Кафедра інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права

 • Про кафедру
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Дослідження
 • Стратегія
 • Історія кафедри
 • Новини
 • Оголошення

Право інтелектуальної власності та корпоративне право – це нові напрямки дослідження, необхідність вивчення яких зумовлено зростанням ролі інтелектуальної власності в Україні, а також розвитком корпоративних відносин. Інтелектуальна власність посідає важливе місце серед правових інститутів та галузей законодавства, оскільки здійснення наукових досліджень у цій сфері набуває вагомого значення з огляду на чим раз більше застосування у цивільних та господарських відносинах об’єктів авторського права, об’єктів патентних прав, засобів індивідуалізації товарів, послуг, учасників цивільного обороту. Корпоративні відносини також потребують здійснення наукового дослідження, адже розвиток корпоративного права в Україні є безспірним фактом, кількість господарських товариств постійно зростає, нормативна база потребує суттєвого вдосконалення.

Кафедра інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права була створено у 2015р. згідно наказу Ректора Львівського національного університету імені Франка від 08.05.2015р. № 0-68 на підставі ухвали Вченої Ради Львівського національного університету імені Франка від 29.04.2015р. (протокол № 40/4).

Завідувачем кафедри було призначено професора, доктора юридичних наук Яворську Олександру Степанівну.

Кафедра здійснює викладання наступних навчальних дисциплін: інтелектуальна власність та корпоративне право, а також викладання спецкурсів: договори про передання майнових прав інтелектуальної власності, правова охорона прав інтелектуальної власності в мережі Інтернет, авторське право і суміжні права, патентне право, проблеми застосування Цивільного та Господарського кодексів України, медіа право, право інтелектуальної власності на комерційні позначення, майнові права на об’єкти права інтелектуальної власності, захист права промислової власності, охорона прав інтелектуальної власності у сфері будівництва, особливості розгляду спорів у сфері інтелектуальної власності, право інтелектуальної власності на комп’ютерні програми та бази даних, правове регулювання права інтелектуальної власності в країнах ЄС, правове регулювання інноваційної діяльності, припинення господарських товариств, правовий режим майна господарських товариств, кооперативне право, правове регулювання спільного інвестування, акціонерне право, право власності, орендні відносини у сфері господарювання, правове регулювання обігу цінних паперів, здійснення та захист корпоративних прав держави, правові аспекти злиття та поглинання, банкрутство господарських товариств, проблеми захист прав інвесторів, договори у сфері корпоративного управління та ін.

На цей час на кафедрі інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права працюють

 1. Яворська Олександра Степанівна – завідувач кафедри, професор, д.ю.н.
 2. Гладьо Юлія Олексіївна – доцент, к.ю.н.
 3. Мартин Володимир Михайлович – доцент, к.ю.н.
 4. Самагальська Юстина Яромирівна – доцент, к.ю.н.
 5. Тарасенко Леонід Леонідович – доцент, к.ю.н.
 6. Дюкарєва – Бержаніна Катерина Юріївна, доцент, к.ю.н.
 7. Шпуганич Ірина Ігорівна- доцент, к.ю.н.
 8. Гринчак Ірина Володимирівна – асистент, к.ю.н.
 9. Кметик-Подубінська Христина Ігорівна – асистент, к.ю.н.
 10. Паєнок Ана Олександрівна – асистент, к.ю.н.
 11. Суханов Максим Олександрович – асистент.

 

Кафедра інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права співпрацює з органами державної влади, підприємствами, установами та організаціями, що здійснюють діяльність у сфері інтелектуальної власності та корпоративного права. Науковцями кафедри підготовлено підручники «Право інтелектуальної власності» (2016), “ІТ ПРАВО ПІДРУЧНИК 2017“, а також кілька монографій з цивільного та сімейного права (проф.Ромовська З.В. – «Українське цивільне право: загальна частина», 2009, «Українське сімейне право», 2009, «Українське цивільне право: право власності», 2010, «Українське цивільне право: спадкове право», 2011, проф.Яворська О.С. – «Договірні зобов’язання про передання майна у власність: цивільно-правові аспекти», 2009, «Правове регулювання відносин власності за цивільним законодавством України», 2008).

Кафедра забезпечує підготовку магістрів та спеціалістів за такими напрямками: інтелектуальна власність, корпоративне право. Викладачі кафедри беруть участь у науково-дослідній роботі, що виконується на кафедрі. В межах науково-дослідної тематики кафедри досліджуються наступні питання: авторське право, суміжні права, патентне право, правові засоби індивідуалізації товарів, послуг, учасників цивільного обороту, захист права інтелектуальної власності, договори у сфері права інтелектуальної власності, створення, діяльність та припинення господарських товариств, корпоративні права держави, право власності, обіг цінних паперів, орендні відносини, проблеми акціонерного права та ін.

Кафедра забезпечує викладання наступних загальнокурсових навчальних дисциплін:
– Інтелектуальна власність;
– Корпоративне право.

Вибіркові дисципліни кафедри (бакалаврат)

 • Інтернет право (2 курс 1 семестр) доц. Тарасенко Л.Л.
 • Речове право (2 курс 2 семестр) доц. Мартин В.М., доц. Гринчак І.В.
 • Особисті немайнові права: проблеми теорії та практики (2 курс 2 семестр) к.ю.н. Паєнок А.О.
 • Інформаційне право (3 курс 1 семестр) доц. Самагальська Ю.Я, ас. Суханов М.О.
 • Біржове право (3 курс 2 семестр) доц. Дюкарєва-Бержаніна К.Ю.
 • Креативне право (3 курс 2 семестр) доц. Дюкарєва-Бержаніна К.Ю.
 • ІТ право (4 курс 1 семестр) доц. Тарасенко Л.Л.
 • Європейські моделі корпоративного управління (4 курс 2 семестр) доц. Гладьо Ю.О.
 • Порівняльне корпоративне право (4 курс 2 семестр) доц Гладьо Ю.О., ас. Суханов М.О.

Тематика спецкурсів з спеціалізації «Інтелектуальна власність»
– Договори щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності.
– Правова охорона інтелектуальної власності у мережі Інтернет.
– Патентне право.
– Особливості судового розгляду спорів у сфері інтелектуальної власності.
– Медіа право.
– Проблеми застосування Цивільного та Господарського кодексів України (у сфері інтелектуальної власності.
– Охорона прав інтелектуальної власності у сфері будівництва.
– Рекламне право.
– Авторське право і суміжні права.
– Право інтелектуальної власності на комерційні позначення.
– Правове регулювання інтелектуальної власності у країнах ЄС.
– Правове регулювання інноваційної діяльності.
– Право інтелектуальної власності на комп’ютерні програми та бази даних.

Тематика спецкурсів з спеціалізації «Корпоративне право»
– Акціонерне право.
– Правове регулювання спільного інвестування.
– Кооперативне право.
– Правове регулювання господарської діяльності корпорацій.
– Правові режими майна господарських товариств.
– Орендні відносин и у сфері господарювання.
– Судовий захист корпоративних прав.
– Банкрутство господарських товариств.
– Європейські моделі корпоративного управління.
– Правове регулювання обігу цінних паперів.
– Здійснення та захист корпоративних прав держави.
– Право власності.
– Припинення господарських товариств.
– Корпоративні права: правові аспекти злиття і поглинання.
– Договори у сфері корпоративного управління.
– Проблеми застосування Цивільного та Господарського кодексів щодо корпоративних відносин.
– Застосування конкурентного законодавства у сфері корпоративного управління

Програма розвитку кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права Львівського національного університету імені Івана Франка (cкладена учасником конкурсу на заміщення посади завідувача зазначеної кафедри – доктором юридичних наук, професором О.С. Яворською)

Збірник матеріалів конференції 27-28 жовтня 2017 р.

ЗБІРНИК матеріалів конференції Актуальні проблеми інтелектуального права Львів-2016

Збірник матеріалів круглого столу Торговельні марки, комерційні найменування та інші …. 30.11.2016

ІТ ПРАВО ПІДРУЧНИК 2017

 

Збірник матеріалів конференції_17-18 травня 2019 р. “Актуальні проблеми інтелектуального, інформаційного та ІТ права”: ZBIRNYK_III_konf.lviv.17_05_2019

Співробітники

завідувачЯВОРСЬКА Олександра Степанівназавідувач
доцентГЛАДЬО Юлія Олексіївнадоцент
доцентДЮКАРЄВА-БЕРЖАНІНА Катерина Юріївнадоцент
доцентМАРТИН Володимир Михайловичдоцент
доцентСАМАГАЛЬСЬКА Юстина Яромирівнадоцент
доцентТАРАСЕНКО Леонід Леонідовичдоцент
доцентШПУГАНИЧ Ірина Ігорівнадоцент
асистентГРИНЧАК Ірина Володимирівнаасистент
асистентКМЕТИК-ПОДУБІНСЬКА Христина Ігорівнаасистент
асистентПАЄНОК Ана Олександрівнаасистент
асистентСУХАНОВ Максим Олександровичасистент

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

Магістерські роботи кафедри
Теми магістерських 2020-2021

 

Курсові роботи-2021

Наукові керівники_кафедра ІВ_2021

 

 

Підручники та посібники кафедри

ІТ ПРАВО ПІДРУЧНИК 2017

Підручник Інтелектуальне право України

Матеріали конференцій кафедри

Збірник матеріалів першої всеукраїнської Науково – практичної конференції «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПРАВА», яка відбулася на юридичному факультеті ЛНУ ім.І.Франка 23 вересня 2016 року. 

Збірник матеріалів круглого столу Торговельні марки, комерційні найменування та інші …. 30.11.2016

ЗБІРНИК_матеріалів_конференції АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО, ІНФОРМАЦІЙНОГО ТА ІТ ПРАВА, 27-28.10.2017 р.

Збірник матеріалів конференції_17-18 травня 2019 р. “Актуальні проблеми інтелектуального, інформаційного та ІТ права”: ZBIRNYK_III_konf.lviv.17_05_2019

збірник_4_конф._ЛЬВІВ – Збірник матеріалів 2020

 

Дослідження

Наукові видання кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права:

Підручники:

ІТ право / за заг. ред. проф. О. С. Яворської. – Львів: Видавництво «Левада», 2017. – 470 с.

Інтелектуальне право України / за заг. ред. проф. О.С.Яворської. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2016 р. – 608 с.

 

Збірники наукових праць:

 1. Актуальні проблеми інтелектуального права : матеріали другої всеукраїнської науково-практичної конференції (Львів, 27-28 жовтня 2017 р.). – Львів : Юрид. ф-т Львів, нац. ун-ту ім. І.Франка, 2017– 297 с. ЗБІРНИК_матеріалів_конференції
 2. Торговельні марки, комерційні найменування та інші засоби індивідуалізації суб’єктів господарювання: проблеми правозастосування: Збірник матеріалів Круглого столу (Львів, 30 листопада 2016 р.). – Львів: Юрид. ф –т Львів. нац. ун –ту ім. І. Франка, 2016. – 126 с. Збірник матеріалів круглого столу Торговельні марки, комерційні найменування та інші …. 30.11.2016
 3. Актуальні проблеми інтелектуального права: матеріали першої всеукр. наук.-практ. конф. (Львів, 23 вересня 2016 р.). – Львів: Юрид. ф –т Львів. нац. ун –ту ім. І. Франка, 2016. – 180 с. ЗБІРНИК матеріалів конференції Актуальні проблеми інтелектуального права Львів-2016
 4. Актуальні проблеми інтелектуального права : матеріали третьої всеукраїнської науково-практичної конференції (Львів, 17-18 травня 2019 р.). – Львів : Юрид. ф-т Львів, нац. ун-ту ім. І.Франка, 2019– 218 с. ZBIRNYK_III_konf.lviv.17_05_2019

 

Здобувачі (аспіранти) кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права:

 

Тарасенко Х. Охорона прав інтелектуальної власності у сфері будівництва, аспірантка 3-го курсу заочної асп.

