Лещух Данило Романович

Посада: доцент кафедри соціального права

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: danylo.leshchukh@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Курси

Публікації

Основні опубліковані праці:

Лещух Д.Р. Про форму трудового договору. // Вісник Львівського університету, серія міжнародні відносини, 1999, Випуск

Лещух Д.Р. Значення форми трудового договору у міжнародному приватному праві. // Вісник Львівського університету, серія міжнародні відносини, 2000, Випуск 2.

Лещух Д.Р. Про письмову форму трудового договору. // Вісник Львівського університету, серія юридична, 2000, Випуск 35.

Лещух Д.Р. Щодо юридичної природи наказу про прийняття на роботу. // Вісник Львівського університету, серія юридична, 2001, Випуск 36.

Лещух Д.Р. Оформлення трудового договору: проблеми термінології та правового регулювання. // Вісник Львівського університету, серія юридична, 2003, Випуск 38.

Лещух Д.Р. Трудовий договір в системі форм права України. // Вісник Львівського університету, серія юридична, 2004. Випуск 39.

Лещух Д.Р. Єдність змісту та форми трудового договору. // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ІХ регіональної науково-практичної конференції. – Львів, 2003.

Лещух Д.Р. Перспективи правового регулювання та типових та зразкових форм трудового договору. // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали Х регіональної науково-практичної конференції. – Львів, 2004.

Лещух Д.Р. Фіктивний трудовий договір. // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХІ регіональної науково-практичної конференції. – Львів, 2005.

 

П.Д. Пилипенко, Козак З.Я., Лещух Д.Р., Парпан Т.В. Трудове право України: Навчальний посібник. Завдання для проведення практичних занять. Частина І. – Львів: юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2007. – 108с. (Особистий внесок Лещуха Д.Р. С.68-91

 

Трудове право України: практикум: навч. посіб. / П.Д. Пилипенко, З.Я. Козак, Д.Р. Лещух, Т.В. Парпан; за ред.. П.Д. Пилипенка. – К. : Вид. Дім «Ін Юре»,2008. – 344с.(Особистий внесок Лещух Д.Р. С. 80-95, 290-299,316-320

 

Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами судової практики: Науково-практичне видання / За ред. П.Д. Пилипенка. – К.: Істина, 2010. – 464с.

Лещух Д.Р. Профспілковий контроль за дотриманням законодавства про охорону праці / Д.Р. Лещух // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : Матеріали ХVI регіональної науково-практичної конференції (8-9 лютого 2010р.). – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2010. – С. 257-259

Правовий статус державної інспекції праці в Україні / Д. Р. Лещух // Вісник Львівського університету. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2011.

Охорона праці в галузі юриспруденції: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./ П.Д. Пилипенко, О.І. Жолнович, З.Я. Козак [та ін.]; за ред. П.Д. Пилипенка. – К.: Ін Юре, 2013. – 272 с. (Особистий внесок Лещуха Д.Р. розділ 8, С.183-207

Лещух Д.Р. К вопросу о трудовом договоре как источника трудового права / Д.Р. Лещух // Вестник Пермского университета. Юридические науки. – 2013. – Спецвып.- С. 114-121

Біографія

• Народився у 1975 р. У 1997 році закінчив Львівський державний університет ім. Івана Франка юридичний факультет.

• Кандидат юридичних наук з 2005 року. Дисертацію на тему: “Форма трудового договору” захистив у спеціалізованій Вченій раді Харківського національного університету внутрішніх справ. З 1997 року працює на юридичному факультеті ЛНУ імені Івана Франка асистентом кафедри трудового, аграрного та екологічного права.

• У науковій діяльності займається в основному проблемами укладення трудових договорів. • Читає спецкурс “Нагляд і контроль за дотриманням трудового законодавства” (5 курс), курси “Правове регулювання охорони праці”(4 курс), “Трудове право України” (2 курс)

 

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!