Нетипові форми зайнятості та їх правове забезпечення

Тип: На вибір студента

Кафедра: соціального права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Парпан Т. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016доцент Парпан Т. В.

Опис курсу

Мета викладання дисципліни – ознайомлення студентів з основними засадами  правового регулюванням нетипових форм зайнятості та забезпечення засвоєння студентами основних положень щодо реалізації права на зайнятість через її нетипові форми, усвідомлення змісту цих правових явищ, а також визначення гарантій та можливостей реалізації цього права в сучасних умовах.

 

Завдання вивчення дисципліни «Нетипові форми зайнятості та їх правове забезпечення» полягає у формуванні знань, умінь та навиків щодо реалізації права на працю через її нетипові форми у ринкових відносинах, визначати їх юридичну природу, тлумачити норми вітчизняного права та основні міжнародні акти, якими регулюються відносини трудової зайнятості.

Результати навчання. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

 • зміст права на зайнятість та права на працю; сутність нетипових форм реалізації права на працю, їх функціонування та гарантії і можливостей реалізації цього права в сучасних умовах; суб’єктів нетипової зайнятості та їх правовий статус; міжнародні документи у сфері праці.

вміти:

 • використовувати правову доктрину та принципи трудового права у правотворчості та в процесі застосування норм трудового права щодо регулювання відносин дистанційної праці, праці за викликом, позикової праці та інших нетипових форм зайнятості;
 • обґрунтовувати та мотивувати правові рішення щодо виявлення неформальної зайнятості, давати розгорнуту юридичну аргументацію з питань залучення до праці на умовах нетипових трудових договорів;
 • застосовувати міждисциплінарний підхід в оцінці залучення працівників до праці на підставі трудових договорів та трудових угод, вирішенні питання дотримання їх трудових прав у правозастосовній діяльності, а також при вирішенні трудових спорів (конфліктів);
 • критично оцінювати ефективність представництва і захисту прав, свобод та інтересів осіб, які наймаються на роботу на умовах аутстафінгу, аутсорсингу, трудових договорів про дистанційну працю, на умовах гнучкого режиму роботи, як надомні працівники, як працівники за викликом;
 • самостійно готувати проекти ділової документації: наказів про прийом на роботу, про переведення на іншу роботу та звільнення з роботи, а також проекти трудових договорів про дистанційну працю та надомну працю, працю на умовах гнучкого режиму роботи або неповної зайнятості, щодо роботи в аутстафінгових та аутсорсингових компаніях, враховуючи вимоги щодо їх законності, обґрунтованості та вмотивованості;
 • обґрунтовано формулювати свою правову позицію щодо виявлення природи нетипової зайнятості, вміти опонувати, оцінювати докази та наводити переконливі аргументи на захист прав суб’єктів нетипової зайнятості; використовувати передові знання щодо застосування нетипових форм зайнятості, виявлення усіх нестандартних видів роботи (неформальної зайнятості), а також методики їх імплементації різними найбільш прийнятними способами у процесі право творення та правозастосування інститутів трудового права;
 • проводити порівняльно-правовий аналіз нетипових форм зайнятості, які несуть загрозу повній, продуктивній зайнятості та забезпеченню дотримання прав у сфері праці, враховуючи взаємозв’язок правової системи України з правовими системами Ради Європи та Європейського Союзу;
 • аналізувати та оцінювати практику застосування інституту дистанційної праці, позикової праці, неповної, випадкової та вторинної зайнятості; розв’язувати проблеми, пов’язані з захистом трудових прав у неформальному секторі, у випадках, коли праця оформлена неналежним чином або відбувається приховування фактично відпрацьованого часу та виплати заробітної плати; інтегрувати необхідні знання щодо застосування нетипових форм зайнятості та розв’язувати складні задачі захисту прав суб’єктів нетипової зайнятості у адвокатській та суддівській професійній діяльності.

Рекомендована література

Література

 1. Бару М. Правове регулювання трудових відносин: закон, мораль, справедливість // Право України. – 1998. – № 2.
 2. Гулевич О. Трансформація зайнятості у сфері послуг під впливом розвитку інформаційних технологій / О. Гулевич // Україна: аспекти праці. – 2010. – № 2. – С. 10–15.
 3. Давидюк Л.П. Глобальні зміни в структурі зайнятості як чинник трансформації міжнародного ринку праці// Економіка: реалії часу. – №3(19). – 2015. – С.172-177.
 4. Жернаков В. Поняття примусової праці за законодаством України // Право України, 1997. – №10. – С.35-43.
 5. Жернаков В. Правове регулювання праці: співвідношення трудового і цивільного права // Право України. – 2000. – № 7. – С. 49.
 6. Жернаков В. Свобода праці як принцип сучасного трудового права // Право України. – 1999. – № 3.
 7. Жоравович Д. О. Правові аспекти визначення статусу самозайнятої особи // Форум права. — 2012. — № 3. — С. 190–195
 8. Іншин М.І. Загальнотеоретична характеристика дистанційної зайнятості працівників в Україні // Право і суспільство. – № 5-2.- 2015. – С.123-128.
 9. Козак З.Я. Договірне регулювання за трудовим правом України: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – К., 1999. – 19 с.
 10. Козак З.Я. Контракт за трудовим правом України: Навчальний посібник. – Львів: юридичний факультет Львівського державного університету ім. Івана Франка, 1998.
 11. Колот А. Трансформація інституту зайнятості як складова глобальних змін у соціально-трудовій сфері //Україна: аспект праці. – 2009. – №8. – С.3-14 [ Електронний ресурс]. –Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uap_2009_8_3
 12. Лазор Н. Відмежування трудового договору від цивільних договорів // Право України. – 1997. – №12.
 13. Лушников А.М., Лушникова М.В. Курс трудового права. В 2 томах. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Статут, 2009. — 879с. + 1151с. [Електронний ресурс]: http://yourlib.net/content/view/7541/88/
 14. Моторна І.І. Дистанційна зайнятість в умовах глобалізації економіки та соціально-економічні виводи від її використання / І.І. Моторна // Україна аспектипраці. – 2008. – № 3. – С. 6–12.
 15. Новожилова Л.В. Аналіз застосування гнучких форм зайнятості в умовах ринково орієнтованого розвитку економіки України / Л.В. Новожилова // Економічний простір. – 2011. – № 4. – С. 80–87.
 16. Парпан Т.В. Гнучкий режим робочого часу на сучасному етапі ринкових відносин// Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали IХI регіональної науково-практичної конференції. – м.Львів, 7- 8 лютого 2013. – С
 17. Парпан Т.В. Сучасні тенденції у трудових правовідносинах надомних працівників // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали IХI регіональної науково-практичної конференції. – м.Львів, 6- 7 лютого 2014. – С.
 18. Парпан Т.В. Нетипові (нетрадиційні) види трудової зайнятості: право на існування // Правові, економічні та організаційні засади реалізації державної політики зайнятості: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. м.Львів, 22 грудня 2015. – С.114-117.
 19. Парпан Т.В. Про єдину світову модель регулювання відносин найманої праці // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХХIІІ звітної науково-практичної конференції. Частина 2. – м.Львів, 7-8 лютого 2017. – С.33-34.
 20. Парпан Т. В. Право на належні, безпечні умови праці працівників, які працюють на дому / Т. В. Парпан // Університетські наукові записки. – 2016. – № 3. – С. 275-282.
 21. Пилипенко П.Д. Проблеми теорії трудового права. Монографія – Львів, Видавництво ЛНУ. – 1999.
 22. Процевський О. Новий зміст права на працю – основа реформування трудового законодавства України // Право України, 1999. – №6. – С.101-105.
 23. Свічкарьова Я.В. Дистанційна робота як одна із форм атипової зайнятості //Держава та регіони. – Серія: Право. – № 1(39). -2013. – С.129-134.
 24. Свічкарьова Я. В. До питання про нетипові ознаки трудових відносин за договором «мінімум-максимум» / Я. В. Свічкарьова. // Право та інновації. – 2016. – №1. – С. 137–145.
 25. Солодовник Л. Юридичні факти – підстави виникнення трудових правовідносин // Право України. – 2000. – № 1.
 26. Стичинський Б.С. та інші. Науково-практичний коментар до законодавства України про працю. – 2-ге вид., допов. та переробл.- К.: А.С.К., 2001. – 1072 с.
 27. Телеробота: Ставимо акценти/ http://ukrarticles.pp.ua/biznes-i-finansy/18972-telerabota-stavim-akcenty.htm
 28. Телеробота: Ставимо акценти/ http://ukrarticles.pp.ua/biznes-i-finansy/18972-telerabota-stavim-akcenty.htm.
 29. Трудове право України: акад. курс: підруч. [для студ. вищ. навч. закл. / П.Д. Пилипенко, В.Я. Бурак, З.Я. Козак та ін] ; за ред. П.Д. Пилипенка. – 5-те вид., перероб. і допов. – К. : Ін Юре, 2014. – 552с.

 

Інформаційні ресурси

Верховна Рада України

http://www.rada.gov.ua

Верховний Суд

http://www.supreme.court.gov.ua

Кабінет Міністрів України

http://www.kmu.gov.ua

Міністерство юстиції України

http://www.minjust.gov.ua

Сайт Міжнародної організації праці: офіційний сайт (електронний ресурс)// Режим доступу: http://www.ilo.org

Єдиний державний реєстр судових рішень: www.reyestr.court.gov.ua.

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського: www.nbuv.gov.ua

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус