Судовий захист земельних прав громадян

Тип: Нормативний

Кафедра: соціального права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Федорович В. І.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
932доцент Федорович В. І.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни «Судовий захист земельних прав громадян» є здобуття теоретичних знань щодо основних прав громадян України на землю – права власності, права користування земельними ділянками, оренди земель, обмежених речових прав на чужі земельні ділянки; правових форм захисту земельних прав громадян, способів такого захисту, щодо особливостей захисту земельних прав громадян на різних етапах їх реалізації: набуття, зміни, припинення; а також формування у студентів практичних навичок щодо самостійного розв’язання проблем, пов’язаних з судовим захистам земельних прав громадян реалізацією норм земельного та іншого законодавства, що регламентує відносини у зазначеній сфері.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Судовий захист земельних прав громадян» є ознайомлення студентів із законодавством, яке регулює відносини у сфері гарантій та захисту земельних прав громадян, практикою його застосування у сфері захисту основних прав громадян на землю; аналіз навчальної та монографічної літератури, опанування фундаментальних понять навчальної дисципліни, поглиблення, конкретизація та систематизація знань, засвоєних під час лекційних та семінарських занять та у процесі самостійної підготовки, сприяння формуванню правової культури і мислення студента, прищеплення йому інтересу до вивчення цієї навчальної дисципліни, виховання високого рівня правосвідомості.

Рекомендована література

Література

 1. Балюк Г. І. Деякі проблеми вирішення судами земельних спорів / Г. І. Балюк // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2008. – № 6 (80). – С. 68-81.
 2. Ващишин М. Я. Проблеми підвідомчості земельних спорів / М. Я. Ващишин // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХVІІІ регіональної науково-практичної конференції – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2012 – С. 225-227.
 3. Вівчаренко О. А. Гарантії права власності на землю в Україні: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.06 „Земельне право; аграрне право; екологічне право; природноресурсове право” / О. А. Вівчаренко. – К., 2005. – 20 с.
 4. Земельне право України: підручник / [Беженар Г. М., Бондар Л. О., Гавриш Н. С. і ін.]; за ред. О. О. Погрібного та І. І. Каракаша. – [2-е вид., перероб. і доп.]. – К.: Істина, 2009. – Розділ 11. – С. 268-292.
 5. Земельне право: підручник / [Шульга М. В., Багай Н. О., Гордєєв В. І. і ін.]; за ред. М. В. Шульги. – Х.: Право, 2013. – Розділ ІХ. – С. 234-258.
 6. Земельне право України: підруч. / [Балюк Г. І., Коваленко Т. О., Носік В. В. і ін.]; за ред. В. В. Носіка. – К.: Видавничо-поліграфічний центр „Київський університет”, 2008. – Розділ 8. – С. 179-189.
 7. Земельний кодекс України: Науково-практичний коментар / За заг. ред. В. І. Курило. – К.: „Центр учбової літератури”, 2013. – 536 с.
 8. Земельний кодекс України: Науково-практичний коментар / За заг. ред. В. І. Семчика. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: Видавничий Дім „Ін Юре”, 2007. – 896 с.
 9. Земельний кодекс України: науково-практичний коментар / за ред. А. П. Гетьмана, М. В. Шульги. – 6-те вид, допов. – Х.: Одіссей, 2009. – 624 с.
 10. Землі сільськогосподарського призначення: права громадян України. Науково-навчальний посібник / [Титова Н. І., Позняк С. П., Гуревський В. К. і ін.]; за ред. докт. юрид. наук, проф. Н. І. Титової. – Львів: ПАІС, 2005. – Розділ 12. – С. 238-269.
 11. Краснова М. В. Правові аспекти гарантій прав на землю / М. В. Краснова // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2004. – Вип. 58. – С. 144-148.
 12. Лейба Л. В. Земельні спори та порядок їх вирішення / Людмила Василівна Лейба; за ред. проф. М. В. Шульги. – Х.: Право, 2007. – 160 с.
 13. Мірошниченко А. М. Земельне право України: Підручник / Анатолій Миколайович Мірошниченко. – К.: Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2009. – Розділ ІХ. – С. 378-383.
 14. Мірошниченко А. М. Науково-практичний коментар Земельного кодексу України / А. М. Мірошниченко, Р. І. Марусенко. – 5-те видання, змінене і доповнене. – К.: Алерта, 2013. – 544 с.
 15. Мірошниченко А. М. Обрання належного способу захисту прав на земельні ділянки / А. М. Мірошниченко // Адвокат. – 2011. – № 1 (124). – С. 26-31.
 16. Науково-практичний коментар Земельного кодексу України / за ред. В. М. Кравчука. – К.: Істина, 2007. – 632 с.
 17. Погрібний О. О. Окремі питання вирішення земельних спорів / О. О. Погрібний // Проблеми законності. – 2009. – Вип. 100. – С. 175-187.
 18. Погрібний О. О. Щодо місця інституту земельних спорів у системі земельного права / О. О. Погрібний // Право України. – 2009. – № 9. – С. 11- 14.
 19. Подцерковний О. Способи захисту прав у земельних відносинах / О. Подцерковний // Право України. – 2009. – № 9. – С. 34-39.
 20. Семчик В. І. Земельне право України: підруч. [для студ. юрид. спец. вищ. навч. зал.] / Семчик В. І., Кулинич П. Ф., Шульга М. В. – К.: Вид. Дім „Ін Юре”, 2008. – Розділ 10. – С. 248-286.

Допоміжна література:

 1. Андрейцев В. І Земельне право і законодавство суверенної України: Актуальні проблеми практичної теорії / Володимир Іванович Андрейцев. – К.: Знання, 2007. – Розділ Х. – С. 200-224.
 2. Ващишин М. Я. Розмежування компетенції органів, які вирішують земельні спори / М. Я. Ващишин // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: Зб. наук. статей. Випуск 28. – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника, 2012. – С. 216-223.
 3. Ільницький О. В. Земельні спори та порядок їх вирішення в Україні: адміністративно-правовий підхід: монографія / Олег Володимирович Ільницький. – Львів: ФОП П’ятаков, 2011. – 338с.
 4. Ковтун О. М. Розмежування цивільної, господарської та адміністративної судових юрисдикцій у вирішенні земельних спорів і перспективи запровадження спеціальної земельної юрисдикції в Україні / О. М. Ковтун // Вісник Академії адвокатури України. – 2010. – № 2 (18). – С. 149-151.
 5. Осетинський А. Юрисдикція судів з розгляду земельних спорів: розмежування чи конкуренція? / А. Осетинський // Право України. – 2009. – № 9. – С. 45-48.
 6. Пейчев К. П. Науково-практичний коментар до Земельного кодексу України / К. П. Пейчев. – Х.: Фактор, 2011. – 472 с.
 7. Стахурський М. Проблеми визначення підвідомчості земельних спорів господарським судам України / М. Стахурський // Право України. – 2009. – № 9. – С. 62-67.
 8. Яцун О. В. Особливості провадження по земельним спорам за участю суб’єктів публічної адміністрації в порядку адміністративного судочинства: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.07 „Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право” / О. В. Яцун. – Запоріжжя, 2011. – 17 с.

Нормативно-правові акти:

 1. Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР // Відомості Верхо­вної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
 2. Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. № 2768-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 3. – Ст. 27.
 3. Господарсько-процесуальний кодекс України від 06.11.1991 р. № 1798-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 6. – Ст. 56.
 4. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 р. № 8073-Х // Відомості Верховної Ради УРСР – 1984. – № 51. – Ст. 1122.
 5. Кодекс адміністративного судочинства України від 06.07.2005 р. № 2747-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 35-36, № 37. -Ст. 446.
 6. Закон України „Про третейські суди” від 11.05.2004 р. № 1701-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 35. – Ст. 412
 7. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 р. № 8073-Х // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1984. – № 51. – Ст. 1122.
 8. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. № 2341-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25-26. – Ст.131.
 9. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-ІV // Відомості Вер­ховної Ради України. – 2003. – № 40. – Ст. 356.
 10. Цивільний процесуальний кодекс України від 03.2004№ 1618-IV // Відомості Вер­ховної Ради України.
 11. Постанова Кабінету Міністрів України „Про Порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам” від 04.1993 р. № 284 // Зібрання постанов Уряду України. – 1993. – № 10. – Ст. 193
 12. Постанова Кабінету Міністрів України „Про розміри та Порядок визна­чення втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, які підлягають відшкодуванню” від 17.11.1997 р. № 1279 // Офіційний вісник України. – 1997. – № 47. – Ст. 40.
 13. Наказ Державного комітету України із земельних ресурсів „Про затвер­дження Інструкції з оформлення державними інспекторами з контролю за використанням і охороною земель Держземінспекції та її територі­альних органів матеріалів про адміністративні правопорушення і вне­сення змін до наказу Держкомзему від 12 грудня 2003 року № 312” від 28.04.2009 р. № 205 // Офіційний вісник України. – 2009. – № 40.- Ст. 1362.
 14. Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України „Про
  затвердження Порядку оформлення, вручення (надсилання) приписів у
  разі виявлення порушень земельного законодавства” від 19.02

 

Міжнародні нормативні акти:

 1. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод
 2. Конвенція про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення, головним чином як середовище існування водоплавних птахів

 Інформаційні ресурси

 1. Офіційний сайт Верховної Ради України: www.rada.gov.ua;
 2. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського: nbuv.gov.ua;
 3. МБО «Екологія-Право-Людина»: http://www.epl.org.ua/people

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус