раданович Н.М.,  доц. Настасяк І.Ю.,   доц. Дудаш Т.І.;

– інтенсифікація опублікування статей у зарубіжних виданнях;

– активізація участі викладачів у науково – практичних конференціях.

Виховна робота

–  діяльність наукового гуртка з теорії права і держави;

–  організація проходження студентами практики у Верховній Раді України, Інституті законодавства України та інших державних структурах;

– інтенсифікація роботи порадників академічних груп.

 

Завідувач кафедри                                                                     доц. В.М. Косович

Відбулось Робоче засідання Проекту “Аналіз прецедентної практики нового Верховного Суду (за сприяння Програми USAID “Нове правосуддя”)

21.12.2018 | 16:50

12 грудня 2018 року відбулось чергове Робоче засідання Проекту “Аналіз прецедентної практики нового Верховного Суду (за сприяння Програми USAID “Нове правосуддя”)

Читати »

Відбулось Робоче засідання Проекту “Аналіз прецедентної практики нового Верховного Суду (за сприяння Програми USAID “Нове правосуддя”)

21.12.2018 | 16:44

20 грудня 2018 року відбулось чергове Робоче засідання Проекту “Аналіз прецедентної практики нового Верховного Суду (за сприяння Програми USAID “Нове правосуддя”)
 

Читати »

Викладачі кафедри теорії та філософії права взяли участь у тренінгу Програми “Нове правосуддя” (USAID)

08.12.2018 | 13:01

Викладачі кафедри теорії та філософії права доц. Юрій Ничка та доц. Назарій Стецик взяли участь у тренінгу Програми “Нове правосуддя” (USAID) “Розбудова спроможності та сталості через оцінювання та самооцінку”, що проходив у місті Києві 06 грудня 2018 року.

Цей інтерактивний одноденний тренінг був спрямований на підвищення активності організацій для забезпечення судової реформи. Навчання відбувалось через відкриті дискусії, дискусії в малих групах та шляхом вирішення практичних вправ. Методи навчання включали фасилітацію участі, мозковий штурм, консенсус, індивідуальну роботу та роботу в малих групах.

Читати »

На юридичному факультеті пройшов методологічний семінар за участі професорів Варшавського університету

08.12.2018 | 12:46

6 грудня 2018 року на юридичному факультеті відбувся методологічний семінар   за участі професорів Варшавського університету – Адама Кшивона та Войцеха Бжозовські.
Професор Войцех Бжозовські представив на обговорення тему “Can we measure secularity? Constitutional models of Church – State relations”.

Професор Адам Кшивон виступив із доповіддю “Freedom of expression (new aspects and challenges)”.

В методологічному семінарі активну участь взяли викладачі кафедри конституційного права Львівського університету та кафедри теорії та філософії права юридичного факультету ЛНУ імені І. Франка, а також аспіранти юридичного факультету.

Захід відбувся в...

Читати »

Відбулось Робоче засідання Проекту “Аналіз прецедентної практики нового Верховного Суду (за сприяння Програми USAID “Нове правосуддя”)

02.12.2018 | 17:35

Відбулось чергове Робоче засідання Проекту “Аналіз прецедентної практики нового Верховного Суду (за сприяння Програми USAID “Нове правосуддя”)

Учасники проекту презентували перші результати аналізу рішень нового Верховного Суду, зокрема проф. Бобечко Н. Р. відповідно до розробленої методології проаналізував судові рішення Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду та Великої Палати Верховного Суду, висвітлив аргументи про наявність виключної правової проблеми з кримінально-процесуальних питань, проф. Синчук С. М. висвітлила виключну правову проблему в судовій справі, переданій на розгляду Великої Палати Верхвоного Суду, проаналізувала наведені у ній...

Читати »

Оголошення

Перелік питань на іспит з навчальної дисципліни “Теорія та філософія права”

Захист курсових робіт у доцента Семківа В.О.
Четвер, 13 травня · 15:00 – 19:30
Інформація для приєднання до зустрічі Google Meet
Посилання на відеодзвінок: https://meet.google.com/tjo-mbqc-zfc

Захист курсових робіт у доцента Семківа В.О.
Четвер, 6 травня · 15:00 – 17:00
Інформація для приєднання до зустрічі Google Meet
Посилання на відеодзвінок: https://meet.google.com/hhz-eftr-bvd

 

Інформація щодо захисту курсових робіт з курсу “Теорія та філософія права”

Інформація щодо захисту курсових робіт у 2021 році

 

Щодо складання модуля № 2 з курсу “Теорія та філософія права”

Шановні студенти!

На модуль № 2 з курсу «Теорія та філософія права» потрібно підготувати теоретичні питання, що розглядалися на лабораторних заняттях з п’яти тем:

«Об’єктивне право» (лабораторні заняття 10, 11), «Система права» (лабораторне заняття 12), «Правотворчість. Форми (джерела) права, їх система» (лабораторне заняття 15), «Система нормативно-правових актів» (лабораторне заняття 17), «Чинність (дія) нормативно-правових актів» (лабораторні заняття 18, 19).

Модуль буде відбуватися шляхом усного опитування (по одному питанню з кожної зазначеної вище теми).

Критерії оцінювання: відповідь на теоретичне питання з кожної зі п’яти тем оцінюється від 0 до 10 балів (в сумі за відмінні відповіді на всі питання студент може отримати 50 балів).

 

Щодо виконання курсових робіт в умовах дистанційного навчання

Шановні студенти, у зв’язку із впровадженням карантину, підготовка, перевірка та захист курсових робіт відбуватиметься  у дистанційному режимі.

Курсові роботи необхідно надсилати на електронну адресу кафедри (tpl.dep.law@lnu.edu.ua) до 18 год. 19.04.2021.

На титульній сторінці курсової роботи обов’язково потрібно вказати керівника вашої курсової роботи.

Також ви можете звертатись за консультаціями до керівників, написавши у темі листа повідомлення “Курсова робота_Прізвище, ініціали, номер групи” (наприклад: “Курсова робота_Петренко П. П._ЮРД-11”).

З вимогами до підготовки курсової роботи можна ознайомитись тут.

Про порядок захисту курсових робіт буде повідомлено додатково.

Стежте за оголошеннями та новинами кафедри.

 

Щодо дистанційного навчання (на період карантину)

Шановні здобувачі вищої освіти,

згідно наказу Ректора Університету на юридичному факультеті запроваджено дистанційне навчання. Відповідно на час карантину навчальні заняття зі здобувачами вищої освіти проводитимуться згідно навчального плану у дистанційному форматі.

Для отримання консультацій із викладачами, котрі проводять у вас заняття згідно розкладу, просимо безпосередньо контактувати з ними:

КОСОВИЧ Віталій Мирославович kosovych_v@ukr.net
ЛУЦЬ Людмила Андріївна liudmyla.luts@lnu.edu.ua
РАБІНОВИЧ Петро Мойсейович rmpetro2009@gmail.com
ГУДИМА Дмитро Анатолійович dmytro.hudyma@gmail.com
ДОБРЯНСЬКИЙ Святослав Павлович svatolex@gmail.com
ДУДАШ Тамара Іванівна tamara.dudash@gmail.com
НАСТАСЯК Ірина Юріївна egida_i@ukr.net
НИЧКА Юрій Вадимович nychkay@gmail.com
РАДАНОВИЧ Наталія Миколаївна radanovych_n@ukr.net
СЕМКІВ Віталій Остапович semkiv63@gmail.com
СТЕЦИК Назарій Володимирович nazariy.stetsyk@lnu.edu.ua
ГУНЬКО Наталя Юріївна nataliya.gunko@gmail.com
КОЦАН-ОЛИНЕЦЬ Юлія Ярославівна yulya.kotsan@gmail.com
МОЧЕРАД Анна Михайлівна anna.mocherad@lnu.edu.ua
НАКОНЕЧНА Анна Михайлівна anna.nakonechna@gmail.com

Порядок складання іспиту з навчальної дисципліни Теорія та філософія права у 2019 -2020 навчальному році

 1. У зв’язку із запровадженим карантином у Львівському національному університеті імені Івана Франка, іспит з навчальної дисципліни «Теорія та філософія права» відбудеться у дистанційному режимі в тестовій формі.
 2. Іспит відбуватиметься 16 червня (вівторок) 2020 року згідно графіку: 
№ потоку групи керівник курсу години складання
І потік юрд-11-13 Стецик Н. В. 10.00
ІІ потік юрд-14-16 Добрянський С. П. 12.00
ІІІ потік юрд-17-19 Косович В. М. 14.00
ІV потік юрд-1А-1В Ничка Ю. В. 16.00
V потік юрд-1Г-1Ж Раданович Н. М. 18.00
 1. Іспит проходитиме у сервісі платформи ZOOM.

Для входження в систему студентам необхідно у зазначений час перейти за посиланнями:

 № потоку Посилання на конференцію у платформі ZOOM
І потік https://us02web.zoom.us/j/84517194639?pwd=NnBTTitRRnVGaGtHZEhnVXJoZ0huZz09

Meeting ID: 845 1719 4639

Password: 598360

ІІ потік https://us02web.zoom.us/j/83357657693?pwd=My85WW1CVWFkTy93ME8xczBYYXh4UT09

Meeting ID: 833 5765 7693

Password: 157480

ІІІ потік https://us02web.zoom.us/j/84743670537?pwd=WTRMM0JvcWJCMFJ3eGpHVkJzdW92UT09

Meeting ID: 847 4367 0537

Password: 103304

ІV потік https://us02web.zoom.us/j/81263073824?pwd=NHBXRkcvcHpWc3d1cUthSjllNTY1dz09

Meeting ID: 812 6307 3824

Password: 545559

V потік https://us02web.zoom.us/j/89485393945?pwd=RFQ4VVJIZGpzekJWY3JKUndEY1l1QT09

Meeting ID: 894 8539 3945

Password: 029268

4. Під час зустрічі у сервісі платформи ZOOM спочатку ідентифікуватимуться особи студентів, які складатимуть іспит, шляхом демонстрації на камеру документа з фотографією (залікова книжка, студентський квиток, паспорт тощо). Після цього студентам у чаті надсилатиметься посилання на тестові завдання у сервісі платформи Google Forms.

5. Під час складання іспиту у студентів повинні бути увімкнуті камери та вестиметься відеозапис. У студентів повинні бути відкриті лише програма ZOOM та вкладка тесту. Екзаменатор може вимагати у студента продемонструвати зображення його екрану шляхом увімкнення функції «share screen» (поширити екран). У випадку виявлення проявів списування та інших форм несамостійного виконання тестових завдань, екзаменатор повинен припинити складання студентом іспиту та повідомити про необхідність його складання на додатковій сесії.

6. Іспит складатиметься із 30 завдань на декілька варіантів відповідей (від 1 до 3), які оцінюватимуться 1 балом, із 5 завдань щодо визначення моменту (дати) набрання чинності нормативно-правовими актами, які оцінюватимуться 2 балами, із 5 завдань щодо визначення виду напряму дії нормативно-правовими актами, які оцінюватимуться 2 балами. В цілому студент може набрати максимально 50 балів, для складання іспиту необхідно набрати не менше 26 балів. Результати тестування виводитимуться студенту на екран одразу після складання іспиту.

7. Загальна тривалість складання іспиту – 30 хв.

8. Для пробного складання іспиту можна перейти за посиланням:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQIwHPUBr78ahp_j6VZKEovTWk00Hl0r9IPXoqzZ4TDbblMw/viewform?usp=sf_link

Перелік типових основ тестових завдань для складання екзамену з навчальної дисципліни Теорія та філософія права у 2019-2020 навчальному році

Порядок перескладання іспиту за талоном № 2 з навчальної дисципліни Теорія та філософія права у 2019 -2020 навчальному році

 1. У зв’язку із запровадженим карантином у Львівському національному університеті імені Івана Франка, складання іспиту з навчальної дисципліни «Теорія та філософія права» за талоном № 2 відбудеться у дистанційному режимі в тестовій формі.
 2. Складання іспиту за талоном № 2 відбуватиметься 25 червня (четвер) 2020 року о 14.00.
 3. Іспит проходитиме у сервісі платформи ZOOM.

Для входження в систему студентам необхідно у зазначений час перейти за посиланнями:

Посилання на конференцію у платформі ZOOM
Topic: Талон № 2_Теорія та філософія права

Time: Jun 25, 2020 02:00 PM Helsinki

 

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/84421432256?pwd=cnJWanpSRExuajFNcVo0UzVLQ1kxdz09

 

Meeting ID: 844 2143 2256

Password: 214564

 1. Під час зустрічі у сервісі платформи ZOOM спочатку ідентифікуватимуться особи студентів, які складатимуть іспит, шляхом демонстрації на камеру документа з фотографією (залікова книжка, студентський квиток, паспорт тощо). Після цього студентам у чаті надсилатиметься посилання на тестові завдання у сервісі платформи Google Forms.
 2. Під час складання іспиту у студентів повинні бути увімкнуті камери та вестиметься відеозапис. У студентів повинні бути відкриті лише програма ZOOM та вкладка тесту. Екзаменатор може вимагати у студента продемонструвати зображення його екрану шляхом увімкнення функції «share screen» (поширити екран). У випадку виявлення проявів списування та інших форм несамостійного виконання тестових завдань, екзаменатор повинен припинити складання студентом іспиту та повідомити про необхідність його складання на додатковій сесії.
 3. Іспит складатиметься із 30 завдань на декілька варіантів відповідей (від 1 до 3), які оцінюватимуться 1 балом, із 5 завдань щодо визначення моменту (дати) набрання чинності нормативно-правовими актами, які оцінюватимуться 2 балами, із 5 завдань щодо визначення виду напряму дії нормативно-правовими актами, які оцінюватимуться 2 балами. В цілому студент може набрати максимально 50 балів, для складання іспиту необхідно набрати не менше 26 балів. Результати тестування виводитимуться студенту на екран одразу після складання іспиту.
 4. Загальна тривалість складання іспиту – 40 хв.
 5. Для пробного складання іспиту можна перейти за посиланням:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQIwHPUBr78ahp_j6VZKEovTWk00Hl0r9IPXoqzZ4TDbblMw/viewform?usp=sf_link