Лісове право України

Тип: На вибір студента

Кафедра: соціального права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
84.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
816доцент Чопко Х. І.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
832доцент Чопко Х. І.

Опис курсу

Мета: є набуття здобувачем вищої освіти знань про правові засади раціонального лісокористування і охорони лісів та механізми їх застосування у національній правовій практиці, ознайомлення із сучасними підходами до розуміння лісового фонду, управління лісами, проблемами застосування лісового законодавства у механізмі реалізації екологічних прав громадян, особливостями юридичної відповідальності за порушення лісового законодавства та міжнародно-правовими стандартами захисту лісів.

 

Завдання: поглиблене вивчення екологічного законодавства та наукових джерел щодо використання та охорони лісів в Україні; аналіз законодавства у механізмі реалізації права лісокористування; поглиблене вивчення і застосування механізму міжнародно-правових способів захисту лісів; аналіз матеріалів практики стосовно застосування норм екологічного права ;

 

Результати навчання. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

– поглиблене вивчення лісового законодавства та наукових джерел щодо правового регулювання охорони лісів на засадах сталого розвитку ;

– аналіз законодавства про раціональне лісокористування у механізмі реалізації екологічних прав громадян та практики його застосування;

– поглиблене вивчення і застосування механізму участі громадськості в прийнятті екологічно-значимих рішень у сфері лісокористування;

– аналіз матеріалів практики стосовно застосування норм лісового законодавства щодо захисту екологічних прав та інтересів громадян

вміти:

 • застосовувати і тлумачити законодавство України та міжнародні стандарти у сфері використання та охорони лісів;
 • визначати правову природу лісокористування;
 • розробляти проекти дозволів на спеціальне лісокористування;
 • використовувати судову практику для правозахисної і правозастосовної діяльності, в т.ч. правові позиції Європейського суду з прав людини, Верховного Суду;
 • самостійно готувати проекти актів правозастосування, враховуючи вимоги щодо їх законності, обґрунтованості та вмотивованості у правовідносинах захисту екологічних прав та інтересів;
 • обґрунтовано формулювати свою правову позицію, вміти опонувати, оцінювати докази та наводити переконливі аргументи в процесі застосування механізмів захисту екологічних прав та інтересів громадян.

Рекомендована література

ЛІТЕРАТУРА

Базова література:

 • Андрейцев B.І. Екологічне право: Курс лекцій: Навч. посібник для юрид. фак. вузів. – К.: Вентурі, 1996.-208 с.
 • Дмитренко І.А. Екологічне право України: Підручник. – 2-е вид., переробл. та допов. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – 352 с.
 • Право довкілля (екологічне право) : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / П.Д. Пилипенко, В.І. Федорович, М.Я. Ващишин (та ін.) ; за ред. П. Д. Пилипенка. – К. : Ін. Юре, 2010. – 401 с.
 • Екологічне право України // А.П.Гетьман, М.В.Шульга, В.К.Попов, Г.В.Анісімова, В.І.Гордєєв та ін. / За ред. професорів А.П.Гетьмана і М.В.Шульги. – Харків: Право, 2005. – 382 с.
 • Екологічне право України. Академічний курс: Підручник для вищих навчальних закладів // Ю.С. Шемшученко, М.В. Краснова, П.Ф. Кулинич, Н.Р. Малишева, Г.Г. Балюк та ін. / За загальною редакцією Ю.С. Шемшученка. – Київ: Юридична думка, 2005. – 848 с.
 • Екологічне право: Особлива частина: Підручник для студентів юридичних вузів і факультетів: Повний академічний курс // Балюк Г.Г, Бобкова А.Г., Ковальчук Т.Г., Краснова М.Б., Лапечук П.І. / За ред. акад. АПрН В.І.Андрейцева. – К.: Істина, 2001. – 544 с.
 • Екологічне право: Навчальний посібник / За редакцією к.ю.н., доцента Устименко Т.П. – К.: Алерта, 2016. – 290 с.

 

Додаткова література:

 

 1. Beyerlin U. International Environmental Law / U. Beyerlin, T. Marauhn. – Oxford : Hart Publishing, 2011. – 452 p.
 2. Friedrich J. International Environmental «soft law» / Juergen Friedrich. – Heidelberg ; New York ; Dordrecht ; London : Springer, 2013. – 503 p.
 3. Meßerschmidt K. Europäisches Umweltrecht / K. Meßerschmidt. – München : Verlag C.H. Beck, 2011. – 1007 S.
 4. Peters H. Umweltrecht / H. Peters, T. Hesselbarth, F. Peters. – Stutgart : Verlag W. Kohlhammer, 2016. – 269 p.
 5. Sands Ph. Principles of international environmental law / Ph. Sands. – 2-d ed.– Cambridge : Cambridge University Press, 2003. – 732 р.
 6. Symonides J. Protection de l’environnement humain au regard du droit international / J. Symonides // Polish Yearbook of International Law. – Warszawa, 1974–1975. – P. 170.
 7. Umweltrecht : Ein Lehrbuch, 2. Auflage / Winfried Kluth • Ulrich Smeddinck; Springer- Verlag GmbH Deutschland, ein Teil von Springer Nature 2013, 2020 \\ ISBN 978-3-662-59682-1, ISBN 978-3-662-59683-8 (eBook) https://doi.org/10.1007/978-3-662-59683-8
 8. Кічура В.П. Екологічне лісокористування в Закарпатті // Матеріали науково- практичної конференції “Шляхи розв’язання екологічних проблем Карпатського регіону в контексті спільної діяльності державних установ та громадських організацій”. – Ужгород, 2000. – С.81-83.
 9. Кравченко С.М. Актуальні проблеми міжнародного права навколишнього середовища : підручник / під заг. ред. С.М. Кравченко, А.О. Андрусевич, Дж. Бонайн. – Львів : Видавн. центр ЛНУ, 2002. – 336 с.
 10. Кравченко С.Н. Материальная ответственность в системе охраны природы. – К: Вища школа, – 54 с.
 11. Мельник П.В. Правова охорона лісів Карпатського регіону України // Дис…. канд. юрид. наук. – Івано-Франківськ, 2002. – 195с.
 12. Мельник П.В. Проблеми правової охорони лісів Карпатського регіону України: Монографія. – Івано-Франківськ: Вид. „Плай”, 2003. – 158 с.
 13. Попов В.К., Гетьман А.П. Правові проблеми використання і охорони рослинного світу // Право України. – 2000. – №1. – С.51-53.
 14. Ситник К.М. Експлуатація, збереження та збагачення Карпатських лісів // Матеріали науково-практичної конференції “Шляхи розв’язання екологічних проблем Карпатського регіону в контексті спільної діяльності державних установ та громадських організацій”. – Ужгород-2000. – С. 23-27.

 

 

 ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

 1. Офіційний сайт Верховної Ради України: rada.gov.ua;
 2. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського: nbuv.gov.ua;
 3. Офіційний веб-портал “Судова влада України”: https://court.gov.ua/
 4. Єдиний державний реєстр судових рішень: http://www.reyestr.court.gov.ua./

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус