Кафедра теорії та філософії права

  • Про кафедру
  • Співробітники
  • Навчальні курси
  • Викладацький розклад
  • Методичні матеріали
  • Стратегія
  • Новини
  • Оголошення

Кафедра теорії та філософії права створена у 2008 році внаслідок поділу Кафедри історії та теорії держави і права.  Її очолила доктор юридичних наук, професор Луць Людмила Андріївна.

З 2017 р. Кафедру очолює доктор юридичних наук, професор Косович Віталій Мирославович.

Кафедра забезпечує викладання загальних курсів: теорія держави і права, етика (загальна і професійна), соціологія (загальна і професійна), філософія права, методологія правових досліджень, практика Європейського суду з прав людини, проблеми теорії права та ін.

Науково-педагогічне забезпечення навчального процесу здійснюють д.ю.н., проф. Косович В.М.,  д.ю.н., проф. Луць Л.А., д.ю.д., проф. Рабінович П.М., д.ю.н., проф. Грищук О.В., к.ю.н., доц. Раданович Н.М., к.ю.н., доц. Добрянський С.П., к.ю.н., доц. Гудима Д.А., доц. Дудаш Т.І., доц. Ничка Ю.В., доц. Стецик Н.В., доц. Настасяк І.Ю., доц. Семків В.О., асист. Гайова О.В., асист. Гунько Н.Ю., асист. Коцан-Олинець Ю.А., асист. Хомюк Н.С.,  асист. Мочерад А.М., асист. Наконечна А.М.

Викладачі Кафедри в межах робочого часу беруть участь у дослідженні теми «Юридичні засоби забезпечення прав людини в Україні: стан та основні напрями удосконалення», державний реєстраційний номер 0118U000622, науковий керівник – д. ю. н., проф. Косович В.М. (строк виконання 2018-2020 рр.).

При Кафедрі функціонує аспірантура за спеціальностями: 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень та 12.00.12 – філософія права.

Від дня заснування наша Кафедра готувала фахівців (магістрів) за спеціальністю «Нормопроектування».

У продовжу 2021-2023 років Кафедра бере участь у науково-дослідній тематиці “Правові засоби забезпечення прав людини в Україні: техніко-технологічні аспекти”. 0118U000622; Доц. Косович В. М. 2021 – 2023.

 

Співробітники

завідувачКОСОВИЧ Віталій Мирославовичзавідувач
професорГРИЩУК Оксана Вікторівнапрофесор
професорЛУЦЬ Людмила Андріївнапрофесор
професорРАБІНОВИЧ Петро Мойсейовичпрофесор
доцентГОНЧАРОВ Володимир Вікторовичдоцент
доцентГУДИМА Дмитро Анатолійовичдоцент
доцентДОБРЯНСЬКИЙ Святослав Павловичдоцент
доцентДОВГАНЬ Галина Віталіївнадоцент
доцентДУДАШ Тамара Іванівнадоцент
доцентНАСТАСЯК Ірина Юріївнадоцент
доцентНИЧКА Юрій Вадимовичдоцент
доцентРАДАНОВИЧ Наталія Миколаївнадоцент
доцентСЕМКІВ Віталій Остаповичдоцент
доцентСТЕЦИК Назарій Володимировичдоцент
асистентГАЙОВА Олена Володимирівнаасистент
асистентГУНЬКО Наталя Юріївнаасистент
асистентКОЦАН-ОЛИНЕЦЬ Юлія Ярославівнаасистент
асистентМОЧЕРАД Анна Михайлівнаасистент
асистентНАКОНЕЧНА Анна Михайлівнаасистент
старший лаборантХОМЮК Наталія Сергіївнастарший лаборант
лаборантПРОЦЕНКО Надія Василівналаборант

1 курс

2 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

Дистанційне навчання в умовах карантину

Шановні здобувачі вищої освіти,

згідно наказу Ректора Університету на юридичному факультеті запроваджено дистанційне навчання. Відповідно на час карантину навчальні заняття зі здобувачами вищої освіти проводитимуться згідно навчального плану у дистанційному форматі.

Для отримання консультацій із викладачами, котрі проводять у вас заняття згідно розкладу, просимо безпосередньо контактувати з ними:

КОСОВИЧ Віталій Мирославович kosovych_v@ukr.net
ЛУЦЬ Людмила Андріївна liudmyla.luts@lnu.edu.ua
РАБІНОВИЧ Петро Мойсейович rmpetro2009@gmail.com
ГУДИМА Дмитро Анатолійович dmytro.hudyma@gmail.com
ДОБРЯНСЬКИЙ Святослав Павлович svatolex@gmail.com
ДУДАШ Тамара Іванівна tamara.dudash@gmail.com
НАСТАСЯК Ірина Юріївна egida_i@ukr.net
НИЧКА Юрій Вадимович nychkay@gmail.com
РАДАНОВИЧ Наталія Миколаївна radanovych_n@ukr.net
СЕМКІВ Віталій Остапович semkiv63@gmail.com
СТЕЦИК Назарій Володимирович nazariy.stetsyk@lnu.edu.ua
ГУНЬКО Наталя Юріївна nataliya.gunko@gmail.com
КОЦАН-ОЛИНЕЦЬ Юлія Ярославівна yulya.kotsan@gmail.com
МОЧЕРАД Анна Михайлівна anna.mocherad@lnu.edu.ua
НАКОНЕЧНА Анна Михайлівна anna.nakonechna@gmail.com

1 курс: Теорія та філософія права

План лабораторного заняття № 1 – Філософські засади розуміння права

План лабораторного заняття № 2 – Права людини: загальна характеристика

План лабораторного заняття № 3 – Права людини: загальна характеристика

План лабораторного заняття № 4 – Держава: загальнотеоретична характеристика

План лабораторного заняття № 5 – Держава: загальнотеоретична характеристика

План лабораторного заняття № 6 – Демократична, правова, соціальна держава

План лабораторного заняття № 7 – Форма держави_Республіка_Монархія

План лабораторного заняття № 8 – Форма держави_Устрій, Режим

План лабораторного заняття № 9 – Механізм та апарат держави

План лабораторного заняття № 10 – Об’єктивне право. Функції права

План лабораторного заняття № 11 – Об’єктивне право. Принципи права

План лабораторного заняття № 12 – Система права

План лабораторного заняття № 13 – Норма права та нормативно-правовий припис

План лабораторного заняття № 14 – Структура норм прав та нормативно-правових приписів

План лабораторного заняття № 15 – Правотворчість.Джерела-права

План лабораторного заняття № 16 – Джерела права та їх система

План лабораторного заняття № 17 – Система нормативно-правових актів

План лабораторного заняття № 18 – Чинність нормативно-правових актів

План лабораторного заняття № 19 – Напрям дії нормативно-правових актів

План лабораторного заняття № 20 – Правовідносини

План лабораторного заняття № 21 – Юридичні факти

План лабораторного заняття № 22 – Реалізація та застосування права

План лабораторного заняття № 23 – Правозастосувальні акти. Дефекти

План лабораторного № 24 – Тлумачення правових приписів

План лабораторного заняття № 25 – Юридична відповідальність. Правопорушення

План лабораторного заняття № 26 – Правове регулювання

 

Перелік питань для іспиту


 


5 курс: Європейські стандарти права на справедливий суд

5 курс: Європейські стандарти свободи вираження поглядів та їх застосування в юридичній практиці

Тематика курсових робіт 2021-2022

Стратегія

Програма

розвитку кафедри теорії та філософії права юридичного факультету

Львівського національного університету імені Івана Франка

на 2021 – 2026 роки,

претендента на посаду завідувача цієї кафедри

доктора юридичних наук, доцента Косовича В.М.

Програма

 

Стратегія

розвитку кафедри теорії та філософії права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка на 2020-2025 роки

 

Кадровий склад

– підвищення питомої ваги докторів наук шляхом підготовки докторських дисертацій доц. Раданович Н.М.,  доц. Настасяк І.Ю., доц. Дудаш Т.І.;

–  підвищення кваліфікації( стажування) викладачів кафедри у провідних зарубіжних та вітчизняних правових школах.

Навчально-методична робота

– підготовка та видання навчально – методичних комплексів з дисциплін кафедри;

– оновлення спецкурсів для студентів магістрів;

– підготовка навчальних підручників та посібників.

                                                                                    Наукова робота

– підготовка монографій докторських дисертацій   доц. Раданович Н.М.,  доц. Настасяк І.Ю.,   доц. Дудаш Т.І.;

– інтенсифікація опублікування статей у зарубіжних виданнях;

– активізація участі викладачів у науково – практичних конференціях.

