Ващишин Марія Ярославівна

Посада: доцент кафедри соціального права

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: mariya.vashchyshyn@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Науковими інтересами є земельно-правова, аграрно-правова та еколого-правова тематика, зокрема правові проблеми формування та збереження національної екологічної мережі, що і є предметом докторського дисертаційного дослідження.

Курси

Публікації

Основні опубліковані праці:

Землі сільськогосподарського призначення: права громадян України. Науково-навчальний посібник // За ред. докт. юрид. наук, проф. Н.І. Титової. Львів: ПАІС, 2005. – 368 с. – Розділи 5, 9. 38 с.

Ващишин М.Я. Правовий режим спеціальних сировинних зон в Україні. // Забезпечення екологічної безпеки – обов’язок Української держави: Матеріали Міжрегіональної науково-практичної конференції (Івано-Франківськ, 24 вересня 2004 р.) – Івано-Франківськ, 2004. – С. 105-109.

Ващишин М. Еволюція аграрного законодавства України та проблеми його систематизації // Актуальні питання реформування правової системи України: Збірник наукових статей за матеріалами IV Міжнародної науково-практичної конференції (1-2 червня 2007р.) Луцьк, 2007. – Том ІІ. С.18-20.

Ващишин М. Розвиток фермерського законодавства України // Вісник Львівського університету . Серія юридична. – Випуск 46.- 2008, С. 152 – 158

Ващишин М. Поняття земельних відносин, проблеми їх законодавчої регламентації // Науковий Вісник університету «Львівський Ставропігіон». Серія юридична. Випуск 1. Львів, 2008, С. 37-51 1.

Ващишин М. Правові засади соціального розвитку села / М.Я. Ващишин. // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – №4. С. 52-56 (0,18 друк. арк.)

Ващишин М.Я. Правова регламентація особистого селянського господарства / М.Я. Ващишин // Актуальні питання реформування правової системи України : (збірник наукових статей за матеріалами VI Міжнародної науково-практичної конференції, 29-30 травня 2009р.) : статті. – Луцьк, 2009. – С. 369-371 1.

Право довкілля (екологічне право) : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / П.Д. Пилипенко, В.І. Федорович, М.Я. Ващишин [та ін.] ; за ред.. П.Д. Пилипенка. – К. : ІнЮре, 2010. – 401с. (Особистий внесок Ващишин М.Я. розділ 14, С.265-280; розділ 17, С.318 – 343)

Ващишин М.Я. Підстави встановлення суперфіцію / М.Я. Ващишин // Сучасні проблеми аграрного і природоресурсного права: міжнар. наук – практ. конф., Київ, 30-31 жовтня 2009р.: зб. наук. пр. / за заг. ред. В.М. Єрмоленка. – К.: ІРІДІУМ, 2009 С. 140-142

Ващишин М.Я. Диференційовані джерела як нормативна основа діяльності сільськогосподарських товаровиробників / М.Я. Ващишин // Актуальні проблеми реформування земельних, екологічних, аграрних та господарських правовідносин в Україні: зб. наук. праць за результ. Міжнар. наук.-практ. конф., Хмельницький, 14-15 травня 2010р., – Хмельницький, 2010 – С. 147-150

Оптові ринки сільськогосподарської продукції як суб’єкти аграрного права / М.Я.Ващишин // Аграрне право як галузь права, юридична наука: навчальна дисципліна : Матеріали всеукраїнського круглого столу (Київ, 25 травня 2012 р.) : зб. наук. пр. / за заг. ред. проф. В.М. Єрмоленка, В.І. Курила, В.І. Семчика. – К. : Видавничий центр НУБІП України, 2012. – 168 с

Правове регулювання аграрного ринку в Україні. Програма спецкурсу для студентів юридичного факультету. – Львів: юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2012. – 20с.

Земельне право України: навчальний посібник / Н.П. Барабаш, М.Я. Ващишин, В.І. Федорович. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2013. – 174 с.

Біографія

Народилась у 1973 році. У 1994 році з відзнакою закінчила Львівський державний університет імені Івана Франка, юридичний факультет.

Захистила кандидатську дисертацію «Земельні правовідносини селянських (фермерських) господарств» у Львівському національному університеті імені Івана Франка в 2000 році.

З 2000 року працює на юридичному факультеті асистентом, а з 2003 року доцентом кафедри трудового, аграрного та екологічного права. У науковій діяльності займається проблемами правового статусу фермерських господарств, соціального розвитку села, кодифікації аграрного законодавства.

Читає курси «Земельне право України», «Аграрне право України», спецкурси «Юридична відповідальність за порушення екологічного законодавства», «Правове забезпечення аграрного підприємництва»

 

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!