Ващишин Марія Ярославівна

Посада: доцент кафедри соціального права

Науковий ступінь: доктор юридичних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: mariya.vashchyshyn@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль ORCID: orcid.org

Наукові інтереси

Науковими інтересами є земельно-правова, аграрно-правова та еколого-правова тематика, зокрема правові проблеми формування та збереження національної екологічної мережі, що і є предметом докторського дисертаційного дослідження.

Курси

Публікації

Публікації у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України;

 1. Ващишин М. Я. Теоретичні аспекти правового режиму земель національної екомережі України / Право України. – 2015. -№7. – С.110-118.
 2. Ващишин М. Я. Система принципів правового регулювання формування та збереження національної екомережі / Право і суспільство. – №5. –ч.3.- 2015. – С.97-103.
 3. Ващишин М. Я. Спеціальні принципи правового регулювання у сфері формування та збереження національної екомережі / Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ / Львів. – 2015. Серія юридична. – Випуск 2. – С.78-88.
 4. Марія Ващишин. Національна екологічна мережа як інтегрована територіальна система. / National environmental network as an integral territorial system // Вроцлавсько-Львівський юридичний збірник. Wroclawsko-Lwowskie zeszyty prawnisze. – 2015. – № 6, С.287-310.
 5. Марія Ващишин. Конституційні засади охорони довкілля України та Швейцарії The Constitutional basis of the environmental protection of Ukraine and Switzerland // Visegrad journal of human rights. – 2016. – № 3, С. 44-48.
 6. Ващишин М.Я. Конституційні засади формування та збереження національної екомережі // Право і суспільство. – 2016. – № 4, С.77-83.
 7. Мария Ващишин . Международно-правовая охрана биоразнообразия в бассейне реки Днестр. / Legea si viata – 2017. – Nr. 9/2 (309) 2017, С.24-28.
 8. Ващишин М.Я. Програмні засади формування національної екологічної мережі // Приватне та публічне право. 2017., №3, с. 73-78.
 9. Ващишин М.Я. Правове забезпечення формування Смарагдової мережі в Україні // Юридичний науковий електронний журнал, №3. С.115-118
 10. Mariya Vashchyshyn. Carpatian Ecological Networkk: International Legal Basis and Ukrainian Experience // Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University/ Vol 5, No 2 (2018), P. 170-177.
 11. Ващишин М.Я. Буферні території як структурні елементи національної екомережі // Право. Людина. Довкілля. Law. Human. Environment. Науково-практичний журнал. Vol. 10, No 3, 2019, С.57-65.
 12. Ващишин М.Я. Національна екомережа як стратегія екологічного управління // the Journal of Eastern European Law / Журнал східноєвропейського права. – 2019. – № 67. С.30-38.
 13. Ващишин Марія. Відновлювані території у складі національної екомережі / М. Ващишин // Підприємництво, господарство і право. Науково-практичний юридичний журнал. № 8– 2020. – С. 57-65.
 14. Ващишин М. Я. Диференціація правового режиму структурних елементів національної екомережі / М. Я. Ващишин // Науковий вісник публічного та приватного права – 2020. – № 3. – С. 90-95.
 15. Ващишин М. Правові засади транскордонного співробітництва України у сфері охорони біорізноманіття. The legal basis for transboundary cooperation of Ukraine in the biodiversity protection area// Visegrad Journal on Human Rights. № 2. 2021. С.152-157.

 

Навчальні посібники

 1. Кваліфікаційний (адвокатський) іспит : навч. посібник для осіб, які виявили бажання стати адвокатом : у 17 кн. / за наук. ред. О.Д. Святоцького  [та ін.]. – К. : Ін Юре, 2017 – Кн. 15 : законодавство про довкілля ( земельне, водне, про надра тощо) \ П.Д.Пилипенко, О.А. Поліводський, Н.П.Барабаш [та ін]. – 2017.- 160с. // підрозділи 15-17, 22, список рекомендованої літератури С.94-114, С.143-150.

 

Розділ у колективній монографії.

 1. Теоретичні та практичні проблеми правового забезпечення створення і функціонування екологічної мережі України // Актуальні проблеми правового регулювання аграрних, земельних, екологічних та природоресурсних відносин в Україні: колективна монографія / відп. ред.: Т.Є. Харитонова, Т.Т. Каракаш. – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2018. -722с., с.491-510.

Біографія

Народилась у 1973 році. У 1994 році з відзнакою закінчила Львівський державний університет імені Івана Франка, юридичний факультет.

Захистила кандидатську дисертацію «Земельні правовідносини селянських (фермерських) господарств» у Львівському національному університеті імені Івана Франка в 2000 році.

З 2000 року працює на юридичному факультеті асистентом, а з 2003 року доцентом кафедри трудового, аграрного та екологічного права. У науковій діяльності займається проблемами правового статусу фермерських господарств, соціального розвитку села, кодифікації аграрного законодавства.

Читає курси «Земельне право України», «Аграрне право України», спецкурси «Юридична відповідальність за порушення екологічного законодавства», «Правове забезпечення аграрного підприємництва»

 

Проекти

Участь у міжнародних наукових та/або освітніх проектах:

 • У липні 2022 року як правовий експерт була залучена до аналітичного дослідження щодо соціального захисту переміщених осіб, у межах якого було розроблено чек-листи/списки соціальних прав та заходів соціального захисту як для переміщених осіб, так і для держав, що приймають (Providing legal and technical expertise related to the protection of displaced persons, including check-list of social rights and social protection measures for both displaced people and receiving State), організованого Радою Європи (The Council of Europe, BH8814/ DepaRTMENT of SoCIAL RIGHTS).

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!