Кафедра кримінального процесу і криміналістики

 • Про кафедру
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Дослідження
 • Стратегія
 • Новини
 • Оголошення

Соціальні мережі кафедри

Facebook
https://www.facebook.com/cpc.dep.law

Instagram
https://www.instagram.com/cpc.dep.law

Telegram
https://t.me/cpc_dep_law

Альтернативна електронна пошта
kruminalproces@gmail.com


Дисципліни кафедри

Викладачами кафедри забезпечується викладання наступних загальних курсів (програма бакалавра):

• Судові і правоохоронні органи України
• Кримінально-процесуальне право України
• Криміналістика
• Комп’ютерна криміналістика
• Судова медицина
• Судова психіатрія
• Юридична психологія

а також спецкурсів (програма магістра):

• Альтернативне вирішення кримінальних правопорушень у кримінальному провадженні
• Використання спеціальних знань у кримінальному провадженні
• Діяльність адвоката-захисника у кримінальному провадженні
• Докази і доказування у кримінальному провадженні
• Досудове розслідування і судовий розгляд кримінальних справ
• Забезпечення прав учасників досудового провадження
• Комунікативна практика та техніка переговорів у відновному правосудді
• Конвенційні стандарти захисту прав людини у кримінальному провадженні
• Криміналістична техніка в діяльності слідчого
• Криміналістичне забезпечення діяльності адвоката
• Методика підтримання публічного обвинувачення в суді
• Міжнародні стандарти захисту прав людини у кримінальному провадженні
• Негласні слідчі (розшукові) дії
• Організація роботи прокуратури
• Охорона прав і свобод людини у публічному праві
• Соціальні, етичні та правові аспекти штучного інтелекту та кібербезпеки
• Провадження у контрольних судових стадіях кримінального судочинства
• Процес прийняття процесуальних рішень у кримінальному провадженні
• Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням
• Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням корупційних злочинів
• Система юстиції та внутрішніх справ Європейського Союзу (англомовний)

При кафедрі функціонує аспірантура за спеціальністю 081: «Право» (спеціалізація – кримінальне право та кримінальний процес).


Викладачі кафедри

Зараз на кафедрі навчально-науковою діяльністю займаються 25 штатних фахівців:

1. Бобечко Н. Р. – завідувач кафедри, професор, доктор юридичних наук;
2. Нор В. Т. – професор, доктор юридичних наук;
3. Когутич І. І. – професор, доктор юридичних наук;
4. Баєва Н. П. – ст. викл.;
5. Багрій М. В. – доцент, кандидат юридичних наук;
6. Береський Я. О. – доцент, кандидат юридичних наук;
7. Бойко В. П. – доцент, кандидат юридичних наук;
8. Борейко Г. Д. – доцент, кандидат юридичних наук;
9. Войнарович А. Б. – доцент, кандидат юридичних наук;
10. Гулкевич З. Т. – доцент, кандидат юридичних наук;
11. Єзерський Р. Б. – асистент, кандидат юридичних наук;
12. Іваницький Я. О. – асистент, кандидат юридичних наук;
13. Калужна О. М. – доцент, кандидат юридичних наук;
14. Конюшин Ю. І. – асистент;
15. Лизак Я. В. – асистент;
16. Мазур М. Р. – доцент, кандидат юридичних наук;
17. Максимишин Н. М. – доцент, кандидат юридичних наук;
18. Мурадов В. В. – доцент, кандидат юридичних наук;
19. Найда А. І. – доцент, кандидат медичних наук;
20. Павлишин А. А. – доцент, кандидат юридичних наук;
21. Піх Ю. Т. – асистент, доктор філософії в галузі права;
22. Рафальонт С. Р. – асистент;
23. Фігурський В. М. – доцент, кандидат юридичних наук;
24. Шевчук М. І. – доцент, кандидат юридичних наук;
25. Шуневич К. А. – асистент, доктор філософії в галузі права.


Загальні відомості про кафедру

Кафедра заснована у складі юридичного ф-ту (виділу) 1784 р. як кафедра кримінального права і процесу. Після революції 1848 р. австрійський уряд у вигляді поступок галицьким українцям утворив на юрид. ф-ті дві кафедри – цивільного і кримінального права і процесу з українською мовою викладання. Новостворену кафедру кримінального права і процесу очолив Владислав Сроковський. З 1867 р. кримінальне право українською мовою викладав Іван Добжанський.

Поміж видатних вчених кафедри того періоду можна виділити П.Стебельського (1857 – 1923), який у 1878 р. закінчив юрид. ф-т Львів. ун-ту. Деякий час працював у міському суді Львова, кілька років практикував адвокатом. З 1885 р. – викладач і дослідник, а з 1892 р. професор кафедри крим. права і процесу у Львів. ун-ті. Активно досліджував систему австрійського крим. і крим-проц. права, проблеми судочинства, видав коментар до австрійського крим.-проц. закону «Австрійський процес карний» (1900, 1901).

На початку XX ст. курс кримінального права і процесу на кафедрі читав Є. Давидяк (1879 – 1961), який у 1903 р. закінчив юрид. ф-т Львів. ун-ту, працював у Львові помічником адвоката (1904 – 1912), адвокатом (1912 – 1914; 1921 – 1939). Одночасно (до 1925 р.) викладав крим. процес у Таємному укр. ун-ті, був останнім ректором Українського вільного університету. Протягом 1939-1941 рр. та 1945 – 1958 рр. – працював доцентом каф. крим. права і процесу Львів. ун-ту.
Впродовж 1907 – 1955 рр. (з перервами) курс крим. права на кафедрі читав Ю. Макаревич (1872 – 1955) – один з основоположників соціологічної школи крим. права, а також доц. О. Паше-Озерський. Ю. Макаревич тривалий час був завідувачем кафедри крим. права і процесу.
Після закінчення Другої Світової війни з Свердловського інституту на постійну роботу на кафедру прибув професор С.Гофман (1892 – 1967), який разом з Ю. Макаревичем забезпечив викладення крим. і крим.-проц. права.

Завідувачами каф. крим. права і процесу в післявоєнний період були професори Ю. Макаревич, П. Михайленко (1949-1956), доценти І. Тирічев (1962 – 1972), В. Лісіцин (1972 – 1976), В. Нор (1976 – 1999). На кафедрі вже в радянський період працювали такі відомі вчені, як: доц. М. Наклович (1919 – 2005), який протягом 1945 – 1986 рр. читав лекції з крим. права; В. Лісіцин (1924 – 1997), протягом 1954 – 1976 рр. читав курс криміналістики; А. Жалінський (1932), який впродовж 1961 – 1975 рр. читав лекційний курс крим. процесу, а згодом кримінології; доц., а згодом проф. М. Костицький з 1976р. по 1993р. читав курси крим. права, крим. процесу, юрид. психології; ст. викладач П. Бондаренко (1903 – 1979) читав курс крим.-процес. права; доц. П. Землянський (1928 – 2007) протягом 1966 – 1998 рр. читав лекції з криміналістики та судових і правоохоронних органів; прокурори–криміналісти Львівської обл. прокуратури к.ю.н. М. Йоффе (1923) протягом 1998 – 2002 та О. Гарасун читали лекції з методики розслідування окремих видів злочинів; прокурор області З. Котик (1947) протягом 1994 – 1995, 1997 – 1999 рр., як викладач-сумісник, читав лекції з організації і діяльності прокуратури в Україні; впродовж 1991 – 1999 рр. курс крим. права читали доц., а згодом проф. В. Грищук (1950) та В. Навроцький (1956), а також доц. Б. Кирись.

Кафедра кримінального права і процесу на юридичному ф-ті проіснувала до 1999 р., коли на її базі наказом ректора Львівського державного університету імені Івана Франка № 158 від 16 лютого 1999 року внаслідок поділу кафедри кримінального права і процесу було створено дві окремі кафедри: кримінального права і кримінології та кафедру кримінального процесу і криміналістики, яку очолив д.ю.н., проф., академік Національної академії правових наук В. Нор.

На кафедрі функціонує наукова школа кримінального судочинства, яка заснована в середині 80-х рр. XX ст. проф. В. Нором. На сьогодні школа об’єднує 3-х д-рів і 16 канд. юрид. наук. Проблематика і досягнення школи: створено вітчизняне концептуальне вчення про захист майнових та особистих немайнових прав і законних інтересів потерпілих (жертв) від злочинів за допомогою крим.-процес. форми (у кримінальному судочинстві). Визначено і піддано дослідженню всі можливі у вітчизняному та зарубіжному кримінально-процесуальному законодавстві способи захисту названих прав та інтересів, зокр., цивіл. позов у крим. справі (В. Нор, Н. Анікіна, Б. Ващук, М. Гошовський, О. Крикунов); присудження відшкодування потерпілому завданої злочином шкоди за власною ініціативою суду (В. Нор, М. Гузела, Н. Федорчук); відшкодування за допомогою крим.-правової реституції (В. Нор, Р. Корякін); покладення на засудженого судом крим.-прав. обов’язку (як покарання чи пробаційний засіб) відшкодувати (усунути) завдану ним майнову шкоду (В. Нор, А. Бойко). Окремо досліджено законодавче регулювання та практику його застосування, спрямоване на: захист зазначених прав і законних інтересів потерпілих у крим. судочинстві англо-амер. системи права (В. Нор, Н. Федорчук); провадження крим. справ, пов’язаних з міжнар. відносинами (В. Нор, А. Маланюк); визначення та стягнення крим.-процес. (суд.) витрат (В. Нор, А. Павлишин); дослідження засади заборони “повернення на гірше” (В. Нор, В. Бойко) та засади диспозитивності (В. Нор, В. Навроцька) у крим. судочинстві тощо. Опубл. бл. 150 праць, у тому числі 6 монографій (В. Нор, А. Бойко, А. Павлишин, М. Багрій, Д. Крикливець, Х. Слюсарчук), внесено понад 70 пропозицій законодавцеві, спрямованих на вдосконалення чинного крим.-процес. законодавства щодо захисту порушених злочином майнових і особистих немайнових прав і законних інтересів потерпілих, більшість з яких використані в процесі реформування крим.-процес. законодавства. Представники наук. школи (В. Бойко, А. Маланюк, В. Нор, А. Павлишин) в складі робочих груп (Верховної Ради України і Президента України) брали участь у підготовці альтернативних проектів нового Крим.-процес. кодексу України. За наук. напрямами підготовлено 37 канд. юрид. наук. та одного доктора юрид. наук.

Кафедра готує фахівців (бакалаврів і магістрів) за спеціальністю “Право” на денній та заочній формі навчання. При кафедрі є аспірантура за спеціальністю 081 “Право”.

Каф. кримінального процесу і криміналістики розташована на п’ятому поверсі юрид. ф-ту Львів. ун-ту (кімнати Г – 509-518) і займає 3 кабінети: лаборант.-студент. та 2 викладацькі; має свою б-ку. При кафедрі функціонує криміналістична лабораторія, яка забезпечує проведення практичних та лабораторних занять з криміналістики. Працюють 2 студ. наук. гуртки: з криміналістики та кримінального процесу; студенти-гуртківці беруть участь в регіон. і міжнар. конференціях, у конкурсах студ. наук. робіт.

Кафедра забезпечує викладання курсів: Судові і правоохоронні органи України, Кримінально-процесуальне право України; Криміналістика, Судова медицина, Судова психіатрія, Юридична психологія (програма бакалавра), а також спецукрсів: Альтернативне вирішення кримінальних правопорушень у кримінальному провадженні, Використання спеціальних знань у кримінальному провадженні, Діяльність адвоката-захисника у кримінальному провадженні, Докази і доказування у кримінальному провадженні, Досудове розслідування і судовий розгляд кримінальних справ, Забезпечення прав учасників досудового провадження, Комунікативна практика та техніка переговорів у відновному правосудді, Конвенційні стандарти захисту прав людини у кримінальному провадженні, Криміналістична техніка в діяльності слідчого, Криміналістичне забезпечення діяльності адвоката, Методика підтримання публічного обвинувачення в суді, Міжнародні стандарти захисту прав людини у кримінальному провадженні, Негласні слідчі (розшукові) дії, Організація роботи прокуратури, Охорона прав і свобод людини у публічному праві, Провадження у контрольних судових стадіях кримінального судочинства, Процес прийняття процесуальних рішень у кримінальному провадженні, Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням корупційних злочинів, Система юстиції та внутрішніх справ Європейського Союзу (програма магістра).

Навчальна літерптура викладачів: Бобечко Н. Апеляційне оскарження у кримінальному судочинстві України: навчальний посібник. – Львів, 2007; Бобечко Н. Апеляційне та касаційне оскарження судових рішень у кримінальному судочинстві України: науково-практичний посібник. – Київ, 2010; Бойко В. Правила про недопустимість погіршення становища обвинуваченого як процесуальні гарантії: монографія. – Київ, 2008; Гловацький І. Діяльність адвоката-захисника у кримінальному процесі. Навч. посібник. – Київ, 2003; Гулкевич З. Документування слідчих дій: процесуальне і криміналістичне дослідження. – Львів, 2008; Когутич І. Використання знань та засобів криміналістичної тактики і методики під час розгляду кримінальних справ у суді: монографія. – Львів, 2009; Когутич І., Нор В. Використання криміналістичних знань у судовому розгляді кримінальних справ: науково-практичний посібник. – Львів, Київ, 2010; Когутич І. Навчально – методичний посібник для лабораторних і практичних занять та самостійної роботи з “Криміналістики” / І. Когутич, З. Гулкевич, Я. Береський та ін. – Львів, 2010; Когутич І. Криміналістика. – Київ, 2007; Когутич І. Криміналістика: Особливості методики розслідування окремих видів злочинів. Курс лекцій. – Львів, 2005; Когутич І. Міжнародно-правова допомога та співробітництво у кримінальному судочинстві України. Посібник для вивчення спецкурсу. – Львів, 2005; Когутич І. Сутність та потреба розширення меж використання криміналістичних знань. Монографія. – Львів, 2008; Когутич І., Нор В., Павлишин А. Прокурорський нагляд в Україні: Курс лекцій для студентів юридичних вищих навчальних закладів. – Київ, 2004; Кримінальний процес України: Тестові завдання: навч. посіб. / [В. Нор, А. Маланюк, Н. Бобечко, А. Павлишин, В. Бойко, М. Гузела]; за заг. ред. докт. юрид. наук В. Нора. – Київ, 2010; Кримінальний процес України: практикум. Навчальний посібник (Гриф МОН України). – Кол. авторів: Нор В., Бойко В., Бобечко Н., Гузела М., Маланюк А., Павлишин А. – Київ, 2007; Кримінально-процесуальний кодекс України. Науково – практичний коментар. За заг. ред. В. Маляренка, В. Гончаренка. – Київ, 2004. – (У співавторстві) (Внесок В. Нора – 4,8 др. арк.); Михеєнко М., Нор В., Шибіко В. Кримінальний процес України. – Київ, 1999; Нор В. Діяльність органів досудового розслідування щодо захисту майнових та особистих немайнових прав і законних інтересів потерпілих від злочину / В. Нор; Правова система України: історія, стан та перспективи: в 5 т.; Кримінально-правові науки. Актуальні проблеми боротьби зі злочинністю в Україні; за заг. ред. В. Сташиса. – Х.: Право, 2008. – С. 460–484 (1,2 друк. арк.); Нор В., Когутич І., Павлишин А. Практикум з прокурорського нагляду в Україні: навчальний посібник. – Львів, 2009; Нор В., Павлишин А. Судові витрати у кримінальному процесі України. Монографія. – Київ, 2003; Практикум з криміналістики. Криміналістична тактика і методика розслідування окремих видів злочинів. Колектив авторів: Когутич І., Гулкевич З., Береський Я. – Львів, 2002; Федорчук Н., Нор В. Захист прав потерпілих від злочину в англо-американській правовій системі та кримінальному судочинстві України: монографія. – Київ, 2009.

Кафедра співпрацює з аналогічними каф. інших вищих юрид. закл. і фак. України, зокрема: юрид. ф-ту Київського національного університету ім. Т. Шевченка, з Нац. юрид. акад. ім. Ярослава Мудрого (м. Харків), Нац. університету «Одеська нац. юрид. акад.», Академії адвокатури України, Прикарпатського нац. ун-ту ім. В. Стефаника, Вроцлавського ун-ту (РП) та ін. Співпраця з ними виражається у взаємній участі в наук. конференціях, публікаціях наук. статей у наук. збірниках, рецензуванні підручників, посібників, наук. праць, статей, опонуванні дисертацій, рецензуванні наук. праць, проведенні спільних наукових конференцій викладачів і студентів.


Основні публікації науково-методичного характеру

 1. Кримінальний процес України: Академічний курс: у 3 т. Т. 1: Загальна частина / В. Т. Нор, Н. Р. Бобечко, М. В. Багрій, В. П. Бойко, А. Б. Войнарович, О. М. Калужна, М. Р. Мазур, А. А. Павлишин, Х. Р. Слюсарчук, М. І. Шевчук, В. В. Луцик, А. Г. Маланюк // ЛНУ ім. Івана Франка. Львів. 2021. Том 1. 912 c.
 2. Практикум з Кримінального процесуального права України: навчальний посібник / За ред. д.ю.н., проф. Н. Р. Бобечка та д.ю.н., проф., акад. НАПрН України В. Т. Нора (видання третє, доповнене і перероблене). Тернопіль: Осадца Ю.В., 2024. 392 с.
 3. Альтернативні способи вирішення спорів у кримінальному провадженні / Волкотруб С. Г., Крушинський С. А., Луцик В. В. та ін.; під ред. У. Гелльманна, В. В. Луцика. Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2015. 204 с.
 4. Багрій М. В. Негласні слідчі (розшукові) дії у кримінальному провадженні: моногр. / М. В. Багрій, В. В. Луцик. Тернопіль, 2014. 308 с. (17,25 друк. арк.).
 5. Бобечко Н. Р. Апеляційне оскарження у кримінальному судочинстві України: навчальний посібник / Н. Р. Бобечко. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2007. 86 с. (3,93 друк. арк.);
 6. Бобечко Н. Р. Апеляційне та касаційне оскарження судових рішень у кримінальному судочинстві України: науково-практичний посібник / Н. Р. Бобечко; за ред. акад. АПрН України, проф. В. Т. Нора. К.: Алерта: КНТ; ЦУЛ, 2010. 144 с. (8,37 друк. арк.).
 7. Бобечко Н. Р. Підстави для зміни або скасування судових рішень в апеляційному та касаційному порядку у кримінальному провадженні: Монографія / Н. Р. Бобечко; за ред. В. Т. Нора. К.: Алерта, 2015. 234 с. (11,91 друк. арк.)
 8. Бобечко Н.Р. Доказування у стадіях апеляційного та касаційного провадження за КПК України / Н. Р. Бобечко; за ред. В. Т. Нора. Тернопіль: Підручники та посібники, 2014. 134 с. (8,2 друк. арк.);
 9. Бойко В. П. Актуальні проблеми процесуального статусу окремих учасників кримінального провадження України: навчальний посібник / В. П. Бойко. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2015. 316 с.
 10. Бойко В. П. Правила про недопустимість погіршення становища обвинуваченого як процесуальні гарантії: монографія / В. П. Бойко. К.: Атіка, 2008. 192 с. (11,16 друк. арк.);
 11. Ващук Б. Предмет доказування щодо цивільного позову у кримінальному процесі: монографія / Б. Л. Ващук. Львів: ПАІС, 2008. 208 с. (12,1 друк. арк.);
 12. Гловацький І.Ю. Діяльність адвоката-захисника у кримінальному процесі. Навч. посібник. К.: Атіка, 2003. 352 с. (18,48 друк. арк.);
 13. Гулкевич З.Т. Документування слідчих дій: процесуальне і криміналістичне дослідження. Львів: Тріада Плюс, 2008. 176 с. (8,12 друк. арк.)
 14. Когутич І. І. Використання знань та засобів криміналістичної тактики і методики під час розгляду кримінальних справ у суді: Монографія / І. І. Когутич. Львів: Тріада Плюс, 2009. 436 с. (25 друк. арк.).
 15. Когутич І. І. Використання криміналістичних знань у судовому розгляді кримінальних справ: науково-практичний посібник / І. І. Когутич, В. Т. Нор. Львів, Київ: Тріада плюс, Алерта, 2010. 428 с. (27,6 друк. арк.).
 16. Когутич І. І. Галузеві правові та теоретико-прикладні аспекти методики підтримання державного обвинувачення в суді: навчальний посібник / І. І. Когутич. Дрогобич: Коло, 2015. 476 с. (24,2 друк. арк.).
 17. Когутич І. І. Навчально-методичний посібник для лабораторних і практичних занять та самостійної роботи з “Криміналістики” / І. І. Когутич, З. Т. Гулкевич, Я. О. Береський та ін. Львів: Тріада плюс, 2010. 546 с. (30,3 друк. арк.).
 18. Когутич І. І. Теорія і практика використання в розслідуванні злочинів фікцій: моногр. / І. І. Когутич. Тернопіль: Підруч. і посіб., 2014. 394 с. (21,1 друк. арк.).
 19. Когутич І.І. Криміналістика. Київ: Атіка, 2007. 904 с. (50 друк. арк.).
 20. Когутич І.І. Криміналістика: Особливості методики розслідування окремих видів злочинів. Курс лекцій. Львів: Тріада Плюс, 2005. 456 с. (28,5 друк. арк.).
 21. Когутич І.І. Міжнародно-правова допомога та співробітництво у кримінальному судочинстві України. Посібник для вивчення спецкурсу. Львів: Тріада Плюс, 2005. 548 с. (34,25 друк. арк.)
 22. Когутич І.І. Сутність та потреба розширення меж використання криміналістичних знань. Монографія. Львів: Тріада Плюс, 2008. 380 с. (21 друк. арк.).
 23. Когутич І.І., Нор В.Т., Павлишин А.А. Прокурорський нагляд в Україні: Курс лекцій для студентів юридичних вищих навчальних закладів // За ред. проф. В.Т. Нора. К.: Атіка, 2004. 352 с. (20,46 друк. арк.);
 24. Криміналістика: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І. І. Когутич, О. М. Калужна, В. М. Фігурський; за ред. І. І. Когутича. — К.: Ін Юре, 2014. — 454 с. (26,51 друк. арк.; особистий внесок 15,51 друк. арк.).
 25. Кримінальний процес України: Тестові завдання: навч. посіб. / [В. Т. Нор, А. Г. Маланюк, Н. Р. Бобечко, А. А. Павлишин, В. П. Бойко, М. В. Гузела]; за заг. ред. докт. юрид. наук В. Т. Нора. К.: Алерта; КНТ; Центр учбової літератури, 2010. 376 с. (16,56 друк. арк.);
 26. Кримінальний процес України: Навчальний посібник (Гриф МОН України). Кол. авторів: Нор В. Т., Бойко В. П., Бобечко Н. Р., Гузела М. В., Маланюк А. Г., Павлишин А. А. / За ред. проф. Нора В. Т. К.: Видав. дім «Ін Юре», 2007. 232 с. (13,48 друк. арк.).
 27. Кримінально-процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар. За заг. ред. В.Т. Маляренка, В.Г. Гончаренка. Київ: “Форум”, Т.1; Т.2, вид.2-е змінене і доповнене. 2004. (у співавторстві) (внесок В.Т. Нора 4,8 др. арк.);
 28. Крупка М.І., Береський Я.О., Ковалюк О.М. Організація і нормативно-правове забезпечення фінансової діяльності підприємництва в Україні. Навчальний посібник. Рекомендований Міністерством освіти і науки України. Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка. Львів, 2003. 391 с.
 29. Михеєнко М.М., Нор В.Т., Шибіко В.П. Кримінальний процес України. К.: “Либідь”, 1999. 536 с.
 30. Нор В. Т. Діяльність органів досудового розслідування щодо захисту майнових та особистих немайнових прав і законних інтересів потерпілих від злочину / В. Т. Нор; Правова система України: історія, стан та перспективи: в 5 т.; Кримінально-правові науки. Актуальні проблеми боротьби зі злочинністю в Україні; за заг. ред. В. В. Сташиса. Х.: Право, 2008. С. 460–484. (1,2 друк. арк.).
 31. Нор В. Т. З’єднаний процес як засіб захисту прав потерпілого від злочину в кримінальному судочинстві: моногр. / Нор В. Т., Ханас Х. Р. 224 с.
 32. Нор В. Т., Когутич І. І., Павлишин А. А. Практикум з прокурорського нагляду в Україні: навчальний посібник / В. Т. Нор, І. І. Когутич, А. А. Павлишин. Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету, 2009. 82 с. (3 друк. арк.);
 33. Нор В.Т., Павлишин А.А. Судові витрати у кримінальному процесі України. Монографія. К: Атіка, 2003. 176 с. (Об’єм 9,24 друк. арк.);
 34. Основи загальної та юридичної психології: навч посіб. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / Н. Р. Бобечко, І. І. Когутич, В. П. Бойко та ін.; за ред. В. Т. Нора. К.: Ін Юре, 2014. 280 с. (13,76 друк. арк.).
 35. Основи права України // За ред. В.Л. Ортинського. Кол. авторів. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів неюридичних спеціальностей вищих навчальних закладів. Львів, видавництво “Світ”, 2003. 368 с. (Береський Я.О. у співавторстві)
 36. Практикум з криміналістики. Криміналістична тактика і методика розслідування окремих видів злочинів. Колектив авторів: Когутич І.І., Гулкевич З.Т., Береський Я.О. Видавництво ЛНУ ім. Івана Франка, 2002. 230 с. (15 друк. арк.);
 37. Практикум з Кримінального процесуального права України: навчальний посібник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів; за ред. В. Т. Нора. Львів, 2015. 320 с.
 38. Прокурорський нагляд в Україні: Курс лекцій для студентів юридичних вищих навчальних закладів освіти. Кол. авторів: Нор В.Т., Береський Я.О., Когутич І.І., Котик З.Д., Гузела М.В., Павлишин А.А., Анікіна Н.П., Писарчук С.І. // За ред. проф. В. Т. Нора. Львів: Тріада плюс, 2002. 280 с. (16,3 друк. арк.)
 39. Федорчук Н. Б., Нор В. Т. Захист прав потерпілих від злочину в англо-американській правовій системі та кримінальному судочинстві України: монографія / Н. Б. Федорчук, В. Т. Нор. К.: Правова єдність, 2009. 192 с. (9,14 друк. арк.).

Співробітники

завідувачБОБЕЧКО Назар Ростиславовичзавідувач
професорКОГУТИЧ Іван Івановичпрофесор
професорНОР Василь Тимофійовичпрофесор
доцентБАГРІЙ Микола Васильовичдоцент
доцентБЕРЕСЬКИЙ Ярослав Осиповичдоцент
доцентБОЙКО Володимир Петровичдоцент
доцентВОЙНАРОВИЧ Альона Богданівнадоцент
доцентГУЛКЕВИЧ Зіновій Трохимовичдоцент
доцентКАЛУЖНА Оксана Михайлівнадоцент
доцентМАЗУР Марта Романівнадоцент
доцентМАКСИМИШИН Наталія Миронівнадоцент
доцентМУРАДОВ Валентин Валентиновичдоцент
доцентНАЙДА Анатолій Івановичдоцент
доцент (сумісник)ПАВЛИШИН Андрій Андрійовичдоцент (сумісник)
доцентФІГУРСЬКИЙ Володимир Михайловичдоцент
доцентШЕВЧУК Марта Іванівнадоцент
асистентБОРЕЙКО Галина Дмитрівнаасистент
асистентЄЗЕРСЬКИЙ Руслан Богдановичасистент
асистентКОНЮШИН Юлія Іванівнаасистент
асистент (сумісник)ЛИЗАК Ярослав Васильовичасистент (сумісник)
асистентПІХ Юрій Тарасовичасистент
асистент, старший лаборант (сумісник)РАФАЛЬОНТ Світлана Романівнаасистент, старший лаборант (сумісник)
асистентШУНЕВИЧ Катерина Андріївнаасистент
лаборантХАРЬКОВСЬКА Оксана Василівналаборант

1 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

1 курс

 

3 курс

 

4 курс


 

5 курс

Досудове розслідування і судовий розгляд кримінальних справ


Альтернативне вирішення кримінальних правопорушень у кримінальному провадженні

Дослідження

На кафедрі існує та активно функціонує наукова школа кримінального процесуального права, основним напрямком наукового дослідження якої є проблеми кримінальних процесуальних та кримінально-правових засобів захисту майнових та особистих немайнових прав та законних інтересів потерпілих від злочину (жертв злочину), а також вдосконалення процесуального статусу суб’єктів кримінального провадження. Вона бере початок з кінця 80-х років ХХ століття і очолюється провідним вченим-процесуалістом, професором, доктором юридичних наук, академіком Національної академії правових наук України Василем Тимофійовичем Нором. В її рамках на кафедрі здійснювалось наукове дослідження проблем забезпечення ефективності норм кримінального процесуального права та практики їх застосування з урахуванням новітніх змін. Дослідження зазначених проблемних питань дозволило визначити окремі напрямки реформування кримінального процесуального законодавства. В результаті проведення наукової роботи серед іншого встановлено, що основою впровадження відновного підходу у національне законодавство безумовно є інститут примирення; впровадження та застосування медіації у кримінальну провадженні має низку переваг, зокрема: сприятиме гуманізації та демократизації правової системи, кримінальної політики, вдосконаленню та спрощенню кримінального провадження, забезпечить доступність правосуддя, підвищить рівень довіри та поваги до суду та правоохоронних органів; визначено місце стандартів доказування у процесі прийняття рішень під час кримінального провадження; удосконалено наукові підходи до розуміння поняття «судові рішення у кримінальному провадженні»; обґрунтовано думку про законодавче віднесення рішень слідчого судді до системи судових рішень; констатовано, що у практиці слідчих та судів є чимало проблем та різнобій підходів щодо залучення та відводу перекладача, які доречно оптимізувати. Не у всіх випадках слідчим та судам потрібно оформляти залучення перекладача постановами, ухвалами, а лише у разі доручення перекладачу на переклад документів. У решті випадків достатньою є фіксація у протоколі, журналі судового засідання, технічному записі; доведено, що підставами для відводу перекладача є не лише обставини, вказані у ст. 79 КПК, а й його некомпетентність, виявлена після його залучення; запропоновано надати повноваження суду ініціювати відвід перекладача з підстави некомпетентності, з’ясувавши при цьому думку сторін та інших учасників; у разі неявки з неповажних причин перекладач замінюється; обґрунтовано, що у контексті діяльності прокурора з укладення угоди про визнання винуватості обвинуваченим найактуальнішою є так звана переговірна тактика; стадіями проведення переговорів є: підготовка до переговорів; попередній вибір позиції; пошук компромісу; завершення; складова тактики прокурорського переконування й забезпечення компромісних процедур у кримінальному провадженні повинна містити систему рекомендацій щодо організаційного, інформаційного і ресурсно-кадрового забезпечення цієї діяльності.

За названим науковим напрямком (в рамках правової школи) вже захищено понад 45 кандидатських дисертацій та 2 дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. За останні 10 років були захищені дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук  здобувачами кафедри Бабуничем В. М., Дільною З. Ф., Мурадовим В. В., Гуменною Н. В., Калужинським О. В., Крушинським С. А., Крикливцем Д. Є., Шевчук М. І., Стрельбіцькою Л. Я., Максимишин Н. М., Малюгою В. М., Павич Х. М., Слюсарчук Х. Р., Волоско І. Р., Іваницьким Я. О., Кахновець С. О. та Юрків Р. Р., а також доктора філософії в галузі права – Тимошуком В. Є., Демчишаком Р. Ю., Сеником Т. Б., Шуневич К. А., Піхом Ю. Т. Ведеться підготовка ще понад 10 дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії (Нижник Л. М., Фірман О. В., Ільницький І. Л., Ліщинська О. Ю., Шаварин К. І., Конюшин Ю. І., Білас І. М., Рафальонт С. Р. та ін.).

На період 2024–2026 рр. кафедрою виконується тема “Удосконалення кримінального процесуального регулювання та правозастосування в умовах викликів сьогодення” (№ держреєстрації: 0124U002383) під керівництвом проф. Н. Р. Бобечка.

Стратегія

СТРАТЕГІЯ
розвитку кафедри кримінального процесу і криміналістики
на 2023–2028 роки


Місія

Місією кафедри є підготовка соціально-відповідальних висококваліфікованих фахівців з розумінням системи та особливостей функціонування судової влади та органів правопорядку, глибокими знаннями кримінального процесу України і зарубіжних держав, криміналістики та юридичної психології відповідно до потреб ринку праці шляхом використання творчих та інноваційних підходів до навчання і роботи.

Цінності

На кафедрі кримінального процесу і криміналістики сповідують такі цінності: професіоналізм; висока кваліфікація викладачів; відповідальність; чесність; порядність; повага; справедливість; гуманізм; патріотизм; відкритість; культура поведінки; передача досвіду провідними викладачами кафедри; командна робота та взаємна підтримка; креативність; дотримання традицій; індивідуальний підхід; конкурентоспроможність випускників.

Бачення

Кафедра кримінального процесу і криміналістики – один із лідерів на ринку освітніх послуг України у сфері підготовки професіоналів для потреб кримінальної юстиції, що дотримується якості навчання цих фахівців відповідно до вимог часу, враховуючи сучасні тенденції розвитку цифрових технологій, використовуючи інноваційні спеціалізації шляхом реалізації науково-педагогічного потенціалу викладачів кафедри.

 

Програма розвитку кафедри

Ціль Конкретні заходи  Залучені ресурси Строк
виконання


1. Кадровий склад

1. Підвищення кваліфікації викладацького складу кафедри Проходження стажування в Україні та за кордоном викладачі кафедри відповідно до графіку 2023-2028 рр.
2. Активізації роботи викладачів кафедри, спрямованої на отримання вчених звань Виконання умов, встановлених у Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам Максимишин Н.М., 

Мурадов В.В.

2023-2024 рр.
3. Підвищення питомої ваги докторів наук у складі кафедри Захист докторських дисертацій Борейко Г.Д., Фігурський В.М. 2027-2028 рр.


2. Навчально-методична робота

1. Перевидання практикуму з кримінального процесу України Навчально-методичне забезпечення Бобечко Н.Р.,
Нор В.Т.,
Багрій М.В.
Бойко В.П., Войнарович А.Б.,
Калужна О.М., Мазур М.Р.,
Павлишин А.А., Слюсарчук Х.Р., Шевчук М.І.
2023-2024 рр.
2. Написання та видання 2-го і 3-го томів Академічного курсу з кримінального процесу України Навчально-методичне забезпечення Бобечко Н.Р.,
Нор В.Т.,
Багрій М.В.
Бойко В.П., Войнарович А.Б.,
Калужна О.М.,
Мазур М.Р.,
Павлишин А.А., Слюсарчук Х.Р., Шевчук М.І.
2023-2028 рр.
3. Проведення науково-методологічних семінарів Підвищення рівня методологічної фаховості викладачів кафедри, обговорення дискусійних з  погляду доктрини, правового регулювання і правозастосування питань, взаємообмін знаннями усі викладачі кафедри 2023-2028 рр.
4.

