Бук Мирослава Олегівна

Посада: асистент кафедри соціального права

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Електронна пошта: myroslava.buk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Сферу наукових інтересів складають теоретичні та практичні аспекти трудового права та права соціального забезпечення.

Курси

Публікації

 1. Наукові статті у фахових виданнях України:
  1. Бук М.О. Інвалідність як підстава соціального обслуговування / М.О. Бук // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – Львів : Львів. нац. ун-т. імені Івана Франка, 2014. – Вип. 60. – С. 221–226.
  2. Бук М.О. Принципи соціального обслуговування осіб з обмеженими можливостями/ М. О. Бук // Форум права: електрон. наук. фахове виданя – 2017. – № 4. – С. 39–46.
  3. Бук М.О. Поняття та правові ознаки суб’єктів, що сприяють в отриманні соціального обслуговування особам з інвалідністю / М.О. Бук // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. – Львів: Львівський торговельно – економічний університет, 2018. – Вип. 6. – С. 179 – 189.
  4. Бук М.О. Реалізація права осіб з інвалідністю права на соціальне обслуговування в територіальних центрах соціального обслуговування // Підприємництво, господарство, право. – 2019. – № 9. – с. 64 – 70.
  5. Бук М. О. Соціальне обслуговування осіб з інвалідністю в реабілітаційних установах України / М. О. Бук // Підприємництво, господарство, право. – 2020. – № 9. – С. 82 – 89.
  6. Бук М. О. Соціальне замовлення у сфері надання соціальних послуг. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. № 66. С. 113 – 117.

  Наукові статті у зарубіжних періодичних виданнях з юридичного напряму:

  1. Бук М.О. Право на социальное обслуживание как элемент правового статуса инвалида / М.О. Бук // Труды Оренбургского института (филиала) МГЮА (выпуск семнадцатый). – Российская Федерация. Оренбург, 2014. – №19. – С. 121 – 125.
  2. Бук М.О. Поняття та правові ознаки суб’єктів, що надають соціальне обслуговування інвалідам / М.О. Бук // Международный научно-практический правовой журнал «Закон и жизнь». № 5 (2). 2017 – С. 15 – 19.
  3. Shestakovska T., Mykhailovska O., Buk M., Tabachuk T., Tubolets I. Public policy settlement of social conflicts in the context of national security. Public policy settlement of social conflicts in the context of national security. Cuestiones Políticas. 2022. 40, No. 72. P. 395-409. URL: https://produccioncientificaluz.org/index.php/cuestiones/article/view/37769/41542.

  Тези доповідей і наукових повідомлень:

  1. Бук М.О. Доцільність застосування поняття “інвалід” для позначення суб’єктів права на соціальне обслуговування / М.О. Бук // Актуальні проблеми юридичної науки: збірник тез Міжнародної науково – практичної конференції “Дванадцяті осінні юридичні читання” (м. Хмельницький, 8 – 9 листопада 2013 року): [у 4-х част.]. – Частина третя. – Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2013. – С. 143 – 145.
  2. Бук М.О. Право інвалідів на соціальне обслуговування / М.О. Бук // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХX звітної науково-практичної конференції (6–7 лютого 2014 р.). – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2014. – С. 241-243.
  3. Бук М.О. Принципи соціального обслуговування інвалідів / М.О. Бук // Актуальні проблеми соціального права: матеріали Всеукр. «круглого столу» присвяченого 40-річчю кафедри соціального права (1 квітня 2016 р.). Львів: Кафедра соціального права Львівського національного університету імені Івана Франка; Український центр соціально-правових досліджень. 2016. С. 73 – 77.
  4. Бук М.О. Поняття суб’єктів, які надають соціальне обслуговування інвалідам. Соціально – економічні та правові підстави вдосконалення трудового законодавства на сучасному етапі: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 21 жовтня 2016 р.). Хмельницький: Хмельницький університет управління та права. 2016. С. 51 – 55.
  5. Бук М.О. Система суб’єктів, які надають соціальне обслуговування інвалідам / М.О. Бук // Сфера дії трудового права та права соціального забезпечення: матеріали V Всеукраїнської наук. – практ. конф. (м. Харків, 28 жовтня 2016 р.). – Х.:ХНУВС, 2016. – с. 406 – 408.
  6. Бук М.О. Види соціального обслуговування інвалідів в Україні / М.О. Бук // Напрямки розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення: матеріали VI Всеукраїнської науково – практичної конференції, присвяченої 25 річчю кафедри трудового та господарського права Харківського національного університету внутрішніх справ (м. Харків, 3 листопада 2017р.). – Х.: Харків. нац. ун – т внутр. справ, 2017 р. – с. 452 – 455.
  7. Бук М.О. Соціальні послуги, як форма соціального обслуговування осіб з обмеженими можливостями / М.О. Бук // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХХІІ звітної науко – практичної конференції ( 7 – 8 лютого 2018 р.): у 2 ч. Ч. 2. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2018 – с. 6 -7.
  8. Бук М.О. Реалізація особами з інвалідністю права на реабілітацію: постановка проблеми / М.О. Бук // Розвиток трудового права та права соціального забезпечення: теорія і практика: тези доп. та наук. повідомл. учасників VIII Міжнар. наук. – практ. конф. (м. Харків, 05 жовтня 2018 р.) за ред. О.М. Ярошенка. – Харків: ФОП Панов А.Н., 2018. – с. 513 – 518.
  9. Бук М.О. Договір про соціальне забезпечення у сфері соціального обслуговування осіб з інвалідністю / М.О. Бук // Актуальні проблеми соціального права. Випуск 7. Матеріали міжнародної науково – практичної конференції “Проблеми реалізації і захисту соціальних прав в Україні” 27 квітня 2018 року. – Львів, “ГАЛИЧ – ПРЕС”, 2018. – С. 77 -81.
  10. Бук М.О. Поняття осіб з особливими освітніми потребами / М.О. Бук // Актуальні проблеми соціального права. Випуск 8. Матеріали міжнародної науково – практичної конференції “Проблеми реалізації і захисту прав людини в світлі Загальної декларації прав людини (до 70-річчя з дня ухвалення)” 14 грудня 2018 року. – Львів, “ГАЛИЧ – ПРЕС”, 2019. – с. 58 – 61.
  11. Бук М.О. Нормативно – правове регулювання надання освітніх послуг дітям з інвалідністю / М.О. Бук // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХХV звітної науко – практичної конференції ( 7 – 8 лютого 2019 р.): у 2 ч. Ч. 2. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2019 – с. 6 -8.
  12. Бук М.О. Правовий статус територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг): проблемні питання / М.О. Бук // Правове забезпечення соціальної сфери: матеріали Х Міжнародної науково – практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (м. Одеса, 19 квітня 2019 р.) / за ред . д.ю.н., проф. Г.І. Чанишевої. – Одеса: Фенікс, 2019 – с.121 – 124.
  13. Бук М.О. Принцип доступності та відкритості надання соціальних послуг особам з інвалідністю в Україні / М.О. Бук // Проблеми реалізації прав громадян у сфері праці та соціального забезпечення: тези доп. та наук. повідомл. учасників IX Міжнар. наук. – практ. конф., яка присвячена 50 – річчю створення кафедри трудового права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (м. Харків, 11 жовт. 2019 р.) / за ред. О.М. Ярошенка. – Харків, “Право”, 2019. – с. 598 – 600.
  14. Бук М.О. Форми реабілітаційних заходів, які надаються особам з інвалідністю. Українська правнича наука та її вплив на сучасні реформи (6 грудня 2019). Львів: Кафедра соціального права Львівського національного університету імені Івана Франка; Український центр соціально-правових досліджень. 2019. С. 54-57.
  15. Бук М.О. Європейські соціальні стандарти у сфері соціального обслуговування осіб з інвалідністю / М.О. Бук // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХХVІ звітної науко – практичної конференції ( 6 – 7 лютого 2020 р.): у 2 ч. Ч. 2. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2020 – с. 8 – 10.
  16. Бук М. О. Реформування законодавства у сфері соціальної реабілітації / М. О. Бук // Актуальні проблеми приватного та публічного права: матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 91-річчю з дня народження член-кореспондента НАПрН України, академіка Міжнародної кадрової академії, Заслуженого діяча науки України, доктора юридичних наук, професора Процевського О. І. (27 березня 2020 року). – Харків, 2020. С. 177-179.
  17. Бук М. О. Поняття та підстава надання послуги соціальної інтеграції та реінтенрації / М. О. Бук // Актуальні проблеми прав людини, держави та правової системи: матеріали ХХ Міжнародної студентсько-аспірантської наукової конференції (24 квітня 2020 року). – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2020. С. 156-158.
  18. Бук М. О. Щодо форм захисту права на соціальне обслуговування осіб з інвалідністю / М. О. Бук // Юридичні гарантії забезпечення прав громадян на працю і соціальний захист: тези доп. та наук. повідомл. учасників Х Міжнар. наук.- практ. конф. (м. Харків, 9 жовт. 2020 р.) / уклад.: О. М. Ярошенко, Н. Г. Орлова, О. В. Соловйов; за ред. О. М. Ярошенка. Харків : Право, 2020. С. 546-550.
  19. Бук М. О. До питання про визначення поняття «базові соціальні послуги». Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріал. XXVII звітної науково – практичної конференції. У 2 Ч. Ч. 2. (м. Львів, 5 – 6 лютого 2021 р.). Львів, 2021. С. 8–11.
  20. Бук М. О. Щодо надання соціального замовлення на соціальні послуги. Європейська соціальна хартія та проблеми реалізації соціальних прав в умовах глобалізації (до 25-річчя Європейської соціальної хартії (переглянутої): матер. міжнар. науко – практич. конференції (м. Львів, 23 квітня 2021 р.). Львів: «ГАЛИЧ-ПРЕС», 2021.  Вип. 10. С. 76–79.
  21. Бук М. О. Ведення випадку як технологія надання соціальних послуг. Сучасний стан забезпечення трудових прав і прав у сфері соціального забезпечення та перспективи його поліпшення: матер. IX Всеукр. наук. – практич. конферен. ( м. Харків, 4 червня 2021 р.). Харків: Харківський національний університет внутрішніх справ. 2021. С. 246 – 248.
  22. Бук М. О. Новели законодавства України про реабілітацію у сфері охорони здоров’я. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріал. XXVIII звітної науково – практичної конференції. У 2 Ч. Ч. 2. (м. Львів, 3 – 4 лютого 2022 р.). Львів, 2022. С. 9–11.
  23. Бук М. О. Особливості надання соціальних послуг в умовах воєнного стану. Матеріали Круглого столу (12 травня 2022 р.) / кафедра соціального права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, кафедра трудового права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, кафедра цивільного права і процесу юридичного факультету Донецького національного університету імені Василя Стуса, Громадська організація «Український Центр соціально-правових досліджень» / за заг. ред. д.ю.н., проф. П.Д. Пилипенка (голова), д.ю.н., проф. О.Г. Середи, д.ю.н., доц. Л.П. Амелічева (відпов. ред.). Львів, Харків, Вінниця. 2022. С. 184-186
  24. Бук М. О. Набуття статусу безробітного у період воєнного стану. Актуальні проблеми приватного та публічного права: матеріали IV Міжнародної науково – практичної конференції присвяченої 93-річчю з дня народження члена – кореспондента НАПрН України, академіка Міжнародної кадрової академії, Заслуженого діяча науки України, доктора юридичних наук, професора Процевського О. І. (м. Харків, 21 травня 2022 р.). Харків, 2022. С. 89 – 91.

Біографія

Бук Мирослава Олегівна народилася 03 листопада 1990 року у м. Львові.

У 2012 році закінчила навчання на юридичному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка, отримала диплом магістра права з відзнакою.

У листопаді 2012 року поступила в аспірантуру на кафедру трудового, земельного та екологічного права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. Тема дисертаційного дослідження по спеціальності 12.00.05 (трудове право; право соціального забезпечення) з права соціального забезпечення: “Правове регулювання соціального обслуговування осіб з інвалідністю в Україні”. Науковий керівник – доц., к.ю.н. Бурак В.Я.

З вересня 2018 року асистент кафедри соціального права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

У 2020 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидат юридичних наук «Правове регулювання соціального обслуговування осіб з інвалідністю в Україні» у Львівському національному університеті імені Івана Франка. Науковий керівник – доц., д.ю.н. Бурак В. Я.

Проекти

У листопаді 2021 року проведено аналітичне дослідження щодо формування переліку законів України, які необхідно привести у відповідність із Національною стратегією зі створення безбар’єрного простору в Україні (Provide an analysis and mapping of the regulatory framework of Ukraine vis-à-vis the National Strategy on Barrier-Free Society), організованого Радою Європи (The Council of Europe, Department of the Еuropean social charter) на замовлення Офісу Президента України.

Експерти, які були залучені до роботи щодо формування переліку законів України, які необхідно привести у відповідність із Національною стратегією зі створення безбар’єрного простору в Україні

 1. Бук Мирослава (к.ю.н., доцент кафедри соціального права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, експерт громадської організації «Український центр соціально-правових досліджень»);
 2. Гірник-Іваночко Оксана (к.ю.н., доцент кафедри соціального права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, експерт громадської організації «Український центр соціально-правових досліджень»);
 3. Ласько Ірина (к.ю.н., доцент кафедри соціального права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, експерт громадської організації «Український центр соціально-правових досліджень»);
 4. Кульчицька Олена (к.ю.н., доцент кафедри соціального права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, експерт громадської організації «Український центр соціально-правових досліджень»);
 5. Раневич Орест (к.ю.н., доцент кафедри соціального права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, експерт громадської організації «Український центр соціально-правових досліджень»);
 6. Рим Олена (д.ю.н., доцент кафедри соціального права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, експерт громадської організації «Український центр соціально-правових досліджень»);
 7. Швець Дмитро (к.ю.н., доцент кафедри соціального права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, експерт громадської організації «Український центр соціально-правових досліджень»).

 

У липні 2022 року проведено аналітичне дослідження щодо соціального захисту переміщених осіб, у межах якого було розроблено чек-листи/списки соціальних прав та заходів соціального захисту як для переміщених осіб, так і для держав, що приймають (Providing legal and technical expertise related to the protection of displaced persons, including check-list of social rights and social protection measures for both displaced people and receiving State), організованого Радою Європи (The Council of Europe, BH8814/ DepaRTMENT of SoCIAL RIGHTS).

Експерти, які були залучені до роботи щодо формування контрольного переліку соціальних прав та заходів соціального захисту як для переміщених осіб, так і приймаючих країн

Development of the check-list of social rights and social protection measures for both displaced people and receiving States (in Ukrainian)

 1. Бук Мирослава (к.ю.н., доцент кафедри соціального права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, експерт громадської організації «Український центр соціально-правових досліджень»);
 2. Бурак Володимир (д.ю.н., доцент кафедри соціального права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, експерт громадської організації «Український центр соціально-правових досліджень»);
 3. Ващишин Марія (д.ю.н., доцент кафедри соціального права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, експерт громадської організації «Український центр соціально-правових досліджень»);
 4. Гірник-Іваночко Оксана (к.ю.н., доцент кафедри соціального права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, експерт громадської організації «Український центр соціально-правових досліджень»);
 5. Ласько Ірина (к.ю.н., доцент кафедри соціального права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, експерт громадської організації «Український центр соціально-правових досліджень»);
 6. Парпан Тетяна (к.ю.н., доцент кафедри соціального права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, експерт громадської організації «Український центр соціально-правових досліджень»);
 7. Рим Олена (д.ю.н., доцент кафедри соціального права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, експерт громадської організації «Український центр соціально-правових досліджень»);
 8. Синчук Світлана (д.ю.н., професор кафедри соціального права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, експерт громадської організації «Український центр соціально-правових досліджень»);
 9. Стасів Оксана (к.ю.н., доцент кафедри соціального права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, експерт громадської організації «Український центр соціально-правових досліджень»).

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!