Право соціального забезпечення України

Тип: На вибір студента

Кафедра: соціального права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516доцент Ласько І. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516доцент Ласько І. М.

Опис курсу

Мета: набуття здобувачем вищої освіти знань про систему соціального забезпечення громадян України, правовими засадами реалізації права на соціальний захист, систему соціальних ризиків, зокрема про такий новий соціальний ризик як внутрішнє переміщення у зв’язку з військовими діями, законодавством, яке передбачає правове регулювання соціально-забезпечувальних та інших відносин, які зумовлюють їх існування.

 

Завдання: поглиблено вивчити законодавство України, акти вищих судових інстанцій, проаналізувати навчальну та монографічну літературу, опанувати фундаментальні поняття навчальної дисципліни, поглибити, конкретизувати та систематизувати знання, засвоєні під час лекційних та семінарських занять та у процесі самостійної підготовки.

 

Результати навчання. Після завершення цього курсу студент буде знати; вміти аналізувати та застосовувати:

 • правові механізми регулювання відносин права соціального забезпечення;
 • суб’єктів цих відносин та їх правовий статус;
 • підстави виникнення, зміни та припинення соціально забезпечувальних правовідносин, способи забезпечення їх існування;
 • правові засади загальнообов’язкового державного соціального страхування;
 • порядок і умови надання різних видів соціального забезпечення;
 • порядок вирішення спорів, що виникають між суб’єктами права соціального забезпечення;
 • міжнародно-правові стандарти у сфері соціального забезпечення.
 • визначати галузеву приналежність відносин у сфері соціального забезпечення;
 • тлумачити чинне законодавство, яке передбачає правове регулювання окремих видів соціального забезпечення та соціальний захист окремих категорій громадян;
 • розробляти проекти документів, необхідних для призначення окремих видів соціального забезпечення

 

Рекомендована література

Література

Базова література:

 

 1. Басова І.С. Внутрішньо переміщена особа як суб’єкт права соціального захисту : монографія. Київ : Ніка-Центр, 2020. 288 с.
 2. Болотіна Н. Б. Право соціального захисту України: навч. посібн. 2-ге вид., переробл. і доп. К.: Знання, 2008. 663 с.
 3. Волошин І. П. Гарантії захисту прав малозабезпечених громадян. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2019. № 3. C. 68-72. http://apnl.dnu.in.ua/3_2019/18.pdf
 4. Волошин І. П. Щодо проблеми соціального захисту малозабезпечених громадян соціальними гуртожитками в Україні. Підприємництво, господарство і право. 2018. № 6. С. 122-127. http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2018/6/22.pdf
 5. Волошин І. П. Реалізація малозабезпеченими права на соціальне обслуговування. Підприємництво, господарство і право. 2019. № 6. С. 103-108.

http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2019/6/19.pdf

 1. Гетьманцева Н. Д. Забезпечення реалізації права на працю і захисту громадян від безробіття. Підприємництво, господарство і право. 2016. № 6. С. 84–89. url: http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2016/06/18.pdf (дата звернення: 01.12.2016).
 2. Здійснення трудових прав внутрішньо переміщеними особами. Механізм забезпечення прав внутрішньо переміщених осіб: національний та міжнародний аспекти / С.Б. Булеца, О.І. Котляр, Я.В. Лазур та ін.; за заг. ред.: О.Я. Рогача; М.В. Савчина; М.В. Менджул. Ужгород: РІК-У, 2017. 321 с.https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/17480/1/Mechanism%20of%20Providing%20Right%27s%20of%20IDP.pdf
 3. Клименко А. Л. Стандарти і гарантії соціального забезпечення: міжнародно-правовий і вітчизняний контекст : монографія. Харків: Юрайт, 2019. 176 с.
 4. Мокрицька Н.П. Право соціального забезпечення : навч. посіб. Львів : ЛьвДУВС, 2020. 536 с. http://dspace.lvduvs.edu.ua/bitstream/1234567890/3300/1/%d0%bc%d0%be%d0%ba%d1%80%d0%b8%d1%86%d1%8c%d0%ba%d0%b0_30-11-20.pdf
 5. Право соціального забезпечення України: підруч. [для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл.] / за ред. Пилипенко П.Д. 3-тє вид., переробл. і доповн. – К.: Ін Юре, 2010. – 504 с.
 6. Синчук С. М. Теорія правовідносин соціального забезпечення : дис. … д-ра. юрид. наук : 12.00.05. К., 2015. 433 с.
 7. Чижов Д. А. Нормативно-правове забезпечення права на соціальний захист учасників АТО та членів їх сімей. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Юридичні науки. 2016. № 845. С. 173–182
 8. Чижов Д. А. Соціально-правовий захист прав дітей в умовах проведення АТО в Україні. Підприємництво, господарство і право. 2017. № 1. C. 96–101.
 9. Чижов Д. А. Правовий статус учасників антитерористичної операції. Право.ua. № 2. C. 54–63.
 10. Carliner M., Marya E. Rental housing: an international comparison. Working paper. September. 2016. URL: https://www.jchs.harvard.edu/sites/default/files/international_rental_housing_carliner_marya.pdf (дата звернення : 27.02.2020).
 11. Synchuk S. To the Issue about Updating the Legal Framework for Providing Social Services in Ukraine. ВісникЛьвівськогоуніверситету. Серіяюридична. Львів : Львів. нац. ун-тіменіІванаФранка, 2021. Вип. С. 87-96
 12. Synczuk Switlana Zagadnienia teoretczne dotyczące uzasadnienia cech prawnych pomocy społecznej w dzedzinie pomocy społecznej na Ukrainie. Wrocławsko-Lwowskie zeszyty prawnicze. – Wrocław Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2012. №3. S. 393–416.

 

Додаткова література:

 

 1. Вдосконалення національного законодавства України стосовно захисту прав людини внутрішньо переміщених осіб : переглянутий базовий аналіз. Проєкт Ради Європи «Внутрішнє переміщення в Україні: розробка тривалих рішень» . Оформлення. Видавництво “Право”. 2019. С. 72-83 URL: https://rm.coe.int/revised-baseline-analysis-2019/168099446a
 2. ЄСПЛ розглядає 3800 скарг проти України через наслідки російської агресії / Сайт новин «Європейська правда. Міжнародна безпека та євроінтеграція України». URL: https://www.eurointegration.com.ua/ news/2018/01/25/ 7076603/ (дата звернення: 25.12.2020).
 3. Екосистема соціального підприємництва в Україні : виклики та можливості / ПАКТ. Київ (Україна) – Вашингтон (США), 2018. 38 с. URL: https://pactukraine.org.ua/sites/default/files/2018-06/APEA_REPORT_ukr.pdf (дата звернення).
 4. Кульчицька О. І. Державні органи як суб’єкти права соціального забезпечення // Вісник Львів. ун-ту. Сер. юрид. – 2005. – Вип. 41. – С. 244–250.
 5. Кульчицька О. І. Зміст правосуб’єктності громадян за правом соціального забезпечення // Держава і право: Зб. наук. пр. Юрид. і політич. науки. – Вип. 21. – К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2003. – С. 281–287.
 6. Кульчицька О. І. Особливості правого статусу соціальних страхових фондів // Вісник Львів. ун-ту. Сер. юрид. – 2006. – Вип. 42. – С. 238–243.
 7. Синчук С.М. Соціальне (пільгове) кредитування як вид соціального захисту громадян в Україні . Вроцлавсько-Львівський юридичний збірник. 2016. №7. С. 167-182.

 

Законодавство

 

Перелік нормативно-правових актів та правових позицій судових інстанцій, необхідних для опрацювання в межах кожної із запропонованих тем, що складають зміст навчальної дисципліни будуть запропоновані викладачем до кожної із тем під час вивчення курсу.

 

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

 1. Офіційний сайт Верховної Ради України: rada.gov.ua;
 2. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського: nbuv.gov.ua;
 3. Офіційний веб-портал “Судова влада України”: https://court.gov.ua/
 4. Єдиний державний реєстр судових рішень: http://www.reyestr.court.gov.ua./

 

Матеріали

Інформація щодо планів лабораторних занять знаходиться у розділі МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

https://law.lnu.edu.ua/wp-admin/post.php?post=8041&action=edit&lang=uk

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус