Кафедра інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права

 • Про кафедру
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Дослідження
 • Стратегія
 • Історія кафедри
 • Новини
 • Оголошення

Право інтелектуальної власності та корпоративне право – це нові напрямки дослідження, необхідність вивчення яких зумовлено зростанням ролі інтелектуальної власності в Україні, а також розвитком корпоративних відносин. Інтелектуальна власність посідає важливе місце серед правових інститутів та галузей законодавства, оскільки здійснення наукових досліджень у цій сфері набуває вагомого значення з огляду на чим раз більше застосування у цивільних та господарських відносинах об’єктів авторського права, об’єктів патентних прав, засобів індивідуалізації товарів, послуг, учасників цивільного обороту. Корпоративні відносини також потребують здійснення наукового дослідження, адже розвиток корпоративного права в Україні є безспірним фактом, кількість господарських товариств постійно зростає, нормативна база потребує суттєвого вдосконалення.

Кафедра інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права була створено у 2015р. згідно наказу Ректора Львівського національного університету імені Франка від 08.05.2015р. № 0-68 на підставі ухвали Вченої Ради Львівського національного університету імені Франка від 29.04.2015р. (протокол № 40/4).

Завідувачем кафедри було призначено професора, доктора юридичних наук Яворську Олександру Степанівну.

Кафедра здійснює викладання наступних навчальних дисциплін: інтелектуальна власність та корпоративне право, а також викладання спецкурсів: договори про передання майнових прав інтелектуальної власності, правова охорона прав інтелектуальної власності в мережі Інтернет, авторське право і суміжні права, патентне право, проблеми застосування Цивільного та Господарського кодексів України, медіа право, право інтелектуальної власності на комерційні позначення, майнові права на об’єкти права інтелектуальної власності, захист права промислової власності, охорона прав інтелектуальної власності у сфері будівництва, особливості розгляду спорів у сфері інтелектуальної власності, право інтелектуальної власності на комп’ютерні програми та бази даних, правове регулювання права інтелектуальної власності в країнах ЄС, правове регулювання інноваційної діяльності, припинення господарських товариств, правовий режим майна господарських товариств, кооперативне право, правове регулювання спільного інвестування, акціонерне право, право власності, орендні відносини у сфері господарювання, правове регулювання обігу цінних паперів, здійснення та захист корпоративних прав держави, правові аспекти злиття та поглинання, банкрутство господарських товариств, проблеми захист прав інвесторів, договори у сфері корпоративного управління та ін.

На цей час на кафедрі інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права працюють

 1. Яворська Олександра Степанівна – завідувач кафедри, професор, д.ю.н.
 2. Гладьо Юлія Олексіївна – доцент, к.ю.н.
 3. Мартин Володимир Михайлович – доцент, к.ю.н.
 4. Самагальська Юстина Яромирівна – доцент, к.ю.н.
 5. Тарасенко Леонід Леонідович – доцент, к.ю.н.
 6. Дюкарєва – Бержаніна Катерина Юріївна, асистент, к.ю.н.
 7. Гринчак Ірина Володимирівна – асистент, к.ю.н.
 8. Паєнок Ана Олександрівна – асистент, к.ю.н.
 9. Суханов Максим Олександрович – асистент
 10. Шпуганич Ірина Ігорівна- асистент, к.ю.н.
 11. Юркевич Христина Ігорівна – асистент, к.ю.н.

 

Кафедра інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права співпрацює з органами державної влади, підприємствами, установами та організаціями, що здійснюють діяльність у сфері інтелектуальної власності та корпоративного права. Науковцями кафедри підготовлено підручники «Право інтелектуальної власності» (2016), “ІТ ПРАВО ПІДРУЧНИК 2017“, а також кілька монографій з цивільного та сімейного права (проф.Ромовська З.В. – «Українське цивільне право: загальна частина», 2009, «Українське сімейне право», 2009, «Українське цивільне право: право власності», 2010, «Українське цивільне право: спадкове право», 2011, проф.Яворська О.С. – «Договірні зобов’язання про передання майна у власність: цивільно-правові аспекти», 2009, «Правове регулювання відносин власності за цивільним законодавством України», 2008).

Кафедра забезпечує підготовку магістрів та спеціалістів за такими напрямками: інтелектуальна власність, корпоративне право. Викладачі кафедри беруть участь у науково-дослідній роботі, що виконується на кафедрі. В межах науково-дослідної тематики кафедри досліджуються наступні питання: авторське право, суміжні права, патентне право, правові засоби індивідуалізації товарів, послуг, учасників цивільного обороту, захист права інтелектуальної власності, договори у сфері права інтелектуальної власності, створення, діяльність та припинення господарських товариств, корпоративні права держави, право власності, обіг цінних паперів, орендні відносини, проблеми акціонерного права та ін.

Кафедра забезпечує викладання наступних загальнокурсових навчальних дисциплін:
– Інтелектуальна власність;
– Корпоративне право.

Вибіркові дисципліни кафедри (бакалаврат)

 • Інтернет право (2 курс 1 семестр) доц. Тарасенко Л.Л.
 • Речове право (2 курс 2 семестр) доц. Мартин В.М.
 • Особисті немайнові права: проблеми теорії та практики (2 курс 2 семестр) к.ю.н. Паєнок А.О.
 • Інформаційне право (3 курс 1 семестр) доц. Самагальська Ю.Я.
 • Біржове право (3 курс 2 семестр) к.ю.н. Дюкарєва-Бержаніна К.Ю.
 • ІТ право (4 курс 1 семестр) доц. Тарасенко Л.Л.
 • Порівняльне корпоративне право (4 курс 2 семестр) доц Гладьо Ю.О., ас. Суханов М.О.

Тематика спецкурсів з спеціалізації «Інтелектуальна власність»
– Договори щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності.
– Правова охорона інтелектуальної власності у мережі Інтернет.
– Патентне право.
– Особливості судового розгляду спорів у сфері інтелектуальної власності.
– Медіа право.
– Проблеми застосування Цивільного та Господарського кодексів України (у сфері інтелектуальної власності.
– Охорона прав інтелектуальної власності у сфері будівництва.
– Рекламне право.
– Авторське право і суміжні права.
– Право інтелектуальної власності на комерційні позначення.
– Правове регулювання інтелектуальної власності у країнах ЄС.
– Правове регулювання інноваційної діяльності.
– Право інтелектуальної власності на комп’ютерні програми та бази даних.

Тематика спецкурсів з спеціалізації «Корпоративне право»
– Акціонерне право.
– Правове регулювання спільного інвестування.
– Кооперативне право.
– Правове регулювання господарської діяльності корпорацій.
– Правові режими майна господарських товариств.
– Орендні відносин и у сфері господарювання.
– Судовий захист корпоративних прав.
– Банкрутство господарських товариств.
– Європейські моделі корпоративного управління.
– Правове регулювання обігу цінних паперів.
– Здійснення та захист корпоративних прав держави.
– Право власності.
– Припинення господарських товариств.
– Корпоративні права: правові аспекти злиття і поглинання.
– Договори у сфері корпоративного управління.
– Проблеми застосування Цивільного та Господарського кодексів щодо корпоративних відносин.
– Застосування конкурентного законодавства у сфері корпоративного управління

Програма розвитку кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права Львівського національного університету імені Івана Франка (cкладена учасником конкурсу на заміщення посади завідувача зазначеної кафедри – доктором юридичних наук, професором О.С. Яворською)

Збірник матеріалів конференції 27-28 жовтня 2017 р.

ЗБІРНИК матеріалів конференції Актуальні проблеми інтелектуального права Львів-2016

Збірник матеріалів круглого столу Торговельні марки, комерційні найменування та інші …. 30.11.2016

ІТ ПРАВО ПІДРУЧНИК 2017

 

Збірник матеріалів конференції_17-18 травня 2019 р. “Актуальні проблеми інтелектуального, інформаційного та ІТ права”: ZBIRNYK_III_konf.lviv.17_05_2019

Співробітники

завідувачЯВОРСЬКА Олександра Степанівназавідувач
доцентГЛАДЬО Юлія Олексіївнадоцент
доцентМАРТИН Володимир Михайловичдоцент
доцентСАМАГАЛЬСЬКА Юстина Яромирівнадоцент
доцентТАРАСЕНКО Леонід Леонідовичдоцент
асистентГРИНЧАК Ірина Володимирівнаасистент
асистентДЮКАРЄВА-БЕРЖАНІНА Катерина Юріївнаасистент
асистентКМЕТИК-ПОДУБІНСЬКА Христина Ігорівнаасистент
асистентПАЄНОК Ана Олександрівнаасистент
асистентСУХАНОВ Максим Олександровичасистент
асистентШПУГАНИЧ Ірина Ігорівнаасистент

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

Магістерські роботи кафедри
Теми магістерських 2020-2021

 

Підручники та посібники кафедри

ІТ ПРАВО ПІДРУЧНИК 2017

Підручник Інтелектуальне право України

Матеріали конференцій кафедри

Збірник матеріалів першої всеукраїнської Науково – практичної конференції «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПРАВА», яка відбулася на юридичному факультеті ЛНУ ім.І.Франка 23 вересня 2016 року. 

Збірник матеріалів круглого столу Торговельні марки, комерційні найменування та інші …. 30.11.2016

ЗБІРНИК_матеріалів_конференції АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО, ІНФОРМАЦІЙНОГО ТА ІТ ПРАВА, 27-28.10.2017 р.

Збірник матеріалів конференції_17-18 травня 2019 р. “Актуальні проблеми інтелектуального, інформаційного та ІТ права”: ZBIRNYK_III_konf.lviv.17_05_2019

 

Дослідження

Наукові видання кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права: Підручники: ІТ право / за заг. ред. проф. О. С. Яворської. – Львів: Видавництво «Левада», 2017. – 470 с. Інтелектуальне право України / за заг. ред. проф. О.С.Яворської. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2016 р. – 608 с.   Збірники наукових праць:
 1. Актуальні проблеми інтелектуального права : матеріали другої всеукраїнської науково-практичної конференції (Львів, 27-28 жовтня 2017 р.). – Львів : Юрид. ф-т Львів, нац. ун-ту ім. І.Франка, 2017– 297 с. ЗБІРНИК_матеріалів_конференції
 2. Торговельні марки, комерційні найменування та інші засоби індивідуалізації суб’єктів господарювання: проблеми правозастосування: Збірник матеріалів Круглого столу (Львів, 30 листопада 2016 р.). – Львів: Юрид. ф –т Львів. нац. ун –ту ім. І. Франка, 2016. – 126 с. Збірник матеріалів круглого столу Торговельні марки, комерційні найменування та інші .... 30.11.2016
 3. Актуальні проблеми інтелектуального права: матеріали першої всеукр. наук.-практ. конф. (Львів, 23 вересня 2016 р.). – Львів: Юрид. ф –т Львів. нац. ун –ту ім. І. Франка, 2016. – 180 с. ЗБІРНИК матеріалів конференції Актуальні проблеми інтелектуального права Львів-2016
 4. Актуальні проблеми інтелектуального права : матеріали третьої всеукраїнської науково-практичної конференції (Львів, 17-18 травня 2019 р.). – Львів : Юрид. ф-т Львів, нац. ун-ту ім. І.Франка, 2019– 218 с. ZBIRNYK_III_konf.lviv.17_05_2019
  Здобувачі (аспіранти) кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права:   Тарасенко Х. Охорона прав інтелектуальної власності у сфері будівництва, аспірантка 3-го курсу заочної асп. Попович Ю. Договір умовного депонування рахунка (ескроу) за законодавством України та правом ЄС, аспірантка 3-го курсу заочної асп. Гуц Н. Договір колективного управління майновими правами суб’єктів авторського ппраа і суміжних прав, аспірантка 3-го курсу заочної асп. Юрків Р. Примусові ліцензії на об'єкти промислової власності за законодавством України та правом ЄС, аспірант 3-го курсу заочної асп. Петрів М. Правова охорона комерційних позначень в мережі Інтернет, аспірант 3-го курсу денної  асп. Суханов М. Корпоративні права та обов'язки учасника товариства з обмеженою відповідальністю, аспірант 2-го року денної асп. Лубчук О.  Охорона прав інтелектуальної власності на аудіовізуальний твір, аспірантка 2-го року денної асп. Іванюк Й. Правове регулювання спільного інвестування через венчурні фонди, аспірант 2-го року денної асп. Панасюк К. Захист патентних прав за законодавством України та правом ЄС , аспіранка 2-го року заочної асп. Калінчук З. Охорона прав на об’єкти промислової власності за міжнародними заявками, аспірантка 2-го року заочної асп.   Науково-педагогічні працівники кафедри, які працюють над докторськими дисертаціями: Доцент Мартин В. М. – здобувач наукового ступеня д.ю.н., Охорона прав інтелектуальної власності на селекційні досягнення. Доцент Тарасенко Л. Л. – здобувач наукового ступеня д.ю.н., Охорона прав інтелектуальної власності у цифровому середовищі.   У 2017 році аспірантами кафедри захищено наступні дисертації: Полянська І. «Права інвесторів при здійсненні спільного інвестування: порівняння з європейськими правовими моделями», дисертація на здобуття наукового ступеня к.ю.н., спец. 12.00.03, 6 лютого 2017 року. Чернілевська О. «Зобов’язання з відшкодування шкоди, завданої спільно кількома особами», дисертація на здобуття наукового ступеня к.ю.н., спец. 12.00.03, 9 жовтня 2017 року. У 2018 році аспірантами кафедри захищено наступні дисертації: Шпуганич І. Благодійні організації як суб’єкти цивільного права Андрейчук Л. Правова охорона комерційних найменувань за законодавством України та правом ЄС У 2019 році аспірантами кафедри захищено наступні дисертації: Дюкарєва К. Охорона прав інтелектуальної власності співавторів творів науки Діяльність студентського гуртка з права інтелектуальної власності, ІТ права та корпоративного права.   Кафедра інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права висловлює подяку усім учасникам гуртка та запрошує до активної співпраці усіх бажаючих. Робота студентського наукового гуртка діє у двох секціях:
 1. Інтелектуальне право та ІТ право;
 2. Корпоративне право.
Тематика обговорень : Дойонко О. - Патентний тролінг, 16.11.2016. Пустова Н. – Охорона прав інтелектуальної власності у мережі Інтернет, 13.12.2016. Цимбалюк Х. – Ліцензійний договір, 13.12.2016. Стельмах П. – Комерційне (фірмове) найменування як об’єкт правової охорони, 13.12.2016. Мазелюк І. – Захист прав інтелектуальної власності на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, 06.12.2016. Жовнір Х. – Способи захисту прав інтелектуальної власності, 06.12.2016. Дега О. – Доменні спори, 29.11.2017. Литвинюк К. – Патентні суди, 29.11.2016. Кузенко Х.–Права інтелектуальної власності на службові твори, 24.03.2017. Цвігуненко О. – Переважні права акціонерів, 01.11.2016. Кісіль О.–Наукове відкриття як об’єкт правової охорони, 01.11.2016. Мельничук С. - Договір про створення за замовленням та використання об’єкта права інтелектуальної власності, 01.11.2016. Пелех Л. – Комп’ютерна програма як об’єкт права інтелектуальної власності, 24.03.2017. Мокрицька Р.– Публічні акціонерні товариства, 07.04.2017. Шуневич К. – Приватні акціонерні товариства, 19.04.2017. Фото 2016 р. Гурток

Стратегія

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ КАФЕДРИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ, ІНФОРМАЦІЙНОГО ТА КОРПОРАТИВНОГО ПРАВА

 1. Ставити перед адміністрацією університету, факультету питання про збільшення кількості годин на викладання дисциплін кафедри «Інтелектуальна власність» та «Корпоративне право» з огляду на актуальність відносин у цих сферах, велику кількість судової практики, практичною значимістю цих галузей законодавства, підвищеним інтересом студентської аудиторії до окреслених питань.
 2. Упродовж 2 років забезпечити дисципліни кафедри оновленими навчальними посібниками. Заплановано у 2020 році перевидати «Інтелектуальне право України» (2-ге видання) та видати «Корпоративне право». Підручники підготовлено авторським колективом – викладачами кафедри.
 3. Кафедра пропонує співпрацю усім зацікавленим факультетам університету у викладанні «Інтелектуального права», тематичних спецкурсів «Авторське право», «Суміжні права», «Патентне право», «Медіа право», «ІТ право» тощо.
 4. Кафедра готова ініціювати у співпраці та за підтримки усіх кафедр факультету підготовку спеціалізації «ІТ право». Така спеціалізація є актуальною з огляду на стрімкий розвиток інформаційних технологій у всіх сферах суспільного життя. У рамках такої спеціалізації можна було б охопити як приватноправові, так і публічноправові аспекти: електронна комерція, електронний документообіг, електронна держава, електронне громадянство, електронні реєстри, здійснення та захист прав у цифровому середовищі, кіберзлочинність тощо.
 5. Кафедра ініціює нові сучасні вибіркові дисципліни «Біржове право», «Інтернет право», «Стартап право», «Гармонізація прав людини і прав інтелектуальної власності» для студентів бакалаврату та магістратури.
 6. У рамках наукового студентського багатопрофільного гуртка досліджувати та вивчати актуальні проблеми інтелектуального, інформаційного, медіа права, ІТ права, корпоративного права, оскільки в рамках існуючого навчального плану неможливо охопити виклад усіх питань, на запланованих лекційних та практичних заняттях.
 7. Кафедра продовжуватиме співпрацю з практикуючими юристами, адвокатськими об’єднаннями, патентними повіреними, суддями, спеціалізованими установами у сфері інтелектуальної власності (для виступу перед студентами та в інших формах з прикладних проблем правозастосування).
 8. Кафедра продовжуватиме проведення започаткованої у 2016 році науково-практичної конференції з актуальних проблем інтелектуального, інформаційного та ІТ права, а також круглих столів, тематичних обговорень та інших заходів із зазначеної тематики.

Для проведення таких заходів (п. 7, 8) потрібна мінімальна фінансова підтримка та інші засоби заохочення для запрошених.

 1. Кафедра сприятиме зростання наукового потенціалу викладацького складу шляхом збільшення кількості наукових публікацій у фахових виданнях та виданнях, які включені до міжнародних науково-метричних баз, шляхом захисту кандидатських та докторських дисертацій.
 2. Кафедра ініціюватиме та сприятиме налагодженню міжнародних зв’язків з профільними кафедрами та проведенню закордонного стажування викладачів кафедри.

 

Концепція схвалена на засіданні кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права 08.10.2019. (протокол № 3).

Історія кафедри

Кафедра інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права була створено у 2015р. згідно наказу Ректора Львівського національного університету імені Франка від 08.05.2015р. № 0-68 на підставі ухвали Вченої Ради Львівського національного університету імені Франка від 29.04.2015р. (протокол № 40/4).

Завідувачем кафедри було призначено професора, доктора юридичних наук Яворську Олександру Степанівну.

Кафедра інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права. Розподіл наукових керівників. Магістерські (кваліфікаційні роботи) 2020/2021 н.р.

08.07.2020 | 18:01

Шановні студенти груп 5мВ, 5мД, 5мЄ, 6Бмз!
Нижче наведено перелік затверджених тем магістерських робіт (у відповідності із вашими заявами) та затверджених наукових керівників (у відповідності із педагогічним навантаженням викладачів)
 
 
Магістерські роботи 2020/2021
 
М5Д  Спеціалізація: КОРПОРАТИВНЕ ПРАВО (ДЕННА)

Зелінська М. Захист прав та інтересів учасників господарських товариств у спорах про визнання недійсними рішень загальних зборів.  к.ю.н. Шпуганич І.І.
Мостовий М. Захист персональних даних у господарській діяльності. доц. Самагальська Ю.Я.
Пелих Ю. Правове регулювання конкуренції в Україні та ЄС. доц. Самагальська Ю.Я.
Німак М. Вихід та виключення учасника...

Читати »

Консультація для 5 курсу (денна форма навчання) Захист прав та інтересів особи у приватному праві (від кафедри ІВ)

04.06.2020 | 11:53

Шановні студенти 5 курсу денної форми навчання!
Завтра, 05/06/2020, відбудеться консультація із наскрізної дисципліни “Захист прав та інтересів особи у приватному праві” (щодо частини фабул від кафедри інтелект.власності, інформаційного та корпоративного права)
Час: 14:00
Максим Суханов is inviting you to a scheduled Zoom meeting.
Topic: Консультація “Захист прав та інтересів особи у приватному праві” (від кафедри інтелект.власності)
Time: Jun 5, 2020 02:00 PM Kiev
Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/78177791422?pwd=bWNLTHlyRTVLZHpkeHdHaHpVNmhyUT09
Meeting ID: 781 7779 1422
Password: 8DWHvE

Читати »

6 курс. Заочна форма навчання. Захист прав та інтересів особи у приватному праві. Лінки в ZOOM на лекції та практичні заняття від кафедри інтелектуальної власності.

03.06.2020 | 13:12

До уваги студентів 6 курсу заочної форми навчання! Надаємо лінки на заняття із “Захисту прав та інтересів особи у приватному праві” (блок занять від кафедри інт.власності, інформ. та корпор.права)
 
ЛЕКЦІЇ (асистент Паєнок А.О) 

Лекція для груп 67Мз, 68Мз, 69Мз, 6А, 6Б 
Ana Payenok is inviting you to a scheduled Zoom meeting.
Topic: Лекція для груп 67Мз, 68Мз, 69Мз, 6А, 6Б
Time: Jun 5, 2020 03:05 PM Kiev
Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/3179575717?pwd=NFpaSStxMmJjRk5NZVdVVFBWMUhpUT09
Meeting ID: 317 957 5717
Password: 0wL10 
 
Ana Payenok is inviting you to a scheduled Zoom meeting.
Topic: Лекція для груп 67Мз, 68Мз, 69Мз, 6А, 6Б
Time: Jun 5, 2020 04:40 PM Kiev
Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/3179575717?pwd=NFpaSStxMmJjRk5NZVdVVFBWMUhpUT09
Meeting ID: 317 957 5717
Password: 0wL10Z 

Лекція для груп 61Мз, 62Мз, 63Мз, 64М… 
Ana Payenok is inviting you to a scheduled Zoom meeting.
Topic: Лекція...

Читати »

Заочна форма навчання. 6 курс. Захист прав та інтересів особи у приватному праві (блок занять від кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права”

01.06.2020 | 11:20

Щодо організації роботи із дисципліни “Захист прав та інтересів особи у приватному праві“ 
(блок занять від кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права) 
ЗАОЧНИКИ (6 курс, магістратура) 

ГРАФІК ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

ГРУПА 
ДАТА та ЧАС проведення практичного заняття 
ВИКЛАДАЧ 

61 
Середа 10.06  
16:40-18:00, 18:10-19:30 
Суханов М.О. 

62 
Середа 10.06  
18:10-19:30, 19:40-21:00 
Паєнок А.О. 

63 
Середа 10.06  
18:10-19:30, 19:40-21:00 
 
Суханов М.О. 

64 
Четвер 11.06  
18:10-19:30, 19:40-21:00 
 
Суханов М.О. 

65 
Четвер 11.06  
18:10-19:30, 19:40-21:00 
 
Паєнок А.О. 

66 
Четвер 11.06  
18:10-19:30, 19:40-21:00 
 
Паєнок А.О. 

67 
Вівторок 09.06 
18:10-19:30, 19:40-21:00 
 
Суханов М.О. 

68 
Вівторок 09.06 
18:10-19:30, 19:40-21:00 
 
Паєнок А.О. 

69 
Вівторок 09.06 
18:10-19:30, 19:40-21:00 
 
Паєнок А.О. 

6А 
Четвер 11.06  
18:10-19:30, 19:40-21:00 
 
Суханов М.О. 

6Б 
Четвер 11.06  
18:10-19:30, 19:40-21:00 
 
Суханов М.О. 

 
 
2. КОНТАКТИ ВИКЛАДАЧІВ 
УВАГА! Старостам необхідно написати викладачам, які забезпечують проведення практичних занять у Вашій групі із дисципліни з метою отримання доступу до онлайн-кімнат у платформі ZOOM.  Це...

Читати »

Колектив кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права вітає студентів-учасників муткорту з Інтелектуальної власності

27.05.2020 | 19:12

Колектив кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права вітає учасників  UBA Students’ League Moot on Intellectual Property 4.0 із достойним представленням юридичного факультету на Всеукраїнських змаганнях (мут-корті) з інтелектуальної власності.
Серед 18 учасників-представників правничих шкіл 4 команди юридичного факультету достойно представили як і юридичний факультет, так і кафедру на змаганнях.
Зокрема,

команда у складі Іванни Горайчук та Ольги Пендерецької (4 курс, денна форма навчання) у фіналі зайняли ІІ місце.
команда у складі Роксолани Кручай та Олександри Заєць (3 курс, денна форма навчання) у півфіналі...

Читати »

Оголошення

 

 

 

=

 

Захист прав та інтересів особи у приватному праві

НАСКРІЗНА –  ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ( НА 2 заняття) ПРАКТИЧНЕ заняття №1 – 2 ЗАХИСТ У ІНТ СФЕРІ (1)

ТЕМА 2 (практичне заняття №3) –  Наскрізна_Захист прав в інформаційній сфері

ОНОВЛЕНО! ТЕМА 3 (практичне заняття №4-№5) Наскрізна_Захист корпоративних прав_НАСКРІЗНА_на 2 заняття