Бурак Володимир Ярославович

Посада: доцент кафедри соціального права

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): 032-239-4797

Електронна пошта: volodymyr.burak@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

У науковій діяльності займається в основному проблемами теорії трудового права та права соціального забезпечення.

Курси

Публікації

Основні опубліковані праці.

1. Бурак В. Правове регулювання трудового договору з роботодавцем – фізичною особою // Вісник Львівського університету. – Серія юридична. – Вип. 37. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2002. – С. 349-353. (0,17 др.арк.)

2. Бурак В.Я. Правове регулювання вирішення трудових спорів в Україні. – К.: Знання, 2003.

3. Право соціального забезпечення України: Навчальний посібник / Бурак В.Я., Синчук С.М.; За ред. Синчук С.М. – К.: Знання, 2003. – 240 с. (5 др.арк.).

4. Право соціального забезпечення: Курс лекцій для студентів / Бурак В.Я., Синчук С.М. – Вид. 2-е, виплавлене і доповнене. – Львів, 2003. – 212 с. (5,69 др.арк.).

5. Трудове право України: Навчальний посібник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів / Пилипенко П.Д.,

6. Бурак В.Я., Козак З.Я. та ін.; За ред. П.Д. Пилипенка. – К.: Видавничий дім “Ін Юре”, 2003. (Розділи 9, 10, 13, підрозділи 6.3, 7.3, 7.4; 6.4, 7.1, 7.2 у співавторстві з Пилипенком П.Д.) (7,78 др.арк.).

7. Бурак В. Правові проблеми реформування законодавства, яке регулює вирішення індивідуальних трудових спорів в Україні // Матеріали IХ регіональної науково-практичної конференції “Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні” (13-14 лютого 2003 р.). – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2003. –

8.Бурак В. Галузева належність правовідносин, які виникають у зв’язку з вирішенням трудових спорів // Вісник Львівського університету. – Серія юридична. – Вип. 39. – Львів: Малий видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2004. – С. 350-355. (0,53 др. арк.)

9.Трудове право України: Академічний курс. Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів // П.Д.Пилипенко, В.Я.Бурак, З.Я.Козак та ін.; За ред. П.Д.Пилипенка. – К.: Концерн “Видавничий Дім “ІнЮре””, 2004. – 536 с. Розділи 9 “Правове регулювання часу відпочинку” (с. 286-316), 10 “Правове регулювання оплати праці” (с. 317-345), 13 “Трудові спори (конфлікти) та порядок їх вирішення” (с. 436-471); підрозділи 6.3 (с. 177-184), 7.3 (с. 256-262), 7.4 (с. 263-266) /6,27 др. арк./

10. Трудове право України: Навчальний посібник / П.Д. Пилипенко, В.Я. Бурак, З.Я. Козак, С.М. Синчук, Т.В. Парпан; За ред. д.ю.н. П.Д. Пилипенка. – К.: Істина, 2005р. (Розділи 4, 6, 9 /68 с./).

11. Трудове право України: Академічний курс. Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів // П.Д.Пилипенко, В.Я.Бурак, З.Я.Козак та ін.; За ред. П.Д.Пилипенка. – К.: Концерн “Видавничий Дім “ІнЮре””, 2005. – Вид.2. – 536 с. Розділи 9 “Правове регулювання часу відпочинку” (с. 286-316), 10 “Правове регулювання оплати праці” (с. 317-345), 13 “Трудові спори (конфлікти) та порядок їх вирішення” (с. 436-471); підрозділи 6.3 (с. 177-184), 7.3 (с. 256-262), 7.4 (с. 263-266) /

12. Основи права України / За ред. В.Л. Ортинського. – Львів: Оріяна-Нова, 2005. – 368 с. – Розділ V “Основи трудового права” (С. 129-169) /у співавт. з проф. П.Д. Пилипенком/.

13. Право соціального забезпечення: Навч. посіб. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / П.Д. Пилипенко, В.Я. Бурак, С.М. Синчук та ін.; За ред. П.Д. Пилипенка. – К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 2006. – 496с.(Розділи 8 Організаційно-правові форми соціального забезпечення в Україні (с.233-292); 10 Правове регулювання спеціальних пенсій (с.333-365); 12 Державні соціальні допомоги (с.393-432); 14 Соціальне обслуговування (с.452-490)

14. Право соціального забезпечення України: Навч. посіб. / За ред. Синчук С.М. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2006. Синчук С.М., Бурак В.Я. 318с. (Розділи 6 Правове регулювання спеціальних пенсій (с.150-178), 7 Система страхових допомог в Україні (с.179-207), 8 Державні соціальні допомоги (с.208-243), 9 Соціальні пільги (с.244-267).

15. Трудове право України : навч. посібник / [ П.Д. Пилипенко, В.Я. Бурак, С.М. Синчук, З.Я. Козак, Т.В. Парпан ] за ред. проф. П. Д. Пилипенка. – К. : Істина, 2009. – 208 с.

16. Про право на працю, звільнення, безробіття: поради юриста / [ П.Д. Пилипенко, В.Я. Бурак, С.М. Синчук ] за ред. проф. П.Д. Пилипенка – К. : ІнЮре, 2009. – 48 с.

17.Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами судової практики: Науково-практичне видання / За ред. П.Д. Пилипенка. – К. : Істина, 2010. – 464с.

18. Право довкілля (екологічне право) : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / П.Д. Пилипенко, В.І. Федорович, М.Я. Ващишин [та ін.] ; за ред. П.Д. Пилипенка. – К. : ІнЮре, 2010. – 401с. (Особистий внесок Бурака В.Я. розділ 16, С.301-317)

19)Право соціального забезпечення України. Практикум: Навчальний посібник / За ред. П.Д. Пилипенка. – К.: Істина, 2012. – 288с.

20) Право соціального забезпечення України: Навчальний посібник / за заг. ред. П.Д. Пилипенка. – Вид. 3-є, змін. і доп. – К. : Істина, 2012. – 232 с.

21)Правові засади захисту трудових прав працівників. Навчальний посібник / Бурак В.Я. – К.: Істина, 2013. – 186с.

22)Бурак В. Я. Питання самозахисту трудових прав і законних інтересів працівників у проекті Трудового кодексу./ В.Я. Бурак// Соціальне право України: науковий збірник / Чернігівський державний технологічний університет. Українська асоціація фахівців трудового права. – Чернігів.: Чернігівський державний технологічний університет, 2013. – №. – С. 72-82.

Біографія

Народився у 1964 році. У 1989 році закінчив Львівський державний університет імені Івана Франка, юридичний факультет.

Захистив кандидатську дисертацію “Єдність і диференціація правового регулювання трудових відносин робочого часу, часу відпочинку і заробітної плати працівників підприємств різних форм власності” у Київському університеті ім.Т Шевченка у 1999 р.

З 1991 року і по даний час працює на юридичному факультеті ЛНУ імені Івана Франка. Спочатку асистентом, потім доцентом кафедри трудового, аграрного та екологічного права.

У науковій діяльності займається в основному проблемами теорії трудового права та права соціального забезпечення. Читає курс Трудове право та Право соціального забезпечення, декілька спецкурсів. Готує методичне забезпечення навчального процесу.

 

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!