Рим Олена Михайлівна

Посада: доцент кафедри соціального права

Науковий ступінь: доктор юридичних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: olena.rym@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Scopus: www.scopus.com

Профіль у Web of Science (Publons): publons.com

Профіль у Academia.edu: lnu.academia.edu

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Профіль у ResearchGate: www.researchgate.net

Наукові інтереси

Коло наукових інтересів складають теоретичні та практичні аспекти трудових прав в системі прав людини, захисту трудових прав та інтересів роботодавців, адаптації вітчизняного трудового законодавства до європейських стандартів праці, трудове право Європейського Союзу.

Курси

Публікації

Автор понад 130 наукових та навчально-методичних публікацій, у тому числі монографій «Запобігання конкуренції у трудових правовідносинах» (2011), «Трудове право Європейського Союзу» (2020), «Співвідношення між основними економічними свободами та основоположними колективними трудовими правами у Європейському Союзі (співавт., 2019), «The principles of labour law of the European Union and Ukraine: in search of harmonization» (Принципи трудового права Європейського Союзу та України: у пошуках гармонізації)  (співавт., 2020).

Rym O., Pylypenko P. The European Employment Strategy as a Tool Promoting Ukraine’s Integration. E-Journal of International and Comparative Labour Studies. Volume 8, No. 3, September-October 2019. Р. 68-84.

Rym Olena, Synchuk Svitlana, Burak Volodymyr Protecting Workers’ Psychological
Wellbeing: Some Legal Aspects. E-Journal of International and Comparative Labour Studies. Volume 9, No. 1, January 2020. Р. 24-34.

Kosovych V., Kosovych B., Rym O. Investment of social entrepreneurship in Ukraine: current issues of legal regulation. Financial and credit activities: problems of theory and practice. Vol. 2 No. 37. 2021. Р. 467-475.

Kosovych, V. ., Kosovych, B., & Rym, O. Socialization of the economy as a component of the anthropocene age: economic and legal dimension. Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice, 2(43), 2022, P. 336–341. https://doi.org/10.55643/fcaptp.2.43.2022.3694

Rym O., Pylypenko P. The principles of labour law of the European Union and Ukraine: in search of harmonization// Modern achievements of EU countries and Ukraine in the area of law : Collective monograph. Riga : Izdevniecība “Baltija Publishing”, 2020. Р. 2. P. 477-516.

Запобігання конкуренції у трудових правовідносинах: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.05 “Трудове право; право соціального забезпечення” / Олена Михайлівна Рим; Львівський національний університет імені Івана Франка. – Л., 2008. – 16 с.

Рим О.М. Запобігання конкуренції у трудових правовідносинах: Монографія. – Тернопіль: Терно-граф, 2011. 160 с.

Рим О.М. Співвідношення між основними економічними свободами та основоположними колективними трудовими правами у Європейському Союзі// Legislation of EU countries: history, shortcomings and prospects for the development : Collective monograph. Frankfurt (Oder) : Izdevniecība “Baltija Publishing”, 2019. С. 271-292.

Рим О. М. Трудове право Європейського Союзу та його вплив на розвиток трудового права України. Автореферат дис. .. на здобуття наук. ступеня д.ю.н., Львів, 2021. 35 с.

Рим О. М. Трудове право Європейського Союзу та його вплив на розвиток трудового права України. На правах рукопису. Львів. 2021.

https://law.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/04/dis-2.pdf

 

Бабенко І., Рим О., Роль територіальних громад у протидії торгівлі людьми: методичні рекомендації. Київ, 2021. 126 с.

https://www.osce.org/files/f/documents/3/9/502473.pdf

 

Рим О.М. Класифікація нормативно-правових актів, що регулюють запобігання конкуренції у сфері трудового права // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. 2007. Випуск 1. С. 62-70.

Рим О.М. Дисциплінарна та матеріальна відповідальність за порушення прав суб’єкта
господарювання на комерційну таємницю // Збірник статтей “Актуальні проблеми удосконалення чинного законодавства України”. Івано-Франківськ, 2007. Випуск 18. С. 101-110.

Рим О.М. Підстави для визнання недійсними угод про обмеження конкуренції у трудових правовідносинах // Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2007. Випуск 44. С. 207-212.

Рим О.М. Деякі аспекти захисту прав роботодавця на комерційну таємницю // Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління і права. 2009. №2 (30). С. 135-138.

Рим О.М. Еволюція юридичних обмежень конкуренції у трудових правовідносинах // Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління і права. 2011. №1 (37). С. 195-202.

Рим О.М. Поняття та сутність конкуренції у трудових правовідносинах // Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2011. Випуск 53. C. 238-245.

Рим О.М. Наслідки визнання недійсними угод про неконкуренцію у трудових правовідносинах // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України [текст]: Збірник наукових статей. Випуск 26.  Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. 2011. С. 223-230.

Рим О.М. Відшкодування шкоди, завданої у разі неправомірного використання чи розголошення працівником комерційної таємниці роботодавця // Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління і права.  2011.  №2 (38). С. 204- 210.

Рим О.М. / Rym Olena. Правове забезпечення конкуренції у трудових правовідносинах/ Podstawy prawne konkurencji w stosunkach pracy// Вроцлавсько-Львівський юридичний збірник. – 2011. – №2. – 336 с. Wroclawsko-Lwowskie zeszyty prawnicze. 2011.  №2.  – С. 288-306.

Рим О.М. Угода про неконкуренцію учасників трудових правовідносин та її основні характеристики // Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2012.  Випуск 55.  С. 179-185.

Rym Olena. Ukrainian Legislation and the Regulation of Unfair Competition Prevention in Labour Relations // Labour Regulation in the 21st Century: In Search of Flexibility and Security. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 2012. P. 285-292.

Рим О.М. Правове регулювання усунення керівних працівників від виконання їхніх трудових обов’язків // Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління і права. 2013. №4 (48). С. 256-263.

Рим О. М. Правові засади взаємодії Європейського Союзу та Міжнародної організації праці. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. Вип. 50 (Т. 1). С. 138–141.

Рим О. М. Право на страйк в Україні у контексті рішень Європейського суду з прав людини. Університетські наукові записки. 2018. № 2. С. 125–135.

Рим О. М Виникнення та розвиток трудового права Європейського Союзу. Вісник Львівського торговельно-економічного університету (Юридичні науки). 2018. Вип. 7. С. 297–306.

Рим О. М., Пилипенко П. Д. Про свободу переміщення працівників країнами Європейського Союзу. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2018. Вип. 67. С. 189–198.

Рим О. М. Правові аспекти реалізації Європейським Союзом політики у сфері зайнятості. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Юриспруденція». 2019. Вип. 37. С. 154–158.

Рим О. М. Колективні трудові права як загальні принципи трудового права Європейського Союзу. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2019. № 5. С. 43–46.

Рим О. М. Застосування Хартії основоположних прав Європейського Союзу та Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод у практиці Суду ЄС. Журнал європейського і порівняльного права. 2019. Вип. 11 / 3–4. С. 55–62.

Рим О. М. Про працівника як основного суб’єкта трудового права у Європейському Союзі. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2020. Вип. 70. С. 180–190.

Рим О. М. Захист персональних даних працівників у Європейському Союзі. Актуальні проблеми держави і права. 2020. № 85. С. 221–227.

Рим О. М. Правове регулювання визнання професійної кваліфікації особи для працевлаштування в Європейському Союзі. Держава та регіони. Серія право. 2020. № 2 (68). С. 64–69.

Рим О. М. Правове регулювання трудових відносин Хартією основоположних прав Європейського Союзу. Юридичний бюлетень. 2020. Вип. 14. С. 126–132.

Рим О. М. Характеристика факторів формування трудового права Європейського Союзу. Visegrad journal on human rights. 2018. № 6 (vol. 2). С. 192–196.

Rym O. Fundamental rights as a general principle of the European Union law. Recht der Osteuropäischen Staaten. 2019. № 1. C. 157–161.

Рим О. М. Рішення Суду ЄС як джерело трудового права Європейського Союзу. Jurnalul juridic national: teorie şi practică. 2020. Num. 1(41). С. 94–98.

Рим О. М. Акти соціального діалогу як джерела трудового права Європейського Союзу. Recht der Osteuropäischen Staaten. 2019. № 4. C. 140–144.

Рим О. М. Правове регулювання колективних звільнень у Європейському Союзі. Recht der Osteuropäischen Staaten. 2020. № 3.C. 49–53.

Rym O. Current issues of legal regulation of occupational safety in Ukraine. Security as the purpose of law: Conference papers of the 3 rd International Conference of PhD Students and Young Researchers (Vilnius, 9–10 April 2015). Vilnius University, Faculty of Law, Vilnius, Lithuania. P. 216–224.

Rym O. Current issues of legal regulation of employee’s personal data protection  in Ukraine. Digitalization in law: Conference papers of the 6th International Conference of PhD Students and Young Researchers (Vilnius, 03–04 May 2018). Vilnius University, Faculty of Law, Vilnius, Lithuania. Р. 230–236.

Рим О.М. Роль Європейської соціальної хартії у правовій системі Європейського Союзу Актуальні проблеми соціального права. Випуск 10. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Європейська соціальна хартія та проблеми реалізації соціальних прав в умовах глобалізації” (до 25-річчя Європейської соціальної хартії (переглянутої) 23 квітня 2021 року. – Львів, «ГАЛИЧ-ПРЕС», 2021. С. 116-119.

Рим О.М. Про запобігання конкуренції у трудових правовідносинах: англійський варіант вирішення проблеми // Актуальні питання реформування правової системи України. Збірник наукових статей за матеріалами ІІ Міжвузівської науково – практичної конференції 27-28 травня 2005 року, м.Луцьк. С. 156-159.

Рим О.М. Міжнародно-правові акти про запобігання конкуренції у трудових правовідносинах // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали XII регіональної науково-практичної конференції. 9-10 лютого 2006 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2006. С. 299-300.

Рим О.М. Деякі аспекти вирішення проблеми конкуренції у трудових правовідносинах за законодавством США // Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку: 3б. тез наук. доп. II Міжнар. наук.-практ. конф. студ. та аспірантів (17-18 березня 2006 року). – Луцьк: РВВ “Вежа” Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки. 2006. С. 424-425.

Рим О.М. Запобігання конкуренції у трудових правовідносинах: історичний аспект правового регулювання // Актуальні питання реформування правової системи України: зб. наук. ст. за матеріалами III Міжнар. наук.-практ. конф., м. Луцьк, 2-3 червня 2006 р: У 2-х т. / Уклад. Т.Д. Климчик, І.М. Якушев. – Луцьк: РВВ „Вежа” Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2006. Т. 2. С. 68-71.

Рим О.М. До проблеми форми угоди про обмеження
конкуренції у трудових правовідносинах // Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення: до 80-ти річчя проф. P.I. Кондратьева: Збірник наукових праць. –Хмельницький: Видавництво Хмельницького університету управління і права, 2007. С. 178-180.

Рим О.М. Загальна характеристика роботодавця як сторони
договору про обмеження конкурентної діяльності // Молодь у юридичній науці: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених “П’яті осінні юридичні читання” (27-28 жовтня 2006 року, м. Хмельницький: У 5-ти частинах: Частина четверта: “Цивільне процесуальне право. Трудове право; право соціального забезпечення. Земельне право; аграрне право; екологічне право”. – Хмельницький: Видавництво Хмельницького університету управління та права, 2006. С. 98-100.

Рим О.М. Працівник як сторона угоди про неконкуренцію у трудовому праві // Право XXI століття: становлення та перспективи розвитку: Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції “Другі Прибузькі юридичні читання” / Під редакцією В.І. Терентьєва, О.В. Козаченка. – Миколаїв, 2006. С.423 -424.

Рим О.М. До питання про договірне регулювання обмеження конкуренції у трудовому праві // Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку: 3б. тез наук. доповідей за матеріалами III Міжнародної наук.-практ. конф., м. Луцьк, 23-24 березня 2007 p. / Уклад. М.Л. Марченко, Н.М. Гончарові, В.В. Мачуха, С.С. Савич, І.Ф. Урина. – Луцьк, 2007. С. 373-374.

Рим О.М. Юридична відповідальність роботодавця за порушення умов угоди про обмеження конкуренції // Молодь у юридичній науці: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених “Шості осінні юридичні читання” (м. Хмельницький, 26-27 жовтня 2007 р.): у 3-х частинах – Частина друга: Цивільне право. Сімейне право. Міжнародне приватне право. Комерційне право. Цивільний процес. Трудове право. Право соціального забезпечення. – Хмельницький: Видавництво Хмельницького університету управління та права, 2007. С. 334-337.

Рим О.М. Строки чинності договірних обмежень конкуренції у трудових правовідносинах // Актуальні проблеми юридичної науки: збірник тез міжнародної наукової конференції “Сьомі осінні юридичні читання” (м. Хмельницький, 28-29 листопада 2008 року): Частина друга: “Конституційне право. Адміністративне право. Фінансове право. Інформаційне право. Земельне право. Аграрне право. Екологічне право. Природоресурсне право. Трудове право. Право соціального забезпечення”. – Хмельницький: Видавництво Хмельницького університету управління та права, 2008. С. 326.

Рим О.М. Захист комерційних інтересів роботодавця: світовий досвід правового регулювання // Проблеми вдосконалення правового регулювання щодо забезпечення прав та основних свобод людини і громадянина в Україні: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та аспірантів (м. Івано-Франківськ, 23-24 квітня 2009 року). Івано-Франківськ, 2009. С. 107-109.

Рим О.М. Чинне законодавство України про обмеження конкуренції у трудових правовідносинах // Актуальні проблеми розвитку законодавства про працю та соціальне забезпечення: Тези доповідей і наукових повідомлень учасників Міжнародної науково-практичної конференції; м. Харків, 22-23 квітня 2009 р. / За ред. В.В. Жернакова. – Харків: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, 2009. С. 250-252.

Рим О.М. Щодо врегулювання конкурентних відносин у Проекті Трудового кодексу України // Актуальні питання реформування правової системи України: Зб. наук. ст., за матеріалами VI Міжнар. наук.-практ. конф., Луцьк, 29-30 травня 2009 р. / Уклад. Т.Д. Климчук. Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2009. C. 439-441.

Рим О.М. Правові засади інформування у галузі охорони праці // Актуальні проблеми юридичної науки: Збірник тез міжнародної наукової конференції “Восьмі осінні юридичні читання” (м. Хмельницький, 13-14 листопада 2009 року): У 4-х частинах. – Частина друга: “Конституційне право. Адміністративне право. Фінансове право. Інформаційне право. Земельне право. Аграрне право. Екологічне право. Природоресурсне право. Трудове право та право соціального забезпечення”. Хмельницький: Видавництво Хмельницького університету управління та права, 2009. С. 381-383.

Рим О.М. Правове регулювання діяльності добровільних об’єднань громадян, науковців та спеціалістів з охорони праці // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали XVI регіональної науково-практичної конференції. 8-9 лютого 2010 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2010. С. 278-279.

Рим О.М. Правові засади фінансування заходів з охорони праці // Актуальні питання реформування правової системи України: зб. наук. ст. за матеріалами VII міжнар. наук.-практ. конф., Луцьк, 4-5 червня 2010 р. / Уклад. Вознюк Н.І., Климчик Т.Д., Крисюк Ю.П., Старко О.Л., Старчук О.В., Шевчук І.М., Чупринський Б.О. Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2010. С. 514-516.

Рим О.М. До питання про можливість конкуренції між працівником і роботодавцем // Актуальні проблеми юридичної науки: Збірник тез міжнародної наукової конференції “Дев’яті осінні юридичні читання” (м. Хмельницький, 12-13 листопада 2010 року): У 4-х частинах. – Частина друга: “Конституційне право. Адміністративне право. Фінансове право. Інформаційне право. Земельне право. Аграрне право. Екологічне право. Природоресурсне право. Трудове право та право соціального забезпечення”. Хмельницький: Видавництво Хмельницького університету управління та права, 2010. С. 221-223.

Рим О.М. Про форми конкурентної діяльності працівника і роботодавця // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали XVIІ регіональної науково-практичної конференції. 3-4 лютого 2011 р. Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2011. С. 244-245.

Рим О.М. Деякі аспекти вирішення проблеми конкуренції за законодавством Польщі // Генезис публічного права: від становлення до сучасності: збірник наукових праць / за ред. С.В. Ківалова, В.О. Тулякова, О.В. Козаченка. – Миколаїв: Іліон, 2010. – С. 326-327.

Рим О.М. Проект Трудового кодексу України про обмеження конкуренції у трудових правовідносинах // Збірник тез за результатами круглого столу з обговорення проекту Трудового кодексу України (27 травня 2011 року) / за ред. к.ю.н., доц. А.В. Андрушко, к.ю.н. О.А. Ситницької. Хмельницький: Хмельницький університет управління і права, 2011. С. 30-33.

Рим О.М. Судовий захист права на комерційну таємницю у трудових правовідносинах // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХVIІІ регіональної науково-практичної конференції. 26-27 січня 2012 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2012. С. 285-287.

Rym Olena. The prevention of competition in legal labour relations ассоrding to the valid Ukraine’s legislation // Labour market of the 21st century: looking for flexibility and security: The Material of the International Scientific Conference. 12 – 14 May 2011.  Vilnius: Vilniaus universiteto Teises facultetas, 2011. Р. 484-492.

Рим О.М. Правові аспекти дійсності угод про неконкуренцію у трудових правовідносинах // Проблеми правового забезпечення інтересів суб’єктів трудового права в умовах реформування трудового законодавства: Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції, 30 вересня-1 жовтня 2011 року) / За ред. проф. Р. І. Кондратьєва, к.ю.н., доц. А.В. Андрушко, к.ю.н. О.А. Ситницької. Хмельницький: Видавництво Хмельницького університету управління та права, 2011. С. 99-102.

Рим О.М. Підстави відсторонення керівних працівників від роботи // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХXІ звітної науково-практичної конференції (12–13 лютого 2015 р.): у 2 ч. Ч. 2. Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2015. С. 42-44.

Rym Olena. Employment policy: the European Union’s experience and Ukraine’s perspectives // “Особенности адаптации законодательства Молдовы и Украины к законодательству Европейского Союза”: материалы международной научно-практической конференции, 27-28 марта 2015 г., орг. ком.: Бужор В. [и др.]. – Кишинев: Б. и., 2015 (Tipogr. “Cetatea de Sus”) / Ч. 2. 2015. Р. 173-176.

Рим О.М. Захист прав роботодавця на комерційну таємницю у проекті Трудового кодексу України // Проблеми кодифікації законодавства про працю: матеріали “круглого столу” (Харків, 12 березня 2015 року) / за ред. В.В. Жернакова. Х.: Право, 2015. С. 98-102.

Рим О.М. Стан виконання плану імплементації європейських стандартів безпеки та охорони здоров’я працівників у видобувних галузях// Актуальні проблеми соціального права. Матеріали всеукраїнського «круглого столу» присвяченого 40-річчю кафедри соціального права (1 квітня 2016 р.). Львів: Кафедра соціального права Львівського національного університету імені Івана Франка; Український центр соціально-правових досліджень, 2016. 284 с. – С. 198-200.

Рим О.М. Практика Європейського суду з прав людини щодо захисту права на страйк//  Історія зародження і розвиток профспілкового руху в Україні: Збірник тез міжн. наук.-практ. конфер. з нагоди 200-річчя створення першої профспілкової організації на українських землях (м. Львів, 9 листопада 2017 р.) [заг. ред. Семигіної Т.В.]. К: Академія праці, соціальних відносин і туризму, 2017. С. 96-99.

Рим О.М. Окремі аспекти захисту Європейським судом з прав людини права на участь у профспілці// Напрями розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю кафедри трудового та господарського права Харківського національного університету внутрішніх справ (м.Харків, 3 листопада 2017 р.); за заг. ред. К.Ю. Мельника.- Х.:, Харків. нац. ун-т внутр. справ, 2017. С. 246-249.

Рим О.М. Нові тенденції щодо захисту персональних даних працівників// Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали ХXІІ звітної науково-практичної конференції (7–8 лютого 2018 р.) : у 2 ч. Ч. 2. Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2018. С. 27-29.

Рим О.М. Правила Європейського Союзу щодо захисту персональних даних працівників// Актуальні проблеми соціального права. Випуск 5. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Українська правнича наука: основні тенденції розвитку в умовах євроінтеграції» 10 листопада 2017 року.- Львів, «ГАЛИЧ-ПРЕС», 2017. С.160-163.

Рим О.М. Право Європейського Союзу та європейське право: варіанти взаємодії// Верховенство права у процесі державотворення та захисту прав людини в Україні: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м.Одеса, Україна, 9-10 лютого 2018 р.).- Одеса: ГО «Причорноморська фундація права», 2018. С. 8-13.

Рим О.М. Взаємодія трудового права Європейського Союзу та трудового права держав – членів ЄС// Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення: тези доповідей учасників міжнародної науково-практичної конференції (20 квітня 2018 р.) / за ред. д.ю.н., проф. М. І. Іншина, к.ю.н. І. С. Сахарук. – Київ, 2018. С. 150-153.

Рим О.М.  Європейський Союз та Міжнародна організація праці: конкуренти чи союзники?// Актуальні проблеми соціального права. Випуск 7. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми реалізації і захисту соціальних прав в Україні» 27 квітня 2018 року.- Львів, «ГАЛИЧ-ПРЕС», 2018. С. 224-228.

Рим О.М. До питання про поняття acquis communautaire у праві Європейського Союзу// Теорія та практика адаптації законодавства України до законодавства ЄС: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м.Київ, 8 червня 2018 року/ за ред. проф. Р.С. Мельника, відпов. ред. к.ю.н. Л.Ю. Малюга. К.: Видавничий дім «Гельветика», 2018. С. 79-81.

Рим. О.М. Позиція Суду Європейського Союзу щодо зменшення суддівської винагороди в контексті гарантування незалежності судової системи// Публічна служба і адміністративне судочинство: здобутки і виклики: Збірник матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 5–6 липня 2018 року). К.: ВД «Дакор», 2018. С. 344-347.

Rym Olena  Employment policy: the European Union’s experience and Ukraine’s perspectives // “Особенности адаптации законодательства Молдовы и Украины к законодательству Европейского Союза”: материалы международной научно-практической конференции, 27-28 марта 2015 г., орг..ком.: Бужор В. [и др..].- Кишинев: Б. и., 2015 (Tipogr. “Cetatea de Sus”)/ Ч. 2. 2015. Р. 173 – 176.

Рим О.М. Компетенція Європейського Союзу у сфері найманої праці// Розвиток трудового права і права соціального забезпечення: теорія і практика : тези доп. та наук. повідомл. учасників VIII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 05 жовт. 2018 р.) / за ред. О. М. Ярошенка. – Харків : ФОП Панов А.Н, 2018. С. 314-318.

Рим О.М. Взаємодія трудового права ЄС та міжнародного трудового права// Адаптація правової системи України до права Європейського Союзу : теоретичні та практичні аспекти : матеріали III Всеукраїнської за міжнародною участю науковопрактичної конференції (м. Полтава, 25-26 жовтня 2018 року). Полтава: Россава, 2018. С. 43-45.

Рим О.М. Перспективи розвитку трудового права Європейського Союзу// Теорія і практика сучасної юриспруденції: Міжнародна науково- практична конференція, м. Київ, 7–8 грудня 2018 р. К.: Центр правових  наукових досліджень, 2018. С. 63-65.

Рим О.М. Європейський стовп соціальних прав: нові підходи до вирішення старих проблем// Сучасне державотворення та правотворення: питання теорії та практики:  Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна, 7–8 грудня 2018 р.). Одеса: ГО «Причорноморська фундація права», 2018. Ч. 2. С. 50-53.

Рим О.М. Правове регулювання трудових відносин у контексті Європейської соціальної моделі// «Conceptul de dezvoltare a statului de drept in Moldova si Ucraina in contextul proceselor de eurointegrare», conferinta internationala stiintifico–practica. (2018; Chisinau). Conferinja internationala stiintifico–practica «Conceptull de dezvoltare a statului de drept in Moldova si Ucraina in contextul proceselorj de eurointegrare», 2–3 noiembrie, 2018 / com. org.: V. Bujor [et al.]. – Chisinau: S.n., 2018 (Tipogr. «Tipocart Print»). C. 137-140.

Рим О.М. Роль соціальних партнерів у становленні трудового права Європейського Союзу// Актуальні проблеми правових наук в євроінтеграційному вимірі: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м.Харків, 14-15 грудня 2018 року). У 2-х частинах.- Харків: ГО “Асоціація аспірантів-юристів”, 2018. Ч.2. С. 101-103.

Рим О.М. Вплив Лісабонського договору на розвиток трудового права Європейського Союзу// Актуальні проблеми соціального права. Випуск 8. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми реалізації і захисту прав людини в світлі Загальної декларації прав людини» (до 70-річчя з дня ухвалення) 14 грудня 2018 року. Львів, «ГАЛИЧ-ПРЕС», 2019. С. 287-290.

Рим О.М. Вплив трудового права Європейського Союзу на стан зайнятості// Міжнародні та національні правові виміри забезпечення стабільності: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м.Львів, 19-20 квітня 2019 р. Львів: Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2019. С. 100-102.

Рим О.М. Відкритий метод координації як інструмент реалізації Європейської стратегії зайнятості// International scientific and practical conference «New challenges of legal science in Ukraine and EU countries» Miskolc, Hungary, April 19–20, 2019. Miskolc: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2019. С. 424-426.

Рим О.М. Правові основи трудової мобільності у Європейському Союзі – Харків 50 р кафедри// Проблеми реалізації прав громадян у сфері праці та соціального забезпечення: тези доп. та наук. повідомл. учасників IX Міжнар. наук.-практ. Конф., яка присвяч. 50-річчю створення каф. труд. права Нац. юрид. ун-ту ім. Ярослава  Мудрого (м.Харків, 11 жовтня 2019 р.)/уклад: О.М. Ярошенко, А.М. Слюсар, І.А. Вєтухова; за ред. О.М. Ярошенка. Харків: Право, 2019. С. 239-243

Рим О.М. Положення Маастрихтського договору як основа сучасної моделі трудового права Європейського Союзу// Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 90-річчю з дня народження чл. кор. НАПрН України, академіка Міжнародної кадрової академії, Заслуженого діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. О. І. Процевського (Харків, 5 квітня 2019 року). Харків : Юрайт, 2019. С. 244-247.

Рим О.М. Правові аспекти боротьби з незадекларованою працею в Європейському Союзі// Правове забезпечення соціальної сфери: матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодних вчених ( м.Одеса, 19 квітня 2019 р.)/ за ред. д.ю.н., проф. Г.І. Чанишевої. Одеса: Фенікс, 2019. С. 87-90

Rym O.M Differences in the fundamental rights understanding: does the problem in the European Union exist?// International Scientific Conference Relevant Issues of the Development of Science in Central and Eastern European Countries: Conference Proceedings, September 27th, 2019. Riga, Latvia: Baltija Publishing. С. 184-187

Рим О.М. Правове регулювання трудових відносин в ЄС за Паризьким та Римськими договорами// Адаптація правової системи України до права Європейського Союзу : теоретичні та практичні аспекти : матеріали IV Всеукраїнської за міжнародною участю науковопрактичної конференції (м. Полтава, 23-24 жовтня 2019 року) : у 2-х ч. Полтава : Россава, 2019. Ч.2. С. 118-120.

Рым О.М. Равенство или недискриминация в трудовых отношениях: за что борется Европейский Союз?// Международные трудовые стандарты и национальное законодательство о труде и социальном обеспечении (к 100-летию МОТ) : сб. науч. тр. V Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 1 – 2 нояб. 2019 г. / редкол.: К. Л. Томашевский (отв. ред.) [и др.]. Минск : Междунар. ун-т «МИТСО, 2019. С. 120-123.

Рим О.М. Установчі договори як джерела трудового права ЄС // Актуальні проблеми законодавства України: пріоритетні напрями його вдосконалення: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна, 11-12 жовтня 2019 р.). Одеса: ГО «Причорноморська фундація права», 2019. С. 23-26.

Рим О.М. Правове регулювання відрядження працівників у Європейському Союзі// Auctoritate magi squam imperio: Юридична наука у громадянському суспільстві. Зб. наук. праць. Матеріали Х міжнар. наук.-практ. конф. ( Київ, 30 жовтня 2019 р.). До 70-ліття Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України/ Ред. колегія: Н.М. Пархоменко (голова), О.О. Малишев (заступник голови), А.М. Гурова (секретар), В.К. Малолітнева, П.С. Демченко. К., 2019. С. 193-195

Рим О.М. Місце Хартії основоположних прав Європейського Союзу у системі джерел трудового права ЄС// Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів: тези допов. учасн. Міжн. наук.-практ. конф. (м. Київ, 22 листопада 2019 р.) / за ред. проф. М. І. Іншина, к.ю.н. М. Б. Мельник. Київ: ФОП Маслаков, 2019. С. 73-76

Рим О.М. До питання про приєднання Європейського Союзу  до Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод// Основні права людини: розуміння та виклики: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м.Київ, 10 грудня 2019 року/ ред. кол. Гриценко І.С., Мельник Р.С. та ін. К.: Видавничий дім «Гельветика», 2019. С. 142-145.

Рим О.М. Роль Суду ЄС у гарантуванні трудових прав// Актуальні проблеми соціального права. Випуск 9. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Українська правнича наука та її вплив на сучасні реформи” (до 95-річчя Цигилика Теодора Івановича) 6 грудня 2019 року. Львів, «ГАЛИЧ-ПРЕС», 2020. С. 152-156.

Рим О.М. Міжнародні договори Європейського Союзу та держав-членів як джерела трудового права ЄС// International scientific and practical conference “Systematisation of Ukrainian and European legislation in the realities of the modern world”: Conference proceedings, December 27-28, 2019. Arad: Izdevnieciba “Baltija Publishing”. P. 149-152.

Рим О.М. Правове забезпечення трудових відносин актами вторинного права Європейського Союзу// Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХXV звітної науково-практичної конференції (6–7 лютого 2020 р.): у 2-ох ч. Ч. 2. Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2020. С. 44-48.

Рим О.М. Значення правових інструментів м’якого права Європейського Союзу для регулювання трудових відносин// Актуальні проблеми приватного та публічного права : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції присвяченої 91-річчю з дня народження член-кореспондента НАПрН України, академіка Міжнародної кадрової академії, Заслуженого діяча науки України, доктора юридичних наук, професора Процевського О.І. (27 березня 2020 року). Харків, 2020. С. 106-110.

Рим О.М. Деякі аспекти реалізації свободи вільного руху працівників у сфері державної служби// Проблеми розвитку соціально-трудових прав та профспілкового руху в Україні : матеріали VІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Харків, 28 травня 2020 р.) / за заг. ред. К. Ю. Мельника. X. : Харків. нац. ун-т внутр. справ, 2020. С. 231-234.

Рим О.М. Деякі аспекти правового регулювання часу відпочинку у Європейському Союзі// Розбудова правової держави в Україні: реалії та перспективи : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 29 травня 2020 року). Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2020. С. 239-242.

Рим О.М. Захист працівників у разі неплатоспроможності роботодавця за правилами Європейського Союзу// Особливості розвитку законодавства України у контексті євроінтеграційних процесів: міжнародна науково-практична конференція, м.Харків, 5-6 червня 2020 р. Харків: Східноукраїнська наукова юридична організація, 2020. С. 102-105.

Рим О.М. Правове забезпечення дистанційної праці у Європейському Союзі // Юридичні гарантії забезпечення прав громадян на працю і соціальний захист : тези доп. та наук. повідомл. учасників Х  Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 9 жовтня 2020 р.) / уклад. : О. М. Ярошенко, Н. Г. Орлова, О. В. Соловйов ; за ред. О. М. Ярошенка. Харків : Право, 2020. С. 217-221.

Рим О.М. Особливості реалізації права на вільне переміщення працівників у Європейському Союзі під час спалаху COVID-19 // Правові виклики сучасності: міжнародна міграція в умовах глобалізації : Матеріали І Міжнар. наук.-практ. онлайн конф. (Чернівці, 23 жовтня 2020 р.) / [редкол.: Н. Д. Гетьманцева (голова), О. В. Кіріяк (відпов. секр.) та ін.]. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2020. С. 168-169

Рим О.М. Соціально-трудові гарантії для сезонних працівників у Європейському Союзі // Адаптація правової системи України до права Європейського Союзу : теоретичні та практичні аспекти : матеріали V Всеукраїнської за міжнародною участю науковопрактичної конференції (м. Полтава, 22 жовтня 2020 року). Полтава, 2020. С. 123–125.

Рим О.М. Правила Європейського Союзу щодо встановлення трудових відносин на визначений строк// Державна політика регулювання ринку праці в Україні: сучасні виклики та концепція розвитку: матеріали Всеукраїнської міждисциплінарної науковопрактичної конференції (м. Київ, 26 листопада 2020 р.) / за ред. І. С. Сахарук, А. М. Магомедової. Київ : ВД «Дакор», 2020. С. 162-168.

Рим О.М. Правила інформування працівників про умови праці у Європейському Союзі // Теоретико-прикладні проблеми правового регулювання в Україні: матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. (м. Львів, 11 грудня 2020 р.) / за заг. ред. І. В. Красницького. Львів: ЛьвДУВС, 2020. С. 227-233.

Рим О. М. Європейські транснаціональні корпоративні угоди як акти соціального діалогу. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХXVІІ звітної науково-практичної конференції (5–6 лютого 2021 р.): у 2-ох ч. Ч. 2. Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2021. 218 с. С. 46-48.

Рим О. М.  Репрезентативність соціальних партнерів для участі у соціальному діалозі на рівні Європейського Союзу. Актуальні проблеми приватного та публічного права : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції присвяченої 92-річчю з дня народження член-кореспондента НАПрН України, академіка Міжнародної кадрової академії, Заслуженого діяча науки України, доктора юридичних наук, професора Процевського О.І. (2 квітня 2021 року). – Харків, 2021. С. 138-140.

Рим О. М. Тристоронній соціальний саміт з питань зростання та зайнятості як інструмент соціального діалогу на рівні Європейського Союзу. Аграрне, земельне, екологічне, трудове право та право соціального забезпечення: здобутки та перспективи розвитку в Україні: тези доповідей учасників всеукраїнської дистанційної наук.-практ. конф. до 10-річчя створення одноіменних кафедр ( м.Київ, 12 березня 2021 року) / за заг ред. проф. Іншина М.І., за ред. проф. Носіка В.В., доц. Ковальчук Т.Г., ас. Мельник М.Б. – Київ: Освіта України, 2021. С. 437-439.

Рим О. М. Правила Європейського Союзу щодо мінімального щоденного часу відпочинку працівників. Сучасний стан забезпечення трудових прав і прав у сфері соціального забезпечення та перспективи його поліпшення : матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Харків, 4 червня 2021 р.) ; за заг. ред. К. Ю. Мельника. X. : Харків. нац. ун-т внутр. справ, 2021. С. 111-113.

Рим О. М. Правове регулювання безпеки та здоров’я працівників в Україні у контексті виконання Угоди про асоціацію. Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів: тези допов. учасн. ІІІ Міжн. наук.-практ. конф. (м. Київ, 26 листопада 2021 р.) / за ред. проф. М. І. Іншина, к.ю.н. М. Б. Мельник. – Київ: ФОП Маслаков, 2021. С. 40-43.

Рим О.М. Правове регулювання праці військовополонених в Україні. Актуальні проблеми приватного та публічного права : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 93-річчю з дня народження членакореспондента НАПрН України, академіка Міжнародної кадрової академії, Заслуженого діяча науки України, доктора юридичних наук, професора Процевського О.І. (21 травня 2022 року).  Харків, 2022. С. 45-48.

Рим О.М. Реформа трудового законодавства gід час війни: адаптація чи маніпуляція? Особливості реалізації прав у сфері праці та соціального захисту в умовах воєнного стану: Матеріали Круглого столу (12 травня 2022 р.) / кафедра соціального права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, кафедра трудового права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, кафедра цивільного права і процесу юридичного факультету Донецького національного університету імені Василя Стуса, Громадська організація «Український Центр соціально-правових досліджень» / за заг. ред. д.ю.н., проф. П.Д. Пилипенка (голова), д.ю.н., проф. О.Г. Середи, д.ю.н., доц. Л.П. Амелічева (відпов. ред.). – Львів, Харків, Вінниця. 2022. C. 80-83.

 

Навчально-методична література:

Козак З.Я., Лещух Д.Р., Рим О.М. Правове регулювання охорони праці: Завдання для практичних занять для студентів юридичного факультету. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. – 2010. – 28 с.

В.Я. Бурак, О.І. Кульчицька, О.М. Рим, С.М. Синчук, В.Л. Стрепко. Право соціального забезпечення. Методичні вказівки для підготовки до практичних занять для студентів юридичного факультету. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. – 2010. – 80 с.

Право соціального забезпечення України. Практикум: Навчальний посібник / За ред. П.Д. Пилипенка. – К.: Істина, 2012. – 288 с. (Рим О.М. – теми 6, 10 (с. 162-195; с. 271-287).

Рим О.М. Трудове право Європейського Союзу. Програма спецкурсу для студентів юридичного факультету. Львів: юридичний факультет Львівського національного університету  імені  Івана Франка. 2016. 12 с.

Пилипенко П.Д., Синчук С.М., Бурак В.Я., Рим О.М. Робоча програма навчальної дисципліни «Соціально-правові стандарти захисту прав та інтересів громадян в умовах глобалізації ринку праці» для студентів за галуззю знань 08 «Право» у межах освітньо-професійної програми ОС Магістр, Львів, 2021р. 20 с.

Біографія

Рим (Макар) Олена Михайлівна (30.10.1981 м.Львів) – юрист, доктор юридичних наук.

Трудову діяльність розпочала в 1999 році на посаді помічника нотаріуса. З лютого 2003 року виконувала обов’язки помічника судді апеляційного суду Львівської області, з лютого 2004 року по листопад 2004 року – начальника відділу організаційного забезпечення роботи судової палати у цивільних справах апеляційного суду Львівської області. Під час навчання в аспірантурі з листопада 2004 року по вересень 2007 року працювала юрисконсультом за сумісництвом. З 2007 року працювала на посаді асистента кафедри трудового, аграрного та екологічного права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, з липня 2010 року – на посаді доцента кафедри соціального права.

Лектор навчальних дисциплін:

«Трудове право України», «Трудове право Європейського Союзу», «Соціально-правові стандарти захисту прав та інтересів громадян в умовах глобалізації ринку праці».

Проводить лекційні та практичні заняття на 2, 4, 5 курсах юридичного факультету.

 

Освіта:

1) 2004 року закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікаційний рівень магістра права.

2) 2004 року закінчила навчання у спеціалізованій групі з поглибленим вивченням англійської мови у Львівському національному університеті імені Івана Франка, відмінно склала підсумковий іспит і захистила магістерську роботу англійською мовою. Отримала Сертифікат про володіння фаховою іноземною мовою.

3) 2008 року закінчила аспірантуру Львівського національного університету імені Івана Франка.

4) 2008 року захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 12.00.05 – “Трудове право. Право соціального забезпечення” на тему “Запобігання конкуренції у трудових правовідносинах”.

5) грудень 2013 рік – стажування на кафедрі трудового права юридичного факультету Віденського університету.

6) 2020 року закінчила докторантуру Львівського національного університету імені Івана Франка.

4) 2021 року захистила докторську дисертацію за спеціальністю 12.00.05 – “Трудове право. Право соціального забезпечення” на тему “Трудове право Європейського Союзу та його вплив на розвиток трудового права України”.

5) 2022 року присвоєно вчене звання доцента кафедри соціального права.

 

Досвід роботи:

з липня 1999 року по лютий 2003 року –  помічник приватного нотаріуса;

з лютого 2003 року по вересень 2003 року – помічник судді апеляційного суду Львівської області;

з вересня 2003 року по лютий 2004 року – помічник заступника голови  апеляційного суду Львівської області – голови судової палати в цивільних справах;

з лютого 2004 року по листопад 2004 року – начальник відділу організаційного забезпечення роботи судової палати у цивільних справах апеляційного суду Львівської області; присвоєно восьмий ранг державного службовця;

з листопада 2004 року по вересень 2007 року – аспірант денної форми навчання Львівського національного університету імені Івана Франка;

з вересня 2007 року по липень 2010 року – асистент кафедри трудового, аграрного та екологічного права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка;

з липня 2010 року по вересень 2018 року – доцент кафедри соціального права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка;

з вересня 2018 року по вересень 2020 року – докторант кафедри соціального права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка;

з лютого 2020 року по тепер – доцент кафедри соціального права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

 

Підвищення кваліфікації:

грудень 2013 рік – стажування на кафедрі трудового права юридичного факультету Віденського університету;

квітень 2015 року – участь у заході підвищення кваліфікації адвокатів: семінар-тренінг на тему «Конвенційні механізми захисту прав людини та заборона дискримінації у практиці Європейського суду з прав людини»;

червень 2018 року – участь у науково-педагогічному стажуванні “Higher education institutions as a medium for the formation of a new generation of lawyers”, Sandomierz, Poland;

лютий 2022 року – участь у міжнародному онлайн стажуванні “Особливості наукометрії в соціально-гуманітарній сфері” (Балтійська міжнародна академія, Рига, Латвія).

 

Наукова діяльність:

 • Є членом редколегії та рецензентом наукового журналу Вісник Львівського університету. Серія юридична.
 • Рецензент зарубіжного видання E-Journal of International and Comparative Labour Studies (за згодою).
 • Запрошений лектор Кільського університету імені Крістіана Альбрехта (04.02.2022 року прочитала лекцію на тему «Трудове право України»).
 • Рецензент разової спеціалізованої ради ДФ 35.051.052 по захисту дисертації Кульчицького Тараса Руслановича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Право» за спеціальністю «Право» (дата створення ради 30.03.2022; захист відбувся:  27.05.2022).

Міжнародна активність:

липень 2014 року – участь у семінарі “Кордони і регіони. Сприйняття та зміни у контексті євроінтеграції” (м.Кишинів, Молдова) та виступ з доповіддю на тему “Основні напрями адаптації трудового права України до трудового права ЄС” (The main directions of adaptation of Ukraine’s labour law to the EU labour law).

квітень 2015 року – участь та виступ на міжнародній конференції – 3 rd International Conference of PhD Students and Young Researchers:  SECURITY AS THE PURPOSE OF LAW, Vilnius University Faculty of Law Vilnius, Lithuania.

травень 2018 року – участь у міжнародній конференції 6th International Conference of PhD Students and Young Researchers:  DIGITALIZATION IN LAW CONFERENCE PAPERS, Vilnius University Faculty of Law Vilnius, Lithuania.

листопад 2018 року – участь у міжнародній конференції: Conferinja internationala stiintifico–practica «Conceptull de dezvoltare a statului de drept in Moldova si Ucraina in contextul proceselorj de eurointegrare», Chisinau, Moldova.

квітень 2019 року – участь у міжнародній науково-практичній конференції «New challenges of legal science in Ukraine and EU countries» Miskolc, Hungary.

вересень 2019 року – участь у міжнародній конференції  «Relevant Issues of the Development of Science in Central and Eastern European Countries», Riga, Latvia.

грудень 2019 року – участь у міжнародній науково-практичній конференції  Systematisation of Ukrainian and European legislation in the realities of the modern world”, Arad, Romania.

Членство в громадських організаціях

 • Є членом громадської організації «Асоціація правників України».
 • Експерт громадської організації «Український центр соціально-правових досліджень».
 • Експерт громадської організації «Львівська школа права».

Практична діяльність у галузі права:

 • 13 травня 2009 року отримала Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю (Право на заняття адвокатською діяльністю зупинено згідно п.1 ч.1 ст.31 ЗУ “Про адвокатуру та адвокатську діяльність” з 31.01.2017 на підставі заяви адвоката).

 

Володіння іноземними мовами

 • Англійська мова на рівні 6,5 IELTS (CEFR Level B2).
 • Польська мова.

Проекти

Участь у міжнародних наукових та/або освітніх проектах:

 • У грудні 2018 року – квітні 2019 року як експерт брала участь у грантовому проекті USAID «Аналіз прецедентної практики нового Верховного суду».
 • У жовтні 2019 року на запрошення Координатора проектів ОБСЄ в Україні брала участь у круглому столі «Актуальні питання запобігання та протидії торгівлі людьми, що вчиняється з метою трудової експлуатації» та виступила на тему «Заборона примусової праці в Україні: теоретико-прикладний вимір».
 • У грудні 2019 року брала участь у проекті «Поширення Національного Механізму взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми» Координатора проектів ОБСЄ в Україні у ролі Національного експерта для розробки курсу з питань протидії торгівлі людьми для інспекторів праці.
 • У листопаді 2020 року брала участь у написанні посібника з питань національного механізму перенаправлення постраждалих від торгівлі людьми в Україні для керівників об’єднаних територіальних громад (юридичний аспект) на запрошення Координатора проектів ОБСЄ в Україні у ролі експерта[1].
 • У липні 2021 року як старший правовий експерт була залучена до аналітичного дослідження правового регулювання захисту викривачів корупції, організованого у межах Проекту USAID у сфері реформування сектору юстиції «Нове правосуддя», для висвітлення правових аспектів захисту трудових прав викривачів у практиці Європейського суду з прав людини.
 • У листопаді 2021 року як старший правовий експерт була залучена до аналітичного дослідження щодо формування переліку законів України, які необхідно привести у відповідність із Національною стратегією зі створення безбар’єрного простору в Україні (Provide an analysis and mapping of the regulatory framework of Ukraine vis-à-vis the National Strategy on Barrier-Free Society).
 • У жовтні 2021 року як правовий експерт була залучена до аналітичного дослідження з розробки проєкту Плану заходів щодо забезпечення виконання положень Європейської соціальної хартії (переглянутої) (Providing expert and methodological support to the development of the New Action Plan on Implementation of the European Social Charter in Ukraine and participating in meetings with the Ministry of Social Policy of Ukraine and the stakeholders on the issues concerned).

У липні 2022 року як старший правовий експерт була залучена до аналітичного дослідження щодо соціального захисту переміщених осіб, у межах якого було розроблено чек-листи/списки соціальних прав та заходів соціального захисту як для переміщених осіб, так і для держав, що приймають (Providing legal and technical expertise related to the protection of displaced persons, including check-list of social rights and social protection measures for both displaced people and receiving State).

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!