Кафедра кримінального права і кримінології

  • Про кафедру
  • Співробітники
  • Навчальні курси
  • Викладацький розклад
  • Методичні матеріали
  • Дослідження
  • Стратегія
  • Новини
  • Оголошення

Утворено наказом ректора Львівського державного університету імені Івана Франка № 158 від 16 лютого 1999 року внаслідок поділу кафедри кримінального права і процесу.

Викладачами кафедри забезпечується викладання наступних навчальних дисциплін: кримінальне право України, кримінологія, кримінально-виконавче право України. Також на кафедру кримінального права і кримінології покладено забезпечення спеціальних курсів на здобуття освітньо – кваліфікаційного рівня  “магістр права”.

Дисципліни кафедри у різні роки забезпечували провідні фахівці – криміналісти.

У ХІХ столітті на кафедрі працювали, зокрема, Ф. Гризецький, доктор права, декан юридичного факультету у 1894 – 1895 рр., провідний спеціаліст кримінально-виконавчого права, Я. Добрянський, доктор права, знаний дослідник австрійського кримінального права та інші.

У ХХ столітті викладачами кафедри з-поміж інших були: Ю. Макаревич, доктор права, професор університетів м. Кракова та м. Львова, декан юридичного факультету Львівського університету у 1909 – 1910 рр., ректор Львівського університету у 1923 – 1924 рр.

М. Паше-Озерський, доктор права, завідувач кафедри кримінального права і процесу Львівського університету у 1940 – 1941 та 1944 – 1947 рр., ректор Львівського університету у 1944 р.

В. Станік, кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри кримінального права і процесу у 1957 – 1962 рр.

М. Наклович, кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права і процесу, знаний дослідник питань кримінально-правової боротьби з розкраданнями державного та колективного майна.

З грудня 2003 р. завідувачем кафедри обрано доцента А. М. Бойка. Тепер – професор, доктор юридичних наук.

Починаючи з жовтня 2014 року виконуючим обов’язки завідувача кафедри призначено доктора юридичних наук, професора Бурдіна Володимира Миколайовича (тепер декан юридичного факультету).

Починаючи з вересня 2015 року до листопада місяця 2016 року виконуючим обов’язки завідувача кафедри призначено кандидата юридичних наук, доцента Василаша Василя Михайловича.

З листопада 2016 року виконуючим обов’язки завідувача кафедри призначено кандидата юридичних наук, доцента Маркіна Віктора Ігоровича. З червня 2019 р.кандидата юридичних наук,  доцента Маркіна Віктора Ігоровича обрано завідувачем кафедри.

Зараз на кафедрі займаються науковою діяльністю такі штатні фахівці:

Бурдін Володимир Миколайович – доктор юридичних наук, професор, декан юридичного факультету
Маркін Віктор Ігорович кандидат – юридичних наук, доцент, завідувач кафедри
Панчак Оксана Григорівна – кандидат юридичних наук, доцент
Палюх Лідія Михайлівна – доктор юридичних наук, професор
Денькович Ольга Іванівна – кандидат юридичних наук, доцент
Шуп’яна Мар’яна Юріївна – кандидат юридичних наук, доцент
Крикливець Дмитро Євгенович – кандидат юридичних наук, доцент
Гордієнко Володимир Володимирович – кандидат юридичних наук, доцент
Сень Ірина Зеновіївна – кандидат юридичних наук, доцент
Леськів Соломія Романівна – кандидат юридичних наук, доцент
Ждиняк Наталія Петрівна – кандидат юридичних наук, доцент
Вакула Ірина Юріївна – кандидат юридичних наук, асистент
Ковалик Юлія Михайлівна – кандидат юридичних наук, асистент
Федорович Наталія Андріївна –  кандидат юридичних наук, асистент
Гриниха Ірина Михайлівна – асистент
Боднарчук Руслан Орестович – асистент
Кондра Олександр Ярославович – асистент
Грабський Іван Ярославович – асистент
Дуда Марта Петрівна – асистент

Фахівці кафедри проф. Бурдін В.М., доц. Маркін В.І., доц. Денькович О.І., доц. Марін О.К., доц. Крикливець Д.Є. та доц. Сень І.З. з 2019 р. залучені як співвиконавці проєкту “Модернізація магістерських програм для майбутніх суддів, прокурорів, слідчих з урахуванням європейських стандартів з прав людини Modernisation of master programmes for future judges, prosecutors, investigators with respect to European standard on human rights (Project acronym: CRIMHUM)”

Співробітники

завідувачМАРКІН Віктор Ігоровичзавідувач
професор (сумісник)БУРДІН Володимир Миколайовичпрофесор (сумісник)
професорПАЛЮХ Лідія Михайлівнапрофесор
доцентГОРДІЄНКО Володимир Володимировичдоцент
доцентДЕНЬКОВИЧ Ольга Іванівнадоцент
доцентЖДИНЯК Наталія Петрівнадоцент
доцентКРИКЛИВЕЦЬ Дмитро Євгеновичдоцент
доцентЛЕСЬКІВ Соломія Романівнадоцент
доцентПАНЧАК Оксана Григорівнадоцент
доцентСЕНЬ Ірина Зеновіївнадоцент
доцентШУП'ЯНА Мар'яна Юріївнадоцент
асистентБОДНАРЧУК Руслан Орестовичасистент
асистентБУРАЧИНСЬКА Юстина Богданівнаасистент
асистентВАКУЛА Ірина Юріївнаасистент
асистентГРАБСЬКИЙ Іван Ростиславовичасистент
асистентГРИНИХА Ірина Михайлівнаасистент
асистентДУДА Марта Петрівнаасистент
асистентКОВАЛИК Юлія Михайлівнаасистент
асистентКОНДРА Олександр Ярославовичасистент
асистентФЕДОРОВИЧ Наталія Андріївнаасистент
старший лаборантБАБІЙ Марта Тарасівнастарший лаборант
старший лаборантБАБІЙ Софія Юріївнастарший лаборант

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

Тести і питання

Програми курсів

Плани практичних занять

Самостійна робота

Дослідження

Аспіранти

П.І.Б Тема дисертаційного дослідження Науковий керівник
Грабський І.Р Кримінальна відповідальність за
колабораційну діяльність в Україні
доц. Палюх Л.М.
Шкодяк А.І. Кримінальна відповідальність медичних працівників в Україні та Федеративній Республіці Німеччина: порівняльно-правова характеристика Доц. Марін О.К
Зуєнко Д.О. Кримінально-правова охорона рівності громадян за ознакою сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності в Україні Доц. Марін О.К.
Демчук П.В Законність як елемент принципу верховенства права у кримінальному праві Доц. Марін О.К
Кулібаба Я.Ю Кримінально – правове регулювання пробації в Україні К.ю.н. Крикливець Д.Є.
Бурачинська Ю.Б. Створення небезпеки як ознака складу злочину у кримінальному праві України Доц. Денькович О.І.
Шевченко С.В. Принцип пропорційності у криміналізації діянь Доц. Денькович О.І.
Ігнатова М.В. Кримінологічні  комплаєнс-заходи запобігання та протидії корупції в діяльності юридичних осіб Доц. Денькович О.І.
Жигайло О.І Майнова шкода як суспільно
небезпечний наслідок у
складах кримінальних
правопорушень
доц. Денькович О.І.
Поліщак І. Р. Призначення покарання, за злочин вчинений у співучасті за кримінальним кодексом України К.ю.н. Василаш В.М.
Слотило О.Р. Кримінальна відповідальність за протиправне  заволодіння майном підприємства, установи, організації(ст.206-2 КК України) Доц. Палюх Л.М.
Курілець  П.А. Особливості наглядової пробації  щодо неповнолітніх в Україні Доц. Палюх Л.М.
Геналь О.О. Обман як спосіб вчинення
кримінального
правопорушення у
кримінальному праві
України
доц. Маркін В.І.

Sylabus_Aktualni-problemy-kryminalnoi-vidpovidalnosti-nepovnolitnikh-v-Ukraini

Sylabus_Teoretyko-prykladni-problemy-kryminalnoi-vidpovidalnosti-za-zlochyny-proty-vlasnosti

Sylabus_Teoretyko-prykladni-problemy-kryminalnoi-vidpovidalnosti-za-zlochyny-proty-osoby

 

Науковий гурток

Науковий гурток із кримінального права є однією з форм організації науково-дослідної роботи студентів, які зацікавлені в дослідженні актуальних проблем кримінального права.

У 2023-2024 н.р. постійними учасниками наукового гуртка є 62 студентів різних курсів юридичного факультету.

За сприяння науково-педагогічних працівників кафедри учасники гуртка активно займаються науково-дослідною діяльністю, зокрема:

• готують доповіді, які обговорюються на засіданнях гуртка;

• беруть участь в наукових і науково-практичних конференціях;

• публікують тези доповідей, наукові статті;

• подають роботи і займають призові місця на конкурсах студентських наукових робіт.

Діяльність наукового гуртка регулюється Положенням про науковий гурток, затвердженим засіданням кафедри від 31.08.2015 року (додається).

У  2023-2024 н.р. засідання гуртка відбуваються онлайн з використанням сервісу для відеоконференцій ZOOM.

Науковий керівник гуртка – кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права і кримінології Ірина Сень

Староста гуртка – студентка ІІІ курсу Вероніка Назарко

Актуальна інформація про дати і час проведення засідань гуртка та посилання на Zoom-meeting розміщуються у чаті в Telegram:

https://t.me/+-9udLcGtzDRiNTVi

Положення про науковий гурток

Список учасників гуртка (2023-24 навч.р.)

5vdbnfkb8wu vgrxpvnyio ujpadc0cqsg qr2sfggo2s4 yfiwzcet31k

Наукові семінарі кафедри

Тема наукового семінару Дата проведення Модератор дискусії
Теоретико-прикладні проблеми встановлення підстави кримінальної відповідальності 21.12.21 р. к.ю.н. Крикливець Д.Є.
Теоретико-прикладні проблеми дії кримінального закону 10.11.21 р. доц. Марін О.К.
Кримінальний закон у час змін: основні аспекти проєкту Кримінального кодексу 26.10.21 р. доц. Маркін В. І.
Звільнення від кримінальної відповідальності: теоретичні та практичні аспекти 15.06.21 р. доц.Марін О.К.
Заходи кримінально – правового впливу 16.04.21 р. к.ю.н. Крикливець Д.Є.
Обставини, що виключають кримінальну протиправність діяння: теоретичний аспекти та практична проблематика 19.03.21 р. доц. Маркін В.І.
Множинність кримінальних правопорушень: проблеми практики 17.02.21 р. доц. Марін О.К.
Співучасть у кримінальному правопорушенні: теорія та практика 22.12.20 р. к.ю.н. Крикливець Д.Є.
Кримінальні правопорушення проти довкілля: теоретичний аспект та практика Верховного Суду 26.11.20 р. доц. Маркін В.І.
Кримінальні правопорушення проти власності: основні практичні проблеми 21.10.20 р. доц. Марін О.К.
Кримінальні правопорушення проти виборчих, трудових та інших особистих права і свобод людини і громадянина: теорія та практика 24.09.20 р. доц. Денькович О.І.
Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності особи: основні зміни і що вони несуть 13.05.20 р. доц. Маркін В.І.
Злочини проти волі, честі та гідності особи: практичні аспекти та новели 08.04.20 р. доц. Марін О.К.
Злочини проти життя і здоров’я особи: практичні проблеми  10.03. 20 р. доц. Денькович О.І.

 

 

Стратегія

До уваги студентів, які навчаються на освітньо -кваліфікаційному рівні “Магістр”

01.07.2024 | 09:50

Шановні студенти
У вкладеному файлі ви можете ознайомитися із тематикою інноваційних магістерських проєктів кафедри кримінального права і кримінології.
ІМП_2024_25_кафедра_кримінального_права_і_кримінології
Зичимо успіхів

Читати »

Студентка 4-го курсу Вікторія Сідікова – стипендіатка програми «Завтра.UA»

10.06.2024 | 21:27

Студентка 4-го курсу Вікторія Сідікова перемогла у Конкурсі – 2023/24 Стипендіальної програми «Завтра.UA» Фонду Віктора Пінчука.
До участі у Конкурсі – 2023/24 Стипендіальної програми «Завтра.UA» було зареєстровано 341 пакет документів студентів з 91 українського ЗВО.
За результатами трьох турів переможцями Конкурсу стали 54 студенти, серед яких і студентка нашого факультету Вікторія Сідікова.
Конкурсну роботу студентка виконувала за науковим напрямом «Право». Тема роботи: «Журналіст як гарант свободи слова: кримінально-правова охорона в сучасній Україні».
Науковим керівником поданої на Конкурс роботи була доцентка кафедри кримінального права і кримінології Ірина Сень.
Щиро вітаємо...

Читати »

Відбувся брейн-ринг з кримінального права

31.05.2024 | 21:08

30 травня 2024 року в Науковій бібліотеці Львівського національного університету імені Івана Франка відбувся брейн-ринг із кримінального права, організований громадською організацією «Обʼєднання студентів-правників».
Як судді брейн-рингу були залучені викладачі кафедри кримінального права і кримінології Ірина Сень, Юстина Бурачинська та Юлія Ковалик.
Участь у заході взяли 6 команд студентів другого та третього курсів юридичного факультету.
Переможцями стали:
– І місце: команда «Крим наш» (Олег Жукевич, Христина Андрейків, Маркіян Александер, Вероніка Назарко, Орест Добровний);
– ІІ місце: команда «Аlbum» (Юрій Гулкевич, Анна Гопшта, Вероніка Вайда, Дмитро Приходько, Владислав...

Читати »

В рамках налагодження міжнародної співпраці у сфері кримінального права і кримінології

31.05.2024 | 15:24

В рамках налагодження міжнародної співпраці у сфері кримінального права і кримінології 29-30 травня 2024 року відбулася зустріч завідувача та викладачів кафедри кримінального права і кримінології Львівського національного університету імені Івана Франка та завідувача кафедри кримінального права та процесу університету Яна Кохановського у місті Кельц (Республіка Польща). Під час зустрічі обговорювалися особливості викладання дисциплін обох кафедр, а також сформовано основні напрями подальшої співпраці.

Читати »

Вітаємо ДІАНУ ДИМИТРИАДІ з перемогою у Міжнародному конкурсі студентських наукових робіт «Кримінально-правові рефлексії на актуальні виклики сьогодення»

19.05.2024 | 14:53

26 квітня 2024 року в режимі відеоконференції на базі Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого відбулося оголошення результатів ІІ Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт «Кримінально-правові рефлексії на актуальні виклики сьогодення».
За рішенням конкурсної комісії студентка 3 курсу нашого факультету Діана ДИМИТРИАДІ перемогла у номінації та була нагороджена Великою медаллю пам’яті професора В.Я. Тація.
Науковим керівником поданої на Конкурс роботи була доцентка кафедри кримінального права і кримінології Ірина Сень.
Щиро вітаємо з високим результатом та бажаємо нових наукових звершень!

Читати »

Оголошення