Кафедра кримінального права і кримінології

 • Про кафедру
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Дослідження
 • Стратегія
 • Новини
 • Оголошення

Утворено наказом ректора Львівського державного університету імені Івана Франка № 158 від 16 лютого 1999 року внаслідок поділу кафедри кримінального права і процесу.

Викладачами кафедри забезпечується викладання наступних навчальних дисциплін: кримінальне право України, кримінологія, кримінально-виконавче право України. Також на кафедру кримінального права і кримінології покладено забезпечення спеціальних курсів на здобуття освітньо – кваліфікаційного рівня  “магістр права”.

Дисципліни кафедри у різні роки забезпечували провідні фахівці – криміналісти.

У ХІХ столітті на кафедрі працювали, зокрема, Ф. Гризецький, доктор права, декан юридичного факультету у 1894 – 1895 рр., провідний спеціаліст кримінально-виконавчого права, Я. Добрянський, доктор права, знаний дослідник австрійського кримінального права та інші.

У ХХ столітті викладачами кафедри з-поміж інших були: Ю. Макаревич, доктор права, професор університетів м. Кракова та м. Львова, декан юридичного факультету Львівського університету у 1909 – 1910 рр., ректор Львівського університету у 1923 – 1924 рр.

М. Паше-Озерський, доктор права, завідувач кафедри кримінального права і процесу Львівського університету у 1940 – 1941 та 1944 – 1947 рр., ректор Львівського університету у 1944 р.

В. Станік, кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри кримінального права і процесу у 1957 – 1962 рр.

М. Наклович, кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права і процесу, знаний дослідник питань кримінально-правової боротьби з розкраданнями державного та колективного майна.

З грудня 2003 р. завідувачем кафедри обрано доцента А. М. Бойка. Тепер – професор, доктор юридичних наук.

Починаючи з жовтня 2014 року виконуючим обов’язки завідувача кафедри призначено доктора юридичних наук, професора Бурдіна Володимира Миколайовича (тепер декан юридичного факультету).

Починаючи з вересня 2015 року до листопада місяця 2016 року виконуючим обов’язки завідувача кафедри призначено кандидата юридичних наук, доцента Василаша Василя Михайловича.

З листопада 2016 року виконуючим обов’язки завідувача кафедри призначено кандидата юридичних наук, доцента Маркіна Віктора Ігоровича. З червня 2019 р.кандидата юридичних наук,  доцента Маркіна Віктора Ігоровича обрано завідувачем кафедри.

Зараз на кафедрі займаються науковою діяльністю такі штатні фахівці:

 • Бурдін Володимир Миколайович – доктор юридичних наук, професор, декан юридичного факультету
 • Маркін Віктор Ігорович –  кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри
 • Марін Олександр Костянтинович – кандидат юридичних наук, доцент
 • Панчак Оксана Григорівна – кандидат юридичних наук, доцент
 • Палюх Лідія Михайлівна –  кандидат юридичних наук, доцент
 • Трепак Віктор Миколайович – доктор юридичних наук, доцент
 • Сенько Микола Миколайович – кандидат юридичних наук, доцент
 • Денькович Ольга Іванівна – кандидат юридичних наук, доцент
 • Шуп’яна Мар’яна Юріївна – кандидат юридичних наук, доцент
 • Крикливець Дмитро Євгенович – кандидат юридичних наук, асистент
 • Гордієнко Володимир Володимирович – кандидат юридичних наук, доцент
 • Сень Ірина Зеновіївна – кандидат юридичних наук, асистент
 • Денис Соломія Романівна – кандидат юридичних наук, асистент
 • Вакула Ірина Юріївна – кандидат юридичних наук, асистент
 • Гриниха Ірина Михайлівна – асистент
 • Ждиняк Наталя Петрівна – асистент
 • Боднарчук Руслан Орестович – асистент
 • Кондра Олександр Ярославович – асистент
 • Пліш Юлія Михайлівна – асистент
 • Лутчин Володимир Ігорович – асистент

Співробітники

завідувачМАРКІН Віктор Ігоровичзавідувач
професор (сумісник)БУРДІН Володимир Миколайовичпрофесор (сумісник)
доцентГОРДІЄНКО Володимир Володимировичдоцент
доцентДЕНЬКОВИЧ Ольга Іванівнадоцент
доцентМАРІН Олександр Костянтиновичдоцент
доцентПАЛЮХ Лідія Михайлівнадоцент
доцентПАНЧАК Оксана Григорівнадоцент
доцентСЕНЬКО Микола Миколайовичдоцент
доцентТРЕПАК Віктор Миколайовичдоцент
доцентШУП'ЯНА Мар'яна Юріївнадоцент
асистентБОДНАРЧУК Руслан Орестовичасистент
асистентВАКУЛА Ірина Юріївнаасистент
асистентГРИНИХА Ірина Михайлівнаасистент
асистентДЕНИС Соломія Романівнаасистент
асистентЖДИНЯК Наталія Петрівнаасистент
асистентКОНДРА Олександр Ярославовичасистент
асистентКРИКЛИВЕЦЬ Дмитро Євгеновичасистент
асистентЛУТЧИН Володимир Ігоровичасистент
асистентПЛІШ Юлія Михайлівнаасистент
асистентСЕНЬ Ірина Зеновіївнаасистент
асистентСИБАЛЬ Олег Богдановичасистент
старший лаборантВАЛЬКО Мар'яна Юріївнастарший лаборант
старший лаборантЦАРУК Діана Іванівнастарший лаборант

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

Тести і питання

Програми курсів

Плани практичних занять

Самостійна робота

Дослідження

Аспіранти

П.І.Б Тема дисертаційного дослідження Науковий керівник
Пліш Ю.М. Обмежувальні заходи у кримінальному праві України Проф. Бурдін В.М.
Шкодяк А.І. Кримінальна відповідальність медичних працівників в Україні та Федеративній Республіці Німеччина: порівняльно-правова характеристика

 

Доц. Марін О.К
Зуєнко Д.О. Кримінально-правова охорона рівності громадян за ознакою сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності в Україні Доц. Марін О.К.
Демчук П.В Законність як елемент принципу верховенства права у кримінальному праві Доц. Марін О.К
Лутчин В.І. Класифікація кримінальних правопорушень за кримінальним правом України та Республіки Польща: порівняльна характеристика Доц. Сенько М.М
Бурачинська Ю.Б. Створення небезпеки як ознака складу злочину у кримінальному праві України Доц. Денькович О.І.
Шевченко С.В. Принцип пропорційності у криміналізації діянь Доц. Денькович О.І.
Ігнатова М.В. Кримінологічні  комплаєнс-заходи запобігання та протидії корупції в діяльності юридичних осіб Доц. Денькович О.І.
Федорович Н. А. Співучасть у злочині зі спеціальним суб’єктом у кримінальному праві України. Доц. Панчак О.Г.
Шолок О.О. Використання залежності як спосіб вчинення  злочину у  кримінальному праві України Доц. Маркін В.І.
 Поліщак І. Р. Призначення покарання, за злочин вчинений у співучасті за кримінальним кодексом України К.ю.н. Василаш В.М.
Слотило О.Р. Кримінальна відповідальність за протиправне  заволодіння майном підприємства, установи, організації(ст.206-2 КК України) Доц. Палюх Л.М.
Курілець  П.А. Особливості наглядової пробації  щодо неповнолітніх в Україні Доц. Палюх Л.М.

 

 

Науковий гурток

Науковий гурток із кримінального права і кримінології «Nullum crimen sine lege» є однією з форм організації науково-дослідної роботи студентів, які зацікавлені в дослідженні актуальних проблем кримінального права та кримінології.

У 2020-2021 н.р. постійними учасниками наукового гуртка є 112 студентів різних курсів юридичного факультету (список додається).

За сприяння науково-педагогічних працівників кафедри учасники гуртка активно займаються науково-дослідною діяльністю, зокрема:

• готують доповіді, які обговорюються на засіданнях гуртка;

• беруть участь в наукових і науково-практичних конференціях;

• публікують тези доповідей, наукові статті;

• подають роботи на Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт.

Діяльність наукового гуртка регулюється Положенням про науковий гурток, затвердженим засіданням кафедри від 31.08.2015 року (додається).

У зв’язку з проведенням загальнодержавних заходів, спрямованих на запобігання поширенню хвороби COVID-19, засідання гуртка відбуваються онлайн з використанням сервісу для відеоконференцій ZOOM.

Актуальна інформація про дати і час проведення засідань гуртка та посилання на Zoom-meeting розміщуються у чаті в Telegram:

https://t.me/joinchat/HgTD4xxwkTIVT9Jsup9k7g

Науковий керівник гуртка – Сень Ірина Зеновіївна, кандидат юридичних наук, асистент кафедри кримінального права і кримінології.

Староста гуртка – Олексій Василь Васильович, студент  IV курсу юридичного факультету.

Положення про науковий гурток

Список учасників гуртка

5vdbnfkb8wu vgrxpvnyio ujpadc0cqsg qr2sfggo2s4 yfiwzcet31k

 

 

Стратегія

До уваги студентів, які повторно вивчали дисципліну “Проблеми кримінально – правової охорони особи”

17.09.2021 | 23:50

Шановні студенти здача заліку із курсу “Проблеми кримінально – правової охорони особи” відбудеться у понеділок 20.09.2021 р. о 14.30 на кафедрі кримінального права і кримінології (ауд.205)

Читати »

Увага! ГУРТОК з кримінального права!

15.09.2021 | 20:48

Колеги-студенти!
Якщо Ви цікавитеся проблематикою кримінального права, запрошуємо Вас долучитися до діяльності гуртка.
Бажаючих прохання долучитися до чату в Telegram за посиланням або через QR-код:
https://t.me/joinchat/J3Sw_11Ov_thM2Zi

Детальна інформація щодо першого організаційного засідання та посилання на Zoom-meeting будуть розміщені у чаті.

Читати »

До уваги студентів денної та заочної форм другого року навчання на освітньо- кваліфікаційному рівні “магістр”

13.09.2021 | 18:41

Шановні студенти у додатку ви зможете ознайомитися із переліком тем іноваційних магістерських проектів кафедри кримінального права і кримінології
Теми інноваційних магістерських проектів_поділ_2021
 

Читати »

До уваги студентів третього курсу денної форми навчання, які обрали вибіркову навчальну дисципліну «Кримінально-виконавче право України»

03.09.2021 | 23:25

Шановні студенти,
лекція з навчальної дисципліни «Кримінально-виконавче право України» у середу,                   8 вересня 2021 року, об 11 год. 50 хв. буде проводитися онлайн за посиланням:

https://us02web.zoom.us/j/83829492180?pwd=OFB5R3ZUaUU2RWxleTBSRW1FME9Jdz09
Ідентифікатор конференції: 838 2949 2180
Код доступу: 7meS8H

Читати »

До уваги студентів, які повторно складають іспит з курсу “Кримінальне право України. Особлива частина”

01.09.2021 | 22:35

Шановні студенти !
Повторне складання іспиту з курсу “Кримінальне право України. Особлива частина” Білецькою Ю.Я. та Семигіновським А. Р. відбудеться 3.09.2021 о 15:00 за посиланням:
https://us02web.zoom.us/j/88649495941?pwd=QUJJeis5S0FwL0RjL2VFZCs2cHBGdz09

Читати »

Оголошення