Напрями підготовки

На юридичному факультеті проводиться навчання за освітніми програмами «Бакалавра», «Магістра» та «Доктора філософії» зі спеціальності 081 «Право».

Прийом на денну та заочну форму навчання для здобуття освіти за першим (бакалаврським) рівнем освіти здійснюється за результатами зовнішнього незалежного оцінювання відповідно до Правил прийому до ЛНУ ім. І. Франка.

Особливостями навчання на бакалавраті є:

-поглиблене вивчення базових юридичних дисциплін усіма студентами факультету;

-поєднання теоретичного навчання з практичною діяльністю шляхом проходження практики студентами  3 та 4 курсів у Верховному Суді, інших судах, прокуратурі, підрозділах ДБР та НАБУ, адвокатурі, нотаріаті, органах публічної влади тощо;

-залучення студентів до міжнародної освітньої спільноти шляхом створення можливостей для академічних обмінів, зустрічей з іноземними науковцями та практиками, участі у міжнародних заходах;

-формування індивідуальної освітньої траекторії студентів шляхом реального обрання вибіркових дисциплін студентами в межах факультету та університету;

-залучення до освітнього процесу роботодавців в різних формах: проведення занять, зустрічей, спільних комунікаційних заходів тощо;

-сприяння розвитку позанавчальних студентських активностей, студентського самоврядування та громадських організацій, системна співпраця з ними.

Прийом на денну та заочну форму навчання для здобуття вищої освіти за другим (магістерським) рівнем освіти за спеціальністю 081 «Право» здійснюється на базі першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальностей 081 «Право» та 293 «Міжнародне право» за результатами Єдиного фахового вступного випробування.

Особливостями магістерської програми є:

-компетентнісно орієнтоване навчання, яке забезпечує формування у здобувачів освіти не лише необхідних знань, а й вмінь та навиків їх результативного застосування;

-поглиблена практична підготовка здобувачів, яка містить три складові: проходження виробничої практики студентами на базі практики, проходження практичного курсу «Юридична клінічна практика», викладачами якого є практикуючі юристи та який полягає у проведенні  практичних занять в малокомплектних групах, в результаті чого здобувачі освіти набудуть практичних навиків провадження різних видів юридичної діяльності; розробка та презентація здобувачами освіти інноваційних магістерських проєктів практичного спрямування;

-формування у студентів знань та розуміння важливості додержання етичних стандартів в професійній діяльності, розвиток культури академічної доброчесності;

-освітні компоненти спрямовані на формування у здобувачів освіти навичків soft skills, зокрема, ініціативності, креативності, критичного мислення, ефективної комунікації, стресостійкості, мультизадачності, навиків ораторського мистецтва;

– студентоорієнтоване навчання, яке полягає в наданні студентам можливостей щодо формування індивідуальної освітньої траєкторії, систематичне вивчення та врахування думки здобувачів освіти в ході моніторингу та вдосконалення освітньої програми;

-створення додаткових механізмів для формування індивідуальної освітньої траєкторії шляхом надання можливості здобувачам не лише обирати блок вибіркових дисциплін, що стосується окремої сфери юридичної діяльності, а й здійснювати вибір дисциплін в межах цього блоку, що дозволяє максимально врахувати інтереси здобувачів освіти;

-інтернаціоналізація освітньої діяльності за цією освітньої програмою шляхом популяризації академічної мобільності, залучення здобувачів освіти до наукових, науково-практичних та інформаційних заходів за участю іноземних науковців та практикуючих юристів тощо.

Співпраця з економічними факультетом у реалізації міждисциплінарних освітніх програм

З 2019 року юридичний факультет спільно з економічним факультетом Львівського національного університету імені Івана Франка реалізує міждисциплінарну освітньо-професійну програму “Економіка та правове регулювання в бізнесі” для здобуття освітнього ступеня “бакалавр” і “магістр”. Детальніше про програму можна дізнатися за посиланням.