Бурак Володимир Ярославович

Посада: професор кафедри соціального права

Науковий ступінь: доктор юридичних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): 032-239-4797

Електронна пошта: volodymyr.burak@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Scopus: www.scopus.com

Наукові інтереси

У науковій діяльності займається в основному проблемами теорії трудового права та права соціального забезпечення.

Курси

Публікації

Основні опубліковані праці.

Монографії.

 1. Бурак В. Я. Правовий механізм захисту трудових прав та законних інтересів працівників: монографія. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2021. 440 с.
 2. Бурак В. Я. Відшкодування роботодавцем шкоди, заподіяної працівнику порушенням його прав. Актуальні питання вдосконалення певних галузей права України: колективна монографія / кер. авт. кол.: Л. І. Лелик, В. Г. Яворська. Дрогобич: Посвіт, 2020. 274 с.

 

Підручники і навчальні посібники.

 1. Бурак В.Я. Правове регулювання вирішення трудових спорів в Україні. – К.: Знання, 2003.
 2. Право соціального забезпечення України: Навчальний посібник / Бурак В.Я., Синчук С.М.; За ред. Синчук С.М. – К.: Знання, 2003. – 240 с. (5 др.арк.).
 3. Право соціального забезпечення: Курс лекцій для студентів / Бурак В.Я., Синчук С.М. – Вид. 2-е, виплавлене і доповнене. – Львів, 2003. – 212 с. (5,69 др.арк.).
 4. Трудове право України : академічний курс :підруч. для студ. вищ. навч. закл. /[П. Д. Пилипенко, В. Я. Бурак, З. Я. Козак та ін.]; за ред. П. Д. Пилипенка. – 5-те вид., переробл. і допов. – К. : Ін Юре. 2014. – 552 с.. – 536 с. Розділи 9 “Правове регулювання часу відпочинку” (с. 286-316), 10 “Правове регулювання оплати праці” (с. 317-345), 13 “Трудові спори (конфлікти) та порядок їх вирішення” (с. 436-471); підрозділи 6.3 (с. 177-184), 7.3 (с. 256-262), 7.4 (с. 263-266) /6,27 др. арк./
 5. Трудове право України: Навчальний посібник / П.Д. Пилипенко, В.Я. Бурак, З.Я. Козак, С.М. Синчук, Т.В. Парпан; За ред. д.ю.н. П.Д. Пилипенка. – К.: Істина, 2005р. (Розділи 4, 6, 9 /68 с./).
 6. Основи права України / За ред. В.Л. Ортинського. – Львів: Оріяна-Нова, 2005. – 368 с. – Розділ V “Основи трудового права” (С. 129-169) /у співавт. з проф. П.Д. Пилипенком/.
 7. Право соціального забезпечення: Навч. посіб. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / П.Д. Пилипенко, В.Я. Бурак, С.М. Синчук та ін.; За ред. П.Д. Пилипенка. – К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 2006. – 496с.(Розділи 8 Організаційно-правові форми соціального забезпечення в Україні (с.233-292); 10 Правове регулювання спеціальних пенсій (с.333-365); 12 Державні соціальні допомоги (с.393-432); 14 Соціальне обслуговування (с.452-490)
 8. Право соціального забезпечення України : підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / [П. Д. Пилипенко, В. Я. Бурак, С. М. Синчук та ін.] ; за ред. П. Д. Пилипенка. 4-те вид., переробл. і доповн. – К. : Ін Юре, 2014. – 480 с. .(Розділи 8 Організаційно-правові форми соціального забезпечення в Україні (с.233-292); 10 Правове регулювання спеціальних пенсій (с.333-365); 12 Державні соціальні допомоги (с.393-432); 14 Соціальне обслуговування (с.452-490)
 9. Трудове право України : навч. посібник / [ П.Д. Пилипенко, В.Я. Бурак, С.М. Синчук, З.Я. Козак, Т.В. Парпан ] за ред. проф. П. Д. Пилипенка. – К. : Істина, 2009. – 208 с.
 10. Про право на працю, звільнення, безробіття: поради юриста / [ П.Д. Пилипенко, В.Я. Бурак, С.М. Синчук ] за ред. проф. П.Д. Пилипенка – К. : ІнЮре, 2009. – 48 с.
 11. Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами судової практики: Науково-практичне видання / За ред. П.Д. Пилипенка. – К. : Істина, 2010. – 464с.
 1. Право довкілля (екологічне право) : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / П.Д. Пилипенко, В.І. Федорович, М.Я. Ващишин [та ін.] ; за ред. П.Д. Пилипенка. – К. : ІнЮре, 2010. – 401с. (Особистий внесок Бурака В.Я. розділ 16, С.301-317)
 2. Право соціального забезпечення України. Практикум: Навчальний посібник / За ред. П.Д. Пилипенка. – К.: Істина, 2012. – 288с.
 3. Право соціального забезпечення України: Навчальний посібник / за заг. ред. П.Д. Пилипенка. – Вид. 3-є, змін. і доп. – К. : Істина, 2012. – 232 с.
 4. Правові засади захисту трудових прав працівників. Навчальний посібник / Бурак В.Я. – К.: Істина, 2013. – 186с.
 5. Альтернативні способи вирішення трудових спорів / В. Я. Бурак, Л. В. Кулачок-Тітова, П. Д. Пилипенко, Н. Чудик-Білоусова ; під ред. У. Гелльманна, П. Д. Пилипенка. – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2015. – 172 с.
 6. Kodeks pracy = Трудовий кодекс / tłumaczenie Julia Wowczko; weryfikacja językowa Maria Procyk-Kulczycka; konsultacje prawne Volodymyr Burak, Poznań, Julia Wowczko, 2020, ISBN: 978-83-958258-0-4 621 с. (15,52 друк. арк.)

Статті у журналах

 1. Бурак В. Я. Правове регулювання трудового договору з роботодавцем-фізичною особою. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2002. Вип. 37. С. 349–353.
 2. Бурак В.Я. До поняття правового захисту трудових прав працівників. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2009. Вип. 48. С. 177–182.
 3. Бурак В. Я. Механізм правового захисту права на пенсійне забезпечення. Право України. 2012. № 6. С. 74–80.
 4. Бурак В. Я. Охоронювані законом інтереси працівників як об’єкт правового захисту. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2014. Вип. 59. С. 237–243.
 5. Бурак В. Я. Право на страйк як колективне трудове право працівників. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2014. Вип. 60. С. 227–233.
 6. Burak V. The system of legal protection of employees’ labour rights and legal interests in Ukraine. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2016. Вип. 63. С. 120–131.
 7. Бурак В. Я. Адміністративний захист трудових прав та законних інтересів працівників. Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. 2016. № 59. С. 189–199.
 8. Бурак В. Я. Запровадження альтернативних способів вирішення трудових спорів вимога часу. Вісник Львівського торгівельно-економічного університету. (Юридичні науки). 2017. Вип. №5. С. 235–243.
 9. Бурак В. Я. Деякі аспекти реалізації працівниками права на страйк. Вісник Львівського торговельно-економічного університету. (Юридичні науки). 2018. Вип. 7. С. 280–290.
 10. Burak V. J. The concept of an administrative protection of labor rights and legitimate interests of employees. Eurasian Academic Research Journal. 2016. №1 (01). P. 5–9.
 11. Burak V. Prohibition of law abuse in labour rights protection. Visegrad Journal on Human Rights. 2019. Vol. 4. № 2. P. 14–20.
 12. Бурак В. Я. Питання самозахисту трудових прав і законних інтересів працівників у проекті Трудового кодексу. Соціальне право України: науковий збірник. 2012. № 1(1). С. 72–82.
 13. Burak V. Principles of Legal Protection of Labour Rights and Interests of Employees. Соціальне право України: науковий збірник. 2013. № 1(2). С. 173–184.
 14. Бурак В. Я. Колективні трудові права у проєкті закону «Про працю» / В. Я. Бурак // Урядовий законопроєкт «Про працю» як наступ на права працівників. Збірник наукових статей. – Львів, 2020. – С. 17-25 (0,58 друк. арк.)

Біографія

Народився у 1964 році. У 1989 році закінчив Львівський державний університет імені Івана Франка, юридичний факультет.

Захистив кандидатську дисертацію “Єдність і диференціація правового регулювання трудових відносин робочого часу, часу відпочинку і заробітної плати працівників підприємств різних форм власності” у Київському університеті ім.Т Шевченка у 1999 р.

Захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук «Правовий механізм захисту трудових прав і законних інтересів працівників» у Львівському національному університеті імені Івана Франка в 2021 році.

З 1991 року і по даний час працює на юридичному факультеті ЛНУ імені Івана Франка. Спочатку асистентом, потім доцентом кафедри трудового, аграрного та екологічного права.

У науковій діяльності займається в основному проблемами теорії трудового права та права соціального забезпечення. Читає курс Трудове право та Право соціального забезпечення, декілька спецкурсів. Готує методичне забезпечення навчального процесу.

 

Проекти

Участь у міжнародних наукових та/або освітніх проектах:

У 2020 році як старший правовий експерт був залучений до аналітичного дослідження щодо проведення “Загального аналізу Закону України “Про соціальні послуги”, інших Законів України та підзаконних актів, що регулюють відносини соціальних послуг в Україні” на предмет змін та узгоджень між собою, які потребують  законодавчі норми. (Providing expert and methodological support to the analyze of the Law of Ukraine “On Social Services”, related regulatory framework and (draft) secondary legislation concerned in line with the European Social Charter and best European practices), організованих Радою Європи (The Council of Europe, 8666/02-2019/UCSLS/1, The Council of Europe Office of Ukraine).

У лютому-травні 2021 року як старший правовий експерт був залучений до аналітичного дослідження з розробки пропозицій щодо шляхів удосконалення та реформування чинної системи соціальних послуг України з урахуванням кращих європейських стандартів та норм Європейської соціальної хартії (переглянутої). (Providing methodological recommends for government of Ukraine to enhance and reform the current system of social services according to the best European practices and European Social Charter. (The Council of Europe, Promoting social human rights as a key factor of sustainable in Ukraine, BH8666/ID2503. European Social Charter Department).

У жовтні 2021 року як старший правовий експерт був залучений до аналітичного дослідження з розробки проєкту Плану заходів щодо забезпечення виконання положень Європейської соціальної хартії (переглянутої) (Providing expert and methodological support to the development of the New Action Plan on Implementation of the European Social Charter in Ukraine and participating in meetings with the Ministry of Social Policy of Ukraine and the stakeholders on the issues concerned), організованого Радою Європи (The Council of Europe, GMC UA BH8554-Social Rights).

У липні 2022 року як старший правовий експерт був залучений до аналітичного дослідження щодо соціального захисту переміщених осіб, у межах якого було розроблено чек-листи/списки соціальних прав та заходів соціального захисту як для переміщених осіб, так і для держав, що приймають (Providing legal and technical expertise related to the protection of displaced persons, including check-list of social rights and social protection measures for both displaced people and receiving State), організованого Радою Європи (The Council of Europe, BH8814/ DepaRTMENT of SoCIAL RIGHTS).

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!