Теорія і практика медіації у трудових правовідносинах

Тип: На вибір студента

Кафедра: соціального права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Бурак В. Я.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916доцент Бурак В. Я.

Опис курсу

Мета: набуття студентами навиків, умінь, знань, необхідних у правозастосовній діяльності юриста при залученні медіатора до вирішення трудових спорів, вміння застосувати примирні процедури та механізм медіації при вирішенні трудових спорів.

Завдання:

 1. поглиблене вивчення трудового законодавства та наукових джерел щодо медіації як альтернативного способу вирішення трудових спорів,
 2. аналіз матеріалів практики стосовно застосування медіації для вирішення трудових спорів;

 

Результати навчання. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

Знати:

 • використовувати сучасні правові доктрини та принципи при застосуванні медіації для вирішення трудових спорів.
 • обґрунтовувати та мотивувати правові рішення при вирішенні трудових спорів, давати розгорнуту юридичну аргументацію при складанні медіаційної угоди про вирішення трудового спору..
 • застосовувати знання та розуміння основних засад (принципів) та процедур медіації в Україні.
 • застосовувати медіацію та інші правові інструменти альтернативного позасудового розгляду та вирішення правових спорів.
 • застосовувати міждисциплінарний підхід при застосуванні медіації для вирішення трудових спорів.
 • критично оцінювати ефективність представництва і захисту прав, свобод та інтересів працівників та роботодавців при застосуванні медіації.
 • самостійно готувати проекти договорів про залучення медіатора, медіаційної угоди про вирішення трудового спору, враховуючи вимоги щодо їх законності, обґрунтованості та вмотивованості.

 

Вміти:

 • обґрунтовано формулювати свою правову позицію, вміти опонувати, оцінювати докази та наводити переконливі аргументи з метою ефективного вирішення трудового спору.
 • використовувати передові знання і методики у процесі застосування медіації для вирішення трудових спорів.
 • проводити порівняльно-правовий аналіз законодавства України та відповідних актів Ради Європи та Європейського Союзу в частині застосування медіації для вирішення трудових спорів .
 • аналізувати та оцінювати практику застосування законодавства про застосування медіації.
 • обґрунтовувати правову позицію на різних стадіях вирішення трудових спорів, при застосуванні процедур медіації для вирішення трудових спорів.
 • мати практичні навички розв’язання проблем, пов’язаних з застосуванням медіації як способу вирішення трудових спорів.

 