Виховна робота

–  діяльність наукового гуртка з теорії права і держави;

–  організація проходження студентами практики у Верховній Раді України, Інституті законодавства України та інших державних структурах;

– інтенсифікація роботи порадників академічних груп.

 

Завідувач кафедри                                                                     доц. В.М. Косович

Розподіл тем інноваційних магістерських проектів

12.10.2021 | 23:20

За рішенням кафедри теорії та філософії права було проведено розподіл тем інноваційних магістерських проектів та закріплення їх за науковими керівниками.
Із детальною інформацією можна ознайомитись за відповідними гіперпосиланнями:
Теми інноваційних робіт. Заочна форма навчання.
Теми інноваційних робіт. Денна форма навчання.

Читати »

Відбулось Робоче засідання Проекту “Аналіз прецедентної практики нового Верховного Суду (за сприяння Програми USAID “Нове правосуддя”)

21.12.2018 | 16:50

12 грудня 2018 року відбулось чергове Робоче засідання Проекту “Аналіз прецедентної практики нового Верховного Суду (за сприяння Програми USAID “Нове правосуддя”)

Читати »

Відбулось Робоче засідання Проекту “Аналіз прецедентної практики нового Верховного Суду (за сприяння Програми USAID “Нове правосуддя”)

21.12.2018 | 16:44

20 грудня 2018 року відбулось чергове Робоче засідання Проекту “Аналіз прецедентної практики нового Верховного Суду (за сприяння Програми USAID “Нове правосуддя”)
 

Читати »

Викладачі кафедри теорії та філософії права взяли участь у тренінгу Програми “Нове правосуддя” (USAID)

08.12.2018 | 13:01

Викладачі кафедри теорії та філософії права доц. Юрій Ничка та доц. Назарій Стецик взяли участь у тренінгу Програми “Нове правосуддя” (USAID) “Розбудова спроможності та сталості через оцінювання та самооцінку”, що проходив у місті Києві 06 грудня 2018 року.

Цей інтерактивний одноденний тренінг був спрямований на підвищення активності організацій для забезпечення судової реформи. Навчання відбувалось через відкриті дискусії, дискусії в малих групах та шляхом вирішення практичних вправ. Методи навчання включали фасилітацію участі, мозковий штурм, консенсус, індивідуальну роботу та роботу в малих групах.

Читати »

На юридичному факультеті пройшов методологічний семінар за участі професорів Варшавського університету

08.12.2018 | 12:46

6 грудня 2018 року на юридичному факультеті відбувся методологічний семінар   за участі професорів Варшавського університету – Адама Кшивона та Войцеха Бжозовські.
Професор Войцех Бжозовські представив на обговорення тему “Can we measure secularity? Constitutional models of Church – State relations”.

Професор Адам Кшивон виступив із доповіддю “Freedom of expression (new aspects and challenges)”.

В методологічному семінарі активну участь взяли викладачі кафедри конституційного права Львівського університету та кафедри теорії та філософії права юридичного факультету ЛНУ імені І. Франка, а також аспіранти юридичного факультету.

Захід відбувся в...

Читати »

Оголошення

Графік консультацій перед іспитом з навчальної дисципліни «Теорія та філософія права» для студентів першого курсу

Графік захисту курсових робіт на кафедрі теорії та філософії права

Інформація щодо курсових робіт

Шановні студенти нагадуємо, що курсові роботи з навчальної дисципліни «Теорія та філософія права» потрібно надіслати на електронну адресу кафедри kaf.teorija@gmail.com до 16.05.2022.

Графік проведення методологічних семінарів

кафедри теорії та філософії права

Інформація щодо вибору тем курсових робіт з навчальної дисципліни “Теорія та філософія права

Шановні студенти!

Ознайомитись з переліком тем курсових робіт з навчальної дисципліни “Теорія та філософія права” Ви можете ось тут: Список тем курсових робіт 2021_2022

Для того, щоб за вами була закріплена обрана вами тема, потрібно написати заяву (Зразок заяви) на ім’я завідувача кафедри теорії та філософії права професора Косовича Віталія Мирославовича.

У заяві обов’язково потрібно зазначити назву обраної вами теми та її номер у Списку тем.

Заяву потрібно обов’язково надсилати на дві електронні адреси:

tpl.dep.law@lnu.edu.ua

kaf.teorija@gmail.com