Попович Ю. Договір умовного депонування рахунка (ескроу) за законодавством України та правом ЄС, аспірантка 3-го курсу заочної асп.

Гуц Н. Договір колективного управління майновими правами суб’єктів авторського ппраа і суміжних прав, аспірантка 3-го курсу заочної асп.

Юрків Р. Примусові ліцензії на об’єкти промислової власності за законодавством України та правом ЄС, аспірант 3-го курсу заочної асп.

Петрів М. Правова охорона комерційних позначень в мережі Інтернет, аспірант 3-го курсу денної  асп.

Суханов М. Корпоративні права та обов’язки учасника товариства з обмеженою відповідальністю, аспірант 2-го року денної асп.

Лубчук О.  Охорона прав інтелектуальної власності на аудіовізуальний твір, аспірантка 2-го року денної асп.

Іванюк Й. Правове регулювання спільного інвестування через венчурні фонди, аспірант 2-го року денної асп.

Панасюк К. Захист патентних прав за законодавством України та правом ЄС , аспіранка 2-го року заочної асп.

Калінчук З. Охорона прав на об’єкти промислової власності за міжнародними заявками, аспірантка 2-го року заочної асп.

 

Науково-педагогічні працівники кафедри, які працюють над докторськими дисертаціями:

Доцент Мартин В. М. – здобувач наукового ступеня д.ю.н., Охорона прав інтелектуальної власності на селекційні досягнення.

Доцент Тарасенко Л. Л. – здобувач наукового ступеня д.ю.н., Охорона прав інтелектуальної власності у цифровому середовищі.

 

У 2017 році аспірантами кафедри захищено наступні дисертації:

Полянська І. «Права інвесторів при здійсненні спільного інвестування: порівняння з європейськими правовими моделями», дисертація на здобуття наукового ступеня к.ю.н., спец. 12.00.03, 6 лютого 2017 року.

Чернілевська О. «Зобов’язання з відшкодування шкоди, завданої спільно кількома особами», дисертація на здобуття наукового ступеня к.ю.н., спец. 12.00.03, 9 жовтня 2017 року.

У 2018 році аспірантами кафедри захищено наступні дисертації:

Шпуганич І. Благодійні організації як суб’єкти цивільного права

Андрейчук Л. Правова охорона комерційних найменувань за законодавством України та правом ЄС

У 2019 році аспірантами кафедри захищено наступні дисертації:

Дюкарєва К. Охорона прав інтелектуальної власності співавторів творів науки

Діяльність студентського гуртка з права інтелектуальної власності, ІТ права та корпоративного права.

 

Кафедра інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права висловлює подяку усім учасникам гуртка та запрошує до активної співпраці усіх бажаючих.

Робота студентського наукового гуртка діє у двох секціях:

 1. Інтелектуальне право та ІТ право;
 2. Корпоративне право.

Тематика обговорень :

Дойонко О. – Патентний тролінг, 16.11.2016.

Пустова Н. – Охорона прав інтелектуальної власності у мережі Інтернет, 13.12.2016.

Цимбалюк Х. – Ліцензійний договір, 13.12.2016.

Стельмах П. – Комерційне (фірмове) найменування як об’єкт правової охорони, 13.12.2016.

Мазелюк І. – Захист прав інтелектуальної власності на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, 06.12.2016.

Жовнір Х. – Способи захисту прав інтелектуальної власності, 06.12.2016.

Дега О. – Доменні спори, 29.11.2017.

Литвинюк К. – Патентні суди, 29.11.2016.

Кузенко Х.–Права інтелектуальної власності на службові твори, 24.03.2017.

Цвігуненко О. – Переважні права акціонерів, 01.11.2016.

Кісіль О.–Наукове відкриття як об’єкт правової охорони, 01.11.2016.

Мельничук С. – Договір про створення за замовленням та використання об’єкта права інтелектуальної власності, 01.11.2016.

Пелех Л. – Комп’ютерна програма як об’єкт права інтелектуальної власності, 24.03.2017.

Мокрицька Р.– Публічні акціонерні товариства, 07.04.2017.

Шуневич К. – Приватні акціонерні товариства, 19.04.2017.

Фото 2016 р.

Гурток

Стратегія

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ КАФЕДРИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ, ІНФОРМАЦІЙНОГО ТА КОРПОРАТИВНОГО ПРАВА

 1. Ставити перед адміністрацією університету, факультету питання про збільшення кількості годин на викладання дисциплін кафедри «Інтелектуальна власність» та «Корпоративне право» з огляду на актуальність відносин у цих сферах, велику кількість судової практики, практичною значимістю цих галузей законодавства, підвищеним інтересом студентської аудиторії до окреслених питань.
 2. Упродовж 2 років забезпечити дисципліни кафедри оновленими навчальними посібниками. Заплановано у 2020 році перевидати «Інтелектуальне право України» (2-ге видання) та видати «Корпоративне право». Підручники підготовлено авторським колективом – викладачами кафедри.
 3. Кафедра пропонує співпрацю усім зацікавленим факультетам університету у викладанні «Інтелектуального права», тематичних спецкурсів «Авторське право», «Суміжні права», «Патентне право», «Медіа право», «ІТ право» тощо.
 4. Кафедра готова ініціювати у співпраці та за підтримки усіх кафедр факультету підготовку спеціалізації «ІТ право». Така спеціалізація є актуальною з огляду на стрімкий розвиток інформаційних технологій у всіх сферах суспільного життя. У рамках такої спеціалізації можна було б охопити як приватноправові, так і публічноправові аспекти: електронна комерція, електронний документообіг, електронна держава, електронне громадянство, електронні реєстри, здійснення та захист прав у цифровому середовищі, кіберзлочинність тощо.
 5. Кафедра ініціює нові сучасні вибіркові дисципліни «Біржове право», «Інтернет право», «Стартап право», «Гармонізація прав людини і прав інтелектуальної власності» для студентів бакалаврату та магістратури.
 6. У рамках наукового студентського багатопрофільного гуртка досліджувати та вивчати актуальні проблеми інтелектуального, інформаційного, медіа права, ІТ права, корпоративного права, оскільки в рамках існуючого навчального плану неможливо охопити виклад усіх питань, на запланованих лекційних та практичних заняттях.
 7. Кафедра продовжуватиме співпрацю з практикуючими юристами, адвокатськими об’єднаннями, патентними повіреними, суддями, спеціалізованими установами у сфері інтелектуальної власності (для виступу перед студентами та в інших формах з прикладних проблем правозастосування).
 8. Кафедра продовжуватиме проведення започаткованої у 2016 році науково-практичної конференції з актуальних проблем інтелектуального, інформаційного та ІТ права, а також круглих столів, тематичних обговорень та інших заходів із зазначеної тематики.

Для проведення таких заходів (п. 7, 8) потрібна мінімальна фінансова підтримка та інші засоби заохочення для запрошених.

 1. Кафедра сприятиме зростання наукового потенціалу викладацького складу шляхом збільшення кількості наукових публікацій у фахових виданнях та виданнях, які включені до міжнародних науково-метричних баз, шляхом захисту кандидатських та докторських дисертацій.
 2. Кафедра ініціюватиме та сприятиме налагодженню міжнародних зв’язків з профільними кафедрами та проведенню закордонного стажування викладачів кафедри.

 

Концепція схвалена на засіданні кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права 08.10.2019. (протокол № 3).

Історія кафедри

Кафедра інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права була створено у 2015р. згідно наказу Ректора Львівського національного університету імені Франка від 08.05.2015р. № 0-68 на підставі ухвали Вченої Ради Львівського національного університету імені Франка від 29.04.2015р. (протокол № 40/4).

Завідувачем кафедри було призначено професора, доктора юридичних наук Яворську Олександру Степанівну.

Оновлений практикум з Корпоративного права (перші три теми)

21.02.2021 | 20:24

Шановні студенти 4 курсу денної форми навчання!
До Вашої уваги – плани практичних занять з Корпоративного права на наступні три заняття.
Практикум_Корпоративне_2021_перші три теми
 
Нагадуємо, що перші практичні заняття відбудуться
 
1 потік – 23/02/2021 5 пара
2 потік – 25/02/2021 5 пара
3 потік 25/02/2021 4 пара
4 потік 23/02/2021 6 пара
5 потік 23/02/2021 3 пара
 

Читати »

Конкурентне право в інтелектуальній власності (магістри, денна, ВНД)

09.02.2021 | 10:35

До уваги магістрів, які обрали ВНД “Конкурентне право в інтелектуальній власності”
Заняття проходитимуть онлайн за постійним лінком
Yustyna Samagalska is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Topic: Конкуренція в ІВ Time: This is a recurring meeting Meet anytime Join Zoom Meeting https://us05web.zoom.us/j/9263309957?pwd=Tlk4eUFWdmlIUnhuVllGaWRNVmRlUT09 Meeting ID: 926 330 9957 Passcode: fvGA2w

Читати »

ЗАОЧНА ФОРМА_МАГІСТРИ! Наскрізна дисципліна “Захист пр. та інт. особи у пр.праві” Кафедра інт.власн., інформ. та корп. права

01.02.2021 | 11:40

До уваги магістрів 1 року навчання заочної форми!
Кафедра інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права надає доступ до лінків на практичні заняття із наскрізної дисципліни “Захист прав та інтересів особи у приватному праві” на 04.02. та 05.02.
 
Четвер 04.02.2021

Пара
Групи
Викладач
Лінк

3 пара
11:50-13:10
ЮРД – 11БМз,, 12БМз, 13БМз
Паєнок А.О.
Ana Payenok is inviting you to a scheduled Zoom meeting.
Topic: Практичне_ЮРД – 11БМз, 12БМз, 13БМз_3 пара_04.02.2021
Time: Feb 4, 2021 11:50 AM Kiev
Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/3179575717?pwd=Nkxoa0k1RXZiUDlZUDNBVHVDRHBmdz09
Meeting ID: 317 957 5717
Passcode: 2021

3 пара
11:50-13:10
ЮРД 14БМз, 15БМз, 16БМз
Суханов М.О.
Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/6047937857?pwd=MVA2Tis2STdWS2J5anpnd0pYbmUzQT09
Meeting ID: 604...

Читати »

Складання заборгованостей за формою-2. Спеціалізації “Інтелектуальна власність” та “Корпоративне право”

24.01.2021 | 18:10

До уваги магістрів спеціалізацій “Корпоративне право” та “Інтелектуальна власність” (денна форма)
Складання заборгованостей за формою талону №2 відбудеться 28/01/2020 з 12:00.
За активними посиланнями звертайтесь до керівників курсів.
З повагою, кафедра.

Читати »

Наукові керівники курсових робіт з Інтелектуальної власності 2020/2021 н.р.

12.01.2021 | 14:13

Шановні студенти! Запрошуємо до ознайомлення із списком наукових керівників для написання курсових робіт на кафедрі інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права.
 
Наукові керівники_кафедра ІВ_2021
КУРСОВІ РОБОТИ 
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ
ДЕННА ФОРМА 2020/2021  н.р.
 


Тема курсової роботи
Студент
Науковий керівник 

1
Презумпція авторства та її застосування у судовій практиці
Клочко Наталія Сергіївна (ЮРД-3Д)
Дюкарєва-
Бержаніна К. Ю.

2
Охорона прав інтелектуальної власності на твір архітектури
Сергеєва Александра Костянтинівна (ЮРД-31)
Тарасенко Л.Л.


Фотографія як об’єкт інтелектуальної власності
Грицюк Максим Олегович (ЮРД-3Г)
гурток
Суханов М.О.

4
Авторське право на похідні твори (кавери)
Торованин Тарас Іванович (ЮРД-31)
Шпуганич І.І.

5
Вільне використання творів для навчальних цілей
Матвійчук Максим Сергійович (ЮРД-3Б)
Мартин В.М.

6
Спадкування майнових...

Читати »

Оголошення

ОНЛАЙН-ЗАНЯТТЯ кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права