Рекомендована література

ЛІТЕРАТУРА

Нормативний матеріал

 1. Конституція України. – К.: Ін-Юре, 2014.
 2. Кодекс законів про працю України. // Електронний ресурс. Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/322-08
 3. Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 року № 1618-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 40-41. – 42. – Ст. 492.
 4. Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 року № 2747-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 35-36 – № 37. – Ст. 446.
 5. Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» від 5 вересня 1999 року № 1045-ХІV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 45. – Ст. 397.
 6. Закон України «Про соціальний діалог в Україні» від 23 грудня 2010року № 2862-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 28. – Ст. 255.
 7. Закон України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» від 03 березня 1998 року № 137–98 [Текст] // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 34. – Ст. 227.
 8. Положення про Національну службу посередництва і примирення: Указ Президента України від 17 листопада 1998 року № 1258/98 [Текст] // Офіційний вісник України. – 1998. – № 46. – Ст. 13.
 9. Загальна декларація прав людини: прийнята і проголошена Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 року. // Офіційний вісник України. – 2008. – 93. – Ст. 3103.
 10. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права: прийнятий Генеральною Асамблеєю ООН 16 грудня 1966 року. // Електронний ресурс. Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_043.
 11. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: прийнята Радою Європи 04 листопада 1950 року. // Офіційний вісник України. – 1998. – № 133. – Ст. 270.
 12. Європейська Соціальна Хартія (переглянута): прийнята Радою Європи 3 травня 1996 року // Електронний ресурс. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_062#Text
 13. Конвенція Міжнародної організації праці № 154 «Про сприяння колективним переговорам» від 19 червня 1981 року // Офіційний вісник України. – 2007. – № 63. – Ст. 2490.
 14. Рекомендація Міжнародної організації праці № 92 «Щодо добровільного примирення та арбітражу» від 29.06.1951 // Електронний ресурс. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/993_232.
 15. Рекомендація Міжнародної організації праці щодо розгляду скарг на підприємстві з метою їх вирішення // Міжнародна організація праці. Офіційний сайт. [Електронний ресурс.] Режим доступу: http://www.ilo.org.ua/DocLib/Forms/aspx
 16. Рекомендація МОП N 92 «Щодо добровільного примирення та арбітражу» від 29.06.1951 // Електронний ресурс. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/993_232.
 17. ДИРЕКТИВА 2008/52/ЄC ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ від 21 травня 2008 р. Про деякі аспекти медіації у цивільних та господарських правовідносинах. // Електронний ресурс. Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_a95
 18. Рекомендації Ради Європи № R (98) 1 «Щодо медіації в сімейних справах» від 21 січня 1998 року Електронний ресурс. Режим доступу: http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/6b6c1e2e6ad3e2fcc225745c0034f4cc/7442a47eb0b374b9c2257d8700495f8b/$FILE/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%20.
 19. Рекомендації Ради Європи R №(2002) 10 «Про медіацію в цивільних справах» від 18 вересня 2002 р Електронний ресурс. Режим доступу: https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1568851&Site=CM.
 20. Про затвердження Положення про порядок формування і затвердження вимог найманих працівників, профспілок: Наказ Національної служби посередництва і примирення від 26 вересня 2014 року № 66 // Електронний ресурс. Режим доступу: http://www.nspp.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=6864:2014-10-07-09-39-18&catid=6:2009-12-29-19-38-17&Itemid=22.
 21. Положення про трудовий арбітраж: Наказ Національної служби посередництва і примирення від 18 листопада 2008 року № 135 // Електронний ресурс. Режим доступу: http://www.nspp.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=97:2010-02-25-15-07-59&catid=6:2009-12-29-19-38-17&Itemid=22.
 22. Положення про арбітра: Наказ Національної служби посередництва і примирення від 18 листопада 2008 року № 132 // Електронний ресурс. Режим доступу: http://www.nspp.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=96:2010-02-24-14-36-30&catid=6:2009-12-29-19-38-17&Itemid=22.
 23. Положення про порядок забезпечення гарантій незалежним посередникам, членам примирних комісій і трудових арбітражів (трудовим арбітрам), затв. наказом Національної служби посередництва і примирення від 13.07.2012 р. № 82 // [Електронний ресурс] Національна служба посередництва і примирення. — Режим доступу : http://www.nspp.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=3732:2012-07-27-14-13-12&catid=6:2009-12-29-19-38-17&Itemid=22.
 24. Положення про посередника: Наказ Національної служби посередництва і примирення від 18 листопада 2008 року № 133 [Електронний ресурс] Національна служба посередництва і примирення. — Режим доступу : http://www.nspp.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=99:2010-02-25-15-11-28&catid=6:2009-12-29-19-38-17&Itemid=22
 25. Положення Про примирну комісію, затв. наказом Національної служби посередництва і примирення від 18.11.2008 р. № 130 [Електронний ресурс] Національна служба посередництва і примирення. — Режим доступу : http://www.nspp.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=100:2010-02-25-15-18-22&catid=6:2009-12-29-19-38-17&Itemid=22;
 26. Регламент роботи примирної комісії по розгляду і вирішенню колективного трудового спору (конфлікту), затв. наказом Національної служби посередництва і примирення від 08.08.2008 р. № 94 [Електронний ресурс] Національна служба посередництва і примирення. — Режим доступу : http://nsppkm.ucoz.ru/load/reglament_roboti_primirnoji_komisiji/1-1-0-1.
 27. Регламент роботи трудового арбітражу по розгляду і вирішенню колективного трудового спору (конфлікту), затв. наказом Національної служби посередництва і примирення від 08.08.2008 р. № 95 [Електронний ресурс] Національна служба посередництва і примирення. — Режим доступу : http://http://www.nspp.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=252:2010-03-25-16-26-14&catid=6:2009-12-29-19-38-17&Itemid=22.
 28. Положення про порядок проведення страйку як крайнього засобу вирішення колективного трудового спору (конфлікту) та примирних процедур під час страйку: Наказ Національної служби посередництва і примирення від 18 листопада 2008 року № 131 // [Електронний ресурс] Національна служба посередництва і примирення. — Режим доступу : http://www.nspp.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=254:2010-03-25-16-47-02&catid=6:2009-12-29-19-38-17&Itemid=22.

Література

 1. Альтернативні способи вирішення трудових спорів / В. Я. Бурак, Л. В. Кулачок-Тітова, П. Д. Пилипенко, Н. Чудик-Білоусова ; під ред. У. Гелльманна, П. Д. Пилипенка. – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2015. – 172 с.
 2. Балух В.С. Альтернативні способи вирішення індивідуальних трудових спорів / В. С. Балух // Право і суспільство. – 2015. – № 4. – С. 45-50.
 3. Балух В.С. Окремі аспекти нормативно-правового регулювання примирних процедур / В. С. Балух // Юридичний науковий електронний журнал. – 2014. – № 4. – С. 135-137.
 4. Бурак В.Я. Трудові спори: порядок їх вирішення в Україні / В. Я. Бурак. – Київ, Знання, 2003.
 5. Бурак В.Я. Правові засади захисту трудових прав працівників. / В. Я. Бурак. – Київ, Істина, 2013
 6. Великий енциклопедичний юридичний словник / За редакцією акад. НАН України Ю.С. Шемшученка. – К.: ТОВ «Видавництво «Юридична думка»», 2007. – 992 с.
 7. Дараганова Н.В. Медіація як один із альтернативних способів вирішення індивідуальних трудових спорів / Н. В. Дараганова // Юридична наука. – 2011. – № 6. – С. 77-83.
 8. Дараганова Н.В. Особливості розгляду індивідуальних трудових спорів у комісії по трудових спорах / Н. В. Дараганова // Юридична наука. – 2012. – № 1. – С. 66-73.
 9. Дараганова Н.В. Питання застосування в Україні медіації як альтернативного способу вирішення індивідуальних трудових спорів / Н. В. Дараганова // Вісник Академії адвокатури України. – Число 3(25). 2012. – С. 178-181.
 10. Запара С.І. Принципи позасудового захисту права на працю / С. І. Запара // Право і суспільство. – 2013. – № 6-2. – С. 145-150.
 11. Запара С.І. Захист права на працю: теоретичні засади становлення та розвитку: Монографія / С. І. Запара. – Суми: Сумський національний аграрний університет, 2013. – 380 с.
 12. Зубро Т.П. Медіація як спосіб альтернативного врегулювання спорів в Європейському просторі. / Т. П. Зубро // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету ім. Г. Сковороди. –Вип. 21. – 2014. – С. 130-136.
 13. Кабанець В.О. Медіація (посередництво), як альтернативний спосіб вирішення трудового спору. / В. О. Кабанець // Форум права. – 2011. – № 4. – С. 340–342; [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-4/11kvovtc.pdf.
 14. Кайдалова В.Ф. Трудовий спір як предмет судового розгляду / В. Ф. Кайдалова // Проблеми законності. – 2009. – С. 105.
 15. Кириченко Т.М. Відновне правосуддя як один з напрямків удосконалення трудового законодавства України у контексті міжнародних стандартів / Т. М. Кириченко // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. – Серия «Юридические науки». – 2-13. – № 2-2. – С. 144-150.
 16. Козак З.Я. Соціальне партнерство і урегулювання колективних трудових спорів. / З. Я. Козак // Бюлетень Національної служби посередництва і примирення. – – № 4. – С. 49.
 17. Кравчук В.М., Угриновська О.І. Науково-практичний коментар Цивільного процесуального кодексу України. – К.: Істина, 2006. – 944 с.
 18. Лагутіна І.В. Форми захисту трудових прав працівників: Монографія / І. В. Лагутіна, Одеська юридична академія. – Фенікс, 2008. – 160 с.
 19. Лазор В.В. Правове регулювання трудових спорів, конфліктів і порядок їх вирішення на сучасному етапі: Монографія / В. В. Лазор. – Луганськ: Література, 2004. – 198-199.
 20. Лозовой С.В. Класифікація та принципи розгляду індивідуальних трудових спорів / С. В. Лозовой // ФП, 2008.
 21. Любчик О.А. Роль суду у вирішенні колективних трудових спорів відповідно до норм чинного законодавства / О. А. Любчик // Митна справа. – 2012. – № 1(79).
 22. Науково-практичний коментар до законодавства України про працю / Б. С. Стичинський, І. В. Зуб, В. Г. Ротань. – 4-те вид., доп. та перероб. – К., 2003.
 23. Петоченко Т.М. Перспективы расширения применения примирительных процедур при разрешении трудовых споров в Республике Беларусь / Т. М. Петоченко // Право в современном белорусском обществе: Сборник научных трудов. – Вып. 6. – Минск: Право и экономика, 2011. – C. 430-436.
 24. Пилипенко П.Д. Проблеми теорії трудового права: Монографія / П. Д. Пилипенко – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 1999.
 25. Подковенко Т.О. Медіація як один з альтернативних способів розв’язання юридичних конфліктів [Електронний ресурс] / Т. О. Подковенко // Держава і право. – Вип. 45. – С. 31-38.
 26. Присяжнюк І.І. Запровадження медіації як форми відновного правосуддя / І. І. Присяжнюк // Вісник національної академії прокуратури України. – 2012. – № 2. – С. 65-69.
 27. Розман Ю.В. Медіація як альтернативний спосіб вирішення приватноправових спорів / Ю. В. Розман //Актуальні проблеми політики. – 2013. – Вип. 49. – С. 245-256.
 28. Сокол М.В. Правовий статус національної служби посередництва і примирення / М. В. Сокол // Держава і право. – Вип. 46.
 29. Сокол М.В. Порядок вирішення колективних трудових спорів і конфліктів в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 / М. В. Сокол ; Ін–т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – К., 2010. – 16 с.
 30. Стадник М. Правове регулювання розв’язання страйків. / М. П. Стадник // Право України. – 1992. – № 7.
 31. Трудове право України: Академічний курс: підр. для студ. вищ. навч. закл. // За ред.. П.Д. Пилипенка. – 5-тє вид., переробл. і доп. – К.: Видавничий Дім „Ін Юре”, 2014. – 552 с.
 32. Швець Н.М. Право на страйк та умови його реалізації: Монографія. / Н. М. Швець – Х.: Право, 2009.
 33. Шумський П.В. Теоретико-правові проблеми вирішення трудових спорів / П. В. Шумський // Юридичний вісник. – 2009. – № 3(12).

Судова та інша практика

 1. Рішення Конституційного Суду України від 12 січня 2010 року № 1-рп/2010 у справі за зверненням товариства з обмеженою відповідальністю «Міжнародний фінансово-правовий консалтинг» про офіційне тлумачення частини третьої статті 99 Цивільного кодексу України // Офіційний вісник України. – 2010. – № 3. Ст. 113.
 2. Рішення Конституційного Суду України від 09 липня 2002 року № 15-рп/2002 по справі за конституційним зверненням Товариства з обмеженою відповідальністю “Торговий Дім” КампусКоттонклаб” стосовно офіційного тлумачення положення частини другої статті 124 Конституції України (справа про досудове врегулювання спорів) // Офіційний вісник України. – 2002. – № 28. – Ст. 1333.
 3. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду судами трудових спорів» від 06 листопада 1992 року № 9 // Електронний ресурс. Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0009700-92/print1364999922375375
 4. Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами судової практики: Науково-практичне видання / за ред. П.Д. Пилипенка. – К.: Істина, 2010. – 464 с.

 

 ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

 1. Офіційний сайт Верховної Ради України: rada.gov.ua;
 2. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського: nbuv.gov.ua;
 3. Офіційний веб-портал “Судова влада України”: https://court.gov.ua/
 4. Кабінет Міністрів України http://www.kmu.gov.ua
 5. Міністерство юстиції України http://www.minjust.gov.ua
 6. Верховний Суд http://www.supreme.gov.ua
 7. Єдиний державний реєстр судових рішень: http://www.reyestr.court.gov.ua./
 8. Офіційний веб-портал “Судова влада України”:www.gov.ua.
 9. Офіційний сайт Національної служби посередництва і примирення. Електронний ресурс. Режим доступу: http://www.nspp.gov.ua/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=23&Itemid=57

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус