Нетипові форми зайнятості та їх правове забезпечення

Тип: Нормативний

Кафедра: соціального права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Парпан Т. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916доцент Парпан Т. В.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни є вивчення та усвідомлення студентами сутності та об’єктивних умов реалізації права на зайнятість через її нетипові форми у ринкових відносинах, юридичної природи, тлумачити норми вітчизняного права та основні міжнародні акти, якими регулюються відносини трудової зайнятості.

Завдання навчальної дисципліни полягає у ознайомленні з правовим регулюванням нетипових форм зайнятості та забезпеченні засвоєння студентами основних положень щодо реалізації права на зайнятість через її нетипові форми, усвідомлення змісту цих правових явищ, а також визначення гарантій та можливостей реалізації цього права в сучасних умовах.

Рекомендована література

Література

 1. Байков А. Телеработа как одна из разновидностей гибкой занятости в Латвии /[Электронный ресурс] / А. Байков. – Режим доступа: http://www.baltic-course.com/rus/opinion/?doc=48651.
 2. Бару М. Правове регулювання трудових відносин: закон, мораль, справедливість // Право України. – 1998. – № 2.
 3. Беляева М.Г. Особенности трудовых отношений в условиях дистанционной занятости / М.Г. Беляева // Трудовое право. – 2008. – № 5. – С. 21–24.
 4. Бугров Л.Ю. Свобода труда и свобода трудового договора в СССР. – Красноярск: Изд-во Красноярск. гос. ун-та, 1984.
 5. Гулевич О. Трансформація зайнятості у сфері послуг під впливом розвитку інформаційних технологій / О. Гулевич // Україна: аспекти праці. – 2010. – № 2. – С. 10–15.
 6. Давидюк Л.П. Глобальні зміни в структурі зайнятості як чинник трансформації міжнародного ринку праці// Економіка: реалії часу. – №3(19). – 2015. – С.172-177.
 7. Жернаков В. Поняття примусової праці за законодаством України // Право України, 1997. – №10. – С.35-43.
 8. Жернаков В. Правове регулювання праці: співвідношення трудового і цивільного права // Право України. – 2000. – № 7. – С. 49.
 9. Жернаков В. Свобода праці як принцип сучасного трудового права // Право України. – 1999. – № 3.
 10. Жоравович Д. О. Правові аспекти визначення статусу самозайнятої особи // Форум права. — 2012. — № 3. — С. 190–195
 11. Іншин М.І. Загальнотеоретична характеристика дистанційної зайнятості працівників в Україні // Право і суспільство. – № 5-2.- 2015. – С.123-128.
 12. Козак З.Я. Договірне регулювання за трудовим правом України: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – К., 1999. – 19 с.
 13. Козак З.Я. Контракт за трудовим правом України: Навчальний посібник. – Львів: юридичний факультет Львівського державного університету ім. Івана Франка, 1998.
 14. Колот А. Трансформація інституту зайнятості як складова глобальних змін у соціально-трудовій сфері //Україна: аспект праці. – 2009. – №8. – С.3-14 [ Електронний ресурс]. –Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uap_2009_8_3
 15. Лазор Н. Відмежування трудового договору від цивільних договорів // Право України. – 1997. – №12.
 16. Лушников А.М., Лушникова М.В. Курс трудового права. В 2 томах. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Статут, 2009. — 879с. + 1151с. [Електронний ресурс]: http://yourlib.net/content/view/7541/88/
 17. Моторна І.І. Дистанційна зайнятість в умовах глобалізації економіки та соціально-економічні виводи від її використання / І.І. Моторна // Україна аспектипраці. – 2008. – № 3. – С. 6–12.
 18. Моцная О.В. Нетипичная трудовая занятость: некоторые проблемы теории и практики : дис. … канд. юрид. наук :спец. 12.00.05 / Оксана Владимирова Моцная. – М., 2009. – 207 с.
 19. Новожилова Л.В. Аналіз застосування гнучких форм зайнятості в умовах ринково орієнтованого розвитку економіки України / Л.В. Новожилова // Економічний простір. – 2011. – № 4. – С. 80–87.
 20. Парпан Т.В. Гнучкий режим робочого часу на сучасному етапі ринкових відносин// Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали IХI регіональної науково-практичної конференції. – м.Львів, 7- 8 лютого 2013. – С
 21. Парпан Т.В. Сучасні тенденції у трудових правовідносинах надомних працівників // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали IХI регіональної науково-практичної конференції. – м.Львів, 6- 7 лютого 2014. – С.
 22. Парпан Т.В. Нетипові (нетрадиційні) види трудової зайнятості: право на існування // Правові, економічні та організаційні засади реалізації державної політики зайнятості: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. м.Львів, 22 грудня 2015. – С.114-117.
 23. Парпан Т.В. Про єдину світову модель регулювання відносин найманої праці // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХХIІІ звітної науково-практичної конференції. Частина 2. – м.Львів, 7-8 лютого 2017. – С.33-34.
 24. Парпан Т. В. Право на належні, безпечні умови праці працівників, які працюють на дому / Т. В. Парпан // Університетські наукові записки. – 2016. – № 3. – С. 275-282.
 25. Пилипенко П.Д. Проблеми теорії трудового права. Монографія – Львів, Видавництво ЛНУ. – 1999.
 26. Процевський О. Новий зміст права на працю – основа реформування трудового законодавства України // Право України, 1999. – №6. – С.101-105.
 27. Свічкарьова Я.В. Дистанційна робота як одна із форм атипової зайнятості //Держава та регіони. – Серія: Право. – № 1(39). -2013. – С.129-134.
 28. Свічкарьова Я. В. До питання про нетипові ознаки трудових відносин за договором «мінімум-максимум» / Я. В. Свічкарьова. // Право та інновації. – 2016. – №1. – С. 137–145.
 29. Сойфер В. Занятость граждан в виде наемного труда: проблемы и перспективы / В.Сойфер // Кадровик, Трудовое право для кадровика. – 2010. – № 7. – С. 12–18.
 30. Солодовник Л. Юридичні факти – підстави виникнення трудових правовідносин // Право України. – 2000. – № 1.
 31. Стичинський Б.С. та інші. Науково-практичний коментар до законодавства України про працю. – 2-ге вид., допов. та переробл.- К.: А.С.К., 2001. – 1072 с.
 32. Телеробота: Ставимо акценти/ http://ukrarticles.pp.ua/biznes-i-finansy/18972-telerabota-stavim-akcenty.htm
 33. Телеробота: Ставимо акценти/ http://ukrarticles.pp.ua/biznes-i-finansy/18972-telerabota-stavim-akcenty.htm
 34. Томашевский К.Л. Трудоправовая политика гибкозащищенности: понятие и ее специфика в Республике Беларусь // Актуальні проблеми регулювання відносин у сфері праці і соціального забезпечення: Тези доповідей та наукових повідомлень учасників ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції /за ред. В.В.Жернакова. Харків: Кросроуд, 2011. – С. 201-207.
 35. Трудове право України: акад. курс: підруч. [для студ. вищ. навч. закл. / П.Д. Пилипенко, В.Я. Бурак, З.Я. Козак та ін] ; за ред. П.Д. Пилипенка. – 5-те вид., перероб. і допов. – К. : Ін Юре, 2014. – 552с.

 

Інформаційні ресурси

Верховна Рада України

http://www.rada.gov.ua

Верховний Суд

http://www.supreme.court.gov.ua

Кабінет Міністрів України

http://www.kmu.gov.ua

Міністерство юстиції України

http://www.minjust.gov.ua

Сайт Міжнародної організації праці: офіційний сайт (електронний ресурс)// Режим доступу: http://www.ilo.org

Єдиний державний реєстр судових рішень: www.reyestr.court.gov.ua.

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського: www.nbuv.gov.ua

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму