Барабаш Наталія Петрівна

Посада: доцент кафедри соціального права

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Телефон (робочий): 032-239-4797

Електронна пошта: nataliya.barabash@lnu.edu.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Web of Science (Publons): www.webofscience.com

Наукові інтереси

У науковій діяльності займається дослідженням проблем правового забезпечення екологічних відносин, в тому числі земельних відносин та відносин використання та охорони надр.

Курси

Публікації

СТАТТІ:

 1. Барабаш Н. П. Поняття «правовий режим земель»: підходи до тлумачення / Н. П. Барабаш // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2009. – Вип. 49. – С. 179-189.
 2. Барабаш Н. П. Розвиток правового регулювання земельних відносин, пов’язаних із користуванням надрами / Н. П. Барабаш // Форум права. – 2009. – № 2. – С. 30-37 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2009-2/09bnpikn.pdf
 3. Барабаш Н. П. Поняття та специфіка правового режиму земель, наданих для користування надрами / Н. П. Барабаш // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – № 11. – С. 99-103.
 4. Барабаш Н. П. Землі, надані для потреб, пов’язаних з користуванням надрами, як об’єкт правового регулювання / Н. П. Барабаш // Юридична Україна. – 2009. – № 11. – С. 71-76.
 5. Барабаш Н. П. Правове регулювання набуття прав на земельні ділянки для потреб надрокористування / Н. П. Барабаш // Підприємництво, господарство і право. – № 9. – 2011. – С. 111-114.
 6. Барабаш Н. П. Юридичне визначення поняття земель для потреб, пов’язаних з користуванням надрами, у сучасному земельному праві / Н. П. Барабаш // Національний вісник Національного університету біоресурсів та природокористування України. Серія: Право. Збірник наукових праць. – Випуск 173. – Частина 1. – 2012. – С. 119-130.
 7. Барабаш Н. П. Правові колізії в регулюванні відносин використання земельних ділянок для проведення розвідувальних робіт / Барабаш Н. П. // Розвиток наук земельного, аграрного, екологічного та природо ресурсного права [Електронний ресурс]: Збірник наукових праць Круглого столу (9 жовтня 2012 р.) / за ред. Г. І. Балюк, М. В. Краснової, А. М. Мірошниченка, В. В. Носіка. – 2013. – С. 228-235. – Режим доступу: http://law.univ.kiev.ua/science.html
 8. Барабаш Н. П. Особливості використання земельних ділянок для видобування корисних копалин / Н. П. Барабаш // Підприємництво, господарство і право. – № 11. – 2012. – С. 112-116.
 9. Барабаш Н. П. Загальна характеристика структурних елементів договору про використання земельної ділянки для проведення розвідувальних робіт / Н. П. Барабаш // АЛЬМАНАХ ПРАВА. Свобода, рівність і гідність особи в правовій теорії та юридичній практиці. – Випуск 4. – К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2013 – С. 101-105.
 10. Барабаш Н. Визначення цілей користування надрами, що не пов’язані з видобуванням корисних копалин / Наталія Барабаш // Підприємництво, господарство і право. – 2014. – № 1. – С. 74-78.
 11. Барабаш Н. Правове забезпечення використання земель для будівництва й експлуатації підземних споруд, не пов’язаних із видобуванням корисних копалин / Наталія Барабаш // Підприємництво, господарство і право. – 2014. – № 2. – С. 52-56.
 12. Барабаш Н. П. Землі для видобування корисних копалин: поняття та цільове призначення / Н. П. Барабаш // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія право. – Випуск 24. – Том 3. – 2014. – С. 7-11.
 13. Барабаш Н. П. Юридичні ознаки категорії земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення: проблеми формування у законодавстві України / Н. П. Барабаш // Порівняльно-аналітичне право. – № 5. – 2014. – С. 172-177.– Режим доступу: www.pap.in.ua
 14. Барабаш Н. Проблемні аспекти визначення поняття категорії земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення у науці земельного права України / Наталія Барабаш // Підприємництво, господарство і право: науково-практичний, господарсько-правовий журнал. – 2015. – № 3. – С. 80-85.
 15. Барабаш Н. Теоретичні аспекти поділу ознак категорії земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення / Наталія Барабаш // Підприємництво, господарство і право: науково-практичний, господарсько-правовий журнал. – 2015. – № 4. – С. 18-23.
 16. Барабаш Н. П. Логіко-правові аспекти формулювання дефініції категорії земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення / Н. П. Барабаш // Часопис Київського університету права. – 2015. – № 4. – С. 236-241.
 17. Барабаш Н. П. Зміст поняття категорії земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення/ Н. П. Барабаш // Visegrad journal on human rights. – 2016. – № 3. – С. 13-20.
 18. Барабаш Н. П. Проблемні аспекти закріплення поняття «землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення» у законодавстві України / Н. П. Барабаш // «Young Scientist». – June, 2017. – № 6 (46). – С. 91-95.
 19. Барабаш Н. П. Правове забезпечення цільового використання земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення / Н. П. Барабаш // Право і суспільство. – 2018. – № 1. – С. 133-138.
 20. Теоретико-правові аспекти визначення поняття геологічного вивчення надр. – Підприємництво, господарство і право. – 2019. – № 4. – С. 125-129.
 21. The issues concerning terminology of legal regulation of using underground space – AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research (12/01-XXVI) – S25-32 – Режим доступу: http://www.magnanimitas.cz/12-01-xxvi (Web of Science)

 

КОНФЕРЕНЦІЇ:

 1. Барабаш Н. П. Правові аспекти надання земельної ділянки для користування надрами / Н. П. Барабаш // Актуальні проблеми юридичної науки: Збірник тез Міжнародної наукової конференції «Шості осінні юридичні читання», (Хмельницький, 26-27 жовт. 2007 р.), Ч. 1 – Хмельницький: Видавництво Хмельницького університету управління та права, 2007. – С. 185-187.
 2. Барабаш Н. П. Щодо визначення поняття правового режиму земель, наданих для користування надрами / Н. П. Барабаш // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХІV регіональної науково-практичної конференції, 6 лютого 2008 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2008. – С. 215-219.
 3. Барабаш Н. П. Правовые вопросы использования земель для геологического изучения недр и добычи полезных ископаемых / Н. П. Барабаш // Материалы докладов ХV Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов» / Отв. ред. И. А. Алешковский, П. Н. Костылев, А. И. Андреев. [Электронный ресурс]. – М.: Издательство МГУ; СП МЫСЛЬ, 2008. – Режим доступу до ресурса: http://www.lomonosov-msu.ru/2008/.
 4. Барабаш Н. П. Загальні риси правового режиму земель, наданих для користування надрами / Н. П. Барабаш // Актуальні проблеми юридичної науки: Збірник тез Міжнародної наукової конференції «Сьомі осінні юридичні читання», (Хмельницький, 28-29 лист. 2008 р.), Ч. 2 – Хмельницький: Видавництво Хмельницького університету управління та права, 2008. – С. 215-217.
 5. Барабаш Н. П. Место земель, предоставленных для пользования недрами, в составе земель Украины / Н. П. Барабаш // Материалы докладов ХVІ Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов» / Отв. ред. И. А. Алешковский, П. Н. Костылев, А. И. Андреев. [Электронный ресурс]. – М.: Издательство МГУ; СП МЫСЛЬ, 2009. – Режим доступу до ресурса: http://www.lomonosov-msu.ru/2009/.
 6. Барабаш Н. П. Щодо визначення складу земель, наданих для користування надрами / Н. П. Барабаш // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених: Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених Київського національного університету імені Тараса Шевченка (23-24 квітня 2009 року), Ч. ІІІ – К., 2009. – С. 147-149.
 7. Барабаш Н. П. Правова природа угоди про умови користування надрами / Н. П. Барабаш // Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми правового забезпечення екологічної безпеки, використання та охорони природних ресурсів, 9-10 жовт. 2009 р. / За заг. ред. А. П. Гетьмана та проф. М. В. Шульги. – Харків: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, 2009. – С. 109-111.
 8. Барабаш Н. П. Набуття прав на землі приватної власності для потреб надрокористування / Н. П. Барабаш // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХVІ регіональної науково-практичної конференції, 8-9 лютого 2010 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2010. – С. 234-236.
 9. Барабаш Н. П. Правовые основания использования земельных участков для проведения изыскательских работ / Н. П. Барабаш // Материалы Международного молодежного научного форума «Ломоносов 2010» / Отв. ред. И. А. Алешковский, П. Н. Костылев, А. И. Андреев, А. В. Андриянов. [Электронный ресурс]. – М.: МАКС Пресс, 2010. – Режим доступу до ресурса: http://www.lomonosov-msu.ru/2010/.
 10. Барабаш Н. П. Проблеми нормативного встановлення органу, уповноваженого видавати спеціальні дозволи на користування надрами / Н. П. Барабаш // Республіканська науково-практична конференція «Сучасні екологічні проблеми та методика викладання еколого-правових дисциплін», 25-26 лист. 2010 р. / За заг. ред. А. П. Гетьмана. – Харків: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, 2010. – С. 52-55.
 11. Барабаш Н. П. До питання про зміст геологічного вивчення надр / Н. П. Барабаш // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХVІІ регіональної науково-практичної конференції, 3-4 лютого 2010 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2011. – С. 211-213.
 12. Барабаш Н. П. Суб’єктний склад правовідносин щодо використання земельних ділянок для проведення розвідувальних робіт / Н. П. Барабаш // Проблеми розвитку аграрного та земельного права України: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 25 травня 2011 р.) – К.: Видавництво географічної літератури „Обрії”, 2011. – С. 185-188.
 13. Барабаш Н. П. Місце права користування земельною ділянкою для проведення розвідувальних робіт в системі земельних прав / Н. П. Барабаш // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХVІІІ регіональної науково-практичної конференції. 26-27 січня 2012 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2012. – С. 221-222.
 14. Барабаш Н. П. Загальна характеристика використання земель, наданих для користування надрами / Н. П. Барабаш // Правове життя сучасної України: матер. Міжнар. наук. конф. проф.-викл. складу (Одеса, 20-21 квітня 2012 р.). Т. 3 / відп. за випуск д. ю. н., проф. В. М. Дьомін / Національний університет Одеська юридична академія. – Одеса: Фенікс, 2012. – С. 445-446.
 15. Барабаш Н. П. Спеціальні ознаки земель, наданих для користування надрами / Н. П. Барабаш // Від громадянського суспільства – до правової держави: Тези VІІ Міжнародної наукової Internet-конференції студентів та молодих вчених. – Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2012: http://DSpace. univer.kharkov.ua «юридичний факультет»; http://www-jurfak.univer.kharkov.ua «наукове життя» // конференції та інші наукові заходи // VІІ Міжнародна конференція молодих вчених та студентів «Від громадського суспільства – до правової держави». – С. 52-55.
 16. Барабаш Н. П. Правове регулювання договірних відносин оформлення права користування надрами / Н. П. Барабаш // Збірник тез наукових доповідей учасників «круглого столу» «Актуальні питання кодифікації екологічного законодавства України» 9 листопада 2012 р. / За заг. ред. А. П. Гетьмана. – Харків: Національний університет «Юридична академія імені Ярослава Мудрого», 2012. – С. 160-163.
 17. Барабаш Н. П. Правове регулювання обмежень щодо забудови площ залягання корисних копалин / Н. П. Барабаш // Збірник тез доповідей та наукових повідомлень учасників всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених та здобувачів 13 листопада 2012 р. / За заг. ред. А. П. Гетьмана. – Харків: Національний університет «Юридична академія імені Ярослава Мудрого», 2012. – С. 225-229.
 18. Барабаш Н. П. Право користування земельною ділянкою для проведення розвідувальних робіт: поняття та особливості / Н. П. Барабаш // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХІХ звітної науково-практичної конференції 7-8 лютого 2013 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2013. – С. 194-196.
 19. Барабаш Н. П. Правові аспекти змісту договору про використання земельних ділянок для проведення розвідувальних робіт / Барабаш Н. П. // Актуальні проблеми реформування земельних, екологічних, аграрних та господарських правовідносин: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 17-18 травня 2013 року). – Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2013. – С. 123-125.
 20. Барабаш Н. П. Правове забезпечення земельних відносин у сфері надрокористування: стан та перспективи розвитку / Н. П. Барабаш // Сучасні досягнення наук земельного, аграрного та екологічного права [текст]: Збірник матеріалів круглого столу (24 травня 2013 року) / за ред. Шульги М. В., Саннікова Д. В. – 2013. – Національний університет «Юридична академія імені Ярослава Мудрого»; Національна академія правових наук України. – С. 28-29.
 21. Барабаш Н. П. Теоретичні аспекти визначення поняття земель для будівництва та експлуатації підземних споруд, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин / Н. П, Барабаш // Актуальні питання правової теорії та юридичної практики: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Ужгород, 11-12 жовтня 2013 р. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2013. – С. 122-124.
 22. Барабаш Н. П. Спірні питання визначення місця відносин у зв’язку з проведенням археологічних розвідок і розкопок серед відносин користування надрами / Н. П. Барабаш // Правові відносини: проблеми теорії та практики. Зб. наук. праць. Матеріали ІV міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 15 лист. 2013 р.) / за заг. ред. В. П. Нагребельного, Н. М. Пархоменко, М. М. Шумила. – К.: Ніка-Центр, 2013. – С. 49-52.
 23. Барабаш Н. П. Проблемні аспекти визначення користування надрами для цілей, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин / Н. П. Барабаш // Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 22-23 листопада 2013 року. – Запоріжжя: У 2 частинах. Запорізька міська громадська організація «Істина», 2013. – Частина ІІ. – С. 13-17.
 24. Барабаш Н. П. Землі для будівництва та експлуатації підземних споруд, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин: проблеми визначення їх місця у складі земель України / Н. П. Барабаш // Сучасні науково-практичні проблеми екологічного, земельного та аграрного права: матеріали «круглого столу» (Харків, 6 грудня 2013 р.): зб. тез наук. доп. / за заг. ред. А. П. Гетьмана; Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого». – Харків: Право, 2013. – С. 201-203.
 25. Барабаш Н. П. Особливості історико-правового регулювання земельних відносин у сфері надрокористування впродовж ХХ – початку ХХІ століття / Н. П. Барабаш // «Законодавство України: історія розвитку, соціальна обумовленість, якість, застосування та вдосконалення»: Міжнародна науково-практична конференція, м. Донецьк, 20-21 грудня 2013 р. – Д.: Східноукраїнська наукова юридична організація, 2013. – С. 72-74.
 26. Барабаш Н. П. Землі для видобування корисних копалин та землі гірничодобувної промисловості: співвідношення понять / Н. П. Барабаш // Актуальні питання державотворення в Україні: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (23 травня 2014 року) / Редкол.: д.ю.н. І. С. Гриценко (голова), проф. П. С. Берзін (заст.. голови), к.ю.н. І. С. Сахарчук (відп. ред.) – К.: Прінт-Сервіс, 2014. – С. 363-365.
 27. Барабаш Н. П. Деякі аспекти закріплення юридичних ознак земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення у законодавстві України / Н. П. Барабаш // Актуальні проблеми екологічних, земельних та аграрних правовідносин:теоретико-методологічні й прикладні аспекти: матеріали «круглого столу» (м. Харків, 5 груд. 2014 р.) / за заг. ред. А. П. Гетьмана; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого». – Харків, 2014. – С. 192-194.
 28. Барабаш Н. П. Проблеми визначення суб’єктів використання земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення / Н. П. Барабаш // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХХІ звітної науково-практичної конференції (12-13 лютого 2015 р.): у 2 ч. Ч. 2. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2015. – С. 3-5.
 29. Барабаш Н. П. Дефекти законодавчого визначення поняття земель лісогосподарського призначення / Н. П. Барабаш // Сучасні тенденції та перспективи розвитку аграрного, земельного та екологічного права: Матеріали Всеукраїнської науко-практичної конференції (22-23 травня 2015 р.), присвяченої 90-річчю від народження академіка В. З. Янчука / за ред. проф. В. М. Єрмоленка. – К.: Видавничий центр НУБіП України, 2015. – С. 201-204.
 30. Барабаш Н. П. Деякі аспекти формулювання дефініції поняття категорії земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення / Н. П. Барабаш // Природоресурсне право в системі права України: історія, сьогодення, перспективи: зб. матеріалів круглого столу, 30-31 жовтня 2015 р./ за заг. ред. М. В. Шульги. – Х.: Вид-во ТОВ «Оберіг», 2015. – С. 17-19.
 31. Барабаш Н. П. Методологічні аспекти визначення змісту поняття «землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення» / Н. П. Барабаш // Екологічне право в системі міждисциплінарних зв’язків: методологічні засади: матеріали «круглого столу» (Харків, 4 груд. 2015 р.) / за заг. ред. А. П. Гетьмана; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Х.: Право, 2015. – С. 94-97.
 32. Барабаш Н. П.  Деякі аспекти удосконалення законодавчого визначення поняття категорії земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення / Барабаш Н. П. // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХXІІ звітної науково-практичної конференції (4–5 лютого 2016 р.): у 2 ч. Ч. 2. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2016. – С. 3-5 (0,13 друк. арк.).
 33. Барабаш Н. П. Диференціація правових ознак категорії земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення / Н. П. Барабаш // Актуальні проблеми соціального права: матеріали всеукраїнського «круглого столу», присвяченого 40-річчю кафедри соціального права (1 квітня 2016 р.). – Львів: Кафедра соціального права Львівського національного університету імені Івана Франка; Український центр соціально-правових досліджень, 2016. – С. 46-49.
 34. Барабаш Н. П. Деякі аспекти обґрунтування змісту поняття категорії земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення / Н. П. Барабаш // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку: матеріали «круглого столу» (м. Київ, 27 травня 2016 року) / за ред. М. В. Краснової, Т. О. Коваленко; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Чернівці: Кондратьєв А. В., 2016. – С. 85-88.
 35. Барабаш Н. П. Деякі аспекти визначення цільового призначення категорії земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення / Н. П. Барабаш // Актуальні проблеми соціального права. Еволюція правового регулювання агарних, земельних та екологічних відносин. Матеріали міжнар. наук.-практ. конференції (м. Львів, 18 листопада 2016 р.); за заг. ред. П. Д. Пилипенка. – Львів, 2016. – С. 72-74.
 36. Барабаш Н. П. Склад категорії земель промисловості, транспотру, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення: проблеми правового визначення / Барабаш Н. П. // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХXІІІ звітної науково-практичної конференції (7–8 лютого 2017 р.): у 2 ч. Ч. 2. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2017. – С. 3-5.
 37. Барабаш Н. П. Цільове призначення земель для видобування корисних копалин / Барабаш Н. П. // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХXІV звітної науково-практичної конференції (7–8 лютого 2018 р.): у 2 ч. Ч. 2. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2018. – С. 3-5.
 38. Барабаш Н. П. Правове регулювання використання земель природно-заповідного фонду для проведення розвідувальних робіт / Барабаш Н. П. // Актуальні проблеми соціального права. Випуск 8. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми реалізації і захисту прав людини в світлі Загальної декларації прав людини» (до 70-річчя з дня ухвалення) 14 грудня 2018. – Львів, «ГАЛИЧ-ПРЕС», 2019. – С. 41-45.
 39. Барабаш Н. П. Правові можливості використання земель історико-культурного призначення для проведення розвідувальних робіт / Барабаш Н. П. // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХXV звітної науково-практичної конференції (7–8 лютого 2018 р.): у 2 ч. Ч. 2. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2019. – С. 3-6.
 40. Правові аспекти дослідження категорій, пов’язаних із видобуванням корисних копалин. – Еколого-правовий статус людини і громадянина: ретроспективний та перспективний погляди: зб. матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 31 травня 2019 року) / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України; за заг. ред. Краснової М. В., Коваленко Т. О. – Чернівці: Кондратьєв А. В. – 2019. – С. 77-82.
 41. Деякі аспекти визначення поняття «користування надрами для цілей, не пов’язаних із видобуванням корисних копалин». – Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали ХXVІ звітної науково-практичної конференції (6–7 лютого 2020 р.) : у 2 ч. Ч. 2. – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2020. – С. 5-8.
 42. Поділ земель на категорії: питання доцільності та ефективності. – Стратегія екологічної безпеки України: соціально-економічний та правовий вимір : збірник матеріалів V Круглого столу. Львів : Навчально-науковий інститут права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка», 2020. – С. 36-40.
 43. Правові аспекти встановлення диференційованого режиму ресурсів надр. – Актуальні правові проблеми земельних, аграрних та екологічних відносин в умовах сучасної земельної реформи : збірник матеріалів науково-практичної конференції (м. Харків, 22 травня 2020 року) / за ред. А. П. Гетьмана та М. В. Шульги. Харків : Юрайт, 2020. – С. 27-30.
 44. Методологічні аспекти формування поняття «ресурси надр». – Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали ХXVІІ звітної науково-практичної конференції (5–6 лютого 2021 р.) : у 2 ч. Ч. 2. – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2021. – С. 5-8.

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ЛІТЕРАТУРА:

 1. Барабаш Н. П. Земельне право України. Програма курсу для студентів юридичного факультету / Н. П. Барабаш, В. І. Федорович. – Львів: юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. – 2010. – 36 с.
 2. Барабаш Н. П. Земельне право України: навчальний посібник / Н. П. Барабаш, М. Я. Ващишин, В. І. Федорович. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2013. – 174 с.

 

НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ

 1. Кваліфікаційний (адвокатський) іспит: навч. Посібник для осіб, які виявили бажання стати адвокатом: у 17 кн. / за наук. ред. О. Д. Святоцького [та ін.]. – Кн. 15: Законодавство про довкілля (земельне, водне, про надра тощо) / П. Д. Пилипенко, О. А. Поліводський, Н. П. Барабаш [та ін.]. – К.: Ін Юре, 2017. – Підрозділи 20-21. – С. 128-142.

 

ЕЛЕКТРОННИЙ НАВЧАЛЬНИЙ КУРС

«Земельне право України», який атестований атестаційною комісією протокол засідання № 72-21 від 05.02.2021 р.

Біографія

Барабаш Наталія Петрівна народилася 23.04.1983 р. у м. Дубно Рівненської області. У 2003 році з відзнакою закінчила Правничий коледж Львівського національного університету імені Івана Франка. У 2004-2005 роках навчалася на юридичному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка, який закінчила з відзнакою і здобула освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр права».

Впродовж 2005-2006 років працювала на посаді помічника адвоката.

У 2006 році поступила в аспірантуру Львівського національного університету імені Івана Франка. Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.06 – земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право – на тему «Правовий режим земель, наданих для користування надрами» під науковим керівництвом доц. В. І. Федоровича у Національному університеті «Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого» (м. Харків, 2012 р.).

З 2009 року працює на кафедрі соціального права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана франка. Спочатку на посаді асистента, а з 2014 року – доцента цієї ж кафедри.

У 2019 р. затверджена тема докторської дисертації – «Надрове право у системі права України», над якою завершується робота.

Є автором близько 70 наукових і навчальних праць.

 

Підвищення кваліфікації

У 2017-2018 навчальному році була учасником Центру німецького права в Львівському національному університеті імені Івана Франка.

 

08.07.2018 р. – 14.08.2018 р. брала участь у Літній школі німецького права (Бонн, Німечинна).

 

2018-2019 навчальний рікучасниця Центру німецького права в Львівському національному університеті імені Івана Франка.

 

07.08.2019 р. – 13.07.2019 р. брала участь у Літній школі німецього права (Бонн, Німечина).

 

09.11.2020 р. – 18.12.2020 пройшла міжнародне дистанційне науково-педагогічне стажування на базі юридичного факультету Білостоцького університету (Республіка Польща) на тему «Наукова діяльність в дисциплінах юридичних наук з національної та європейської точки зору» (сертифікат № 038).

 

01.10.2020 р. – 23.01.2021 р. пройшла навчання на програмі «Вдосконалення викладацької майстерності» в Львівському національному університеті імені Івана Франка (сертифікат СВ № 02070987/000003-21)

 

Володіння іноземними мовами

26.05.2019 р. склала іспит рівня В2 з німецької мови (Goethe-Zertifikat B2, Nummer 01346-GZ-B2-19-2702)

Турецька мова (рівень А2)

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!