Відновне правосуддя у сфері трудових правовідносин

Тип: На вибір студента

Кафедра: соціального права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
74Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
716доцент Бурак В. Я.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716доцент Бурак В. Я.

Опис курсу

Метою вивчення дисципліни «Відновне правосуддя у сфері трудових правовідносин» є набуття студентами навиків, умінь, знань, необхідних у правозастосовній діяльності юриста при вирішенні індивідуальних і колективних трудових спорів, вміння застосувати примирні процедури та механізм медіації при вирішенні трудових спорів, застосувати механізми захисту трудових прав працівників.

Основними завданнями вивчення дисципліни “ Відновне правосуддя у сфері трудових правовідносин ” є:

 1. поглиблене вивчення трудового законодавства та наукових джерел щодо відновного правосуддя при вирішенні трудових спорів;
 2. аналіз матеріалів практики стосовно застосування системи відновного правосуддя.

 

ІІ Сформувати у студентів:

– здатність використовувати сучасні правові доктрини “відновного правосуддя” в процесі застосовування їх на практиці;

– здатність застосовувати міждисциплінарний підхід в оцінці правових явищ “відновного правосуддя як механізму захисту трудових прав”, а також якісно впроваджувати у правозастосовну діяльність;

– здатність критично оцінювати ефективність представництва і захисту прав, свобод та інтересів клієнтів – роботодавців у взаємовідносинах з органами державної влади та іншими суб’єктами; клієнтів – роботодавців у взаємовідносинах з працівниками,  інтересів клієнтів – працівників у взаємовідносинах з роботодавцями;

– здатність самостійно готувати проекти актів правозастосування, враховуючи вимоги щодо їх законності, обґрунтованості та вмотивованості у правовідносинах між роботодавцем та  працівниками, а також між роботодавцями та  органами державної влади чи іншими суб’єктами;

– обґрунтовано формулювати свою правову позицію, вміти опонувати, оцінювати докази та наводити переконливі аргументи;

використовувати передові знання і методики у процесі локального нормотворення та правозастосування інститутів приватного права у процедурі реалізації механізмів відновного правосуддя для захисту трудових прав працівників;

-аналізувати та оцінювати практику застосування інститутів відновного правосуддя, тощо.;

обґрунтовувати правову позицію на різних стадіях правозастосування законодавства;

– інтегрувати необхідні знання та розв’язувати складні задачі правозастосування у різних сферах взаємовідносин роботодавця і державних органів щодо реалізації відновного правосуддя.

Рекомендована література

ЛІТЕРАТУРА

Нормативний матеріал та судова практика:

 1. Конституція України. – К.: Ін-Юре, 2014.
 2. Кодекс законів про працю України. // Електронний ресурс. Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/322-08
 3. Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» від 5 вересня 1999 року № 1045-ХІV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 45. – Ст. 397.
 4. Закон України «Про соціальний діалог в Україні» від 23 грудня 2010 року № 2862-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 28. – Ст. 255.
 5. Цивільний процесуальний кодекс України.
 6. Рекомендація Міжнародної організації праці № 92 «Щодо добровільного примирення та арбітражу» від 29.06.1951 // Електронний ресурс. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/993_232.
 7. ДИРЕКТИВА 2008/52/ЄC ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ від 21 травня 2008 р. Про деякі аспекти медіації у цивільних та господарських правовідносинах. // Електронний ресурс. Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_a95
 8. Про деякі аспекти посередництва (медіації) в цивільних і комерційних справах: Директива № 2008/52 / ЄС Європейського парламенту та Ради Європейського Союзу 21.05.2008 р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_a95
 9. Про встановлення загальних правил інформування та консультації працівників Європейського Співтовариства: Директива 2002/14/ЄС Європейського Парламенту і Ради від 11.03.2002 року. URL : https://minjust.gov.ua/m/str_45891.
 10. Про медіацію в цивільних справах : Рекомендації Ради Європи від 18.09.2002 р. URL : https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1568851&Site=CM
 11. Європейський кодекс поведінки медіаторів. URL : http://ec.europa. eu/civiljustice/adr/adr_ec_code_conduct_en.pdf

 

 

Основна література:

 1. Альтернативні способи вирішення трудових спорів / В. Я. Бурак, Л. В. Кулачок-Тітова, П. Д. Пилипенко, Н. Чудик-Білоусова ; під ред. У. Гелльманна, П. Д. Пилипенка. – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2015. – 172 с
 2. Бурак В. Я. Правовий механізм захисту трудових прав та законних інтересів працівників: монографія. /В.Я. Бурак, Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2021. 440 с.
 3. Бурак В.Я. Правові засади захисту трудових прав працівників. / В. Я. Бурак. – Київ, Істина, 2013
 4. Запара С.І. Захист права на працю: теоретичні засади становлення та розвитку: Монографія / С. І. Запара. – Суми: Сумський національний аграрний університет, 2013. – 380 с.
 5. Лагутіна І.В. Форми захисту трудових прав працівників: Монографія / І. В. Лагутіна, Одеська юридична академія. – Фенікс, 2008. – 160 с.
 6. Пилипенко П.Д. Проблеми теорії трудового права: Монографія / П. Д. Пилипенко – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 1999.
 7. Трудове право України: Академічний курс: підр. для студ. вищ. навч. закл. // За ред.. П.Д. Пилипенка. – 5-тє вид., переробл. і доп. – К.: Видавничий Дім „Ін Юре”, 2014. – 552 с.

 

Додаткова література

 1. Балух В.С. Альтернативні способи вирішення індивідуальних трудових спорів / В. С. Балух // Право і суспільство. – 2015. – № 4. – С. 45-50.
 2. Дараганова Н.В. Медіація як один із альтернативних способів вирішення індивідуальних трудових спорів / Н. В. Дараганова // Юридична наука. – 2011. – № 6. – С. 77-83.
 3. Запара С.І. Принципи позасудового захисту права на працю / С. І. Запара // Право і суспільство. – 2013. – № 6-2. – С. 145-150.
 4. Кабанець В.О. Медіація (посередництво), як альтернативний спосіб вирішення трудового спору. / В. О. Кабанець // Форум права. – 2011. – № 4. – С. 340–342; [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-4/11kvovtc.pdf.
 5. Кириченко Т.М. Відновне правосуддя як один з напрямків удосконалення трудового законодавства України у контексті міжнародних стандартів / Т. М. Кириченко // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. – Серия «Юридические науки». – 2-13. – № 2-2. – С. 144-150.
 6. Подковенко Т.О. Медіація як один з альтернативних способів розв’язання юридичних конфліктів [Електронний ресурс] / Т. О. Подковенко // Держава і право. – Вип. 45. – С. 31-38.
 7. Присяжнюк І.І. Запровадження медіації як форми відновного правосуддя
 8. Strang,(1999). Restorative  justice:  current  developments  and  research    In Proceedings of the Australian Institute of Criminology Symposium on Crime. Australian Institute of Criminology, Canberra.
 9. Braithwaite, J. (1999). Restorative justice: assessing an immodest theory and a pessimistic theory. In Crime and Justice: A Review of Research, Tonry, M, ed., 25. U of Chicago Press.
 10. Van Ness, D.W. (1997) “Perspectives on Achieving Satisfying Justice: Values and Principles of Restorative Justice.” The ICCA Journal on Community Corrections 7(1): 7–12.
 11. Zehr, H. (1997) “Restorative Justice: The Concept.” Corrections Today 59(7): 68–70.
 12. Zehr, H., and H. Mika. (1997) Fundamental Concepts of Restorative Justice. Akron, PA: Mennonite Central Committee.
 13. Heather Strang and John Braithwaite  (Eds.).    Restorative  Justice:  From  Philosophy  to Practice. Aldershot: Dartmouth. (Ch. 4, pp. 55 – 76.)
 14. Alexandr N., Steffek F. Making mediation law. (2016). Research Collection School of URL: https://ink.library.smu.edu.sg/sol_research/2232/
 15. Loi Piera Mediation and Conciliation in Italion labour law. Hungarian Labour Law. E-Journal. (2017/1). URL:  http://193.225.195.146/letolt/2017_1_a/A_01_Loi_HLLJ_2017_1.pdf
 16. Vivian Berger Employment Mediation in the Twenty-First Century: Challenges in a Changing Environment. 57 p. URL: https://scholarship.law.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=&httpsredir=1&article=1153&context=jbl
 17. Katarzyna Antolak-Shymanski Mediation in Polish Labour Law: Comparing Its Evolution and Development to Labour Mediation in EU and US Law. Review of comparative Law. Volume XXXIV. 2018. URL: file:///Users/bohdan/Downloads/4510-4655.pdf

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус