Юридичне документування

Тип: На вибір студента

Кафедра: соціального права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
3Немає

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
3Левицька Н. О.

Опис курсу

Мета:

Юридичне документування є новою навчальною дисципліною Львівського національного університету імені Івана Франка. Вона має на меті  досягнення всебічного глибокого розуміння студентами поняття, ролі та значення юридичних документів, а також сфери їх застосування, підготовка до практичної юридичної діяльності, формування творчої особистості майбутніх правників. До складу програми курсу включені найбільш важливі теми, які розкривають поняття юридичного документування та місце  в національному праві держави.

Викладання юридичного документування передбачає читання лекцій, проведення практичних занять, написання студентами письмових робіт та складання заліку..

Завдання:

 • освоєння теоретичного матеріалу;
 • розгляд і вирішення студентами практичних ситуацій, що виникають при застосуванні юридичних документів;
 • визначення сутності юридичного документування;

– ознайомлення студентів з основними проблемами практики застосування юридичних документів;

В результаті вивчення даного курсу студент повинен  розуміти сутність юридичного документування в державі визначати сферу застосування та, відповідно до цієї сфери, визначати різновид юридичного документа; самостійно, логічно, змістовно, грамотно та відповідно до вимог чинного законодавства складати  та оформлювати юридичні документи.

Рекомендована література

Література

1.Актуальні  питання  документознавства:  історія  та сьогодення  :  матеріали  I  Регіон.  наук.-практ.  конф.  з документознавства / Луган. пед. ун-т ім. Т. Шевченка. — Луганськ : Альма-матер, 2008. — 192 с.

2.Гетьман Є. А. Нормотворча діяльність органів виконавчої влади в Україні: правовий зміст і проблемні питання [Текст] : монографія / Є. А. Гетьман. – Харків : Оберіг, 2014. – 307 с.

 1. Зразки процесуальних документів (досудове розслідування) [Текст] : наук.-практ. посіб. / [О. І. Перепелиця та ін.] ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Ін-т підгот. юрид. кадрів для Служби безпеки України. – Харків : Право, 2015. – 631 с.

4.Зразки процесуальних документів по кримінальних справах [Текст] : навч. посіб. / [С. О. Бандурка та ін. ; за заг. ред. С. В. Слінько] ; Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х. : Золота миля, 2011. – 319 с.

 1. Зразки цивільно-правових документів: науково-практичний посібник / за ред. В. О. Кузнєцова. – Київ : Істина, 2011. – 712 с.
 2. Іваницький С. О. Зразки кримінальних процесуальних документів слідчого, прокурора, адвоката та судді (досудове провадження) [Текст] : навч.-практ. посіб. / С. О. Іваницький. – Київ : Центр учбової літератури, 2019. – 207 с.

7.Блощинська, В.А. Сучасне діло ведення. Навч. посіб. – Ів.-Франкіськ. Інст. менедж. та економіки, 2000. – 270 с.

8.Болдовський В. Дефініція та класифікація онлайнового документа // Вісн. Кн. палати. — 2003. — № 6. — С. 30—32.

9.Віденко, А.Н. Сучасне діловодство . – К. : Вища школа, 1998. – 157 с.

10.Документознавча термінологія : Навч. посіб. для студ. / М. В. Комова; Нац. ун-т “Львів. політехніка”. – Л., 2003. – 167 c.

11.Документаційне забезпечення діяльності установи: навч. посіб. / Ж. В. Мина, Н. О. Думанський; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Львів: Вид-во Львів. політехніки, 2015. — 187 c.

 1. Коблик М. В. Господарський процес: ключові теоретичні аспекти та зразки господарських процесуальних документів [Текст] : посіб. для адвоката / Коблик Маріанна Володимирівна, Ступник Ярослав Валерійович ; Держ. ВНЗ «Ужгород. нац. ун-т». – Київ : Гуляєва В. М. [вид.], 2019. – 312 с
 2. Ковбан А. В. Складання кримінальних та адміністративних процесуальних документів [Текст] : навч.-метод. посіб. / Ковбан А. В., Борисов Є. М. ; Одес. нац. мор. акад., Каф. адмін. та кримін. права. – Вид. 2-ге, випр., допов. – Суми : Університетська книга, 2015. – 68 с.
 3. Красницька А. Юридичні документи: техніка складання, оформлення та редагування : посібник / А. Красницька. – 2-ге вид., доповн. і переробл. – Київ : Парламентське вид-во, 2006. – 537 с.
 4. Мічурін Є. О. Техніка складання договорів : науково-практичний посібник. Серія «Практика і закон». – Харків : Юрсвіт, 2011. – 536 с.
 5. Правочини. Зразки нотаріальних документів: навчально-практ. посібник : Коментар цивільного законодавства, нові види договорів, зразки нотаріальних документів, коментар до окремих зразків документів / Є. О. Мічурін. – Харків : Еспада, 2004. – 464 с.
 6. Процесуальні та договірні документи у практиці роботи юристів [Текст] : [наук.-практ. посіб.] / [Теньков С. О. та ін.]. – К. : Професіонал, 2012. – 512 с.

18.Попова І. М. Правове регулювання засвідчення копій електронних документів /І. М. Попова// Прав. інформатика. – 2011. – №3–4 (31). – С. 43–49. 10.

19.Процесуальні документи у кримінальному провадженні. Зразки, роз’яснення [Текст] : процес. док. слідчого, прокурора, адвоката, слідчого судді, суду / [В. В. Городовенко та ін.] ; за заг. ред. проф. М. А. Погорецького та О. П. Кучинської ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Нац. шк. суддів України. – Київ : Юрінком Інтер, 2015. – 545 с.

20.Складання процесуальних документів у досудовому розслідуванні: навчально-методичний посібник / Аленін Ю.П., В.Г. Пожар, О.О. Торбас. Одеса, 2020. 79 с.

 1. Процесуальні документи досудового розслідування (слідчого, прокурора, адвоката та слідчого судді). Науковопрактичний посібник/ Гринюк В.О. та ін.; за ред. М.А. Погорецького та О.П. Кучинської. Київ: Правова Єдність, 2018. 251 с

22.Процесуальні документи у цивільних справах : теорія, методика, практика : науково-практичний посібник / ред. С. Я. Фурса – Київ : Правова єдність, 2011. – 895 с.

23.Процесуальні документи прокурора у цивільному, господарському, адміністративному судочинстві [Текст] : навч. посіб. / [С. О. Белікова та ін.] ; за ред. О. П. Мельника, О. В. Осадчої, Л. С. Нецької ; Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. – Київ : Нац. акад. прокуратури України, 2019. – 508 с.

24.Яворська І. М. Суд Європейського Союзу: правовий статус та особливості реалізації правотворчої функції [Текст] : монографія / Ірина Яворська, Михайло Микієвич ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім Івана Франка, 2017. – 247 с

Матеріали

Лекційне заняття з дисципліни «Юридичне документування» відбудеться згідно розкладу на платформі Zoom  за посиланням  :

 

Meeting ID: 729 743 2064

Passcode: 1wXv7Y