Кафедра інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права

 • Про кафедру
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Дослідження
 • Стратегія
 • Історія кафедри
 • Новини
 • Оголошення

Право інтелектуальної власності та корпоративне право – це нові напрямки дослідження, необхідність вивчення яких зумовлено зростанням ролі інтелектуальної власності в Україні, а також розвитком корпоративних відносин. Інтелектуальна власність посідає важливе місце серед правових інститутів та галузей законодавства, оскільки здійснення наукових досліджень у цій сфері набуває вагомого значення з огляду на чим раз більше застосування у цивільних та господарських відносинах об’єктів авторського права, об’єктів патентних прав, засобів індивідуалізації товарів, послуг, учасників цивільного обороту. Корпоративні відносини також потребують здійснення наукового дослідження, адже розвиток корпоративного права в Україні є безспірним фактом, кількість господарських товариств постійно зростає, нормативна база потребує суттєвого вдосконалення.

Кафедра інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права була створено у 2015р. згідно наказу Ректора Львівського національного університету імені Франка від 08.05.2015р. № 0-68 на підставі ухвали Вченої Ради Львівського національного університету імені Франка від 29.04.2015р. (протокол № 40/4).

Завідувачем кафедри було призначено професора, доктора юридичних наук Яворську Олександру Степанівну.

Кафедра здійснює викладання наступних навчальних дисциплін: інтелектуальна власність та корпоративне право, а також викладання спецкурсів: договори про передання майнових прав інтелектуальної власності, правова охорона прав інтелектуальної власності в мережі Інтернет, авторське право і суміжні права, патентне право, проблеми застосування Цивільного та Господарського кодексів України, медіа право, право інтелектуальної власності на комерційні позначення, майнові права на об’єкти права інтелектуальної власності, захист права промислової власності, охорона прав інтелектуальної власності у сфері будівництва, особливості розгляду спорів у сфері інтелектуальної власності, право інтелектуальної власності на комп’ютерні програми та бази даних, правове регулювання права інтелектуальної власності в країнах ЄС, правове регулювання інноваційної діяльності, припинення господарських товариств, правовий режим майна господарських товариств, кооперативне право, правове регулювання спільного інвестування, акціонерне право, право власності, орендні відносини у сфері господарювання, правове регулювання обігу цінних паперів, здійснення та захист корпоративних прав держави, правові аспекти злиття та поглинання, банкрутство господарських товариств, проблеми захист прав інвесторів, договори у сфері корпоративного управління та ін.

На цей час на кафедрі інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права працюють

 1. Яворська Олександра Степанівна – завідувач кафедри, професор, д.ю.н.
 2. Гладьо Юлія Олексіївна – доцент, к.ю.н.
 3. Мартин Володимир Михайлович – доцент, к.ю.н.
 4. Самагальська Юстина Яромирівна – доцент, к.ю.н.
 5. Тарасенко Леонід Леонідович – доцент, к.ю.н.
 6. Дюкарєва – Бержаніна Катерина Юріївна, доцент, к.ю.н.
 7. Шпуганич Ірина Ігорівна- доцент, к.ю.н.
 8. Гринчак Ірина Володимирівна – асистент, к.ю.н.
 9. Кметик-Подубінська Христина Ігорівна – асистент, к.ю.н.
 10. Паєнок Ана Олександрівна – асистент, к.ю.н.
 11. Суханов Максим Олександрович – асистент.

 

Кафедра інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права співпрацює з органами державної влади, підприємствами, установами та організаціями, що здійснюють діяльність у сфері інтелектуальної власності та корпоративного права. Науковцями кафедри підготовлено підручники «Право інтелектуальної власності» (2016), “ІТ ПРАВО ПІДРУЧНИК 2017“, а також кілька монографій з цивільного та сімейного права (проф.Ромовська З.В. – «Українське цивільне право: загальна частина», 2009, «Українське сімейне право», 2009, «Українське цивільне право: право власності», 2010, «Українське цивільне право: спадкове право», 2011, проф.Яворська О.С. – «Договірні зобов’язання про передання майна у власність: цивільно-правові аспекти», 2009, «Правове регулювання відносин власності за цивільним законодавством України», 2008).

Кафедра забезпечує підготовку магістрів та спеціалістів за такими напрямками: інтелектуальна власність, корпоративне право. Викладачі кафедри беруть участь у науково-дослідній роботі, що виконується на кафедрі. В межах науково-дослідної тематики кафедри досліджуються наступні питання: авторське право, суміжні права, патентне право, правові засоби індивідуалізації товарів, послуг, учасників цивільного обороту, захист права інтелектуальної власності, договори у сфері права інтелектуальної власності, створення, діяльність та припинення господарських товариств, корпоративні права держави, право власності, обіг цінних паперів, орендні відносини, проблеми акціонерного права та ін.

Кафедра забезпечує викладання наступних загальнокурсових навчальних дисциплін:
– Інтелектуальна власність;
– Корпоративне право

 • Правова охорона інтелектуальної власності

Вибіркові дисципліни кафедри (бакалаврат)

 • Інтернет право (2 курс 1 семестр) доц. Тарасенко Л.Л.
 • Речове право (2 курс 2 семестр) доц. Мартин В.М., доц. Гринчак І.В.
 • Особисті немайнові права: проблеми теорії та практики (2 курс 2 семестр) к.ю.н. Паєнок А.О.
 • Інформаційне право (3 курс 1 семестр) доц. Самагальська Ю.Я, ас. Суханов М.О.
 • Біржове право (3 курс 2 семестр) доц. Дюкарєва-Бержаніна К.Ю.
 • Креативне право (3 курс 2 семестр) доц. Дюкарєва-Бержаніна К.Ю.
 • ІТ право (4 курс 1 семестр) доц. Тарасенко Л.Л.
 • Європейські моделі корпоративного управління (4 курс 2 семестр) доц. Гладьо Ю.О.
 • Порівняльне корпоративне право (4 курс 2 семестр) доц Гладьо Ю.О., ас. Суханов М.О.

Тематика спецкурсів з спеціалізації «Інтелектуальна власність»
– Договори щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності.
– Правова охорона інтелектуальної власності у мережі Інтернет.
– Патентне право.
– Особливості судового розгляду спорів у сфері інтелектуальної власності.
– Медіа право.
– Проблеми застосування Цивільного та Господарського кодексів України (у сфері інтелектуальної власності.
– Охорона прав інтелектуальної власності у сфері будівництва.
– Рекламне право.
– Авторське право і суміжні права.
– Право інтелектуальної власності на комерційні позначення.
– Правове регулювання інтелектуальної власності у країнах ЄС.
– Правове регулювання інноваційної діяльності.
– Право інтелектуальної власності на комп’ютерні програми та бази даних.

Тематика спецкурсів з спеціалізації «Корпоративне право»
– Акціонерне право.
– Правове регулювання спільного інвестування.
– Кооперативне право.
– Правове регулювання господарської діяльності корпорацій.
– Правові режими майна господарських товариств.
– Орендні відносин и у сфері господарювання.
– Судовий захист корпоративних прав.
– Банкрутство господарських товариств.
– Європейські моделі корпоративного управління.
– Правове регулювання обігу цінних паперів.
– Здійснення та захист корпоративних прав держави.
– Право власності.
– Припинення господарських товариств.
– Корпоративні права: правові аспекти злиття і поглинання.
– Договори у сфері корпоративного управління.
– Проблеми застосування Цивільного та Господарського кодексів щодо корпоративних відносин.
– Застосування конкурентного законодавства у сфері корпоративного управління

Програма розвитку кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права Львівського національного університету імені Івана Франка (cкладена учасником конкурсу на заміщення посади завідувача зазначеної кафедри – доктором юридичних наук, професором О.С. Яворською)

Збірник матеріалів конференції 27-28 жовтня 2017 р.

ЗБІРНИК матеріалів конференції Актуальні проблеми інтелектуального права Львів-2016

Збірник матеріалів круглого столу Торговельні марки, комерційні найменування та інші …. 30.11.2016

ІТ ПРАВО ПІДРУЧНИК 2017

 

Збірник матеріалів конференції_17-18 травня 2019 р. “Актуальні проблеми інтелектуального, інформаційного та ІТ права”: ZBIRNYK_III_konf.lviv.17_05_2019

Збірник матеріалів конференції “Актуальні проблеми інтелектуального, інформаційного, ІТ та Інтернет права”: матеріали четвертої всеукраїнської науково – практичної конференції (Львів, 12 листопада 2020 р.). – Львів: Юрид. ф–т Львів. нац. ун–ту ім. І. Франка, 2020. збірник_4_конф._ЛЬВІВ

Збірник матеріалів конференції “Актуальні проблеми інтелектуального, інформаційного, ІТ та Інтернет права”: матеріали П’ятої міжнародної науково – практичної конференції (Львів, 28 травня 2021 р.). – Львів: Юрид. ф–т Львів. нац. ун–ту ім. І. Франка, 2021. ZBIRNYK_5_KONF_2021_LVIV

Співробітники

завідувачЯВОРСЬКА Олександра Степанівназавідувач
доцентГЛАДЬО Юлія Олексіївнадоцент
доцентДЮКАРЄВА-БЕРЖАНІНА Катерина Юріївнадоцент
доцентМАРТИН Володимир Михайловичдоцент
доцентСАМАГАЛЬСЬКА Юстина Яромирівнадоцент
доцентТАРАСЕНКО Леонід Леонідовичдоцент
доцентШПУГАНИЧ Ірина Ігорівнадоцент
асистентГРИНЧАК Ірина Володимирівнаасистент
асистентКМЕТИК-ПОДУБІНСЬКА Христина Ігорівнаасистент
асистентПАЄНОК Ана Олександрівнаасистент
асистентСУХАНОВ Максим Олександровичасистент

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

Плани практичних занять із Правової охорони інтелектуальної власності (ДЕННА форма навчання 2022)

 1. Перші чотири практичних заняття (Правова охорона авторського права) – практикум_тема_1_4_АВТОРСЬКЕ_ПРАВО.
 2. Наступні два практичних заняття (Правова охорона патентного права) – Тема_5_6_Патентне_право
 3. Тема_5_8_Патентне_право   (Додано 7-8 практичне заняття)

4. Заняття 9_Правова охорона комерційного найменування

5. Тема_10_ЗАСОБИ_ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ

6.Заняття 11_12 ТМ

7. Тема_13_14_Селекція_Локальна новизна

8 Тема_15_16_Захист прав в зобовязальних відносинах

 

ЕКЗАМЕН

Перелік питань на іспит_2022

Курсові роботи – 2022

НАУКОВІ КЕРІВНИКИ КУРСОВИХ_2022.docx (1)

 

 

Магістерські (інноваційні) проєкти кафедри – 2021

Керівники іннов. проєктів_кафедра ІВ

 

 

Магістерські роботи кафедри
Теми магістерських 2020-2021

 

Курсові роботи-2021

Наукові керівники_кафедра ІВ_2021

 

 

Підручники та посібники кафедри

ІТ ПРАВО ПІДРУЧНИК 2017

Підручник Інтелектуальне право України

Матеріали конференцій кафедри

Збірник матеріалів першої всеукраїнської Науково – практичної конференції «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПРАВА», яка відбулася на юридичному факультеті ЛНУ ім.І.Франка 23 вересня 2016 року. 

Збірник матеріалів круглого столу Торговельні марки, комерційні найменування та інші …. 30.11.2016

ЗБІРНИК_матеріалів_конференції АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО, ІНФОРМАЦІЙНОГО ТА ІТ ПРАВА, 27-28.10.2017 р.

Збірник матеріалів конференції_17-18 травня 2019 р. “Актуальні проблеми інтелектуального, інформаційного та ІТ права”: ZBIRNYK_III_konf.lviv.17_05_2019

збірник_4_конф._ЛЬВІВ – Збірник матеріалів 2020

 

Дослідження

Наукові видання кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права:

Підручники:

ІТ право / за заг. ред. проф. О. С. Яворської. – Львів: Видавництво «Левада», 2017. – 470 с.

Інтелектуальне право України / за заг. ред. проф. О.С.Яворської. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2016 р. – 608 с.

КОРПОРАТИВНЕ ПРАВО: підручник / Ю. О. Гладьо, В. М. Мартин, Ю. Я. Самагальська та ін. ; за заг. ред. проф. О. С. Яворської. – Дрогобич : Коло, 2020. – 650 с.

 

Збірники наукових праць:

 1. Актуальні проблеми інтелектуального права : матеріали другої всеукраїнської науково-практичної конференції (Львів, 27-28 жовтня 2017 р.). – Львів : Юрид. ф-т Львів, нац. ун-ту ім. І.Франка, 2017– 297 с. ЗБІРНИК_матеріалів_конференції
 2. Торговельні марки, комерційні найменування та інші засоби індивідуалізації суб’єктів господарювання: проблеми правозастосування: Збірник матеріалів Круглого столу (Львів, 30 листопада 2016 р.). – Львів: Юрид. ф –т Львів. нац. ун –ту ім. І. Франка, 2016. – 126 с. Збірник матеріалів круглого столу Торговельні марки, комерційні найменування та інші …. 30.11.2016
 3. Актуальні проблеми інтелектуального права: матеріали першої всеукр. наук.-практ. конф. (Львів, 23 вересня 2016 р.). – Львів: Юрид. ф –т Львів. нац. ун –ту ім. І. Франка, 2016. – 180 с. ЗБІРНИК матеріалів конференції Актуальні проблеми інтелектуального права Львів-2016
 4. Актуальні проблеми інтелектуального права : матеріали третьої всеукраїнської науково-практичної конференції (Львів, 17-18 травня 2019 р.). – Львів : Юрид. ф-т Львів, нац. ун-ту ім. І.Франка, 2019– 218 с. ZBIRNYK_III_konf.lviv.17_05_2019

 

Здобувачі (аспіранти) кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права:

 

Тарасенко Х. Охорона прав інтелектуальної власності у сфері будівництва, аспірантка 3-го курсу заочної асп.

Попович Ю. Договір умовного депонування рахунка (ескроу) за законодавством України та правом ЄС, аспірантка 3-го курсу заочної асп.

Гуц Н. Договір колективного управління майновими правами суб’єктів авторського ппраа і суміжних прав, аспірантка 3-го курсу заочної асп.

Юрків Р. Примусові ліцензії на об’єкти промислової власності за законодавством України та правом ЄС, аспірант 3-го курсу заочної асп.

Петрів М. Правова охорона комерційних позначень в мережі Інтернет, аспірант 3-го курсу денної  асп.

Суханов М. Корпоративні права та обов’язки учасника товариства з обмеженою відповідальністю, аспірант 2-го року денної асп.

Лубчук О.  Охорона прав інтелектуальної власності на аудіовізуальний твір, аспірантка 2-го року денної асп.

Іванюк Й. Правове регулювання спільного інвестування через венчурні фонди, аспірант 2-го року денної асп.

Панасюк К. Захист патентних прав за законодавством України та правом ЄС , аспіранка 2-го року заочної асп.

Калінчук З. Охорона прав на об’єкти промислової власності за міжнародними заявками, аспірантка 2-го року заочної асп.

 

Науково-педагогічні працівники кафедри, які працюють над докторськими дисертаціями:

Доцент Мартин В. М. – здобувач наукового ступеня д.ю.н., Охорона прав інтелектуальної власності на селекційні досягнення.

Доцент Тарасенко Л. Л. – здобувач наукового ступеня д.ю.н., Охорона прав інтелектуальної власності у цифровому середовищі.

 

У 2017 році аспірантами кафедри захищено наступні дисертації:

Полянська І. «Права інвесторів при здійсненні спільного інвестування: порівняння з європейськими правовими моделями», дисертація на здобуття наукового ступеня к.ю.н., спец. 12.00.03, 6 лютого 2017 року.

Чернілевська О. «Зобов’язання з відшкодування шкоди, завданої спільно кількома особами», дисертація на здобуття наукового ступеня к.ю.н., спец. 12.00.03, 9 жовтня 2017 року.

У 2018 році аспірантами кафедри захищено наступні дисертації:

Шпуганич І. Благодійні організації як суб’єкти цивільного права

Андрейчук Л. Правова охорона комерційних найменувань за законодавством України та правом ЄС

У 2019 році аспірантами кафедри захищено наступні дисертації:

Дюкарєва К. Охорона прав інтелектуальної власності співавторів творів науки

Діяльність студентського гуртка з права інтелектуальної власності, ІТ права та корпоративного права.

 

Кафедра інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права висловлює подяку усім учасникам гуртка та запрошує до активної співпраці усіх бажаючих.

Робота студентського наукового гуртка діє у двох секціях:

 1. Інтелектуальне право та ІТ право;
 2. Корпоративне право.

Тематика обговорень :

Дойонко О. – Патентний тролінг, 16.11.2016.

Пустова Н. – Охорона прав інтелектуальної власності у мережі Інтернет, 13.12.2016.

Цимбалюк Х. – Ліцензійний договір, 13.12.2016.

Стельмах П. – Комерційне (фірмове) найменування як об’єкт правової охорони, 13.12.2016.

Мазелюк І. – Захист прав інтелектуальної власності на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, 06.12.2016.

Жовнір Х. – Способи захисту прав інтелектуальної власності, 06.12.2016.

Дега О. – Доменні спори, 29.11.2017.

Литвинюк К. – Патентні суди, 29.11.2016.

Кузенко Х.–Права інтелектуальної власності на службові твори, 24.03.2017.

Цвігуненко О. – Переважні права акціонерів, 01.11.2016.

Кісіль О.–Наукове відкриття як об’єкт правової охорони, 01.11.2016.

Мельничук С. – Договір про створення за замовленням та використання об’єкта права інтелектуальної власності, 01.11.2016.

Пелех Л. – Комп’ютерна програма як об’єкт права інтелектуальної власності, 24.03.2017.

Мокрицька Р.– Публічні акціонерні товариства, 07.04.2017.

Шуневич К. – Приватні акціонерні товариства, 19.04.2017.

Фото 2016 р.

Гурток

Стратегія

Програма завідувача

Програма каф. інтел. власн.

Історія кафедри

Кафедра інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права була створено у 2015р. згідно наказу Ректора Львівського національного університету імені Франка від 08.05.2015р. № 0-68 на підставі ухвали Вченої Ради Львівського національного університету імені Франка від 29.04.2015р. (протокол № 40/4).

Завідувачем кафедри було призначено професора, доктора юридичних наук Яворську Олександру Степанівну.

Захист курсових робіт (талон №2, денна форма) та звітів практики (талон К, заочна форма) Ас. Суханов М.О.

22.06.2022 | 14:31

Захист курсових робіт (талон №2, денна форма) та звітів практики (талон К, заочна форма) у ас. Суханова М.О. відбудеться 25.06.2022 о 10.00 за покликанням
Join Zoom Meeting 
https://us04web.zoom.us/j/6047937857?pwd=MVA2Tis2STdWS2J5anpnd0pYbmUzQT09 
 
Meeting ID: 604 793 7857 
Passcode: 4XCyFX

Читати »

Відбулася V Всеукраїнська науково-практична конференція «ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ ТА ЦИФРОВА ЕКОНОМІКА В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ: АСПЕКТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ»

06.06.2022 | 11:54

Представники кафедри інтелектуальної власності,  інформаційного та корпоративного права (проф. Яворська О.С., доц. Тарасенко Л.Л., к.ю.н. Кметик-Подубінська Х.І.) взяли участь у V Всеукраїнській науково-практичній конференції «ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ ТА ЦИФРОВА ЕКОНОМІКА В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ: АСПЕКТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ».
Кафедра інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права виступила співорганізатором вказаної конференції.
У конференції прийняли участь науковці з 11 міст України та Європи.
Конференцію відкрив заступник директора Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності НАПрН України  Дорожко Григорій Костянтинович, який привітав присутніх з участю в заході і побажав плідної роботи. Він...

Читати »

Графік захисту курсових робіт. Кафедра ІВ.

16.05.2022 | 14:19

 Захист курсових робіт
 Кафедра інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права
2021 – 2022 н.р.
Захист курсових робіт_кафедра ІВ (1)
 


Викладач
Дата та час захисту
Покликання на конференцію

1
доцент Тарасенко Л.Л.
20 травня
10.00. 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3awG3lyCr0gGkyUPZiG5cil32JzFffvsB4rZnBkT1nz6A1%40thread.tacv2/1652684354149?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%22c648079f-578f-4280-88b7-3e161fc7f97d%22%7d 

2
доцент Мартин В.М.
20  травня
10.00
Zoomhttps://us04web.zoom.us/j/71247652102?pwd=GLLYGNO0AcnjT_kP-Rw3V_0sHREFp6.1
Meeting ID: 712 4765 2102
Passcode: pYhw20

3
доцент Самагальська Ю.Я.
20 травня
16:30
Join Zoom Meeting
https://us05web.zoom.us/j/9263309957?pwd=Tlk4eUFWdmlIUnhuVllGaWRNVmRlUT09
Meeting ID: 926 330 9957
Passcode: fvGA2w

4
доцент Шпуганич І.І.
19 травня
10:00
Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/4080803719?pwd=Z1RvWEN1NXdRUlc5Z1UzWUZsVE5DUT09
Meeting ID: 408 080 3719
Passcode: bvG09c

5
доцент Дюкарєва-Бержаніна К.Ю.
19 травня, 12.00 год
Join Zoom Meetinghttps://us04web.zoom.us/j/9955588632?pwd=OU9BVk8vak51ckpzTlVpOEQ3cmI0Zz09
Meeting ID: 995 558 8632
Passcode: cJvWV4

6
доцент Гладьо Ю.О.
17 травня
18.00
Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/79861876090?pwd=7WU6FNU0RYaKRRI1dKyn5LnzrIRLmZ.1
Meeting ID: 798 6187 6090
Passcode: t1R6PZ

7
к.ю.н., ас. Паєнок А.О.
20 травня
10.00.
Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/79399259496?pwd=cDlTa2tkNFdRZEQ1SWtxdng4bnRnUT09
Meeting...

Читати »

Екзамен з навчальної дисципліни “Правова охорона інтелектуальної власності”. Магістри денної та заочної форм навчання

04.05.2022 | 17:12

Запрошуємо до ознайомлення із переліком питань для іспиту з навчальної дисципліни “Правова охорона інтелектуальної власності”.   Для магістрів денної та заочної форм навчання.
Перелік питань на іспит_2022

Читати »

Оголошення

Графік науково-методичних семінарів кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права на 2021/2022 навч. рік

Примітка: дати проведення науково-методичних семінарів можуть уточнюватися з урахуванням розкладу занять.

Тематика Дата проведення Відповідальна особа
1. Реформа патентного законодавства – ПРОВЕДЕНО. 02.12. Доц. Тарасенко Л.Л.
2.  Договори у сфері ІТ технологій 22.12. Доц. Самагальська Ю.Я.
3.  Новели законодавчого регулювання у сфері авторського права 17.12. К.ю.н. Кметик-Подубінська Х.І.
4. Обговорення дисертаційних досліджень асистента кафедри Суханова М.О. 20.01. Проф. Яворська О.С.

ас. Суханов М.О.

5.  Обговорення дисертаційних досліджень асп. кафедри Лубчук О. 03.02. Проф. Яворська О.С.

асп. Лубчук О.Д.

6. Право на забуття у цифровому середовищі 23.02. Доц. Тарасенко Л.Л., асп. Садовська Д.
7.  Плагіат: правові засоби протидії  10.03. Яворська О.С., Дюкарєва-Бержаніна К.Ю.
8. Значні правочини та правочини із заінтересованістю господарських товариств 31.03. Яворська О.С., асп. Гринишин Х.
9.  Правові позиції щодо захисту прав інтелектуальної власності 14.04. Паєнок А.О.
10 Законодавчі новели у сфері акціонерного права 28.04. Шпуганич І.І., Гладьо Ю.О.

Науковий семінар “Реформування патентного законодавства”

Доповідач: доцент Тарасенко Л.Л.

Обговорено ключові реформи в сфері патентного права, зокрема, але не як виняток:

 • внесення змін до ЗУ “Про охорону прав на винаходи та корисні моделі”
 • оновлення правового статусу Національного органу інтелектуальної власності
 • особливості реалізації інституту поділу та перетворення заявки
 • умов правової охорони винаходу (корисної моделі)
 • процедури post-grand opposition