Олексів Ігор Ігорович

Посада: доцент кафедри соціального права

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Електронна пошта: ihor.oleksiv@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Коло наукових інтересів складають теоретичні та практичні аспекти правового регулювання трудових відносин в Україні та за кордоном, перспективи вдосконалення вітчизняного законодавства про працю, у тому числі правового регулювання зайнятості у галузі цифрової економіки.

Курси

Публікації

І. Автореферат

 1. Олексів І. І. Юридичні гарантії прав працівників у строкових трудових правовідносинах: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандид. юрид. наук : спец. 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення» / І. І. Олексів. Львів, 2020. – 23 с.

 

ІІ. Статті у виданнях, які включенні до міжнародних наукометричних баз даних:

 • Олексів І. І. Умова про строк трудового договору як гарантія дотримання прав працівників у трудових правовідносинах / І. І. Олексів // Підприємництво, господарство і право. – №2. – 2018. – С. 80-84 (індексується в міжнародній наукометричній базі данихIndexCopernicus International)
 • Олексів І. І. Особливості зміни умов трудового договору у строкових трудових правовідносинах / І. І. Олексів // Науковий вісник публічного та приватного права : Збірник наукових праць. Випуск 2. – К. : Науково-дослідний інститут публічного права. 2018. – С. 109-114 (індексується в міжнародній наукометричній базі данихIndexCopernicus International)
 • Олексів І. І. Строковий трудовий договір, як одна з форм забезпечення повної і продуктивної зайнятості / І. І. Олексів // Науковий вісник Ужгорожсько національного університету. Серія право. Випуск 51. Том 1. У. :  – 2018 – С. 147-150 (індексується в міжнародній наукометричній базі данихIndexCopernicus International)
 • Олексів І. І. Особливості укладення строкових трудових договорів за результатами конкурсного добору / І. І. Олексів //EastEuropean Science  – 2019. – № 9 (49). – С. 71-75. (індексується в міжнародній наукометричній базі даних Index Copernicus International)

 

 

ІІІ. Статті

 1. Олексів І. І. Щодо визначення сфери застосування строкових трудових договорів в Україні / І. І. Олексів // Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2018. Вип. 66. С. 163-169.

 

 1. Тези доповідей на конференціях
 2. Олексів І. І. Строковий трудовий договір у проекті Трудового кодексу України. / І. І. Олексів // Актуальні проблеми соціального права: матеріали Всеукраїнського «круглого столу» присвяченого 40-річчю кафедри соціального права (1 квітня 2016 р.). Львів: Кафедра соціального права Львівського національного університету імені Івана Франка; Український центр соціально-правових досліджень. 2016. С. 174-176.
 3. Олексів І. І. Строкові трудові правовідносини в контексті світових глобалізаційних процесів на ринку праці / І. І. Олексів // Конституційні гарантії прав і свобод людини: 20 років досвіду правового регулювання: матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 28 червня 2016 р.). Львів: Кафедра соціального права Львівського національного університету імені Івана Франка; Український центр соціально-правових досліджень. 2016. С. 94-95.
 4. Олексів І. І. Щодо доцільності запровадження строкових трудових договорів для певних категорій працівників / І. І. Олексів // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХХІІІ звітної науково-практичної конференції (7-8 лютого 2017 р.): у 2 част., ч. 2. Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені І. Франка. 2017. С. 30-32.
 5. Олексів І. І.  Щодо питання про переукладення строкового трудового договору укладеного на визначений строк / І. І. Олексів // Актуальні проблеми соціального права. Випуск 5. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Українська правнича наука: основні тенденції розвитку в умовах євроінтеграції» 10 листопада 2017 року. – Львів. : «ГАЛИЧ-ПРЕС», 2017. – С. 128-132.
 6. Олексів І. І. Про необхідність вдосконалення правового регулювання праці тимчасових та сезонних працівників / І. І. Олексів // Актуальні питання юриспруденції: теоретичний та практичний виміри: матеріали міжнародної науково-практичної конференції у 2-х частинах, ч. 2 (25-26 квітня 2018 р.). Суми: Сумський національний аграрний університет. 2018. С. 157-161.
 7. Олексів І. І. Деякі термінологічні особливості строкових трудових правовідносин / І. І. Олексів // Верховенство права та правова держава: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (14-15 вересня 2018 р). Суми: юридичний факультет Ужгородського національного університету; Центр українсько-європейського наукового співробітництва. 2018. С. 83-85.
 8. Олексів І. І.  Щодо гарантій трудових прав працівників під час випробувального терміну / І. І. Олексів // Актуальні проблеми соціального права. Випуск 7. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми реалізації і захисту соціальних прав в Україні» 27 квітня 2018 року. – Львів : «ГАЛИЧ-ПРЕС», 2018. – С. 200-204.
 9. Олексів І. І. Особливості договірного регулювання праці ІТ-спеціалістів в Україні / І. І. Олексів // Актуальні проблеми соціального права. Випуск 9. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Українська правнича наука та її вплив на сучасні реформи” (до 95-річчя Цигилика Теодора Івановича) 6 грудня 2019. – Львів, «ГАЛИЧ-ПРЕС», 2020. – С. 110-113.
 10. Олексів І. Строкові трудові правовідносини у контексті захисту вітчизняного ринку праці / І. Олексів // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали ХXV звітної науково-практичної конференції (6–7 лютого 2020 р.) : у 2-ох ч. Ч. 2. Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2020. – С. 30-31.
 11. Олексів І. Щодо доцільності запровадження Гіг-контрактів в Україні / І. Олексів // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали ХXVІІІ звітної науково-практичної конференції (3–4 лютого 2022 р.) : у 2-ох ч. Ч. 2. Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2022 – С. 36-39.

Біографія

Народився 28 листопада 1993 року у м. Львові. У 2015 році закінчив навчання на юридичному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка, отримав диплом магістра права.

Лектор навчальної (вибіркової) дисципліни:

Правове регулювання праці у сфері цифрової економіки

Проводить лекційні, практичні/лабораторні заняття на 2, 3 та 4 курсах юридичного факультету.

Освіта:

– 2015 році закінчив Львівський національний університет імені Івана Франка і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та отримав кваліфікацію «Магістр права»;

– 2018 році закінчив аспірантуру Львівського національного університету імені Івана Франка;

– 2020 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 12.00.05 (трудове право; право соціального забезпечення) на тему: «Юридичні гарантії прав працівників у строкових трудових правовідносинах»;

 

Досвід роботи:

– 2018 р. отримав Свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю
– 2019 р.- до цього часу асистент кафедри соціального права;

 

Володіння іноземними мовами

 • Англійська мова на рівні B
 • Польська мова на рівні А2.

 

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!