Правове регулювання трудових відносин державних службовців та їх соціальний захист

Тип: Нормативний

Кафедра: соціального права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Парпан Т. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1032доцент Парпан Т. В.

Опис курсу

Мета викладання дисципліни – ознайомлення студентів з основними засадами правового регулюванням трудових відносин державних службовців та забезпечення засвоєння студентами основних теоретичних положень щодо реалізації громадянами права на працю на державній службі, усвідомлення змісту цих правових явищ, а також визначення гарантій та можливостей реалізації права на працю на державній службі в сучасних умовах.

Завдання вивчення дисципліни «Правове регулювання трудових відносин державних службовців та їх соціальний захист» полягає у формуванні знань та умінь щодо реалізації права на працю на державній службі, визначати юридичну природу цих відносин, тлумачити норми вітчизняного права та основні міжнародні акти, якими регулюються трудові відносини державних службовців, виробити навички практичного застосування знань та норм чинного законодавства про державну службу

Рекомендована література

Література

 1. Андрушко А. Конкурсні начала прийому на державну службу // Вісник УАДУ. – 2001. – №2. – Ч.1. – с.393-397.
 2. Баскакова Ю.В. Зміна істотних умов трудового договору з державними службовцями» / Автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.05 – Луганськ, 2010 р.
 3. Битяк Ю. П. Державна служба в Україні: організаційно-правові засади: Монографія. – Х.: Право, 2005.
 4. Битяк Ю. П. Державна служба в Україні: проблеми становлення, розвитку та функціонування: дис. … доктора юрид. наук / Битяк Ю.П. ; Нац. юрид. акад. імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – 420 с.
 5. Болотіна Н.Б. Право соціального захисту: становлення і розвиток в Україні. – К.: Знання, 2005. – с.95. (381 С.)
 6. Величко Л.Ю. Дія норм трудового права на правове регулювання праці державних службовців // Політичні та правові засади державного управління. – №1 (15). – 2017. – С.1-5 // http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/apdu/2017-1/doc/4/02.pdf
 7. Венедиктов В.С. Трудове право України на шляху ринкових перетворень // Актуальні проблеми права : теорія і практика : Зб. наук. Праць. Луганськ, 2002. №3. – с.9-15.
 8. Воловик В. Про галузеву належність правовідносин, пов’язаних з застосуванням праці мілітаризованих державних службовців // Право України. 1999. № 2. – с.96 – 98.
 9. Воловик В. Про трудоправовий статус державних службовців // Право України.-1997.- № 1. – С .63 – 65.
 10. Греков І.П. Особливості правового регулювання праці державних службовців: Автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.05 – Національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2003.
 11. Державна служба в Україні: організаційно-правові основи і шляхи розвитку / За заг. ред. В.Б. Авер’янова. К.,1999.
 12. Дмитренко Ю., Дмитренко Е. Актуальні питання дисциплінарної відповідальності держслужбовців // Газета «Правовий тиждень». -№8(81) від 19 лютого 2008 року.
 13. Дубенко С.Д. Державна служба і державні службовці в Україні / За заг. ред. Н.Р. Нижник. К., 1999.
 14. Єрьоменко В. Вдосконалювати конкурсне заміщення посад державних службовців // Право України. 1997.- № 5. – C.52 – 55.
 15. Єрьоменко В. Призначення на посаду: актуальні питання теорії та практики // Право України. – 2000. – №6. – с.39-43.
 16. Єрьоменко В.В. Підстави виникнення трудових правовідносин: Автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.05 / Нац. юрид. акад. України. – Х., 1998. – 18 с.
 17. Запорожець М. Сутність та особливості державно-службових відносин у судах // Право України. – 2007. – № 4. – С.18 -21.
 18. Іншин М.І. Державна служба – особливий різновид трудової діяльності //Актуальні проблеми регулювання відносин у сфері праці і соціального забезпечення: Тези доповідей та наукових повідомлень учасників ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 7-8 жовтня 2011 р. / За ред.. к.ю.н., доц. В.В.Жернакова. – Харків: Кросроуд, 2011. – С.38-41.
 19. Іншин М.І. Особливості правового регулювання державної служби України // Право і безпека. 2002.- № 2. – С.52 – 56.
 20. Іншин М.І. Правове регулювання службово-трудових відносин в Україні : Монографія. – Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2004.
 21. Іншин М.І. Правові питання розвитку службово-трудових відносин в сфері державної служби України // Право і безпека. 2002. № 4. – С.67 – 71.
 22. Іншин М.І. Проблеми правового регулювання праці державних службовців України: Автореф. дис. доктора юрид. наук: 12.00.05. – К., 2005.
 23. Коваленко В. Співвідношення понять «право на державну службу» та «право на працю» як наукових правових категорій: постановка питання // Право України. – 2006. – № 1. – С.103 -108.
 24. Когут О.В. Проблемні питання правового регулювання державної служби // Університетські наукові записки. – №59. – Хмельницький. – 2016. – С.101-111.
 25. Козбаненко В.А. Структурно – видовые особенности государственной службы Российской Федерации // Государство и право. 1998. № 12. – с.37 – 47;
 26. Куракін О.М. Трудові правовідносини в сфері державної служби: теоретико-правова характеристика // Прикарпатський юридичний вісник. – Випуск 4(13). – 2016.- С.36-40.
 27. Лаврінчук І.П. Особливості правового регулювання проходження служби державними службовцями // Право України. 1998.- № 3. – С.71 – 74.
 28. Лаврінчук І.П. Правовий статус державного службовця як учасника трудових правовідносин: Автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.05 /Київ. ун-т. – К., 1999.- 20с.
 29. Луценко О. Є. Галузева належність дисциплінарної відповідальності державних службовців України.//Право та інновації. 2016. № 1 (13). С. 159–165.
 30. Малиновський В.Я. Державна служба: теорія і практика. Навчальний посібник. – К.: Атака, 2003.
 31. Мацокін А. Державна служба та державний службовець. Вимоги нового Закону // https://buhgalter.com.ua/articles/derzhavna-sluzhba/derzhavna-sluzhba-ta-derzhavniy-sluzhbovets-vimogi-novogo-zakonu/
 32. Мельник О. Державний службовець: право на соціальний захист // Людина і влада. – 2000. – №1-2. – С.17-21.
 33. Неумивайченко Н. Державна служба: розмежування і взаємозв’язок трудових і адміністративних правовідносин // Вісник Академії правових наук України.- 2001.- №  2 (25). – С.155 – 163.
 34. Неумивайченко Н. Припинення трудових правовідносин з державними службовцями // Право України. – 2001. – № 1. – С.62-64.
 35. Неумивайченко Н.М. Особливості виникнення, зміни та припинення трудових правовідносин державних службовців. –автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. – Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого. Харків, 2002.
 36. Нижник Н.Р. Державна служба – специфічний фактор зміцнення державного управління // Зб. наук. праць Української Академії державного управління при Президентові України. 1998. Вип.1. 1998;
 37. Ноздрачев В.Ф. Государственна служба: Учеб. для підготовки гос. служащих. – М.: Статут, 1999.
 38. Озірська С.М., Полянський Ю.Д. Системи державної служби європейських країн: Велика Британія, Французька Республіка: Науково-аналітичне дослідження. – К.: Вид-во УАДУ при Президентові України, 2003. – 168с.
 39. Парпан Т.В. Стан та перспективи правового регулювання трудових відносин державних службовців // Підприємництво, господарство і право. 2012. – №7. – С.87-94.
 40. Петришин А.В. Государственная служба. Историко – теоретические предпосылки, сравнительно – правовой и логико – понятийный анализ : Монография. – Х., 1998.
 41. Петришин О.В. Державна служба в Україні : особливості загальної теорії права // Вісник Академії правових наук України. 2001. №2. – с.34 – 41;
 42. Пилипенко П. Юридична природа трудових відносин державних службовців //Збірник наукових праць УАДУ при Президентові України. /За заг. ред. Лугового В.І., Князєва В.М. – К.: Вид-во УАДУ, 2000. – Вип.2 – В 4 ч. – Ч.3 – с.103-104.
 43. Пилипенко П.Д. Проблеми теорії трудового права : Монографія. Львів, 1999.
 44. Слюсар А.М. Особливості трудових відносин державних службовців / А.М. Слюсар // Проблеми законності. – Х. : Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, 2010. – Вип. 108. – С. 83-89.
 45. Солодовник Л. Роль юридичних фактів у динаміці правовідносин трудового права // Право України. – 2000. – № 7. – с.13-17.
 46. Старилов Ю.Н. Институт государственной службы: содержание и структура // Государство и право. 1996.- № 5. – С. 14 – 24.
 47. Трудове право України: академічний курс: підруч. [для. студ. вищ. навч. закл. / П.Д. Пилипенко, В.Я. Бурак, З.Я. Козак та ін.]; за ред.. П.Д. Пилипенка. – 5-те вид., перероб. і допов. – К.:Ін Юре, 2014.
 48. Хавронюк М. Дисциплінарні правопорушення і дисциплінарна відповідальність /М. Хавронюк. – К. : Атіка, 2003. – 240 с.
 49. Цветков В.В. Ефективність державного управління. В кн.: Державно-правова реформа в Україні.- К.,1997.

 

Інформаційні ресурси

Верховна Рада України http://www.rada.gov.ua

Верховний Суд http://www.supreme.court.gov.ua

Кабінет Міністрів України http://www.kmu.gov.ua

Міністерство юстиції України http://www.minjust.gov.ua

Сайт Міжнародної організації праці: офіційний сайт (електронний ресурс)// Режим доступу: http://www.ilo.org

Єдиний державний реєстр судових рішень: www.reyestr.court.gov.ua.

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського: www.nbuv.gov.ua

 

Матеріали

Тести на іспит 2020

 

Шановні магістри!

Завдання, які Ви отримали зі спецкурсу «Правове регулювання трудових відносин державних службовців» (а саме: скласти ЗАДАЧІ, не менше трьох,  з посиланням на відповідну судову справу.),прохання надсилати мені на мою електронну пошту.

1. Вступ на державну службу До 8.04.2020
2. Проходження державної служби, у тому числі зміна умов державної служби та дисциплінарна відповідальність державних службовців. До 16.04.2020
3. Припинення державної служби До 24.04.2020

 

+ Розв’язати задачі, які Вам будуть надіслані. (До 20.04)

Будьте здорові.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму