Правове регулювання трудових відносин державних службовців та їх соціальний захист

Тип: Нормативний

Кафедра: соціального права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Парпан Т. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1032доцент Парпан Т. В.

Опис курсу

Мета викладання дисципліни – ознайомлення студентів з основними засадами правового регулюванням трудових відносин державних службовців та забезпечення засвоєння студентами основних теоретичних положень щодо реалізації громадянами права на працю на державній службі, усвідомлення змісту цих правових явищ, а також визначення гарантій та можливостей реалізації права на працю на державній службі в сучасних умовах.

Завдання вивчення дисципліни «Правове регулювання трудових відносин державних службовців та їх соціальний захист» полягає у формуванні знань та умінь щодо реалізації права на працю на державній службі, визначати юридичну природу цих відносин, тлумачити норми вітчизняного права та основні міжнародні акти, якими регулюються трудові відносини державних службовців, виробити навички практичного застосування знань та норм чинного законодавства про державну службу.

 

Результати навчання. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

 • зміст права на працю та права на державну службу; особливості правового статусу державних службовців; джерела правового регулювання трудових відносин державних службовців; правові підстави, порядок вступу на державну службу, особливості її проходження та припинення; міжнародні документи у сфері реалізації права на працю на державній службі.

уміти:

 • обґрунтовувати та мотивувати правові рішення, давати розгорнуту юридичну аргументацію щодо вступу на державну службу, укладення контракту на державній службі, реалізації права на працю та на відпочинок на державній службі;
 • застосовувати медіацію та інші правові інструменти альтернативного позасудового розгляду та вирішення правових спорів щодо захисту трудових прав державних службовців;
 • застосовувати міждисциплінарний підхід в реалізації державними службовцями своїх трудових прав та у питаннях їх дотримання у правозастосовній діяльності, у тому числі при вирішенні трудових спорів;
 • критично оцінювати ефективність представництва і захисту прав, свобод та інтересів державних службовців як осіб, які реалізували своє право на працю шляхом вступу на державну службу.;
 • самостійно готувати проекти ділової документації: наказів про прийом на державну службу, про переведення на іншу посаду та звільнення з посад державної служби, а також проекти контрактів на державній службі, враховуючи вимоги щодо їх законності, обґрунтованості та вмотивованості;
 • обґрунтовано формулювати свою правову позицію щодо реалізації трудових прав державними службовцями, вміти опонувати, оцінювати докази та наводити переконливі аргументи на захист їх трудових прав та інтересів;
 • проводити порівняльно-правовий аналіз інститутів робочого часу, часу відпочинку, юридичної відповідальності, охорони праці державних службовців у різних правових системах, враховуючи взаємозв’язок правової системи України з правовими системами Ради Європи та Європейського Союзу;
 • аналізувати та оцінювати практику застосування норм щодо вступу на державну службу, переведення державних службовців, звільнення з посад державної служби, оплати праці державних службовців, забезпечення належних, безпечних умов проходження державної служби та їх соціального захисту;
 • розв’язувати проблеми, пов’язані з захистом трудових прав державних службовців, у випадках їх порушення;
 • інтегрувати необхідні знання та розв’язувати складні задачі щодо дотримання та захисту трудових прав державних службовців у різних державних органах та на різних посадах державної служби.

Рекомендована література

Література

 1. Андрушко А. Конкурсні начала прийому на державну службу // Вісник УАДУ. – 2001. – №2. – Ч.1. – с.393-397.
 2. Баскакова Ю.В. Зміна істотних умов трудового договору з державними службовцями» / Автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.05 – Луганськ, 2010 р.
 3. Битяк Ю. П. Державна служба в Україні: організаційно-правові засади: Монографія. – Х.: Право, 2005.
 4. Битяк Ю. П. Державна служба в Україні: проблеми становлення, розвитку та функціонування: дис. … доктора юрид. наук / Битяк Ю.П. ; Нац. юрид. акад. імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – 420 с.
 5. Болотіна Н.Б. Право соціального захисту: становлення і розвиток в Україні. – К.: Знання, 2005. – с.95. (381 С.)
 6. Величко Л.Ю. Дія норм трудового права на правове регулювання праці державних службовців // Політичні та правові засади державного управління. – №1 (15). – 2017. – С.1-5 // http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/apdu/2017-1/doc/4/02.pdf
 7. Венедиктов В.С. Трудове право України на шляху ринкових перетворень // Актуальні проблеми права : теорія і практика : Зб. наук. Праць. Луганськ, 2002. №3. – с.9-15.
 8. Воловик В. Про галузеву належність правовідносин, пов’язаних з застосуванням праці мілітаризованих державних службовців // Право України. 1999. № 2. – с.96 – 98.
 9. Воловик В. Про трудоправовий статус державних службовців // Право України.-1997.- № 1. – С .63 – 65.
 10. Греков І.П. Особливості правового регулювання праці державних службовців: Автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.05 – Національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2003.
 11. Державна служба в Україні: організаційно-правові основи і шляхи розвитку / За заг. ред. В.Б. Авер’янова. К.,1999.
 12. Дмитренко Ю., Дмитренко Е. Актуальні питання дисциплінарної відповідальності держслужбовців // Газета «Правовий тиждень». -№8(81) від 19 лютого 2008 року.
 13. Дубенко С.Д. Державна служба і державні службовці в Україні / За заг. ред. Н.Р. Нижник. К., 1999.
 14. Єрьоменко В. Вдосконалювати конкурсне заміщення посад державних службовців // Право України. 1997.- № 5. – C.52 – 55.
 15. Єрьоменко В. Призначення на посаду: актуальні питання теорії та практики // Право України. – 2000. – №6. – с.39-43.
 16. Єрьоменко В.В. Підстави виникнення трудових правовідносин: Автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.05 / Нац. юрид. акад. України. – Х., 1998. – 18 с.
 17. Запорожець М. Сутність та особливості державно-службових відносин у судах // Право України. – 2007. – № 4. – С.18 -21.
 18. Іншин М.І. Державна служба – особливий різновид трудової діяльності //Актуальні проблеми регулювання відносин у сфері праці і соціального забезпечення: Тези доповідей та наукових повідомлень учасників ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 7-8 жовтня 2011 р. / За ред.. к.ю.н., доц. В.В.Жернакова. – Харків: Кросроуд, 2011. – С.38-41.
 19. Іншин М.І. Особливості правового регулювання державної служби України // Право і безпека. 2002.- № 2. – С.52 – 56.
 20. Іншин М.І. Правове регулювання службово-трудових відносин в Україні : Монографія. – Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2004.
 21. Іншин М.І. Правові питання розвитку службово-трудових відносин в сфері державної служби України // Право і безпека. 2002. № 4. – С.67 – 71.
 22. Іншин М.І. Проблеми правового регулювання праці державних службовців України: Автореф. дис. доктора юрид. наук: 12.00.05. – К., 2005.
 23. Коваленко В. Співвідношення понять «право на державну службу» та «право на працю» як наукових правових категорій: постановка питання // Право України. – 2006. – № 1. – С.103 -108.
 24. Когут О.В. Проблемні питання правового регулювання державної служби // Університетські наукові записки. – №59. – Хмельницький. – 2016. – С.101-111.
 25. Козбаненко В.А. Структурно – видовые особенности государственной службы Российской Федерации // Государство и право. 1998. № 12. – с.37 – 47;
 26. Куракін О.М. Трудові правовідносини в сфері державної служби: теоретико-правова характеристика // Прикарпатський юридичний вісник. – Випуск 4(13). – 2016.- С.36-40.
 27. Лаврінчук І.П. Особливості правового регулювання проходження служби державними службовцями // Право України. 1998.- № 3. – С.71 – 74.
 28. Лаврінчук І.П. Правовий статус державного службовця як учасника трудових правовідносин: Автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.05 /Київ. ун-т. – К., 1999.- 20с.
 29. Луценко О. Є. Галузева належність дисциплінарної відповідальності державних службовців України.//Право та інновації. 2016. № 1 (13). С. 159–165.
 30. Малиновський В.Я. Державна служба: теорія і практика. Навчальний посібник. – К.: Атака, 2003.
 31. Мацокін А. Державна служба та державний службовець. Вимоги нового Закону // https://buhgalter.com.ua/articles/derzhavna-sluzhba/derzhavna-sluzhba-ta-derzhavniy-sluzhbovets-vimogi-novogo-zakonu/
 32. Мельник О. Державний службовець: право на соціальний захист // Людина і влада. – 2000. – №1-2. – С.17-21.
 33. Неумивайченко Н. Державна служба: розмежування і взаємозв’язок трудових і адміністративних правовідносин // Вісник Академії правових наук України.- 2001.- №  2 (25). – С.155 – 163.
 34. Неумивайченко Н. Припинення трудових правовідносин з державними службовцями // Право України. – 2001. – № 1. – С.62-64.
 35. Неумивайченко Н.М. Особливості виникнення, зміни та припинення трудових правовідносин державних службовців. –автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. – Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого. Харків, 2002.
 36. Нижник Н.Р. Державна служба – специфічний фактор зміцнення державного управління // Зб. наук. праць Української Академії державного управління при Президентові України. 1998. Вип.1. 1998;
 37. Озірська С.М., Полянський Ю.Д. Системи державної служби європейських країн: Велика Британія, Французька Республіка: Науково-аналітичне дослідження. – К.: Вид-во УАДУ при Президентові України, 2003. – 168с.
 38. Парпан Т.В. Стан та перспективи правового регулювання трудових відносин державних службовців // Підприємництво, господарство і право. 2012. – №7. – С.87-94.
 39. Петришин А.В. Государственная служба. Историко – теоретические предпосылки, сравнительно – правовой и логико – понятийный анализ : Монография. – Х., 1998.
 40. Петришин О.В. Державна служба в Україні : особливості загальної теорії права // Вісник Академії правових наук України. 2001. №2. – с.34 – 41;
 41. Пилипенко П. Юридична природа трудових відносин державних службовців //Збірник наукових праць УАДУ при Президентові України. /За заг. ред. Лугового В.І., Князєва В.М. – К.: Вид-во УАДУ, 2000. – Вип.2 – В 4 ч. – Ч.3 – с.103-104.
 42. Пилипенко П.Д. Проблеми теорії трудового права : Монографія. Львів, 1999.
 43. Слюсар А.М. Особливості трудових відносин державних службовців / А.М. Слюсар // Проблеми законності. – Х. : Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, 2010. – Вип. 108. – С. 83-89.
 44. Солодовник Л. Роль юридичних фактів у динаміці правовідносин трудового права // Право України. – 2000. – № 7. – с.13-17.
 45. Старилов Ю.Н. Институт государственной службы: содержание и структура // Государство и право. 1996.- № 5. – С. 14 – 24.
 46. Трудове право України: академічний курс: підруч. [для. студ. вищ. навч. закл. / П.Д. Пилипенко, В.Я. Бурак, З.Я. Козак та ін.]; за ред.. П.Д. Пилипенка. – 5-те вид., перероб. і допов. – К.:Ін Юре, 2014.
 47. Хавронюк М. Дисциплінарні правопорушення і дисциплінарна відповідальність /М. Хавронюк. – К. : Атіка, 2003. – 240 с.
 48. Цветков В.В. Ефективність державного управління. В кн.: Державно-правова реформа в Україні.- К.,1997.

 

Інформаційні ресурси

Верховна Рада України http://www.rada.gov.ua

Верховний Суд http://www.supreme.court.gov.ua

Кабінет Міністрів України http://www.kmu.gov.ua

Міністерство юстиції України http://www.minjust.gov.ua

Сайт Міжнародної організації праці: офіційний сайт (електронний ресурс)// Режим доступу: http://www.ilo.org

Єдиний державний реєстр судових рішень: www.reyestr.court.gov.ua.

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського: www.nbuv.gov.ua

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус