Кафедра інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права

 • Про кафедру
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Дослідження
 • Історія кафедри
 • Новини
 • Оголошення

Право інтелектуальної власності та корпоративне право – це нові напрямки дослідження, необхідність вивчення яких зумовлено зростанням ролі інтелектуальної власності в Україні, а також розвитком корпоративних відносин. Інтелектуальна власність посідає важливе місце серед правових інститутів та галузей законодавства, оскільки здійснення наукових досліджень у цій сфері набуває вагомого значення з огляду на чим раз більше застосування у цивільних та господарських відносинах об’єктів авторського права, об’єктів патентних прав, засобів індивідуалізації товарів, послуг, учасників цивільного обороту. Корпоративні відносини також потребують здійснення наукового дослідження, адже розвиток корпоративного права в Україні є безспірним фактом, кількість господарських товариств постійно зростає, нормативна база потребує суттєвого вдосконалення.

Кафедра інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права була створено у 2015р. згідно наказу Ректора Львівського національного університету імені Франка від 08.05.2015р. № 0-68 на підставі ухвали Вченої Ради Львівського національного університету імені Франка від 29.04.2015р. (протокол № 40/4).

Завідувачем кафедри було призначено професора, доктора юридичних наук Яворську Олександру Степанівну.

Кафедра здійснює викладання наступних навчальних дисциплін: інтелектуальна власність та корпоративне право, а також викладання спецкурсів: договори про передання майнових прав інтелектуальної власності, правова охорона прав інтелектуальної власності в мережі Інтернет, авторське право і суміжні права, патентне право, проблеми застосування Цивільного та Господарського кодексів України, медіа право, право інтелектуальної власності на комерційні позначення, майнові права на об’єкти права інтелектуальної власності, захист права промислової власності, охорона прав інтелектуальної власності у сфері будівництва, особливості розгляду спорів у сфері інтелектуальної власності, право інтелектуальної власності на комп’ютерні програми та бази даних, правове регулювання права інтелектуальної власності в країнах ЄС, правове регулювання інноваційної діяльності, припинення господарських товариств, правовий режим майна господарських товариств, кооперативне право, правове регулювання спільного інвестування, акціонерне право, право власності, орендні відносини у сфері господарювання, правове регулювання обігу цінних паперів, здійснення та захист корпоративних прав держави, правові аспекти злиття та поглинання, банкрутство господарських товариств, проблеми захист прав інвесторів, договори у сфері корпоративного управління та ін.

На цей час на кафедрі інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права працюють

 1. Яворська Олександра Степанівна – завідувач кафедри, професор, д.ю.н.
 2. Ромовська Зорислава Василівна – професор, д.ю.н.
 3. Гладьо Юлія Олексіївна – доцент, к.ю.н.
 4. Мартин Володимир Михайлович – доцент, к.ю.н.
 5. Самагальська Юстина Яромирівна – доцент, к.ю.н.
 6. Тарасенко Леонід Леонідович – доцент, к.ю.н.
 7. Дюкарєва – Бержаніна Катерина Юріївна, асистент, к.ю.н.
 8. Гринчак Ірина Володимирівна – асистент, к.ю.н.
 9. Паєнок Ана Олександрівна – асистент, к.ю.н.
 10. Суханов Максим Олександрович – асистент
 11. Шпуганич Ірина Ігорівна- асистент, к.ю.н.
 12. Юркевич Христина Ігорівна – асистент, к.ю.н.

 

Кафедра інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права співпрацює з органами державної влади, підприємствами, установами та організаціями, що здійснюють діяльність у сфері інтелектуальної власності та корпоративного права. Науковцями кафедри підготовлено підручники «Право інтелектуальної власності» (2016), “ІТ ПРАВО ПІДРУЧНИК 2017“, а також кілька монографій з цивільного та сімейного права (проф.Ромовська З.В. – «Українське цивільне право: загальна частина», 2009, «Українське сімейне право», 2009, «Українське цивільне право: право власності», 2010, «Українське цивільне право: спадкове право», 2011, проф.Яворська О.С. – «Договірні зобов’язання про передання майна у власність: цивільно-правові аспекти», 2009, «Правове регулювання відносин власності за цивільним законодавством України», 2008).

Кафедра забезпечує підготовку магістрів та спеціалістів за такими напрямками: інтелектуальна власність, корпоративне право. Викладачі кафедри беруть участь у науково-дослідній роботі, що виконується на кафедрі. В межах науково-дослідної тематики кафедри досліджуються наступні питання: авторське право, суміжні права, патентне право, правові засоби індивідуалізації товарів, послуг, учасників цивільного обороту, захист права інтелектуальної власності, договори у сфері права інтелектуальної власності, створення, діяльність та припинення господарських товариств, корпоративні права держави, право власності, обіг цінних паперів, орендні відносини, проблеми акціонерного права та ін.

Кафедра забезпечує викладання наступних загальнокурсових навчальних дисциплін:
– Інтелектуальна власність;
– Корпоративне право.

Вибіркові дисципліни кафедри (бакалаврат)

 • Інтернет право (2 курс 1 семестр)
 • Речове право (2 курс 2 семестр)
 • Особисті немайнові права: проблеми теорії та практики (2 курс 2 семестр)
 • Інформаційне право (3 курс 1 семестр)
 • Біржове право (3 курс 2 семестр)
 • ІТ право (4 курс 1 семестр)
 • Порівняльне корпоративне право (4 курс 2 семестр)

Тематика спецкурсів з спеціалізації «Інтелектуальна власність»
– Договори щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності.
– Правова охорона інтелектуальної власності у мережі Інтернет.
– Патентне право.
– Особливості судового розгляду спорів у сфері інтелектуальної власності.
– Медіа право.
– Проблеми застосування Цивільного та Господарського кодексів України (у сфері інтелектуальної власності.
– Охорона прав інтелектуальної власності у сфері будівництва.
– Рекламне право.
– Авторське право і суміжні права.
– Право інтелектуальної власності на комерційні позначення.
– Правове регулювання інтелектуальної власності у країнах ЄС.
– Правове регулювання інноваційної діяльності.
– Право інтелектуальної власності на комп’ютерні програми та бази даних.

Тематика спецкурсів з спеціалізації «Корпоративне право»
– Акціонерне право.
– Правове регулювання спільного інвестування.
– Кооперативне право.
– Правове регулювання господарської діяльності корпорацій.
– Правові режими майна господарських товариств.
– Орендні відносин и у сфері господарювання.
– Судовий захист корпоративних прав.
– Банкрутство господарських товариств.
– Європейські моделі корпоративного управління.
– Правове регулювання обігу цінних паперів.
– Здійснення та захист корпоративних прав держави.
– Право власності.
– Припинення господарських товариств.
– Корпоративні права: правові аспекти злиття і поглинання.
– Договори у сфері корпоративного управління.
– Проблеми застосування Цивільного та Господарського кодексів щодо корпоративних відносин.
– Застосування конкурентного законодавства у сфері корпоративного управління

Програма розвитку кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права Львівського національного університету імені Івана Франка (cкладена учасником конкурсу на заміщення посади завідувача зазначеної кафедри – доктором юридичних наук, професором О.С. Яворською)

Збірник матеріалів конференції 27-28 жовтня 2017 р.

ЗБІРНИК матеріалів конференції Актуальні проблеми інтелектуального права Львів-2016

Збірник матеріалів круглого столу Торговельні марки, комерційні найменування та інші …. 30.11.2016

ІТ ПРАВО ПІДРУЧНИК 2017

Збірник матеріалів конференції_17-18 травня 2019 р. “Актуальні проблеми інтелектуального, інформаційного та ІТ права”: ZBIRNYK_III_konf.lviv.17_05_2019

Співробітники

завідувачЯВОРСЬКА Олександра Степанівназавідувач
професорРОМОВСЬКА Зорислава Василівнапрофесор
доцентГЛАДЬО Юлія Олексіївнадоцент
доцентМАРТИН Володимир Михайловичдоцент
доцентСАМАГАЛЬСЬКА Юстина Яромирівнадоцент
доцентТАРАСЕНКО Леонід Леонідовичдоцент
асистентГРИНЧАК Ірина Володимирівнаасистент
асистентДЮКАРЄВА-БЕРЖАНІНА Катерина Юріївнаасистент
асистентПАЄНОК Ана Олександрівнаасистент
асистентСУХАНОВ Максим Олександровичасистент
асистентШПУГАНИЧ Ірина Ігорівнаасистент
асистентЮРКЕВИЧ Христина Ігорівнаасистент

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

ІТ ПРАВО ПІДРУЧНИК 2017

Збірник матеріалів першої всеукраїнської Науково – практичної конференції «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПРАВА», яка відбулася на юридичному факультеті ЛНУ ім.І.Франка 23 вересня 2016 року. 

Збірник матеріалів круглого столу Торговельні марки, комерційні найменування та інші …. 30.11.2016

ЗБІРНИК_матеріалів_конференції АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО, ІНФОРМАЦІЙНОГО ТА ІТ ПРАВА, 27-28.10.2017 р.

Збірник матеріалів конференції_17-18 травня 2019 р. “Актуальні проблеми інтелектуального, інформаційного та ІТ права”: ZBIRNYK_III_konf.lviv.17_05_2019

Питання на кандидатський іспит зі спеціальності 12.00.03

Вибіркові дисципліни

2 курс

Речове право доц. Мартин В.М.

Особисті немайнові права: проблеми теорії та практики  к.ю.н. Паєнок А.О.

3 курс

Інформаційне право. доц.  Самагальська Ю.Я.

4 курс

ІТ право. Доц.Тарасенко Л.Л.

Порівняльне корпоративне право к.ю.н. Гладьо Ю.О.

5 курс

Наскрізна дисципліна “Захист прав та інтересів у приватному праві” – викладається на всіх спеціалізаціях освітньо-професійної магістратури – к.ю.н. Паєнок А.О./ас. Суханов М.О.

 

Наукова магістратура:

 • Право власності. Проф. Яворська О.С.
 • Проблеми застосування Цивільного кодексу України. к.ю.н. Дюкарєва-Бержаніна К.Ю.

Професійна магістратура:

Спеціалізація Корпоративне право

 

 1. Правове регулювання спільного інвестування. К.ю.н. Гладьо Ю.О.
 2. Судовий захист корпоративних прав. Доц. Самагальська Ю.Я.
 3. Правове регулювання рекламної діяльності. доц. Самагальська Ю.Я.
 4. Європейські моделі корпоративного управління. К.ю.н. Гладьо Ю.О.
 5. Корпоративні права: правові аспекти злиття і поглинання. К.ю.н. Гладьо Ю.О.
 6. Застосування конкурентного законодавства у сфері корпоративного управління. доц. Самагальська Ю.Я.
 7. Припинення господарських товариств. к.ю.н. Гладьо Ю.О.
 8. Страхове право к.ю.н. Гладьо Ю.О.

Спеціалізація інтелектуальна власність

 1. Проблеми застосування Цивільного та Господарського кодексів України (щодо регулювання відносин інтелектуальної власності). Проф. Ромовська З.В.
 2. Медіа-право. доц. Самагальська Ю.Я.
 3. Право інтелектуальної власності на результати селекційних досягнень. Доц. Мартин В.М.
 4. Рекламне право. доц. Самагальська Ю.Я.
 5. Правове регулювання інтелектуальної власності в ЄС. к.ю.н. Паєнок А.О.
 6. Захист промислової власності. к.ю.н. Дюкарєва-Бержаніна К.Ю.
 7. Право інтелектуальної власності на комп’ютерні програми та бази даних. доц. Самагальська Ю.Я.
 8. Правове регулювання інноваційної діяльності.  к.ю.н. Дюкарєва-Бержаніна К.Ю.

 

Дослідження

Наукові видання кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права: Підручники: ІТ право / за заг. ред. проф. О. С. Яворської. – Львів: Видавництво «Левада», 2017. – 470 с. Інтелектуальне право України / за заг. ред. проф. О.С.Яворської. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2016 р. – 608 с.   Збірники наукових праць:
 1. Актуальні проблеми інтелектуального права : матеріали другої всеукраїнської науково-практичної конференції (Львів, 27-28 жовтня 2017 р.). – Львів : Юрид. ф-т Львів, нац. ун-ту ім. І.Франка, 2017– 297 с. ЗБІРНИК_матеріалів_конференції
 2. Торговельні марки, комерційні найменування та інші засоби індивідуалізації суб’єктів господарювання: проблеми правозастосування: Збірник матеріалів Круглого столу (Львів, 30 листопада 2016 р.). – Львів: Юрид. ф –т Львів. нац. ун –ту ім. І. Франка, 2016. – 126 с. Збірник матеріалів круглого столу Торговельні марки, комерційні найменування та інші .... 30.11.2016
 3. Актуальні проблеми інтелектуального права: матеріали першої всеукр. наук.-практ. конф. (Львів, 23 вересня 2016 р.). – Львів: Юрид. ф –т Львів. нац. ун –ту ім. І. Франка, 2016. – 180 с. ЗБІРНИК матеріалів конференції Актуальні проблеми інтелектуального права Львів-2016
 4. Актуальні проблеми інтелектуального права : матеріали третьої всеукраїнської науково-практичної конференції (Львів, 17-18 травня 2019 р.). – Львів : Юрид. ф-т Львів, нац. ун-ту ім. І.Франка, 2019– 218 с. ZBIRNYK_III_konf.lviv.17_05_2019
  Здобувачі (аспіранти) кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права:   Тарасенко Х. Охорона прав інтелектуальної власності у сфері будівництва, аспірантка 3-го курсу заочної асп. Попович Ю. Договір умовного депонування рахунка (ескроу) за законодавством України та правом ЄС, аспірантка 3-го курсу заочної асп. Гуц Н. Договір колективного управління майновими правами суб’єктів авторського ппраа і суміжних прав, аспірантка 3-го курсу заочної асп. Юрків Р. Примусові ліцензії на об'єкти промислової власності за законодавством України та правом ЄС, аспірант 3-го курсу заочної асп. Петрів М. Правова охорона комерційних позначень в мережі Інтернет, аспірант 3-го курсу денної  асп. Суханов М. Корпоративні права та обов'язки учасника товариства з обмеженою відповідальністю, аспірант 2-го року денної асп. Лубчук О.  Охорона прав інтелектуальної власності на аудіовізуальний твір, аспірантка 2-го року денної асп. Іванюк Й. Правове регулювання спільного інвестування через венчурні фонди, аспірант 2-го року денної асп. Панасюк К. Захист патентних прав за законодавством України та правом ЄС , аспіранка 2-го року заочної асп. Калінчук З. Охорона прав на об’єкти промислової власності за міжнародними заявками, аспірантка 2-го року заочної асп.   Науково-педагогічні працівники кафедри, які працюють над докторськими дисертаціями: Доцент Мартин В. М. – здобувач наукового ступеня д.ю.н., Охорона прав інтелектуальної власності на селекційні досягнення. Доцент Тарасенко Л. Л. – здобувач наукового ступеня д.ю.н., Охорона прав інтелектуальної власності у цифровому середовищі.   У 2017 році аспірантами кафедри захищено наступні дисертації: Полянська І. «Права інвесторів при здійсненні спільного інвестування: порівняння з європейськими правовими моделями», дисертація на здобуття наукового ступеня к.ю.н., спец. 12.00.03, 6 лютого 2017 року. Чернілевська О. «Зобов’язання з відшкодування шкоди, завданої спільно кількома особами», дисертація на здобуття наукового ступеня к.ю.н., спец. 12.00.03, 9 жовтня 2017 року. У 2018 році аспірантами кафедри захищено наступні дисертації: Шпуганич І. Благодійні організації як суб’єкти цивільного права Андрейчук Л. Правова охорона комерційних найменувань за законодавством України та правом ЄС У 2019 році аспірантами кафедри захищено наступні дисертації: Дюкарєва К. Охорона прав інтелектуальної власності співавторів творів науки Діяльність студентського гуртка з права інтелектуальної власності, ІТ права та корпоративного права.   Кафедра інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права висловлює подяку усім учасникам гуртка та запрошує до активної співпраці усіх бажаючих. Робота студентського наукового гуртка діє у двох секціях:
 1. Інтелектуальне право та ІТ право;
 2. Корпоративне право.
Тематика обговорень : Дойонко О. - Патентний тролінг, 16.11.2016. Пустова Н. – Охорона прав інтелектуальної власності у мережі Інтернет, 13.12.2016. Цимбалюк Х. – Ліцензійний договір, 13.12.2016. Стельмах П. – Комерційне (фірмове) найменування як об’єкт правової охорони, 13.12.2016. Мазелюк І. – Захист прав інтелектуальної власності на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, 06.12.2016. Жовнір Х. – Способи захисту прав інтелектуальної власності, 06.12.2016. Дега О. – Доменні спори, 29.11.2017. Литвинюк К. – Патентні суди, 29.11.2016. Кузенко Х.–Права інтелектуальної власності на службові твори, 24.03.2017. Цвігуненко О. – Переважні права акціонерів, 01.11.2016. Кісіль О.–Наукове відкриття як об’єкт правової охорони, 01.11.2016. Мельничук С. - Договір про створення за замовленням та використання об’єкта права інтелектуальної власності, 01.11.2016. Пелех Л. – Комп’ютерна програма як об’єкт права інтелектуальної власності, 24.03.2017. Мокрицька Р.– Публічні акціонерні товариства, 07.04.2017. Шуневич К. – Приватні акціонерні товариства, 19.04.2017. Фото 2016 р. Гурток

Історія кафедри

Кафедра інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права була створено у 2015р. згідно наказу Ректора Львівського національного університету імені Франка від 08.05.2015р. № 0-68 на підставі ухвали Вченої Ради Львівського національного університету імені Франка від 29.04.2015р. (протокол № 40/4).

Завідувачем кафедри було призначено професора, доктора юридичних наук Яворську Олександру Степанівну.

Практичні заняття з Корпоративного права (4 курс)

16.02.2020 | 11:03

До уваги студентів 4 курсу!
Перші практичні заняття з Корпоративного права відбудуться:
для 1 потоку  –  21/02/2020 (3 пара)
для 2 потоку  – 26/02/2020 (7 пара)
для 3 потоку – 21/02/2020 (6 пара)
для 4 потоку – 24/02/2020 (3 пара)
Практикум знаходиться на сторінці курсу https://law.lnu.edu.ua/course/korporatyvne-pravo
Успіхів при підготовці!

Читати »

МОДУЛЬ з Інтелектуальної власності – 2019

08.11.2019 | 12:27

До уваги студентів 3 курсу денної форми навчання!
У вкладенні запитання на модуль з Інтелектуальної власності (письмова форма)
Інтелектуальна-власність_модуль_2019
 
Графік складання модулю
1 потік – 20.11.2019
2 потік – 21. 11. 2019
3 потік – 18.11. 2019
4 потік – 25.11. 2019
5 потік – 22.11. 2019

Читати »

Викладачі кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права Леонід Тарасенко та Максим Суханов отримали відзнаки з нагоди Дня юриста

14.10.2019 | 13:29

Доцент кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права Леонід Тарасенко отримав відзнаку від студентів за авторське та інноваційне викладання курсу “ІТ-право”.
В свою чергу, асистент кафедри Максим Суханов отримав грамоту від начальника Територіального управління державної судової адміністрації України у Львівській області В.С.Дайнеки за сумлінну працю та вагомий внесок у підготовці та вихованні молодого покоління юристів.

Читати »

Оголошення

Перелік питань на модуль з Корпоративного права (21.04.2017 р.). ЗАВАНТАЖИТИ:Корпоративне право Питання на МОДУЛЬ 21.04.2017

Перелік питань на кандидатський іспит (2017). ЗАВАНТАЖИТИ: перелік питань

 

СІМЕЙНЕ ПРАВО (лектор Ромовська З.В.)

ПРАКТИЧНЕ заняття (квітень) – 3 курс

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ “ПРИПИНЕННЯ ШЛЮБНИХ ВІДНОСИН” – для 3 курсу

 

Захист прав та інтересів особи у приватному праві

НАСКРІЗНА –  ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ( НА 2 заняття) ПРАКТИЧНЕ заняття №1 – 2 ЗАХИСТ У ІНТ СФЕРІ (1)

ТЕМА 2 (практичне заняття №3) –  Наскрізна_Захист прав в інформаційній сфері

ОНОВЛЕНО! ТЕМА 3 (практичне заняття №4-№5) Наскрізна_Захист корпоративних прав_НАСКРІЗНА_на 2 заняття