 

Напрацювання та впровадження у навчальний процес нових спеціальних курсів для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» за тематикою кафедри Формування у студентів компетентностей, необхідних для реалізації кримінально-процесуальних норм у практичних ситуаціях усі викладачі кафедри 2023-2028 рр.
5. Організація проходження студентами практики у судах, органах прокуратури, адвокатських бюро та об’єднаннях Набуття студентами практичних навиків усі викладачі кафедри 2023-2028 рр.
6. Удосконалення навчально-методичних комплексів з дисциплін, викладання яких забезпечують викладачі кафедри  Оновлення навчальних та робочих програм, силабусів, модульних завдань, екзаменаційних білетів, тематики інноваційних проєктів, курсових робіт тощо усі викладачі кафедри 2023-2028 рр., періодично


3. Наукова робота

1. Публікація наукових статей викладачів кафедри  Збільшення кількості наукових статей, насамперед, у виданнях, що індексуються у наукометричних базах Scopus та Web of Science  усі викладачі кафедри 2023-2028 рр.
2. Участь викладачів у науково-практичних заходах Посилення представництва кафедри на всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях, круглих столах тощо усі викладачі кафедри 2023-2028 рр.
3. Співпраця з аналогічними за профілем кафедрами українських та іноземних закладів вищої освіти Посилення наукових зв’язків з представниками інших навчальних закладів правничого фаху та налагодження контактів з науковцями за кордоном усі викладачі кафедри 2023-2028 рр.
4. Інтенсифікація роботи гуртків з кримінального процесу та криміналістики Активізація студентської наукової роботи усі викладачі кафедри 2023-2028 рр.


4. Виховна робота

1. Формування у студентів активної громадської й державної позиції та їх становлення як патріотів України Заохочення студентів до навчання, прищеплювати їм любов до свого фаху усі викладачі кафедри 2023-2028 рр.


5. Промоція кафедри

1. Формування високого авторитету кафедри в українському та світовому науковому середовищі 1.1. Інформування про науково-педагогічну діяльність і заходи кафедри на її вебсторінці та у соціальних мережах  Інтернет-ресурси 2023-2028 рр., періодично
1.2. Оновлення персональних вебсторінок викладачів 

         

Стратегія розвитку кафедри кримінального процесу і криміналістики на 2023–2028 роки

           

 

Анонс: 4 квітня 2024 р. – науковий семінар

03.04.2024 | 10:58

У четвер 4.04.2024 року о 13.30-14.50 відбудеться науковий семінар аспірантки кафедри Кримінального процесу і криміналістики Конюшин Юлії Іванівни. На науковому семінарі аспірантка публічно доповість про результати своїх наукових досліджень.
Тема наукового семінару: «Реальний стан та проблеми функціонування навідних запитань під час проведення пред’явлення для впізнання та огляду в кримінальному провадженні». Науковий керівник доц. БЕРЕСЬКИЙ Ярослав Осипович. Опоненти доповідача: доц. МАКСИМИШИН Наталія Миронівна та доц. ФІГУРСЬКИЙ Володимир Михайлович.
Науковий семінар відбудеться дистанційно у сервісі платформи ZOOM.

Читати »

Анонс: 7 березня 2024 р. – науковий семінар

05.03.2024 | 10:58

У четвер 7.03.2024 року о 13.30-14.50 відбудеться науковий семінар аспірантки кафедри Кримінального процесу і криміналістики Рафальонт Світлани Романівни. На науковому семінарі аспірант публічно доповість про результати своїх наукових досліджень.
Тема наукового семінару: «Судові доручення у кримінальному провадженні». Науковий керівник проф. БОБЕЧКО Назар Ростиславович. Опоненти доповідача: доц. МАКСИМИШИН Наталія Миронівна та к.ю.н. ПІХ Юрій Тарасович.
Науковий семінар відбудеться дистанційно у сервісі платформи ZOOM.

Читати »

Графік ліквідації заборгованостей за талоном «К» на кафедрі кримінального процесу і криміналістики

15.01.2024 | 17:26

До уваги студентів 3 та 4 курсів!
Ліквідація заборгованостей за талоном «К» з дисциплін «Кримінально-процесуальне право України» та «Криміналістика» відбудеться у середу, 17 січня, об 11:00 годині на кафедрі кримінального процесу і криміналістики.
Ліквідація заборгованостей за талоном «К» з дисципліни «Юридична психологія» відбудеться у середу, 17 січня, о 13:00 годині на кафедрі кримінального процесу і криміналістики.

Читати »

Інформація щодо організації модуля № 1 з дисципліни «Криміналістика»

30.10.2023 | 12:54

До уваги студентів 4 курсу!
Модуль № 1 з дисципліни «Криміналістика» проводитиметься в письмовій формі у день та час, визначений розкладом проведення лабораторних занять для відповідних підгруп, згідно із затвердженим адміністрацією факультету графіком проведення модулів.
На модуль виносяться такі теми:
1. Поняття, предмет, система і методи криміналістики. Криміналістична ідентифікація та діагностика.
2. Судова фотографія і відеозапис.
3. Криміналістичне слідознавство.
4. Криміналістичне зброєзнавство.
Перелік питань на модуль № 1 (2023)

Читати »

Інформація щодо організації модуля № 1 з дисципліни «Кримінально-процесуальне право України»

27.10.2023 | 15:40

До уваги студентів 3 курсу!
 
Модуль № 1 з дисципліни «Кримінально-процесуальне право України» проводитиметься в усній формі у день та час, визначений розкладом проведення лабораторних занять для відповідних підгруп, згідно із затвердженим адміністрацією факультету графіком проведення модулів.

На модуль виносяться такі теми:
1. Засади (принципи) кримінального провадження.
2. Суб’єкти кримінального провадження.
3. Предмет і процес доказування та докази у кримінальному провадженні.
 
Обсяг та зміст питань, за якими відбуватиметься опитування, кореспондують переліку питань для самоконтролю у межах кожної з вищенаведених тем.

Читати »

Оголошення