Захист персональних даних працівників

Тип: На вибір студента

Кафедра: соціального права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Ласько І. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016доцент Ласько І. М.

Опис курсу

Мета: студент у процесі з’ясування понять конфіденційної інформації  особи, персональних даних працівників, особливості правового регулювання персональних даних працівників повинен набути навички, уміння, знання, необхідних для забезпечення роботодавцем захисту персональних даних працівника.

Завдання студент у процесі навчання повинен поглиблено вивчити законодавство та наукові джерела щодо захисту персональних даних працівника, уміти аналізувати матеріали правозастосовної та судової практики щодо регулювання захисту персональних даних у трудових праовідносинах;

Результати навчання. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати  загальні засади та основні проблеми визначення персональних даних працівників, ступінь теоретичної розробки проблем правового регулювання захисту персональних даних працівника, шляхи та засоби їх розв’язання.

уміти:

 • оцінювати взаємодію міжнародного права та міжнародних правових систем з правовою системою України, зокрема вплив, що його здійснює європейське законодавство на вітчизняне правове забезпечення захисту персональних даних працівника.
 • використовувати сучасні правові доктрини та принципи у правотворчості, зокрема при реформуванні вітчизняного трудового законодавства у контексті розширення можливостей суб’єктів трудових правовідносин самостійно встановлювати свої права та обов’язки, та в процесі застосовування інститутів публічного і приватного права, у тому числі тих, що активно розвиваються у зарубіжних країнах та проникають у правову систему України, а також кримінальної юстиції.
 • застосовувати знання та розуміння основних засад (принципів) та процедур судочинства, зокрема правових позицій ЄСПЛ для вітчизняного правового забезпечення трудових відносин, а також оцінювати вплив прецедентної практики Суду ЄС на доктрину трудового права України.
 • застосовувати міждисциплінарний підхід в оцінці особливостей, які характеризують права людини та права працівника на сучасному етапі швидких суспільних змін, з метою утвердження європейського рівня гарантій трудових прав, зокрема працівників в Україні як у правозастосовній діяльності, а також при вирішенні трудових спорів.
 • критично оцінювати ефективність представництва і захисту прав, свобод та інтересів клієнтів з метою напрацювання дієвих механізмів удосконалення правового регулювання захисту персональних даних працівників та використання при цьому позитивного досвіду Європейського Союзу щодо гарантування високого рівня захисту трудових прав в умовах глобалізації ринку праці.
 • самостійно готувати проекти нормативно-правових актів щодо регулювання окремих аспектів захисту персональних даних як на локальному рівні, так і тих, які уповноважені організації роботодавців подають на розгляд компетентним державним органам, враховуючи вимоги щодо їх законності, обґрунтованості та вмотивованості.
 • формулювати свою правову позицію щодо захисту прав та інтересів працівників, вміти опонувати під час дискусій, консультацій, які відбуваються між роботодавцями та найманими працівниками, оцінювати докази та наводити переконливі аргументи для ефективного, дієвого та повного представлення інтересів працівників як учасників трудових правовідносин.

Рекомендована література

Література

 1. Аналіз Закону України про захист персональних даних: DGI/ DP/expertiseUKR(2012) / М. Жорж, Г. Саттон. – Страсбург: Рада Європи, 2012. – 63 с.
 2.  Бобрик В. І. Право власності на персональні дані [Електронний ресурс] / В. І. Бобрик // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. – 2002. – № 2. – С. 114– 117.
 3. Городиський І. М. Виконання Україною міжнародних зобов’язань із захисту персональних даних / І. М. Городиський // Інтеграція України в Європейське інформаційне суспільство: виклики та завдання / Упор. Пазюк А. В.; Рец. Гріненко О. О., Олійник О. В. – К.: ФОП Клименко, 2014. – С. 89–97.
 4. Посібник з європейського права у сфері захисту персональних даних. – К.: К.І.С., 2015. – 216 с.
 5. Чанишев Р. І. Інформація про персональні дані працівника та її захист / Р. І. Чанишев // Актуальні проблеми держави і права. – 2010. – Вип. 52. – С. 94–99.
 6. Чанишева Г. І. Право на інформацію за трудовим законодавством України: монографія / Г. І. Чанишева, Р. І. Чанишев. – О.: Фенікс, 2012. – 193 c.
 7. Brouwer F. de. Protection of Personal Data: a NewBelgian Legal Framework / F. De Brouwer // Revue de Droit Des Affaires Internationales, Paris. – 1999. – No. 2. – P. 181–206.
 8. Carey P. Data Protection: A Practical Guide to UK and EU Law: 3rd Edt. / P. Carey. – Oxford University Press, Inc. New York, NY, USA: 2009.
 9. HeisenbergD.Negotiating Privacy:TheEuropeanUnion,theUnited States, and Personal Data Protection / D. Heisenberg. – Boulder, CO, USA: Lynne Rienner Publisers, 2005
 10. Platten N. Orchestrating Transatlantic Approaches to Personal Data Protection: a European Perspective / N. Platten // Fordham International Law Journal, New York. – 1999. – June. – Vol. 22. – No. 5. – P. 2024–2051.
 11. Pearce G. Achieving Personal Data Protection in the European Union / G. Pearce, N. Platten // Journal of Common Market Studies, Oxford. – 1998. – Vol. 36. –No. 4. – Р. 529–5
 12. «M.S. v. Sweden» (заява № 34209/92, рішення від 27/08/1997) – Передача лікарнею медичної інформації про особу на запит державного органу
 13. «I. v. Finland» (заява № 20511/03, рішення від 17/07/2008) – Відсутність обліку операцій щодо надання доступу до медичної документації заявниці, що призвело до неможливості встановлення особи, яка ймовірно поширила інформацію, що містилася у ній;
 1. 8. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

 

 • Офіційний сайт Верховної Ради України: rada.gov.ua;
 • Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського: nbuv.gov.ua;
 • Офіційний веб-портал “Судова влада України”: https://court.gov.ua/
 • Єдиний державний реєстр судових рішень: http://www.reyestr.court.gov.ua./

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус