Барабаш Наталія Петрівна

Посада: доцент кафедри соціального права

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Телефон (робочий): 032-239-4797

Електронна пошта: nataliya.barabash@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

У науковій діяльності займається дослідженням в основному теоретичних та практичних проблем правового режиму земель, наданих для користування надрами, правового регулювання використання та охорони надр.

Курси

Публікації

Основні опубліковані праці:

Барабаш Н. П. Правовий режим земель, наданих для користування надрами: автореф. дис…на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: 12.00.06 / Наталія Петрівна Барабаш; Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». – Х., 2012. – 20 с.

СТАТТІ:

 1. Барабаш Н. П. Поняття «правовий режим земель»: підходи до тлумачення / Н. П. Барабаш // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2009. – Вип. 49. – С. 179-189.
 2. Барабаш Н. П. Розвиток правового регулювання земельних відносин, пов’язаних із користуванням надрами / Н. П. Барабаш // Форум права. – 2009. – № 2. – С. 30-37 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2009-2/09bnpikn.pdf
 3. Барабаш Н. П. Поняття та специфіка правового режиму земель, наданих для користування надрами / Н. П. Барабаш // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – № 11. – С. 99-103.
 4. Барабаш Н. П. Землі, надані для потреб, пов’язаних з користуванням надрами, як об’єкт правового регулювання / Н. П. Барабаш // Юридична Україна. – 2009. – № 11. – С. 71-76.
 5. Барабаш Н. П. Правове регулювання набуття прав на земельні ділянки для потреб надрокористування / Н. П. Барабаш // Підприємництво, господарство і право. – № 9. – 2011. – С. 111-114.
 6. Барабаш Н. П. Юридичне визначення поняття земель для потреб, пов’язаних з користуванням надрами, у сучасному земельному праві / Н. П. Барабаш // Національний вісник Національного університету біоресурсів та природокористування України. Серія: Право. Збірник наукових праць. – Випуск 173. – Частина 1. – 2012. – С. 119-130.
 7. Барабаш Н. П. Правові колізії в регулюванні відносин використання земельних ділянок для проведення розвідувальних робіт / Барабаш Н. П. // Розвиток наук земельного, аграрного, екологічного та природо ресурсного права [Електронний ресурс]: Збірник наукових праць Круглого столу (9 жовтня 2012 р.) / за ред. Г. І. Балюк, М. В. Краснової, А. М. Мірошниченка, В. В. Носіка. – 2013. – С. 228-235. – Режим доступу:law.univ.kiev.ua/science.html
 8. Барабаш Н. П. Особливості використання земельних ділянок для видобування корисних копалин / Н. П. Барабаш // Підприємництво, господарство і право. – № 11. – 2012. – С. 112-116.
 9. Барабаш Н. П. Загальна характеристика структурних елементів договору про використання земельної ділянки для проведення розвідувальних робіт / Н. П. Барабаш // АЛЬМАНАХ ПРАВА. Свобода, рівність і гідність особи в правовій теорії та юридичній практиці. – Випуск 4. – К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2013 – С. 101-105.
 10. Барабаш Н. Визначення цілей користування надрами, що не пов’язані з видобуванням корисних копалин / Наталія Барабаш // Підприємництво, господарство і право. – 2014. – № 1. – С. 74-78.
 11. Барабаш Н. Правове забезпечення використання земель для будівництва й експлуатації підземних споруд, не пов’язаних із видобуванням корисних копалин / Наталія Барабаш // Підприємництво, господарство і право. – 2014. – № 2. – С. 52-56.
 12. Барабаш Н. П. Землі для видобування корисних копалин: поняття та цільове призначення / Н. П. Барабаш // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія право. – Випуск 24. – Том 3. – 2014. – С. 7-11.

 

КОНФЕРЕНЦІЇ:

 1. Барабаш Н. П. Правові аспекти надання земельної ділянки для користування надрами / Н. П. Барабаш // Актуальні проблеми юридичної науки: Збірник тез Міжнародної наукової конференції «Шості осінні юридичні читання», (Хмельницький, 26-27 жовт. 2007 р.), Ч. 1 – Хмельницький: Видавництво Хмельницького університету управління та права, 2007. – С. 185-187.
 2. Барабаш Н. П. Щодо визначення поняття правового режиму земель, наданих для користування надрами / Н. П. Барабаш // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХІV регіональної науково-практичної конференції, 6 лютого 2008 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2008. – С. 215-219.
 3. Барабаш Н. П. Правовые вопросы использования земель для геологического изучения недр и добычи полезных ископаемых / Н. П. Барабаш // Материалы докладов ХV Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов» / Отв. ред. И. А. Алешковский, П. Н. Костылев, А. И. Андреев. [Электронный ресурс]. – М.: Издательство МГУ; СП МЫСЛЬ, 2008. – Режим доступу до ресурса:www.lomonosov-msu.ru/2008/.
 4. Барабаш Н. П. Загальні риси правового режиму земель, наданих для користування надрами / Н. П. Барабаш // Актуальні проблеми юридичної науки: Збірник тез Міжнародної наукової конференції «Сьомі осінні юридичні читання», (Хмельницький, 28-29 лист. 2008 р.), Ч. 2 – Хмельницький: Видавництво Хмельницького університету управління та права, 2008. – С. 215-217.
 5. Барабаш Н. П. Место земель, предоставленных для пользования недрами, в составе земель Украины / Н. П. Барабаш // Материалы докладов ХVІ Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов» / Отв. ред. И. А. Алешковский, П. Н. Костылев, А. И. Андреев. [Электронный ресурс]. – М.: Издательство МГУ; СП МЫСЛЬ, 2009. – Режим доступу до ресурса:www.lomonosov-msu.ru/2009/.
 6. Барабаш Н. П. Щодо визначення складу земель, наданих для користування надрами / Н. П. Барабаш // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених: Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених Київського національного університету імені Тараса Шевченка (23-24 квітня 2009 року), Ч. ІІІ – К., 2009. – С. 147-149.
 7. Барабаш Н. П. Правова природа угоди про умови користування надрами / Н. П. Барабаш // Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми правового забезпечення екологічної безпеки, використання та охорони природних ресурсів, 9-10 жовт. 2009 р. / За заг. ред. А. П. Гетьмана та проф. М. В. Шульги. – Харків: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, 2009. – С. 109-111.
 8. Барабаш Н. П. Набуття прав на землі приватної власності для потреб надрокористування / Н. П. Барабаш // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХVІ регіональної науково-практичної конференції, 8-9 лютого 2010 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2010. – С. 234-236.
 9. Барабаш Н. П. Правовые основания использования земельных участков для проведения изыскательских работ / Н. П. Барабаш // Материалы Международного молодежного научного форума «Ломоносов 2010» / Отв. ред. И. А. Алешковский, П. Н. Костылев, А. И. Андреев, А. В. Андриянов. [Электронный ресурс]. – М.: МАКС Пресс, 2010. – Режим доступу до ресурса:www.lomonosov-msu.ru/2010/.
 10. Барабаш Н. П. Проблеми нормативного встановлення органу, уповноваженого видавати спеціальні дозволи на користування надрами / Н. П. Барабаш // Республіканська науково-практична конференція «Сучасні екологічні проблеми та методика викладання еколого-правових дисциплін», 25-26 лист. 2010 р. / За заг. ред. А. П. Гетьмана. – Харків: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, 2010. – С. 52-55.
 11. Барабаш Н. П. До питання про зміст геологічного вивчення надр / Н. П. Барабаш // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХVІІ регіональної науково-практичної конференції, 3-4 лютого 2010 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2011. – С. 211-213.
 12. Барабаш Н. П. Суб’єктний склад правовідносин щодо використання земельних ділянок для проведення розвідувальних робіт / Н. П. Барабаш // Проблеми розвитку аграрного та земельного права України: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 25 травня 2011 р.) – К.: Видавництво географічної літератури „Обрії”, 2011. – С. 185-188.
 13. Барабаш Н. П. Місце права користування земельною ділянкою для проведення розвідувальних робіт в системі земельних прав / Н. П. Барабаш // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХVІІІ регіональної науково-практичної конференції. 26-27 січня 2012 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2012. – С. 221-222.
 14. Барабаш Н. П. Загальна характеристика використання земель, наданих для користування надрами / Н. П. Барабаш // Правове життя сучасної України: матер. Міжнар. наук. конф. проф.-викл. складу (Одеса, 20-21 квітня 2012 р.). Т. 3 / відп. за випуск д. ю. н., проф. В. М. Дьомін / Національний університет Одеська юридична академія. – Одеса: Фенікс, 2012. – С. 445-446.
 15. Барабаш Н. П. Спеціальні ознаки земель, наданих для користування надрами / Н. П. Барабаш // Від громадянського суспільства – до правової держави: Тези VІІ Міжнародної наукової Internet-конференції студентів та молодих вчених. – Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2012:DSpace. univer.kharkov.ua «юридичний факультет»;www-jurfak.univer.kharkov.ua «наукове життя» // конференції та інші наукові заходи // VІІ Міжнародна конференція молодих вчених та студентів «Від громадського суспільства – до правової держави». – С. 52-55.
 16. Барабаш Н. П. Правове регулювання договірних відносин оформлення права користування надрами / Н. П. Барабаш // Збірник тез наукових доповідей учасників «круглого столу» «Актуальні питання кодифікації екологічного законодавства України» 9 листопада 2012 р. / За заг. ред. А. П. Гетьмана. – Харків: Національний університет «Юридична академія імені Ярослава Мудрого», 2012. – С. 160-163.
 17. Барабаш Н. П. Правове регулювання обмежень щодо забудови площ залягання корисних копалин / Н. П. Барабаш // Збірник тез доповідей та наукових повідомлень учасників всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених та здобувачів 13 листопада 2012 р. / За заг. ред. А. П. Гетьмана. – Харків: Національний університет «Юридична академія імені Ярослава Мудрого», 2012. – С. 225-229.
 18. Барабаш Н. П. Право користування земельною ділянкою для проведення розвідувальних робіт: поняття та особливості / Н. П. Барабаш // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХІХ звітної науково-практичної конференції 7-8 лютого 2013 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2013. – С. 194-196.
 19. Барабаш Н. П. Правові аспекти змісту договору про використання земельних ділянок для проведення розвідувальних робіт / Барабаш Н. П. // Актуальні проблеми реформування земельних, екологічних, аграрних та господарських правовідносин: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 17-18 травня 2013 року). – Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2013. – С. 123-125.
 20. Барабаш Н. П. Правове забезпечення земельних відносин у сфері надрокористування: стан та перспективи розвитку / Н. П. Барабаш // Сучасні досягнення наук земельного, аграрного та екологічного права [текст]: Збірник матеріалів круглого столу (24 травня 2013 року) / за ред. Шульги М. В., Саннікова Д. В. – 2013. – Національний університет «Юридична академія імені Ярослава Мудрого»; Національна академія правових наук України. – С. 28-29.
 21. Барабаш Н. П. Теоретичні аспекти визначення поняття земель для будівництва та експлуатації підземних споруд, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин / Н. П, Барабаш // Актуальні питання правової теорії та юридичної практики: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Ужгород, 11-12 жовтня 2013 р. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2013. – С. 122-124.
 22. Барабаш Н. П. Спірні питання визначення місця відносин у зв’язку з проведенням археологічних розвідок і розкопок серед відносин користування надрами / Н. П. Барабаш // Правові відносини: проблеми теорії та практики. Зб. наук. праць. Матеріали ІV міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 15 лист. 2013 р.) / за заг. ред. В. П. Нагребельного, Н. М. Пархоменко, М. М. Шумила. – К.: Ніка-Центр, 2013. – С. 49-52.
 23. Барабаш Н. П. Проблемні аспекти визначення користування надрами для цілей, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин / Н. П. Барабаш // Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 22-23 листопада 2013 року. – Запоріжжя: У 2 частинах. Запорізька міська громадська організація «Істина», 2013. – Частина ІІ. – С. 13-17.
 24. Барабаш Н. П. Землі для будівництва та експлуатації підземних споруд, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин: проблеми визначення їх місця у складі земель України / Н. П. Барабаш // Сучасні науково-практичні проблеми екологічного, земельного та аграрного права: матеріали «круглого столу» (Харків, 6 грудня 2013 р.): зб. тез наук. доп. / за заг. ред. А. П. Гетьмана; Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого». – Харків: Право, 2013. – С. 201-203.
 25. Барабаш Н. П. Особливості історико-правового регулювання земельних відносин у сфері надрокористування впродовж ХХ – початку ХХІ століття / Н. П. Барабаш // «Законодавство України: історія розвитку, соціальна обумовленість, якість, застосування та вдосконалення»: Міжнародна науково-практична конференція, м. Донецьк, 20-21 грудня 2013 р. – Д.: Східноукраїнська наукова юридична організація, 2013. – С. 72-74.

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ЛІТЕРАТУРА:

 1. Барабаш Н. П. Земельне право України. Програма курсу для студентів юридичного факультету / Н. П. Барабаш, В. І. Федорович. – Львів: юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. – 2010. – 36 с.
 2. Барабаш Н. П. Земельне право України: навчальний посібник / Н. П. Барабаш, М. Я. Ващишин, В. І. Федорович. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2013. – 174 с.

 

Біографія

Народилася 23 квітня 1983 року в м. Дубно Рівненської області. У 2000 році поступила на юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, який з відзнакою закінчила у 2005 році. В 2006-2009 роках навчалася в аспірантурі.

З 2009 року працює на юридичному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка асистентом кафедри трудового, аграрного та екологічного права.

У 2012 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Правовий режим земель, наданих для користування надрами» під керівництвом к. ю. н., доц. В. І. Федоровича.

У науковій діяльності займається дослідженням в основному теоретичних та практичних проблем правового режиму земель, наданих для користування надрами, правового регулювання використання та охорони надр.

 

 

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!